ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/236

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Ιδρυση, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  ΄Ιδρυση Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην έδρα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ιδρύεται και λειτουργεί Βρεφονηπιακός Σταθμός για τη διευκόλυνση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας με οικογενειακές υποχρεώσεις, κατόπιν χορηγήσεως αδείας από τον οικείο Νομάρχη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός. Σκοπός του σταθμού είναι η παροχή ημερήσιας φροντίδας και διατροφής, η δημιουργική απασχόληση, η φύλαξη και η ψυχαγωγία υγιών παιδιών, νηπίων και βρεφών και η ανάλογη για την ηλικία τους διαπαιδαγώγηση, καθώς και η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη αυτών, την οποία δεν μπορούν να έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, λόγω απασχόλησης των εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, γονέων τους.
Άρθρο 3 "Οργάνωση - Διάρθρωση Δυναμικότητα Σταθμού."
1.  
  Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του άρθρου 1 του παρόντος, αποτελεί Υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επιπέδου Τμήματος, υπάγεται στην Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και ακολουθεί τους όρους της κατά νόμο αδείας που έχει εκδοθεί για την ίδρυσή του
2.  
  Ο Σταθμός δύναται να φιλοξενεί ογδόντα παιδιά κατά ανώτατο όριο
3.  
  Στον εν λόγω Σταθμό λειτουργούν δύο ηλικιακά τμήματα, στα οποία γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από έξι (6) μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο, ως ακολούθως :
 1. Τμήμα Βρεφών, ηλικίας από 6 μηνών μέχρι 2,5 ετών
 2. Τμήμα Νηπίων, ηλικίας από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο
Άρθρο 4 "Αριθμός εξυπηρετουμένων βρεφών και νηπίων ανά Τμήμα. Αναλογία προσωπικού - παιδιών."
1.  
  Το Τμήμα Βρεφών, δύναται να φιλοξενεί 24 βρέφη κατά ανώτατο όριο
2.  
  Το Τμήμα Νηπίων, δύναται να φιλοξενεί 56 νήπια κατά ανώτατο όριο
3.  
  Για το Τμήμα Βρεφών απαιτούνται τέσσερις Βρεφονηπιοκόμοι και δύο βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι ως εξής :
 1. Δύο Βρεφονηπιοκόμοι ανά δώδεκα βρέφη
 2. Ένας βοηθός Βρεφονηπιοκόμου ανά δώδεκα βρέφη
4.  
  Για το Τμήμα Νηπίων απαιτούνται επτά Βρεφονηπιοκόμοι, ένας Βρεφονηπιοκόμος ανά οκτώ νήπια
Άρθρο 5 "Διοίκηση - Διαχείριση Σταθμού."
1.  
  Στον Βρεφονηπιακό Σταθμό προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄.
2.  
  Οικονομικός διαχειριστής του Σταθμού είναι υπάλληλος κατηγορίας Τ.Ε. ή Δ.Ε. κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού.
3.  
  Από τον προϊστάμενο του Βρεφονηπιακού Σταθμού ορίζεται ένας υπεύθυνος για κάθε ηλικιακό τμήμα εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων κατηγορίας Τ.Ε. Κλάδου Βρεφονηπιοκομίας.
Άρθρο 6 "Σύσταση Θέσεων - Προσόντα προσωπικού."
1.  
  Για την εξυπηρέτηση του σκοπού του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις πολιτικών υπαλλήλων, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.2800/2000 :.
 1. Μία (1) θέση κατηγορίας Π.Ε. κλάδου Παιδοψυχολογίας.
 2. ΄Εντεκα (11) θέσεις κατηγορίας Τ.Ε. κλάδου Βρεφονηπιοκομίας.
 3. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Δ.Ε. κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού.
 4. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Δ.Ε. κλάδου βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.
 5. Μία (1) θέση Τ.Ε. κλάδου Τ.Ε. Υγείας Πρόνοιας (Κοινωνικής Εργασίας).
 6. Μία (1) θέση μάγειρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
 7. Μία (1) θέση βοηθού μάγειρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
 8. Δύο (2) θέσεις τραπεζοκόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
 9. Τρεις (3) θέσεις καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
2.  
  Επίσης, συνιστάται μια (1) θέση Υγειονομικού Αξιωματικού (Ιατρού) η οποία προτίθεται στις προβλεπόμενες από την περίπτωση (2) του εδαφίου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.2800/2000.
3.  
  Τα προσόντα για κάθε κατηγορία εργαζομένων είναι τα ακόλουθα :
 1. Βρεφονηπιοκόμος :
 2. Ομώνυμο ή αντίστοιχο Πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή ισότιμο Ανωτέρων Σχολών Βρεφονηπιοκόμων της ημεδαπής ή άλλων ισότιμων τίτλων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και τριετή τουλάχιστον εμπειρία.
 3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου :
 4. Ομώνυμο ή αντίστοιχο, ή συναφές Πτυχίο ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου του Τμήματος ειδίκευσης του κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας ή Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς τουλάχιστον φοίτησης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και τριετή τουλάχιστον εμπειρία.
 5. Παιδοψυχολόγος, πτυχιούχος Τμήματος Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και επιπλέον με μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας διάρκειας στην παιδοψυχολογία, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 6. Πτυχιούχος, Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας κλάδου Τ.Ε. Υγείας Πρόνοιας, ή πτυχιούχος άλλης σχολής με ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 7. Ιατρός, πτυχιούχος τμήματος Ιατρικής, ειδικότητας Παιδιάτρου
 8. Μάγειρας με πτυχίο Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ή άλλο ισότιμο τίτλο Σχολικής Μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και τριετή εμπειρία
 9. Καθαρίστριες, βοηθοί μάγειρα και τραπεζοκόμοι, με απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή Απολυτήριο τίτλο κατώτερης σχολής Ν.Δ. 580/1970.
4.  
  Το προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
5.  
  Ο Ιατρός, ορίζεται από τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και εξυπηρετεί και τα δύο τμήματα. Ελλείψει αυτού, καθώς και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ορίζεται προς αναπλήρωση, ιατρός, ειδικότητας Παθολόγου.
Άρθρο 7
1.  
  Εσωτερικός Κανονισμός. Με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Σταθμού, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2082/1992 (Α΄- 158), καθορίζονται τα επιμέρους καθήκοντα του προσωπικού του Σταθμού, η ταμειακή και λογιστική διαδικασία, το ύψος της οικονομικής συμμετοχής των γονέων, οι εξειδικευμένες κοινωνικές παροχές προς τα νήπια και βρέφη και λοιπά θέματα εσωτερικής λειτουργίας του.
Άρθρο 8
1.  
  ΄Εναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Ρίο, 26 Αυγούστου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ (2).
 • Την υπ΄ αριθμ. 265/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Προνοίας,
 • Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ 70697/2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας Βασίλειο Κοντογιαννόπουλο (Β΄- 1012/22-7-2003).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 160.000,00 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος 2003 και 400.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2004 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του έτους 2003 θα αντιμετωπισθούν από τις σχετικές πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης [Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και θα αναλύονται στους ΚΑΕ 0211, 0213, 0214, 0217, 0219, 0287, 0291, 0292, 0411, 0421, 0423, 0424, 0433, 0439, 0452, 0824, 0831, 0832, 1111, 1121, 1131, 1231, 1411, 1431, 1432, 1512, 1641, 1699, 1711, 1712, 1713, 1725, 1729. Οι δαπάνες του έτους 2004 και επομένων ετών θα προβλέπονται στα αντίστοιχα σχέδια Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, θα αναλύονται στους ΚΑΕ 0211, 0213, 0214, 0217, 0219, 0287, 0291, 0292, 0411, 0421, 0423, 0424, 0433, 0439, 0452, 0824, 0831, 0832, 1231, 1411, 1111, 1121, 1131, 1432, 1512, 1641 και θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό αυτό κάθε φορά, για το σκοπό αυτό.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 2 εδάφ. δ΄, 15 παρ. 1 του Ν.2082/1992 Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας (Α΄- 158).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και παρ. 7 του Ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα (Α΄- 137), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (Α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.2469/1997 (Α΄- 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Α΄- 51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄- 57).
 • Τις διατάξεις της ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773 από 15-7-2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄- 985),όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της ΔΙΔΚ/Φ.1/2/14145 από 21-7-2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄- 1000/21-7-2003).
 • Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 1065956/863/Α 0006 από 15-7-2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄-985/ 16-7-2003).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/70697 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/70697 2003
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/580 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία