ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/237

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 75/1987 (Α΄-45) Αλληλογραφία και συναφή θέματα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συγκροτούν οργανωμένο και συντονισμένο σύνολο ΄Αρθρο 42. Συντονισμός αρμοδιοτήτων - Δικαιοδοσία οργάνων.
2.  
  Περιπτώσεις επικάλυψης ή κενών αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιών και των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας, ρυθμίζονται :
 1. Από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τον Υπαρχηγό, τον προϊστάμενο του Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας
 2. Από τον προϊστάμενο του Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για τους Κλάδους αυτού
 3. Από τους προϊσταμένους των Κλάδων Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για τις Διευθύνσεις του Κλάδου τους
 4. Από τους διευθυντές Διευθύνσεων Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για τα Τμήματα της Διεύθυνσής τους
 5. Από τους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων για το Επιτελείο τους και τις Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης αυτών
 6. Από τους διευθυντές περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης για το Επιτελείο τους και τις Υπηρεσίες αυτών
 7. Από τους προϊσταμένους Υπηρεσιών επιπέδου Υποδιεύθυνσης για τις Υπηρεσίες τους
Άρθρο 2 "Το άρθρο 43 του ιδίου Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: ΄Αρθρο 43. Υπογραφή εγγράφων από τον Αρχηγό."
1.  
  Ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας υπογράφει :
 1. ΄Εγγραφα δια των οποίων ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τους οργανικούς νόμους και κανονισμούς του Σώματος ή ειδικές διατάξεις
 2. ΄Εγγραφα τα οποία σχετίζονται με την άσκηση αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί σ΄ αυτόν από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης
 3. Διαταγές προς τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κανονιστικού και ρυθμιστικού περιεχομένου
2.  
  Ο Αρχηγός μπορεί να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο υπογραφόμενο από τον Υπαρχηγό, τον Προϊστάμενο του Επιτελείου και το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αν κρίνει τούτο σκόπιμο, λόγω της σπουδαιότητας ή της φύσης του εγγράφου ή αν εισηγούνται την υπογραφή αυτού τα προαναφερόμενα όργανα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 3
1.  
  Μετά το άρθρο 43 του ιδίου Π.Δ. προστίθενται άρθρα 43 Α, 43 Β και 43Γ ως ακολούθως : ΄Αρθρο 43Α. Υπογραφή εγγράφων από τον Υπαρχηγό. Ο Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας υπογράφει : α. ΄Εγγραφα δια των οποίων ασκεί τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τους οργανικούς νόμους και τους κανονισμούς του Σώματος ή ειδικές διατάξεις. β. ΄Εγγραφα τα οποία σχετίζονται με την άσκηση αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί σ΄ αυτόν από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης ή τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας. γ. Διαταγές προς τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας με τις οποίες παρέχονται οδηγίες και κατευθύνσεις για τον τρόπο εκτέλεσης της αποστολής τους σε θέματα μεγάλης σπουδαιότητας.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 44 του ιδίου Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: ΄Αρθρο 44. Υπογραφή εγγράφων από τους Προϊσταμένους των Κλάδων Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Οι προϊστάμενοι των Κλάδων, κατά λόγο αρμοδιότητας, υπογράφουν : α. ΄Εγγραφα που αφορούν θέματα με τα οποία ασκούνται αποφασιστικές αρμοδιότητες αυτών, προβλεπόμενες από τους Οργανισμούς και Κανονισμούς του Σώματος ή ειδικές διατάξεις. β. ΄Εγγραφα τα οποία σχετίζονται με την άσκηση αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί σ΄αυτούς από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης ή τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας. γ. Διαταγές γνωστοποίησης νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων με τις οποίες επιβάλλονται συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίησή τους. δ. Οποιοδήποτε έγγραφο υπογραφόμενο από τους διευθυντές των Διευθύνσεων του Κλάδου τους, κατά τις κείμενες διατάξεις, όταν κρίνουν τούτο σκόπιμο λόγω της φύσης του εγγράφου ή όταν εισηγούνται την υπογραφή του οι διευθυντές.
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 45 του ιδίου Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: ΄Αρθρο 45. Υπογραφή εγγράφων από τους διευθυντές Διευθύνσεων Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Οι διευθυντές υπογράφουν όλα τα έγγραφα για θέματα της Διεύθυνσής τους, με εξαίρεση τα υπογραφόμενα από τα ιεραρχικώς ανώτερα όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και ειδικότερα : α. ΄Εγγραφα με τα οποία ασκούνται οι αποφασιστικές αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τους οργανικούς νόμους και κανονισμούς του Σώματος ή ειδικές διατάξεις, καθώς και έγγραφα με τα οποία ασκούνται αρμοδιότητες του Υπουργού ή του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης ή του Αρχηγού που τους εκχωρήθηκαν με απόφασή τους. β. ΄Εγγραφα προς Δημόσιες Υπηρεσίες, αρχές και οργανισμούς με τα οποία παρέχονται ή αιτούνται πληροφορίες για θέματα της αρμοδιότητάς τους. γ. Διαταγές που απευθύνονται σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για γενικά και ειδικά θέματα ή περιπτώσεις, και τις απαντητικές διαταγές σε ερωτήματά τους, εφόσον καλύπτονται από διάταξη, προηγούμενη απόφαση της Ηγεσίας ή συναφή ενέργεια ή από υπάρχουσα γνωμοδότηση ή νομολογία. δ. ΄Εγγραφα προπαρασκευαστικά και προκαταρκτικά της τελικής απόφασης ή ενέργειας για θέματα αρμοδιότητας των ιεραρχικώς ανωτέρων οργάνων. ε. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, που αιτείται το προσωπικό του Σώματος ή ιδιώτες. στ. ΄Εγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται για επίδοση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και αντίγραφα εγγράφων ή δίδεται απάντηση σε επιστολές, αναφορές, αιτήσεις και υπομνήματα του προσωπικού της Διεύθυνσής τους ή σε ιδιώτες. Αν γι αυτά απαιτείται η λήψη απόφασης ανώτερου οργάνου η απάντηση δίδεται μετά τη λήψη αυτής. ζ. Υπομνηστικά έγγραφα προς οποιαδήποτε αρχή, καθώς και τα επισπευτικά όμοια προς Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. η. Διαταγές με τις οποίες κοινοποιούνται προς τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας νόμοι, προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις των οποίων την πρωτοβουλία έκδοσης έχει η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και κάθε έγγραφο που απευθύνεται σε Διευθύνσεις Κλάδων.
Άρθρο 6 "Το άρθρο 48 του ιδίου Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: ΄Αρθρο 48. Υπογραφή εγγράφων από Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές, Διευθυντές, Διοικητές και άλλα όργανα Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας."
1.  
  Οι γενικοί αστυνομικοί διευθυντές, οι διευθυντές και οι διοικητές Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας υπογράφουν όλα τα έγγραφα της αρμοδιότητάς τους όπως προβλέπονται από τους οργανικούς νόμους και κανονισμούς του Σώματος ή ειδικές διατάξεις
2.  
  Οι υποδιευθυντές, οι τμηματάρχες και οι υποδιοικητές των περιφερειακών Υπηρεσιών υπογράφουν όλα τα έγγραφα για τα οποία το δικαίωμα αυτό τους παρέχεται από ειδικές διατάξεις ή εξουσιοδοτήσεις των προϊσταμένων τους
Άρθρο 7 "Το άρθρο 49 του ιδίου Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: ΄Αρθρο 49. Υπαρχηγός, Προϊστάμενος Επιτελείου, Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας, Προϊστάμενοι Κλάδων."
1.  
  Ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και κανονισμούς και εντός των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
2.  
  ΄Εχουν τις κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητές τους και επιπλέον τις κάτωθι :
 1. Λαμβάνουν γνώση της αλληλογραφίας που προσκομίζεται σ΄αυτούς και εφόσον απαιτείται προβαίνουν σε περαιτέρω ενέργειες προσωπικά ή δια των υπ αυτών οργάνων
 2. Διατάσσουν συσκέψεις των υπ αυτών Αξιωματικών για θέματα μείζονος σπουδαιότητας
 3. Διατάσσουν, κατά τις περιστάσεις, την ενέργεια ερευνών, εργασιών, ορίζοντες τις ομάδες διεξαγωγής αυτών
 4. Επί εισηγητικών σημειωμάτων, εργασιών και εγγράφων, για τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή του Υπουργού ή Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, εκφέρουν εγγράφως τη γνώμη τους ή προσυπογράφουν αυτά.
 5. Σε περίπτωση διαφωνίας τους διατυπώνουν εγγράφως και αιτιολογημένως αυτήν.
 6. Με έγκριση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας, διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων διατάσσονται όπως επισκέπτονται Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για διαμόρφωση προσωπικής αντίληψης περί της εφαρμογής στην πράξη προγραμμάτων, διαταγών και κατευθύνσεων
Άρθρο 8
1.  
  Η παράγραφο 1 του άρθρου 50 του ιδίου Π.Δ., αντικαθίσταται ως εξής: 1. Εισηγούνται και προκαλούν τις αποφάσεις της Ηγεσίας στα ιδιαίτερης σπουδαιότητας θέματα αρμοδιότητας των Διευθύνσεών τους.
Άρθρο 9 "Το άρθρο 52 του ιδίου Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 52 Επιτελείς Διευθύνσεων Κλάδων Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας"
1.  
  Εκτελούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος που ανήκουν οποιαδήποτε εργασία τους ανατίθεται
2.  
  Καταρτίζουν είτε με πρωτοβουλία τους είτε με εντολή της Ηγεσίας έρευνες, μελέτες με τις οποίες κατά τη γνώμη τους εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον και οι οποίες τίθενται υπό την κρίση των ιεραρχικώς προϊσταμένων τους
3.  
  Προβαίνουν με επιμέλεια και ακρίβεια στην σύνταξη κάθε εγγράφου που ανατίθεται σ αυτούς από τους προϊσταμένους τους και μεριμνούν για τη διακίνηση του στην ιεραρχία
4.  
  Σημειώνουν επί εγγράφων υποθέσεων τη λέξη Αρχείο υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται αναμφισβητήτως καμία περαιτέρω ενέργεια με την αναγκαία αιτιολογία και χρονολογία, μονογράφουν και παραδίδουν αυτά στον Αρχειοθέτη ή τα θέτουν υπόψη του Τμηματάρχη εφόσον κρίνουν τούτο σκόπιμο
5.  
  Για το περιεχόμενο κάθε εγγράφου που συντάσσεται απ αυτούς είναι υπεύθυνοι, εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν έθεσαν υπόψη των προϊσταμένων τους υφιστάμενες διαταγές ή στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για ορθή ενέργεια. Επίσης είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προώθηση των εγγράφων, η εκτέλεση των οποίων τους ανατέθηκε, καθώς και για την ακρίβεια του περιεχομένου και της κανονικότητας της δομής αυτών.
Άρθρο 10
1.  
  Όπου στις διατάξεις του ιδίου ως άνω Π.Δ. αναφέρεται ο τίτλος Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ο τίτλος αυτός αντικαθίσταται σε Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 11
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Ρίο, 26 Αυγούστου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ.
Άρθρο 43Β
1.  
  Υπογραφή εγγράφων από τον προϊστάμενο του Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Προϊστάμενος του Επιτελείου υπογράφει : α. ΄Εγγραφα δια των οποίων ασκεί τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τους οργανικούς νόμους και τους κανονισμούς του Σώματος ή ειδικές διατάξεις, ως και εκείνα που σχετίζονται με την άσκηση αρμοδιοτήτων που του έχουν εκχωρηθεί από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης ή τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας. β. Εγκύκλιες διαταγές διοικητικού περιεχομένου, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις προς τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από έκδοση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων, των οποίων την πρωτοβουλία έκδοσης δεν είχε η Ελληνική Αστυνομία, ως και εγκυκλίων άλλων Υπουργείων. γ. ΄Εγγραφα τα οποία υπογράφονται από τους προϊσταμένους των Κλάδων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο, λόγω της φύσης των εγγράφων ή αν αυτοί εισηγούνται την υπογραφή του.
Άρθρο 43Γ
1.  
  Υπογραφή εγγράφων από το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας. Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας υπογράφει : α. ΄Εγγραφα τα οποία σχετίζονται με την άσκηση αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί σ΄ αυτόν από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης ή τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας. β. Διαταγές με τις οποίες παρέχονται οδηγίες και κατευθύνσεις επί θεμάτων αρμοδιότητάς του προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες και τις αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες που εποπτεύονται και ελέγχονται απ΄ αυτόν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄ και στ΄ του Ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1590/1986 (Α΄- 49), ως και τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 6, 43 παρ. 3 και 53 παρ. 1 του Ν.1481/1984 (Α΄-152).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄- 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄- 38).
 • Τις διατάξεις της 595 από 13-10-1993 απόφασης Πρωθυπουργού Σύσταση τριών (3) θέσεων Υφυπουργών (Β΄-826).
 • Τις διατάξεις της 7004/3/36 από 17-7-2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης (Β΄- 999).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ΄ αριθμ. 294/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1936/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/7004_3 1936
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία