Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 1 "Γραμματεία"
1.  
  Η Γραμματεία του ΝΣΚ υπάγεται ως μονάδα απ ευθείας στον Πρόεδρο. Στη Γραμματεία προϊστάμενος είναι ο Γραμματέας του ΝΣΚ, ο οποίος και τηρεί τα πρακτικά της Ολομέλειας και των Τμημάτων, καθώς και εκείνα των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ. Γραμματέας και αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση του Προέδρου, Δικαστικοί Αντιπρόσωποι που έχουν τετραετή συνολική υπηρεσία. Προϊστάμενοι των επιμέρους Γραφείων της Γραμματείας τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι. Η Γραμματεία αποτελείται από τα Γραφεία:.
 1. Σύνταξης και Αρχείου Πρακτικών του ΝΣΚ
 2. Διοίκησης και
 3. Κυρίου Προσωπικού
2.  
  Το Γραφείο Σύνταξης και Αρχείου Πρακτικών:
 1. Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη των πρακτικών της Ολομέλειας και των Τμημάτων και μεριμνά για την έγκριση τους καθώς και των πρακτικών των Επιτροπών από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή το εξουσιοδοτημένο απ αυτόν όργανο ή από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, κατά περίπτωση και τη διαβίβασή τους για εκτέλεση στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες,
 2. Τηρεί τα βιβλία καταχώρισης των γνωμοδοτήσεων της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των Επιτροπών και των ατομικών γνωμοδοτήσεων και μεριμνά για την ενιαία αρίθμησή τους καθώς και τα σχετικά βιβλία καταχώρισης των πρακτικών με αύξοντα αριθμό και μεριμνά για την υπογραφή ή θεώρησή τους
 3. Έχει την ευθύνη της αρχειοθέτησης και φύλαξης των πρακτικών που εκδίδονται κάθε έτος
3.  
  Το Γραφείο Διοίκησης μεριμνά για:
 1. την έκδοση των πράξεων του Προέδρου για την συγκρότηση των Τμημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 3086/2002.
 2. την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της Ολομέλειας και την διανομή των εισηγήσεων στα μέλη της και των Τμημάτων
 3. τη θεώρηση των γνωμοδοτήσεων της Ολομέλειας από τον Πρόεδρο και των γνωμοδοτήσεων των Τμημάτων από τους Προεδρεύοντες κάθε φορά
 4. την έκδοση πράξεων του Προέδρου για τον ορισμό μελών του ΝΣΚ σε συλλογικά όργανα και επιτροπές της Διοίκησης ή Νομικών Προσώπων, όπου προβλέπεται από ειδικές διατάξεις
 5. τον ορισμό από τον Πρόεδρο εισηγητών σε ερωτήματα ή υποθέσεις της Ολομέλειας ή των Τμημάτων σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3086/2002.
 6. τη συγκέντρωση στοιχείων για τον ορισμό δικηγόρων του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 24 του Ν. 3086/2002 καθώς και για την έκδοση των αποφάσεων που απαιτούνται για τον διορισμό, την αντικατάσταση ή την ανανέωση της θητείας τους και την τήρηση σχετικού μητρώου τους.
 7. την αποδοχή αιτήσεων ασκουμένων δικηγόρων προς άσκηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν. 3086/2002, την τοποθέτησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Γραφεία Νομικών Συμβούλων και τα Δικαστικά Γραφεία, τη συγκέντρωση κάθε στοιχείου που αφορά την πραγματοποίηση της άσκησης, τη δραστηριότητα των ασκουμένων και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
 8. την έκδοση πράξεων του Προέδρου που αφορούν τον αριθμό και την υλική αρμοδιότητα των Σχηματισμών δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των επί μέρους Γραφείων τους
 9. την έκδοση πράξεων του Προέδρου για την επιθεώρηση των Γραφείων και του προσωπικού του ΝΣΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3086/2002, καθώς και κάθε άλλης πράξης ή απόφασής του που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
4.  
  Το Γραφείο Κυρίου Προσωπικού:
 1. Τηρεί το μητρώο και τους υπηρεσιακούς φακέλους των λειτουργών του ΝΣΚ και μεριμνά για την προετοιμασία, σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση κάθε εγγράφου, πράξης ή απόφασης που έχει σχέση με την υπηρεσιακή, πειθαρχική και μισθολογική κατάσταση τους
 2. Επιμελείται για την έκδοση των σχετικών πράξεων ή αποφάσεων για την τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση ή μετάθεση των λειτουργών του ΝΣΚ
 3. Κινεί την διαδικασία συγκρότησης και σύγκλησης του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, συντάσσει την ημερήσια διάταξη και τα πρακτικά και επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται
 4. Επιμελείται για κάθε προπαρασκευαστική εργασία της τακτικής ή της τυχόν έκτακτης επιθεώρησης των Γραφείων και των λειτουργών του ΝΣΚ, την φύλαξη και αρχειοθέτηση κάθε σχετικού με αυτές εγγράφου, την τοποθέτηση των σχετικών εκθέσεων στους φακέλους των επιθεωρουμένων και την κοινοποίησή τους σ αυτούς, εκτελώντας κάθε σχετική υπόδειξη των επιθεωρητών
 5. Μεριμνά για τη σύνταξη και εκτύπωση της επετηρίδας των λειτουργών του ΝΣΚ και την επίδοση αντιγράφων της σ αυτούς
 6. Μεριμνά για την κίνηση της διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Δικαστικών Αντιπροσώπων, τις σχετικές δημοσιεύσεις, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων, τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής και την παροχή κάθε τεχνικής και υλικής υποστήριξης προς αυτήν
 7. Μεριμνά για την χορήγηση των κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών των λειτουργών του ΝΣΚ
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες Σχηματισμών - Γραφείων"
1.  
  Στους Σχηματισμούς του άρθρου 12 του Ν. 3086/2002 ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες: Σχηματισμοί υποθέσεων ημεδαπής:.
 1. Συντάσσουν και αποστέλλουν τις αναγκαίες πράξεις ανάθεσης και πληρεξουσιότητας για τον χειρισμό των υποθέσεων προς τα Γραφεία Νομικών Συμβούλων, Δικαστικά Γραφεία ή ατομικά σε μέλη του κύριου προσωπικού, καθώς και προς τους δικηγόρους του Δημοσίου μέσω των αρμοδίων διοικητικών υπηρεσιών.
 2. Όπου από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η δυνατότητα δικαστικής εκπροσώπησης του Δημοσίου από άλλα όργανα, οι παραπάνω πράξεις ανάθεσης μπορεί ν απευθύνονται και προς αυτά.
 3. Εισάγουν στα Τμήματα του ΝΣΚ ή τις Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας, ανάλογα με τις διακρίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 3086/2002, τις υποθέσεις αρμοδιότητας επαρχιακών Δικαστηρίων με πλήρη εισήγηση του αρμόδιου περιφερειακού Γραφείου του ΝΣΚ για γνωμοδότηση, ως προς την τηρητέα πορεία, την άσκηση ή μη αγωγών ή ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, την παραίτηση από αυτά, την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, καθώς και την συμβιβαστική επίλυση διαφορών ή την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων.
 4. Μεριμνούν για τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών, την υπογραφή τους και την προώθησή τους για θεώρηση ή έγκριση από τον Πρόεδρο και για έγκριση από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, κατά περίπτωση
 5. Ερευνούν τα αίτια της δυσμενούς έκβασης δικών του Δημοσίου, ενημερώνουν σχετικά τον Πρόεδρο και υποβάλουν πόρισμα με τις διαπιστώσεις που έγιναν, το οποίο αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές με υπόδειξη για λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων
 6. Ενεργούν για την βεβαίωση και είσπραξη από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες των απαιτήσεων (κεφαλαίου, τόκων, δικαστικών εξόδων) που επιδικάζονται υπέρ του Δημοσίου, καθώς και για την έκδοση εντολών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων υπέρ ή σε βάρος του Δημοσίου με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 5
 7. Εκκαθαρίζει τις πληρωτέες από το Δημόσιο αμοιβές και έξοδα των δικηγόρων για τις υποθέσεις των επαρχιών
 8. Τηρεί στατιστικά στοιχεία για τις υποθέσεις που διακινεί ή χειρίζεται, καθώς και τα αναγκαία προς τούτο βιβλία και ευρετήρια
2.  
  Σχηματισμός υποθέσεων δικαιοδοσίας Δικαστηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαστηρίων της αλλοδαπής
 1. Συντάσσει τις εντολές προς τα Γραφεία Νομικών Συμβούλων, ή σε μέλος του ΝΣΚ για προπαρασκευή, υπεράσπιση και γενικότερα εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 2. Μεριμνά για τον διορισμό αλλοδαπών Δικηγόρων για υπεράσπιση και παράσταση, σε υποθέσεις του Δημοσίου ενώπιον Δικαστηρίων και Δικαστικών ή άλλων Αρχών της αλλοδαπής, την παροχή των αναγκαίων πληρεξουσίων εγγράφων, την αναγνώριση και εκκαθάριση των πληρωτέων αμοιβών τους και κάθε σχετική ενέργεια
 3. Παρακολουθεί την εξέλιξη των υποθέσεων, ο χειρισμός των οποίων έχει ανατεθεί σε Δικηγόρους της αλλοδαπής, καθώς και εισηγείται γι αυτές, με ανάλογη εφαρμογή αυτών που ορίζονται στην περίπτωση β της προηγούμενης παραγράφου
 4. Συντάσσει τις εντολές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών Δικαστηρίων ή Διεθνών Διαιτησιών σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
 5. Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις αποφάσεις που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε υποθέσεις, στις οποίες έχει μετάσχει η Ελληνική Δημοκρατία, ως διάδικο μέρος, όταν παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον.
 6. Μεριμνά για την συνεργασία με Νομικές Υπηρεσίες άλλων Κρατών
Άρθρο 3 "Κέντρο Πληροφορικής - Μελετών - Νομικών Εκδόσεων"
1.  
  Το Κέντρο Πληροφορικής, Μελετών και Νομικών Εκδόσεων του άρθρου 13 του Ν. 3086/2002, αποτελείται από τα ακόλουθα Γραφεία:.
 1. Γραφείο Μελετών και Νομικών Εκδόσεων
 2. Γραφείο Βιβλιοθήκης
 3. Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Κέντρου κατά Γραφείο είναι:
 1. Γραφείο Μελετών και Νομικών Εκδόσεων
  • Η συγκέντρωση και ευρετηρίαση των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ
  • Η καταχώρηση στα τηρούμενα προγράμματα νομικής πληροφορικής, περιλήψεων των γνωμοδοτήσεων κατά λήμμα ύλης και την διάταξη που ερμηνεύεται, καθώς και η ενημέρωση των προγραμμάτων με τη σχετική προς τις δίκες του Δημοσίου νομοθετική και νομολογιακή ύλη προς χρήση των μελών του ΝΣΚ, των δικηγόρων του Δημοσίου και των δημοσίων υπηρεσιών
  • Η μελέτη και η κατάρτιση προγραμμάτων νομικής πληροφορικής για την εξασφάλιση πληρέστερης ή ευρύτερης χρησιμοποίησης της πιο πάνω νομικής ύλης
  • Η εισήγηση για τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνονται στή νομοθεσία των δικών του Δημοσίου και η μέριμνα για την κωδικοποίηση των διατάξεων της
  • Η ενημέρωση και καθοδήγηση με εγκυκλίους των Γραφείων Νομικών Συμβούλων, των Δικαστικών Γραφείων, του προσωπικού του ΝΣΚ γενικά, των Δικηγόρων του Δημοσίου και των δημοσίων υπηρεσιών για την ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και για τις λύσεις που δίνονται από τα Δικαστήρια σε θέματα που αφορούν στις δίκες του Δημοσίου. στ,στ) Η κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης του ΝΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3086/2002.
  • Η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς σύνταξη ετησίας στατιστικής έκθεσης για τις εργασίες του ΝΣΚ
  • Η συγκέντρωση της ύλης και η προπαρασκευή της έκδοσης κατ έτος ή κατά συντομότερα χρονικά διαστήματα, του Νομικού Δελτίου του ΝΣΚ που περιλαμβάνει τις γνωμοδοτήσεις που εκδόθηκαν, σε περιλήψεις ή σε πλήρες κείμενο, με ανάλογη ευρετηρίαση, καθώς και άλλη συναφή ύλη από μελέτες και αποφάσεις των Ευρωπαϊκών ή ημεδαπών Δικαστηρίων που εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή τέμνουν θέματα που ανακύπτουν στις υποθέσεις που αντιμετωπίζουν τα μέλη του ΝΣΚ ή μεταβάλλουν τις λύσεις που έχουν δοθεί σ αυτά
  • Η μέριμνα για την εκτύπωση και έγκαιρη διανομή του Νομικού Δελτίου στα Γραφεία Νομικών Συμβούλων, Δικαστικά Γραφεία, το κύριο προσωπικό και τις δημόσιες υπηρεσίες
  • Η οργάνωση συνεδρίου του ΝΣΚ, σεμιναρίων, ημερίδων και επιστημονικών διαλέξεων για την διαρκή επιμόρφωση του κύριου και διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ
  • Ο προγραμματισμός, η προπαρασκευή και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης έκδοσης που αποφασίζεται για την ενημέρωση του προσωπικού και των δημοσίων υπηρεσιών
 2. Γραφείο βιβλιοθήκης
  • Η καταγραφή, ταξινόμηση και ευρετηρίαση των βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΝΣΚ
  • Η παρακολούθηση της κίνησης των βιβλίων και η μέριμνα για επιμελή διατήρηση και φύλαξη αυτών
  • Η συνεχής ενημέρωση της βιβλιοθήκης με νέες εκδόσεις νομικών συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων, καθώς και για την προμήθεια, παραλαβή, βιβλιοδεσία, καταγραφή και ταξινόμηση αυτών
  • Η μέριμνα για την προμήθεια, παραλαβή, βιβλιοδεσία και ενημέρωση της βιβλιοθήκης του ΝΣΚ με τις εκδόσεις των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κάθε άλλης επίσημης έκδοσης
  • Η συγκρότηση, παρακολούθηση και ενημέρωση ηλεκτρονικής νομικής βιβλιοθήκης. στ,στ) Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ καθορίζεται το αντίτιμο για την χορήγηση φωτοτυπικών αντιγράφων των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ , φωτοτυπικών αποσπασμάτων από κάθε άλλο έντυπο υλικό ( νομικών συγγραμμάτων, περιοδικών, κλπ) και εκτυπώσεων από την ηλεκτρονική νομική βιβλιοθήκη του ΝΣΚ.
  • Τα έσοδα από την χορήγηση των ανωτέρω φωτοτυπικών αντιγράφων, αποσπασμάτων και εκτυπώσεων κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 3 και διατίθενται για την προμήθεια νομικών συγγραμμάτων, περιοδικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών στο ΝΣΚ.
 3. Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής
  • Η οργάνωση, λειτουργία, εκμετάλλευση, καθώς και ο συντονισμός της χρησιμοποίησης των μηχανογραφικών εφαρμογών στην Κεντρική Υπηρεσία και στις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ
  • Η μελέτη για την βελτίωση και επέκταση των μηχανογραφικών εφαρμογών στο ΝΣΚ και για τη δημιουργία νέων
  • Η σύνδεση, παρακολούθηση, λειτουργία και επέκταση συνδέσεων όλων των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ , των άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή και ιδιωτών, με τον κεντρικό υπολογιστή του ΝΣΚ για την λήψη νομικών πληροφοριών από τα στοιχεία που τηρούνται στο αρμόδιο Γραφείο του Κέντρου
3.  
  Συνιστάται σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στο εσωτερικό, έντοκος λογαριασμός του ΝΣΚ με τον τίτλο «Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Λογαριασμός Κέντρου Πληροφορικής», τα κεφάλαια του οποίου διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Κέντρου Πληροφορικής, Μελετών και Νομικών Εκδόσεων και για την προμήθεια νομικών συγγραμμάτων, περιοδικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών στο ΝΣΚ. Ο λογαριασμός αυτός τηρείται από τον Πρόεδρο το ΝΣΚ, ο οποίος με απόφασή του μπορεί να διορίσει διαχειριστή μέλος του ΝΣΚ. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να επιτραπεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα η έκδοση γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ σε μορφή βιβλίου με αναλυτικό ευρετήριο ή σε σύγχρονο ηλεκτρονικό μέσο, έναντι χρηματικής αντιπαροχής, η οποία καθορίζεται με την ίδια απόφαση και κατατίθεται απ ευθείας στον λογαριασμό του προηγούμενου εδαφίου ή αντιπαροχής που μπορεί να καθορισθεί συνολικά ή κατά ένα μέρος και σε αριθμό βιβλίων ή συγχρόνων ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία διατίθενται στα μέλη ή στα Γραφεία του ΝΣΚ.
Άρθρο 4 "Διεύθυνση Διοικητικού και Διοικητικής Μέριμνας."
1.  
  Στη Διεύθυνση Διοικητικού και Διοικητικής Μέριμνας υπάγονται:
 1. Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
 2. Τμήμα Πρωτοκόλλου και παραλαβής Δικογράφων
 3. Τμήμα Ευρετηρίου
 4. Τμήμα Αρχείου
 5. Τμήμα Διεκπεραίωσης
 6. Το Γραφείο Ανατύπωσης και Τηλεμοιοτυπίας
2.  
  Τα τμήματα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
  • Τηρεί το μητρώο και τους υπηρεσιακούς φακέλους του Διοικητικού Προσωπικού του ΝΣΚ και μεριμνά για την σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση κάθε εγγράφου, πράξης ή απόφασης που έχει σχέση με την υπηρεσιακή, πειθαρχική και μισθολογική κατάσταση αυτού
  • Επιμελείται για την έκδοση των σχετικών πράξεων ή αποφάσεων για την τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση ή μετάθεση του διοικητικού προσωπικού
  • Μεριμνά για την σύνταξη και εκτύπωση της επετηρίδας του διοικητικού προσωπικού και την επίδοση αντιγράφων της σ αυτό
  • Κινεί την διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων του διοικητικού προσωπικού και μεριμνά για την σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση κάθε σχετικού εγγράφου, πράξης ή απόφασης
  • Μεριμνά και επιμελείται για την χορήγηση των κανονικών , αναρρωτικών και λοιπών αδειών του διοικητικού προσωπικού καθώς και για την τήρηση του ωραρίου εργασίας από αυτό. στ,στ) Μεριμνά για την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού την κοινοποίηση τους στους ενδιαφερομένους και την τοποθέτηση τους στους οικείους υπηρεσιακούς φακέλους.
  • Επιμελείται για την συγκρότηση και σύγκληση του υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για το διοικητικό προσωπικό, για την σύνταξη της ημερήσιας διάταξης, την τήρηση των πρακτικών και εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων
  • Έχει την ευθύνη στο χώρο του ΝΣΚ για τον Πολιτικό Σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α) σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου Τομέα και μέριμνα για τον ορισμό υπαλλήλων ως υπευθύνων κατά τομέα δραστηριότητας.
 2. Το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Παραλαβής Δικογράφων έχει την ευθύνη για την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της υπηρεσίας, την παραλαβή από τους δικαστικούς επιμελητές των δικογράφων που επιδίδουν στο Δημόσιο, την πρωτοκόλληση και την παράδοσή τους στο Τμήμα Αρχείου της υπηρεσίας για συσχέτιση, ή σε άλλο Γραφείο
 3. Το Τμήμα Ευρετηρίου μεριμνά για την καταχώρηση όλων των φακέλων δικογραφιών και λοιπών φακέλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. στα τηρούμενα ευρετήρια (Βιβλία) ή μηχανογραφικά ή ηλεκτρονικά προγράμματα καταχώρησης (Η/Υ) με αύξοντα αριθμό φακέλου, ονοματεπώνυμο διαδίκων ή άλλα προσδιοριστικά στοιχεία για το άνοιγμα νέων φακέλων δικογραφιών και για τον έλεγχο όλων των εισερχόμενων στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. δικογράφων, αιτήσεων και λοιπών εγγράφων και το συσχετισμό τους με τους οικείους φακέλους.
 4. Το Τμήμα Αρχείου μεριμνά για την τήρηση του Αρχείου των φακέλων δικογραφιών και λοιπών φακέλων και εγγράφων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. και τη διατήρηση του σε καλή κατάσταση, για την τοποθέτηση στους οικείους φακέλους όλων των εισερχόμενων δικογράφων, αιτήσεων και λοιπών εγγράφων και την κατανομή και παράδοση τους στους αρμόδιους Σχηματισμούς και Γραφεία προς ενέργεια, για την τοποθέτηση των φακέλων στο Αρχείο μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών και για την παράδοση σε δικαστικούς επιμελητές προς επίδοση των δικογράφων και εγγράφων της Κεντρικής Υπηρεσίας και για την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης επίδοσης τους και την παραλαβή των σχετικών εκθέσεων επίδοσης.
 5. Το Τμήμα Διεκπεραίωσης μεριμνά για τη δακτυλογράφηση κάθε εγγράφου και δικογράφου, τη παραβολή των δακτυλογραφημένων κειμένων προς τα χειρόγραφα, τη συλλογή των εγγράφων που επισυνάπτονται σε κάθε έγγραφο και την αποστολή τους προς τους αποδέκτες τους ταχυδρομικώς ή με τους κλητήρες της υπηρεσίας
3.  
  Το Γραφείο Ανατύπωσης και Τηλεομοιοτυπίας μεριμνά για την αναπαραγωγή, ανατύπωση και φωτοτύπηση των εγγράφων της Κεντρικής Υπηρεσίας και την αποστολή και λήψη εγγράφων με τηλεομοιοτυπία (FΑΧ)
Άρθρο 5 "Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων"
1.  
  Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Συντάσσει τον προϋπολογισμό του ΝΣΚ για κάθε οικονομικό έτος και μεριμνά για την έγκριση και έκδοση των ενταλμάτων, για πληρωμή των δαπανών λειτουργίας της υπηρεσίας με βάση τις εγγραφές σ αυτόν
 2. Για την Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ και τις υπηρεσιακές μονάδες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΝΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3086/2002:.
  • Κινεί την διαδικασία για την αγορά οποιουδήποτε είδους αναγκαίου για τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας ή για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις προμήθειες ή την παροχή υπηρεσιών του Δημοσίου, φροντίζοντας για την προετοιμασία, σύνταξη, υπογραφή, κοινοποίηση, δημοσίευση και εκτέλεση κάθε σχετικού εγγράφου, πράξης ή απόφασης
  • Μεριμνά για την προμήθεια οποιουδήποτε είδους από άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε περίπτωση ύπαρξης δυνατότητας διάθεσης από γενικές κρατικές προμήθειες
  • Μεριμνά για την συντήρηση και επισκευή ειδών και εγκαταστάσεων των ιδίων υπηρεσιακών μονάδων, αναγκαίων για την λειτουργία τους, καθώς και για την κατάρτιση των συμβάσεων που τυχόν απαιτούνται, και την καταβολή των σχετικών δαπανών
  • Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν την στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών μονάδων που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΝΣΚ και μεριμνά για την εξασφάλιση προσωπικού καθαριότητας των εγκαταστάσεων τους και την κατάρτιση των τυχόν απαιτούμενων συμβάσεων
 3. Τμήμα εκκαθάρισης αμοιβών και
 4. Τμήμα εκκαθάρισης δικαστικών δαπανών Τα Τμήματα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
 5. 2.Τμήμα προϋπολογισμού, προμηθειών και συντήρησης.
3.  
  Τμήμα μισθοδοσίας προσωπικού
 1. Εκκαθαρίζει τις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, κύριου και διοικητικού, και κάθε άλλης δαπάνης για οποιασδήποτε φύσης απολαβές, οδοιπορικά έξοδα καθώς και αποζημιώσεις για εκτός έδρας κίνηση ή κίνηση στην αλλοδαπή για υπηρεσιακούς λόγους
 2. Συντάσσει τις σχετικές εκκαθαριστικές καταστάσεις και την είσπραξη και καταβολή με βάση αυτές των πληρωτέων ποσών στους δικαιούχους
 3. Μεριμνά για την σύνταξη και χορήγηση βεβαίωσης για τις καταβαλλόμενες αποδοχές και λοιπές απολαβές
4.  
  Τμήμα εκκαθάρισης αμοιβών
 1. Ελέγχει τα δικαιολογητικά αμοιβής και εξόδων των δικηγόρων του Δημοσίου, μεριμνά για την τυχόν συμπλήρωση τους και μετά την λογιστική εκκαθάριση της απαίτησης του δικηγόρου του Δημοσίου από τους καθ ύλη αρμόδιους Σχηματισμούς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ συντάσσει τη σχετική πράξη εκκαθάρισης, μεριμνά για την υπογραφή της και την αποστέλλει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εκτέλεση στις αρμόδιες υπηρεσίες
 2. Εκκαθαρίζει σε υποθέσεις που χειρίζεται το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τις πληρωτέες αμοιβές και έξοδα στους δικαστικούς επιμελητές, πραγματογνώμονες, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, μεταφραστές, και τους λογαριασμούς των δημοσιεύσεων στον τύπο και δίδει εντολές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πληρωμή τους
5.  
  Τμήμα Εκκαθάρισης δικαστικών δαπανών. Επιμελείται για την έκδοση των σχετικών εντολών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ και ενεργεί για τη βεβαίωση των δικαστικών δαπανών και λοιπών εξόδων που επιδικάζονται υπέρ του Δημοσίου και επιμελείται για την έκδοση των σχετικών εντολών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη πληρωμή των δικαστικών δαπανών και λοιπών εξόδων που επιδικάζονται σε βάρος του Δημοσίου, εφ όσον με τις δικαστικές αποφάσεις και στις δύο περιπτώσεις δεν επιδικάζονται κεφάλαιο και τόκοι.

ΜΕΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΜΕΛΩΝ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΣΚ )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 6 "Αναρρωτική άδεια - Περίθαλψη μελών του ΝΣΚ"
1.  
  Στα μέλη του ΝΣΚ που ασθενούν ή έχουν ανάγκη ανάρρωσης, χορηγείται από τον Πρόεδρο αναρρωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές
2.  
  Για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τον τρόπο χορήγησης και τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας, καθώς και για τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους
3.  
  Το Δημόσιο έχει υποχρέωση, κατά τις κείμενες διατάξεις, να παρέχει νοσοκομειακή, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη καθώς και να καταβάλλει τα έξοδα κηδείας των μελών του ΝΣΚ, των συζύγων και των παιδιών τους
Άρθρο 7 "Εκπαιδευτική άδεια"
1.  
  Επιτρέπεται η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας απουσίας στην αλλοδαπή στα μέλη του ΝΣΚ μέχρι και του βαθμού του Παρέδρου. Εκπαιδευτική άδεια δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί μετά τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους. Ο περιορισμός της ηλικίας δεν ισχύει για εκείνους που λαμβάνουν υποτροφία από εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα. Για να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια απαιτείται καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία το μέλος πρόκειται να μεταβεί για εκπαίδευση.
2.  
  Ο αριθμός των μελών του ΝΣΚ που αποστέλλονται στην αλλοδαπή με εκπαιδευτική άδεια κάθε εκπαιδευτικό έτος, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους
3.  
  Οι άδειες χορηγούνται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο γνωμοδοτεί μετά από ερώτημα του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και μόνο μέχρι τον αριθμό των θέσεων που αναφέρονται σ αυτό. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται τα θέματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί το μέλος του ΝΣΚ και να επισυνάπτονται τα τυχόν δικαιολογητικά.
4.  
  Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για ένα έτος και είναι δυνατό να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για ένα ακόμη έτος, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος
5.  
  Η διαπίστωση της γνώσης της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί το μέλος του ΝΣΚ, γίνεται από μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή από οριζόμενο απ αυτό άλλο μέλος, ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο του ενδιαφερόμενου που γνωρίζουν την γλώσσα
6.  
  Αυτός που πήρε εκπαιδευτική άδεια, οφείλει να αναφέρει με δήλωσή του στον Πρόεδρο του ΝΣΚ την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, την έναρξη της εκπαίδευσής του, καθώς και τον τόπο και τη διεύθυνση της διαμονής του. Οφείλει επίσης στο τέλος κάθε εξαμήνου να υποβάλλει στον Πρόεδρο λεπτομερή έκθεση για την εργασία που συντελέστηκε, και για την πορεία της εκπαίδευσής του με τα αποδεικτικά των σπουδών του. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής είναι δυνατό να επιφέρει την ανάκληση του υπολοίπου της εκπαιδευτικής άδειας.
7.  
  Στα μέλη του ΝΣΚ που αποστέλλονται με εκπαιδευτική άδεια, παρέχονται στο διπλάσιο οι αποδοχές της οργανικής τους θέσης καθώς και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής (οδοιπορικά)
8.  
  Σε όσους παίρνουν υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ή από ξένο κράτος, οι επί πλέον των τακτικών αποδοχές καταβάλλονται μειωμένες κατά το ποσό της υποτροφίας. Η εκπαιδευτική άδεια διακόπτεται κατά τον ίδιο τρόπο που χορηγείται, αν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν ή αν ο δικαιούχος αυτής δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη επίδοση ή υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα.
9.  
  Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ή ο Πρόεδρος του ΝΣΚ είναι δυνατόν να αναθέτει σε μέλος του ΝΣΚ που βρίσκεται με εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή, τη μελέτη ή την έρευνα ορισμένων ζητημάτων που αφορούν τη σχετική με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών νομοθεσία ή άλλα ειδικά θέματα
10.  
  Τα μέλη του ΝΣΚ που έλαβαν εκπαιδευτική άδεια, είναι υποχρεωμένα μετά την επιστροφή τους να υπηρετήσουν επί χρόνο τετραπλάσιο του χρόνου της άδειάς τους. Όσα μέλη αθετήσουν την υποχρέωσή τους αυτή, οφείλουν να επιστρέψουν στο Δημόσιο μέσα σε τρεις μήνες τις επί πλέον αποδοχές που έλαβαν κατά το χρόνο της άδειας καθώς και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής με το νόμιμο τόκο από τη λήψη τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα είσπραξης δημόσιων εσόδων.
11.  
  Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της εκπαιδευτικής άδειας το μέλος στερείται τις αποδοχές του για τις αντίστοιχες της υπέρβασης ημέρες ανεξάρτητα από την πειθαρχική του ευθύνη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του Ν. 3086/2002.
12.  
  Εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε μέλη του ΝΣΚ για την εξάσκησή τους σε δικηγορικό γραφείο διεθνούς κύρους της αλλοδαπής, με σκοπό την εξειδίκευση αυτών σε διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές όμοιες ή συναφείς με αυτές που συνάπτει το Δημόσιο, όπως διεθνή προσφορά μετοχών δημόσιας επιχείρησης που ιδιωτικοποιείται (internatiοnal οffering) και ενδεχόμενη εισαγωγή της επιχείρησης σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, έκδοση μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών (exchangeable bοnds), έκδοση μετοχοποιήσιμων τίτλων (priνatizatiοn certificates), τιτλοποίηση εσόδων του Δημοσίου (securitisatiοn), δάνεια κάθε μορφής στην αλλοδαπή, μεθόδους διαχείρισης δημοσίου χρέους κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή το δικηγορικό γραφείο της αλλοδαπής επιλέγεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. Κατά τα λοιπά και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 μέχρι και 11.
13.  
  Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από γνώμη του Προέδρου του ΝΣΚ μπορεί να επιτρέπει την αποστολή στην αλλοδαπή μελών του ΝΣΚ όλων των βαθμών ανεξαρτήτως ηλικίας για τη συμμετοχή σε συνέδρια ή την παρακολούθηση βραχυχρόνιων σεμιναρίων. Στην περίπτωση αυτή η απουσία του μέλους από τα καθήκοντά του δεν μπορεί να υπερβεί το μήνα.
14.  
  Επιτρέπεται η χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας απουσίας σε μέλη του ΝΣΚ μέχρι και του βαθμού του Παρέδρου που δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, τα οποία έχουν γίνει δεκτά και παρακολουθούν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε Νομική Σχολή Πανεπιστημίου ημεδαπής. Η εκπαιδευτική άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα συνολικά εξάμηνα. Οι διατάξεις με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3, 6, 8 εδάφιο δεύτερο, 10 και 11 εφαρμόζονται ανάλογα. Στον υπότροφο δεν παρέχονται έξοδα μετάβασης στο Πανεπιστήμιο φοίτησης και άλλες αποδοχές εκτός από τις αποδοχές της οργανικής του θέσης.
Άρθρο 8 "Ατομικοί φάκελοι-Μητρώο"
1.  
  Για κάθε μέλος του ΝΣΚ τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία ατομικός φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στο διορισμό και στην προσωπική και υπηρεσιακή του κατάσταση, οι εκθέσεις των επιθεωρητών, οι πειθαρχικές και ποινικές διώξεις και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σχετικά με αυτές
2.  
  Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του φακέλου: α) ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, β) Τα μέλη του οικείου υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου, γ) οι επιθεωρητές, δ) Το ίδιο το μέλος. Ανακοίνωση στοιχείων του φακέλου σε άλλα πρόσωπα απαγορεύεται.
3.  
  Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ τηρείται μητρώο των μελών του ΝΣΚ στο οποίο αναγράφεται περιληπτικά σε ξεχωριστό φύλλο για κάθε μέλος το περιεχόμενο των στοιχείων του ατομικού του φακέλου
4.  
  Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την τήρηση των ατομικών φακέλων και του μητρώου των μελών του ΝΣΚ
Άρθρο 9 "Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις-Μετακινήσεις"
1.  
  Τοποθετήσεις Οι τοποθετήσεις των μελών του ΝΣΚ που διορίζονται ή προάγονται ενεργούνται με απόφαση του Προέδρου. Σε περίπτωση που η προαγωγή συνεπάγεται και μετάθεση του προαγόμενου η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προέδρου μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2.  
  Μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις των μελών του ΝΣΚ από μία υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ σε άλλη εντός της Περιφερείας Αττικής ή εντός του νομού Θεσσαλονίκης γίνονται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ.
3.  
  Μεταθέσεις
 1. Οι μεταθέσεις των μελών του ΝΣΚ γίνονται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
 2. Τα μέλη του ΝΣΚ μετατίθενται:
  • Με αίτηση τους και εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες
  • Αν υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης
  • Χωρίς αίτηση τους εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες
  • Αν η μετάθεση επιβάλλεται λόγω συνθηκών που δημιουργούν στο μέλος του ΝΣΚ δυσχέρειες στην εκπλήρωση των καθηκόντων του
  • Όταν από την συμπεριφορά του μέλους του ΝΣΚ ή τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του δημιουργούνται προβλήματα που δυσχεραίνουν την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας
 3. Μετάθεση μέλους χωρίς αίτησή του γίνεται μόνο με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά της οποίας χωρεί αίτηση ανάκλησης από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της Ολομελείας του ΝΣΚ για σπουδαίο λόγο.
 4. Η αίτηση αυτή κατατίθεται στη γραμματεία του ΝΣΚ μέσα σε δέκα ημέρες από τηλεφωνική ή τηλεομοιοτυπική ειδοποίηση του ενδιαφερομένου στην οποία προβαίνει ο γραμματέας του ΝΣΚ.
 5. Αν η μετάθεση γίνεται για λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις δδ και εε του εδαφίου β της παραγράφου 3 απαιτείται προηγούμενη έγγραφη κλήση του σε ακρόαση ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Άρθρο 10 "Μετακινήσεις εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή"
1.  
  Η μετάβαση εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή μέλους του ΝΣΚ για αντιμετώπιση υπηρεσιακής ανάγκης μέχρι δέκα ημέρες το μήνα γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ και άνω των δέκα ημερών τον μήνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
2.  
  Επίσης, με απόφαση του αρμοδίου, κατά περίπτωση, Υπουργού, που κοινοποιείται και στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, μέλος του ΝΣΚ που υπηρετεί σε Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου του, μπορεί να μετακινείται στην αλλοδαπή για εκτέλεση υπηρεσίας και μέχρι δέκα ημέρες το μήνα. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Υπουργείου.
Άρθρο 11 "Αποσπάσεις"
1.  
  Επιτρέπεται η απόσπαση μελών του ΝΣΚ από μία υπηρεσιακή μονάδα σε άλλη με απόφαση του Προέδρου μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση σοβαρής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν είναι δυνατό να υπερβεί το έτος.
2.  
  Η διαπίστωση της υπηρεσιακής ανάγκης γίνεται με αιτιολογημένη έκθεση του Προέδρου του ΝΣΚ προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην οποία περιλαμβάνεται και πρόταση για την υπηρεσιακή μονάδα από την οποία είναι δυνατόν να αποσπαστεί
3.  
  Χωρίς να αναστέλλεται η εκτέλεση της σχετικής απόφασης ο αποσπώμενος μπορεί να ζητήσει για σπουδαίο λόγο την ανάκληση της απόσπασης με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του ΝΣΚ που αποφασίζει μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
4.  
  Νέα απόσπαση του ίδιου μέλους δεν επιτρέπεται πριν περάσουν τρία χρόνια από την πρώτη ανεξάρτητα από τον βαθμό που είχε όταν αποσπάστηκε
5.  
  Μετά τη λήξη ή την ανάκληση της απόσπασης ο αποσπασθείς επανέρχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς στη θέση του
6.  
  Μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. είναι δυνατόν να αποσπώνται σε Υπουργείο για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση των γενικών ή ειδικών διατάξεων περί αποσπάσεων που ισχύουν κάθε φορά. Η απόσπαση γίνεται για μία τριετία και μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη τριετία.
7.  
  Ο χρόνος της απόσπασης κατά την προηγούμενη παράγραφο θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια και δεν μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη αυτών που αποσπώνται
8.  
  Μέλη του ΝΣΚ είναι δυνατό να αποσπώνται και να αναλαμβάνουν καθήκοντα στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης ή σε όργανα, σε οργανισμούς, μονάδες και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και οποιουδήποτε άλλου Διεθνούς Οργανισμού με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η απόσπαση γίνεται για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας επί μία τριετία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος απόσπασης μπορεί να παραταθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις το πολύ για μία ακόμη τριετία. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και για τις αποσπάσεις αυτές.
Άρθρο 12 "Εμφάνιση"
1.  
  Τα μέλη του ΝΣΚ που τοποθετούνται, μετατίθενται, αποσπώνται ή επανέρχονται στην Υπηρεσία οφείλουν μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου ή τη λήξη της απόσπασής τους να βρίσκονται στη θέση τους. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ έχει δικαίωμα να συντέμνει την προθεσμία αυτή , η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των πέντε ημερών.
2.  
  Το μέλος που δεν θα εμφανιστεί στη θέση του αδικαιολόγητα μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες στερείται τις αποδοχές του ανεξάρτητα από την πειθαρχική του ευθύνη. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του Ν. 3086/2002 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
3.  
  Η εμφάνιση στη θέση του βεβαιώνεται με σχετική έκθεση που συντάσσεται από τη γραμματεία του αρμόδιου Γραφείου. Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται στην Γραμματεία του Ν.Σ.Κ.
Άρθρο 13 "Διαθεσιμότητα"
1.  
  Το μέλος του ΝΣΚ που έχει τρία χρόνια τουλάχιστον πραγματική δημόσια υπηρεσία τίθεται, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτησή του, σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου, η οποία κατά τη γνώμη της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής είναι δυνατό να θεραπευθεί, παρατείνεται όμως και μετά το χρόνο της αναρρωτικής άδειας του άρθρου 6
2.  
  Η θέση σε διαθεσιμότητα και η επάνοδος στην υπηρεσία γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
3.  
  Η διαθεσιμότητα λόγω νόσου δεν είναι δυνατό να υπερβεί το ένα έτος και, αν η νόσος δεν θεραπεύεται εύκολα, τα δύο έτη. Η διαθεσιμότητα αρχίζει μόλις λήξει η αναρρωτική άδεια. Μετά την πάροδο του έτους ή των δύο ετών αντίστοιχα, η αρμόδια επιτροπή, η οποία προβλέπεται από τον υπαλληλικό κώδικα, αποφαίνεται, μετά από ερώτημα του Προέδρου του ΝΣΚ, αν το μέλος είναι ή όχι ικανό να επανέλθει αμέσως στα καθήκοντά του. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμάτευσης, παύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.
4.  
  Το μέλος του ΝΣΚ είναι δυνατό να παραπεμφθεί για εξέταση στην επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου και πριν λήξει ο χρόνος της διαθεσιμότητας. Αν η επιτροπή γνωματεύσει ότι δεν είναι ικανό να αναλάβει αμέσως καθήκοντα, η διαθεσιμότητα διατηρείται μέχρι τη λήξη της.
5.  
  Η επιτροπή αυτή είναι δυνατό να εξετάσει και μέλος που διαμένει εκτός της έδρας της μέσω της πλησιέστερης υγειονομικής επιτροπής
6.  
  Στο μέλος που τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου, καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των αποδοχών του
Άρθρο 14 "Αργία"
1.  
  Το μέλος του ΝΣΚ που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία με ένταλμα προσωρινής κράτησης, με βούλευμα ή με δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε προσωρινά από τις φυλακές, τίθεται αυτοδικαίως σε κατάσταση αργίας. Αν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκε σε αργία, επανέρχεται αυτοδικαίως στην υπηρεσία.
2.  
  Το μέλος είναι δυνατό να τεθεί σε προσωρινή αργία, όταν εκκρεμεί εναντίον του α) ποινική δίωξη για έγκλημα που μπορεί να επισύρει την οριστική παύση β) πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης
3.  
  Η θέση σε προσωρινή αργία και η λήξη της γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
4.  
  Η προσωρινή αργία της παραγράφου 2 αρχίζει ή λήγει από την επίδοση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής υπουργικής απόφασης. Δεν απαιτείται έκδοση απόφασης για τη λήξη της αργίας, αν εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική δικαστική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση. Στις περιπτώσεις αυτές ο ευρισκόμενος σε αργία επανέρχεται αυτοδικαίως. Επίσης επανέρχεται αυτοδίκαια στην υπηρεσία, αν καταδικάστηκε αμετάκλητα για έγκλημα ή τιμωρήθηκε τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα που δεν συνεπάγονται την οριστική παύση από την υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
5.  
  Από τις αποδοχές του μέλους που έχει τεθεί σε αργία, παρακρατείται το ένα τρίτο (1/3). Τούτο α) αποδίδεται με απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν απαλλαγεί αμετάκλητα από την κατηγορία και β) είναι δυνατό να του αποδοθεί με απόφαση του ίδιου Συμβουλίου, αν καταδικαστεί για έγκλημα ή τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα που δε συνεπάγονται την οριστική παύση.
Άρθρο 15 "Οριστική παύση"
1.  
  Εκτός από την περίπτωση της επιβολής πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, το μέλος του ΝΣΚ παύεται οριστικά: α) αν στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης, β) αν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδίκημα από αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3086/2002.
2.  
  Είναι δυνατό να παυθεί οριστικά το μέλος: α) για ανικανότητα εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής εφ όσον η ανικανότητα αυτή διαρκεί και πέρα από το χρόνο που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, β) για υπηρεσιακή ανεπάρκεια
3.  
  Για την οριστική παύση του μέλους σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους αποφασίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι κατά περίπτωση αρμόδιο
4.  
  Η διαδικασία για την παύση του μέλους ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου κινείται σε κάθε περίπτωση από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ
5.  
  Αν κινηθεί η διαδικασία για την παύση του μέλους του ΝΣΚ, ο Πρόεδρος του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ορίζει ένα από τα μέλη του ως εισηγητή. Ο εισηγητής συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία τα σχετικά με το λόγο της παύσης και μπορεί να εξετάσει μάρτυρες και να διατάξει πραγματογνωμοσύνη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επίσης καλεί το μέλος που εισάγεται για οριστική παύση, να δώσει εξηγήσεις. Τέλος συντάσσει και υποβάλλει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου έκθεση που περιέχει και τη γνώμη του ως προς την ουσία της υπόθεσης. Το μέλος που εισάγεται για παύση έχει δικαίωμα να λάβει γνώση των στοιχείων του φακέλου οποτεδήποτε.
6.  
  Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει δικάσιμο στην οποία καλείται το μέλος που εισάγεται για παύση με κλήση που περιέχει το λόγο της εισαγωγής του καθώς και λεπτομερώς τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το λόγο αυτό. Η κλήση για παράσταση κατά τη συνεδρίαση επιδίδεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τουλάχιστο δέκα ημέρες πριν από τη δικάσιμο στο μέλος που εισάγεται για παύση, το οποίο έχει δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτοπροσώπως είτε διά, είτε μετά πληρεξουσίου δικηγόρου. Η μη παράσταση του δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας.
7.  
  Η απόφαση του Συμβουλίου επιδίδεται το συντομότερο σ αυτόν που παύθηκε. Αν αυτός που παύθηκε είναι Νομικός Σύμβουλος, Πάρεδρος ή Δικαστικός Αντιπρόσωπος, έχει δικαίωμα ν ασκήσει κατ αυτής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε ημερών από την κοινοποίησή της σ αυτόν προσφυγή, η οποία κατατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ. Η προσφυγή απευθύνεται για μεν τους Νομικούς Συμβούλους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 46 του Ν. 3086/2002, για δε τους Παρέδρους και Δικαστικούς Αντιπροσώπους στην Ολομέλεια του ΝΣΚ.
8.  
  Η προθεσμία της προσφυγής και η άσκηση της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης με την οποία απαγγέλλεται η οριστική παύση
9.  
  Η απόφαση κατά της οποίας δεν ασκήθηκε προσφυγή ή αν αυτή που ασκήθηκε, απορρίφθηκε καθώς και εκείνη κατά της οποίας δεν προβλέπεται τέτοια προσφυγή από τις διατάξεις του παρόντος εκτελείται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης, όπως ορίζεται στα εδάφια δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Ν. 3086/2002, η οποία δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επιδίδεται σε αυτόν που παύθηκε. Από την επίδοση επέρχεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης. Αν δεν προκύπτει ότι έγινε επίδοση, αυτή θεωρείται ότι έγινε την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Άρθρο 16 "Προκήρυξη διαγωνισμού"
1.  
  Για την πλήρωση των θέσεων δόκιμων Δικαστικών Αντιπροσώπων του ΝΣΚ διενεργείται διαγωνισμός που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ. Κενές θέσεις για πλήρωση θεωρούνται όσες θέσεις είναι κενές κατά τον χρόνο υπογραφής της προκήρυξης σε όλους τους βαθμούς των μελών του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ και όσες απ αυτές κενωθούν μέχρι την 1η Ιουλίου που ακολουθεί την προκήρυξη του διαγωνισμού.
2.  
  Η προκήρυξη, η οποία αναφέρει τον αριθμό των θέσεων και την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες της Πρωτεύουσας και μία της Θεσσαλονίκης και τοιχοκολλάται στο κατάστημα του ΝΣΚ. Η τελευταία δημοσίευση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού που έχει ορισθεί. Ευρύτερη γνωστοποίηση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Άρθρο 17 "Επιτροπή διαγωνισμού"
1.  
  Η εξέταση των υποψήφιων γίνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο, ένα Νομικό Σύμβουλο και ένα Καθηγητή Α βαθμίδος ή Αναπληρωτή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος προτείνεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας του ΝΣΚ.
2.  
  Τα μέλη της Επιτροπής, ο Γραμματέας και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με πράξη του Προέδρου που τοιχοκολλάται στο κατάστημα του ΝΣΚ δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού
3.  
  Δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ως μέλος ή Γραμματέας της Επιτροπής συγγενής διαγωνιζόμενου μέχρι και του τέταρτου βαθμού
Άρθρο 18 "Υποψήφιοι"
1.  
  Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι.α) έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας τους, β) είναι δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί ή δικηγόροι και γ) δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους. Ο υποψήφιος με την αίτηση δηλώνει υποχρεωτικώς μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα είναι γραπτή, διενεργείται από δύο (2) μέλη της επιτροπής ή από τρίτους, κατά προτίμηση από μέλη του Ν.Σ.Κ., τα οποία ορίζονται από την επιτροπή, συνίσταται δε σε μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντιστρόφως.
Άρθρο 18 "Υποψήφιοι"
1.  
  Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής ,όσοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας τους και έχουν άδεια δικηγόρου ή είναι δικαστικοί λειτουργοί και δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Επίσης τυπικό προσόν συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ/τος 50/2001 (Α39) «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα».
Άρθρο 19 "Υποβολή αίτησης συμμετοχής"
1.  
  Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στο διαγωνισμό υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΝΣΚ δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογητικά, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του ΝΣΚ. Τα δικαιολογητικά αυτά ορίζονται στην προκήρυξη. Ως ημέρα υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημέρα κατάθεσης και πρωτοκόλλησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ.
Άρθρο 20 "Έλεγχος δικαιολογητικών"
1.  
  Η επιτροπή του διαγωνισμού συνέρχεται μέσα σε δύο ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου άρθρου και αφού ελέγξει τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά, καταρτίζει πίνακα στον οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που έχουν τα τυπικά προσόντα. Οι υπόλοιποι αποκλείονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Ο παραπάνω πίνακας, καθώς και ο πίνακας των αποκλειομένων από το διαγωνισμό τοιχοκολλούνται στο κατάστημα του ΝΣΚ.
2.  
  Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές, καλούνται να εξετασθούν με βάση το πρόγραμμα του διαγωνισμού που καταρτίζεται από την Επιτροπή και τοιχοκολλάται τρείς ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα του ΝΣΚ
Άρθρο 21 "Εξεταστέα ύλη"
1.  
  Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία, δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 22 "Βαθμολογία-Στάδια διαγωνισμού"
1.  
  Η ικανότητα των διαγωνιζομένων βαθμολογείται από κάθε μέλος της επιτροπής με τους εξής βαθμούς και αριθμούς: Άριστα: 14 και 15 Λίαν Καλώς: 11,12 και 13 Καλώς: 8,9 και 10 Σχεδόν Καλώς: 5,6 και 7 Μετρίως: 2,3 και 4 Κακώς: 0 και 1
2.  
  Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια, προκριματικό και τελικό
Άρθρο 23 "Προκριματικό στάδιο"
1.  
  Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στα μαθήματα που ορίζονται στις περιπτώσεις α, β και γ του άρθρου 21, η οποία διεξάγεται σε διαφορετική ημέρα για κάθε μάθημα
Άρθρο 24 "Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης"
1.  
  Το θέμα κάθε μαθήματος είναι κοινό για όλους τους υποψήφιους και καθορίζεται με κλήρο μεταξύ τριών θεμάτων που έχει επιλέξει η Επιτροπή. Η κλήρωση διενεργείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ενώπιον των εξεταζόμενων.
2.  
  Με την έναρξη της εξέτασης απαγορεύεται στους εξεταζόμενους κάθε επικοινωνία μεταξύ τους ή προς τα έξω. Επιτρέπεται σ αυτούς μόνο η χρήση των κειμένων των νόμων χωρίς ερμηνευτικά σχόλια ή νομολογία.
3.  
  Στους εξεταζόμενους παρέχεται χρόνος τριών ωρών για την ανάπτυξη του θέματος, ο οποίος υπολογίζεται από το τέλος της εκφώνησής του. Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος, ο εξεταζόμενος οφείλει να παραδώσει το χειρόγραφό του.
Άρθρο 25 "Αποκλεισμός υποψηφίων"
1.  
  Υποψήφιος που δεν προσήλθε για οποιοδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξέτασης ενός από τα μαθήματα του προκριματικού σταδίου δεν μπορεί να μετάσχει σ αυτήν και αποκλείεται από τον διαγωνισμό
2.  
  Υποψήφιος που καταλαμβάνεται ν αντιγράφει από βιβλίο που δεν επιτρέπεται ή οποιοδήποτε χειρόγραφο, να χρησιμοποιεί σημειώσεις ή να συνεννοείται με άλλον υποψήφιο ή τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τον διαγωνισμό
Άρθρο 26 "Φύλλα χάρτου-Αναγραφή ονόματος-Φάκελοι"
1.  
  Οι υποψήφιοι αναπτύσσουν τα θέματα σε φύλλα χάρτου, τα οποία παρέχει η Επιτροπή και φέρουν τη σφραγίδα του ΝΣΚ και μονογραφή του Προέδρου της Επιτροπής
2.  
  Απαγορεύεται η αναγραφή στα φύλλα αυτά οποιουδήποτε ονόματος ή άλλου διακριτικού σημείου. Παράβαση της απαγόρευσης αυτής παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να βαθμολογήσει το γραπτό με το βαθμό μηδέν.
3.  
  Το όνομα του εξεταζόμενου γράφεται στο πάνω αριστερό μέρος του πρώτου φύλλου στο οποίο γίνεται η ανάπτυξη του θέματος και καλύπτεται με αδιαφανές φύλλο χάρτου. Η κάλυψη γίνεται από τον υποψήφιο, αφού προηγηθεί ο έλεγχος της ταυτότητάς του από μέλος της Επιτροπής. Το γραπτό μονογράφεται από μέλος της Επιτροπής κατά την παράδοση του αμέσως μετά την τελευταία λέξη του.
Άρθρο 27 "Βαθμολόγηση γραπτών"
1.  
  Τα μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν χωριστά ο καθένας κάθε γραπτό, στο οποίο και σημειώνονται οι βαθμοί. Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρούμενο με τον αριθμό των μελών δίνει τον τελικό βαθμό κάθε γραπτού. Μετά την βαθμολόγηση από όλους τους εξεταστές αποκαλύπτεται το όνομα του υποψήφιου και αναγράφονται κάτω από αυτό ο τελικός βαθμός και οι υπογραφές των μελών.
2.  
  Γίνονται δεκτοί στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού οι υποψήφιοι, των οποίων το άθροισμα των τελικών βαθμών της γραπτής εξέτασης δίνει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ (8), αλλά σε καμία από τις γραπτές δοκιμασίες δεν έλαβαν βαθμό μικρότερο του έξι (6)
3.  
  Τα ονόματα των επιτυχόντων με τον βαθμό που έλαβε ο καθένας, αναγράφονται σε πίνακα με αλφαβητική σειρά. Ο πίνακας τοιχοκολλάται στο κατάστημα του ΝΣΚ.
Άρθρο 28 "Τελικό στάδιο - Βαθμολόγηση"
1.  
  Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση στα θέματα της ύλης που ορίζονται στο άρθρο 21
2.  
  Οι υποψήφιοι καλούνται στην προφορική εξέταση κατ αλφαβητική σειρά. Η εξέταση γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, είναι λεπτομερής και περιλαμβάνει θέματα που τίθενται από την Επιτροπή από ολόκληρη την εξεταστέα ύλη του άρθρου 21.
3.  
  Μετά από την εξέταση κάθε υποψήφιου τα μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν ο καθένας χωριστά την συνολική επίδοση του υποψήφιου. Ο μέσος όρος των τριών βαθμών αποτελεί τον τελικό βαθμό της προφορικής εξέτασης.
Άρθρο 29 "Καθορισμός τελικής βαθμολογίας"
1.  
  Ο βαθμός του μέσου όρου βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου και του μέσου όρου της προφορικής εξέτασης, οι οποίοι αθροίζονται και διαιρούνται δια του δύο, παρέχουν τον τελικό βαθμό του υποψηφίου. Θεωρείται επιτυχών στο διαγωνισμό ο υποψήφιος που έλαβε τελικό βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθμό.
2.  
  Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την επιτροπή στην οποία καλούνται να παρευρεθούν οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβαθμούν
Άρθρο 30 "Πρακτικό διαγωνισμού - Πίνακας επιτυχόντων"
1.  
  Η Επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει για τη διεξαγωγή του πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και το Γραμματέα. Στο πρακτικό καταχωρείται αναλυτικά η βαθμολογία και το αποτέλεσμα κάθε εξεταστικού σταδίου, το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού με την τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου και η σειρά κατάταξης των επιτυχόντων.
2.  
  Για τη σειρά κατάταξης συντάσσεται πίνακας των επιτυχόντων, ο οποίος, αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Γραμματέα, παραδίδεται μαζί με όλο το φάκελο διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Γραμματεία του ΝΣΚ, η οποία επιμελείται για την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο πίνακας ισχύει για ένα έτος από τη δημοσίευσή του.
3.  
  Η σειρά διορισμού σε θέσεις δόκιμων Δικαστικών Αντιπροσώπων καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό που αναγράφεται στον πίνακα επιτυχόντων
Άρθρο 31 "Διορισμός επιτυχόντων - Διετής δοκιμασία."
1.  
  Ο διορισμός αυτών που πέτυχαν στο διαγωνισμό, γίνεται στο βαθμό του δοκίμου Δικαστικού Αντιπροσώπου και σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής στον πίνακα των επιτυχόντων. Θέσεις που κενώνονται ή συνιστώνται μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του πίνακα των επιτυχόντων καλύπτονται από τον πίνακα και με τη σειρά της εγγραφής τους.
2.  
  Οι δόκιμοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία δύο ετών στη διάρκεια της οποίας έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους του ΝΣΚ

ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

Άρθρο 32 "Όργανα επιθεώρησης"
1.  
  Η επιθεώρηση των υπηρεσιακών μονάδων και των λειτουργών του ΝΣΚ ενεργείται από Αντιπρόεδρους ή Νομικούς Συμβούλους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Προέδρου που εκδίδεται μέσα στον μήνα Δεκέμβριο κάθε δύο έτη
2.  
  Η επιθεώρηση όλων των Παρέδρων του ΝΣΚ γίνεται από έναν Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο και των Δικαστικών Αντιπροσώπων Α, των Δικαστικών Αντιπροσώπων και των δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων από Αντιπρόεδρους ή Νομικούς Συμβούλους κατά περιφέρεια επιθεώρησης
3.  
  Η θητεία των επιθεωρητών είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το διορισμό τους
4.  
  Σε περίπτωση θανάτου, κωλύματος ή αποχώρησης από την υπηρεσία του επιθεωρητή ορίζεται κατά την παράγραφο 1 αντικαταστάτης για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του
4.  
  Ως χρόνος έναρξης της λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιθεώρησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2015. Μέχρι την ημερομηνία αυτή η επιθεώρηση των υπηρεσιακών μονάδων και λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 έως και 37 του π.δ. 238/2003.
5.  
  Οι επιθεωρητές κατά το χρονικό διάστημα της άσκησης των καθηκόντων τους μπορεί να απαλλάσσονται από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία
6.  
  Ο Πρόεδρος μπορεί να ενεργεί οποτεδήποτε αυτοπροσώπως επιθεώρηση όλων των Γραφείων και των μελών του ΝΣΚ
Άρθρο 33 "Περιφέρειες"
1.  
  Για την επιθεώρηση των Παρέδρων του ΝΣΚ ορίζεται μία ενιαία περιφέρεια, που περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ
2.  
  Για την επιθεώρηση των δόκιμων Δικαστικών Αντιπροσώπων , των Δικαστικών Αντιπροσώπων και των Δικαστικών Αντιπροσώπων Α οι περιφέρειες ορίζονται σε τρεις και καθεμιά από αυτές περιλαμβάνει αντιστοίχως : Η Α τις υπηρεσιακές μονάδες της Αθήνας, Πειραιά, Εύβοιας και Στερεάς Ελλάδας. Η Β της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου και Θεσσαλίας και η Γ της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης και λοιπών νήσων.
Άρθρο 34 "Αρμοδιότητες επιθεωρητών"
1.  
 1. Ο επιθεωρητής των Παρέδρων επιθεωρεί όλους τους Παρέδρους και όλα τα Γραφεία του ΝΣΚ στα οποία υπηρετούν Πάρεδροι, κατά το χρονικό διάστημα της θητείας του
 2. Οι λοιποί επιθεωρητές επιθεωρούν τους δοκίμους Δικαστικούς Αντιπροσώπους, τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους και τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους Α και τα Γραφεία της περιφέρειας τους στα οποία δεν υπηρετούν Πάρεδροι, κατά το διάστημα της θητείας τους. γ).
 3. Οι επιθεωρητές ενεργούν στην περιφέρειά τους, ύστερα από παραγγελία του Προέδρου, έκτακτη ή συμπληρωματική επιθεώρηση μέλους και Γραφείου του ΝΣΚ για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 4. Οι επιθεωρητές εισηγούνται την άσκηση πειθαρχικής αγωγής κατά οποιουδήποτε επιθεωρούμενου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
2.  
  Οι επιθεωρητές οφείλουν να μεταβαίνουν στις έδρες των Γραφείων της περιφέρειάς τους για διενέργεια επιθεώρησης, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας τους
3.  
  Η επιθεώρηση της παραγράφου 1 περίπτωση α και β΄ (τακτική επιθεώρηση), αφορά την εργασία των μελών του ΝΣΚ, του βαθμού του Παρέδρου και κατώτερων, η οποία συντελέστηκε από την 1η Ιανουαρίου του έτους έναρξης της θητείας του επιθεωρητή έως την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους της θητείας του
4.  
  Οι επιθεωρητές ερευνούν τον τρόπο κατά τον οποίο διεξάγεται η υπηρεσία των Γραφείων του ΝΣΚ και την εργασία που συντελέστηκε κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η επιθεώρηση, την ενημερότητα στη διεκπεραίωση των υποθέσεων καθώς και την τακτική και ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας τους και την καταλληλότητα των κτιρίων
5.  
  Οι επιθεωρητές: α) Εξετάζουν την εργασία των μελών που επιθεωρούν και διεξάγουν κάθε σχετική μ αυτήν χρήσιμη έρευνα και μπορούν να παίρνουν πληροφορίες και από τους προϊσταμένους των δικαστηρίων της περιφέρειας του Γραφείου, στο οποίο υπηρετούν, για τον σχηματισμό γνώμης σε σχέση με τα ουσιαστικά προσόντα που αξιολογούν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του επόμενου άρθρου
 1. Οφείλουν να διεξάγουν με κάθε λεπτομέρεια την πιο πάνω έρευνα, χρησιμοποιώντας απαραιτήτως και προσωπική επικοινωνία με τους επιθεωρούμενους
 2. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των φακέλων των υποθέσεων που χειρίζονται και να επιλαμβάνονται κάθε θέματος που εμπίπτει στην επιθεώρηση και ανακύπτει κατά τη διάρκεια της θητείας τους
 3. Οφείλουν να λαμβάνουν υπ όψη τους την έγγραφη προς αυτούς γνώμη του προϊσταμένου του επιθεωρούμενου
 4. Οι Επιθεωρητές των Παρέδρων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και τη γνώμη των Προέδρων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν οι επιθεωρούμενοι
6.  
  Με απόφαση του Προέδρου εκκαθαρίζονται η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα των επιθεωρητών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
Άρθρο 35 "Εκθέσεις επιθεώρησης"
1.  
  Οι επιθεωρητές συντάσσουν λεπτομερή και ειδικά αιτιολογημένη έκθεση για κάθε επιθεωρούμενο μέλος του ΝΣΚ της περιφέρειάς τους. Στην έκθεση αυτή αξιολογούνται α) το ήθος και το σθένος β) η επιστημονική κατάρτιση, γ) η κρίση, η αντίληψη και η ικανότητα στην κατανόηση των υποθέσεων, δ) η ικανότητα στη διατύπωση των εισηγήσεων και των δικογράφων ε) η επιμέλεια, η εργατικότητα και η υπηρεσιακή απόδοση στ) η ευπρεπής συμπεριφορά γενικά και ιδιαίτερα στα ακροατήρια των δικαστηρίων και στις σχέσεις με τις λοιπές Υπηρεσίες και Αρχές και ζ) η ευπρεπής κοινωνική παράσταση.
2.  
  Για την αξιολόγηση ως προς τα πιο πάνω προσόντα οι επιθεωρητές οφείλουν να χρησιμοποιούν την εξής κλίμακα: 1. άρτια ή εξαίρετη, 2. πολύ καλή, 3. περισσότερο από καλή, 4. καλή, 5. μέτρια και 6. ανεπαρκής. Ειδικά για το κριτήριο με στοιχείο α της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να χρησιμοποιούν τους χαρακτηρισμούς: 1. εξαίρετο, 2. πολύ καλό, και 3. μη προσήκον.
3.  
  Στην ατομική έκθεση των επιθεωρούμενων μπορεί να σημειώνεται από τους επιθεωρητές και κάθε άλλη παρατήρηση που θεωρούν χρήσιμη για την αξιολόγησή τους
4.  
  Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ μπορεί να καθιερώνεται ενιαίο έντυπο για τις εκθέσεις επιθεώρησης των μελών του ΝΣΚ. Στο έντυπο αυτό περιλαμβάνονται τα στοιχεία του επιθεωρούμενου, τα αξιολογούμενα προσόντα, η διαβάθμισή τους, καθώς και χώρος για την αιτιολογία και για ειδικές παρατηρήσεις.
5.  
  Οι επιθεωρητές συντάσσουν επίσης γενικές εκθέσεις με διαπιστώσεις για τον τρόπο λειτουργίας κάθε Γραφείου της περιφέρειάς τους σύμφωνα με τα εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου. Σε αυτές εισηγούνται και τα μέτρα που τυχόν απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία τους και την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών τους.
6.  
  Οι εκθέσεις των επιθεωρητών υποβάλλονται στον Πρόεδρο του ΝΣΚ μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της θητείας τους. Σε περίπτωση έκτακτης ή συμπληρωματικής επιθεώρησης η έκθεση υποβάλλεται αμέσως μετά τη διενέργειά της. Οι εκθέσεις επιθεώρησης των μελών (τακτικής, συμπληρωματικής, έκτακτης) τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του επιθεωρούμενου και αντίγραφο τους επιδίδεται στον επιθεωρούμενο με επιμέλεια της Γραμματείας του ΝΣΚ.
Άρθρο 36 "Προσφυγή του επιθεωρούμενου"
1.  
  Η επίδοση των εκθέσεων της επιθεώρησης στους επιθεωρούμενους γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους στον Πρόεδρο του ΝΣΚ. Ο επιθεωρούμενος μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την επίδοση σ αυτόν της έκθεσης της επιθεώρησης έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή με κατάθεση της στη Γραμματεία του ΝΣΚ και να ζητήσει διόρθωση της έκθεσης ή επανάκριση, ιδιαίτερα αν η έκθεση: α) περιέχει ανακριβή περιστατικά, ή β) είναι αναιτιολόγητη ή περιέχει ελλειπείς ή ανακριβείς αιτιολογίες ή γ) περιέχει δυσμενείς κρίσεις και χαρακτηρισμούς που δεν δικαιολογούνται από τις διαπιστώσεις που αναφέρονται σ αυτήν ή στηρίζονται σε στοιχεία αντικειμενικώς ανακριβή ή βρίσκονται σε αντίθεση με προηγούμενες εκθέσεις.
2.  
  Για την προσφυγή αποφαίνεται το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο που συγκαλείται μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της προσφυγής. Αν κρίνει, ότι τα παράπονα είναι βάσιμα προβαίνει σε διόρθωση της έκθεσης με αιτιολογημένη απόφαση του, εκτός αν κρίνει αναγκαία την επανάληψη της επιθεώρησης, οπότε διατάσσει επανάκριση σχετικά με τους λόγους της προσφυγής από άλλο μέλος του ΝΣΚ, εκτός του Προέδρου του ΝΣΚ, κατά το δυνατό αρχαιότερο ή ανώτερο του επιθεωρητή. Η απόφαση του συμβουλίου με την οποία διατάσσεται διόρθωση της έκθεσης, τίθεται στο φάκελο του επιθεωρούμενου, ενώ η έκθεση που συντάσσεται ύστερα από επανάκριση, αντικαθιστά την προηγούμενη έκθεση, η οποία αποσύρεται από το φάκελό του. Αν τα παράπονα κριθούν αβάσιμα, το συμβούλιο απορρίπτει την προσφυγή με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία τίθεται στο φάκελο του επιθεωρούμενου. Η έκθεση που συντάσσεται ύστερα από επανάκριση δεν υπόκειται σε προσφυγή.
3.  
  Οι αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου και η τυχόν νέα έκθεση υποβάλλονται στον Πρόεδρο του ΝΣΚ και επιδίδονται σ αυτόν που άσκησε την προσφυγή
Άρθρο 37 "Έκθεση για οριστική παύση"
1.  
  Αν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί ανικανότητα, ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια του επιθεωρούμενου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, ο επιθεωρητής συντάσσει ιδιαίτερη έκθεση και την υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της οριστικής παύσης σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του ίδιου άρθρου

ΜΕΡΟΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 38 "Γενικές Αρχές"
1.  
  Τα μέλη του ΝΣΚ διέπονται ως προς την πειθαρχική τους ευθύνη από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και όταν λόγω της ιδιότητάς τους μετέχουν σε συμβούλια και επιτροπές ή ασκούν διοικητικά καθήκοντα βάσει ειδικών διατάξεων
2.  
  Κανείς δε διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα. Νέα πειθαρχική αγωγή για το ίδιο παράπτωμα είναι απαράδεκτη.
3.  
  Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα μία μόνο πειθαρχική ποινή μπορεί να επιβληθεί
4.  
  Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ίσχυσαν περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται ο νόμος που περιέχει τις ευμενέστερες για τον διωκόμενο
5.  
  Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη
6.  
  Η πειθαρχική δίκη δεν επηρεάζεται από την προαγωγή, ή άλλη μεταβολή, στην υπηρεσιακή κατάσταση του διωκόμενου εκτός αν επιφέρει και μεταβολή στην καθ ύλη αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οπότε η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
7.  
  Η προαγωγή του μέλους δεν αίρει τον πειθαρχικό κολασμό για παράπτωμα που διέπραξε πριν από την προαγωγή του
8.  
  Η χάρη, η αποκατάσταση καθώς και η άρση του ποινικώς κολάσιμου της πράξης με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ή η άρση ολικά ή μερικά των συνεπειών της ποινικής καταδίκης δεν αίρουν το πειθαρχικώς κολάσιμο της πράξης
9.  
  Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική. Ο πειθαρχικός δικαστής μπορεί να διατάξει την αναστολή της πειθαρχικής δίκης μέχρι να περατωθεί η ποινική. Ο Εισαγγελεύς πλημμελειοδικών έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στον Πρόεδρο του ΝΣΚ κάθε ποινική δίωξη που ασκείται κατά λειτουργού του ΝΣΚ. Στον Πρόεδρο του ΝΣΚ ανακοινώνονται επίσης από τον αρμόδιο εισαγγελέα η απόφαση ή το βούλευμα με το οποίο τερματίζεται η δίωξη. Σε περίπτωση εγκλεισμού λειτουργού του ΝΣΚ σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο διευθυντής γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καθυστέρηση, στον Πρόεδρο του ΝΣΚ.
10.  
  Οι διαπιστώσεις που περιέχονται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητο βούλευμα για την ύπαρξη ή μη ορισμένων γεγονότων γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και στην πειθαρχική δίκη
11.  
  Κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα και στο πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος και συνάδουν με τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας. Εφαρμόζονται ιδίως οι κανόνες και οι αρχές που αφορούν α) τους λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισμό β) τις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής γ) την έμπρακτη μετάνοια δ) το δικαίωμα σιγής του πειθαρχικώς διωκομένου ε) την πραγματική και νομική πλάνη στ) το τεκμήριο αθωότητας του πειθαρχικώς διωκομένου ζ) την επιείκεια υπέρ του πειθαρχικώς διωκομένου η) την προστασία των δικαιολογημένων συμφερόντων ως λόγο που αίρει τον πειθαρχικό χαρακτήρα δυσμενών κρίσεων, εκφράσεων και εκδηλώσεων, εκτός αν συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωμα της χαρακτηριστικώς ανάρμοστης συμπεριφοράς.
12.  
  Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν κρίνει μετά από προσφυγή του λειτουργού του ΝΣΚ κατά πειθαρχικής ποινής που του επιβλήθηκε, δεν μπορεί να χειροτερεύσει τη θέση του
Άρθρο 39 "Πειθαρχικό παράπτωμα"
1.  
  Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά κάθε υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή συμπεριφορά γενικά του μέλους του ΝΣΚ εντός ή εκτός υπηρεσίας, εφ όσον είναι αντίθετη στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Σύνταγμα και τις κείμενες διατάξεις ή είναι ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του και θίγει το κύρος του ή το κύρος της υπηρεσίας
2.  
  Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των μελών καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος καθώς και από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρονται στο ΝΣΚ και στην δικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου
3.  
  Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών συνιστούν ιδίως:
 1. Πράξεις που μαρτυρούν έλλειψη πίστης και αφοσίωσης προς την πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας ή υπονομεύουν τη δημοκρατική νομιμότητα
 2. Η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους
 3. Η χρησιμοποίηση της ιδιότητάς τους για επιδίωξη ιδιοτελών σκοπών
 4. Η αμέλεια ή η άρνηση ή η ατελής εκπλήρωση του καθήκοντος
 5. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
 6. Η παράβαση της υπηρεσιακής εχεμύθειας
 7. Η αποσιώπηση νόμιμου λόγου αποκλεισμού ή εξαίρεσης συμμετοχής σε συλλογικά όργανα του ΝΣΚ ή της Διοίκησης
 8. Η αναξιοπρεπής ή απρεπής εντός ή εκτός υπηρεσίας συμπεριφορά
4.  
  Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου παραπτώματος θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο, η βαρύτητα του οποίου λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό και την επιμέτρηση της ποινής
Άρθρο 40 "Παραγραφή"
1.  
  Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του ΝΣΚ παραγράφονται μετά πέντε έτη από την τέλεσή τους
2.  
  Πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί συγχρόνως και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται για την παραγραφή του τελευταίου. Όσο διαρκεί η ποινική διαδικασία και έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος αναστέλλεται η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος.
3.  
  Ο χρόνος της παραγραφής αναστέλλεται από την επίδοση της πειθαρχικής αγωγής, ο χρόνος όμως της αναστολής αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη
4.  
  Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται με την τέλεση άλλου πειθαρχικού παραπτώματος που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του πρώτου ή στη ματαίωση έγερσης πειθαρχικής αγωγής γι αυτό
Άρθρο 41 "Πειθαρχικές ποινές"
1.  
  Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στο μέλος του ΝΣΚ είναι:
 1. Η έγγραφη επίπληξη
 2. Το πρόστιμο από καθαρές αποδοχές δύο ημερών μέχρι τις συνολικές καθαρές αποδοχές τριών μηνών
 3. Η προσωρινή παύση από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και
 4. Η οριστική παύση
2.  
  Η οριστική παύση επιβάλλεται σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, όταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν και ο βαθμός υπαιτιότητας του διωκόμενου μαρτυρούν ότι αυτός δεν έχει συναίσθηση των βασικών υποχρεώσεών του ως μέλους του ΝΣΚ ή θίγουν σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας
3.  
  Το είδος της ποινής που θα επιβληθεί και η επιμέτρησή της προσδιορίζονται από τη βαρύτητα του παραπτώματος, το βαθμό και την πείρα του μέλους, τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες τελέστηκε το παράπτωμα, την ένταση του δόλου ή το βαθμό της αμέλειας του διωκόμενου. Κατά την επιμέτρηση των πειθαρχικών ποινών λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες και οι αρχές των περιπτώσεων β΄, γ, ε΄, ζ΄ και η΄ του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 38. Η υποτροπή αποτελεί ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση για τη επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής.
4.  
  Όταν πρόκειται για παράπτωμα που οφείλεται σε ελαφρά αμέλεια, το πειθαρχικό όργανο μπορεί, εκτιμώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει τελεστεί και την προσωπικότητα του διωκόμενου, να μην επιβάλλει ποινή
5.  
  Όταν συνεκδικάζονται περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, εφ όσον οι πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί για καθένα από αυτά είναι του αυτού είδους επιβάλλεται μια συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από την πιο βαριά ή αν οι ποινές είναι ίσες, από μία από αυτές, που προσαυξάνεται μέχρι το ανώτατο όριό της. Η επαύξηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τα 3/4 του αθροίσματος των άλλων πειθαρχικών ποινών.
Άρθρο 42 "Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης"
1.  
  Η πειθαρχική ευθύνη του μέλους του ΝΣΚ αρχίζει από την αποδοχή του διορισμού του και λήγει με τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης. Η πειθαρχική δίκη που άρχισε πριν από τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης συνεχίζεται μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, εκτός αν ο διωκόμενος απεβίωσε.
2.  
  Πράξεις που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του διωκόμενου στο δημόσιο τομέα ή υπό την ιδιότητα του δικηγόρου τιμωρούνται πειθαρχικώς, εφ όσον δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής που ορίζεται γι αυτές. Στην περίπτωση αυτή ο τυχόν εκτός υπηρεσίας στο ΝΣΚ χρόνος εφ όσον δεν υπερβαίνει την πενταετία, δεν υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής.
3.  
  Η τέλεση κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και έως την αποδοχή του διορισμού παράνομης πράξης σχετικής με τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού ή τις προϋποθέσεις διορισμού συνιστά για το μέλος πειθαρχικό παράπτωμα. Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει από την αποδοχή του διορισμού.
Άρθρο 43 "Πειθαρχικές δικαιοδοσίες"
1.  
  Η πειθαρχική δικαιοδοσία στα μέλη του ΝΣΚ ασκείται από πειθαρχικά συμβούλια που ορίζονται κατά περίπτωση από το άρθρο 46 του Ν. 3086/2002 σύμφωνα με το βαθμό του διωκόμενου.
2.  
  Οι πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μπορούν να επιβληθούν και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή τον Πρόεδρο του ΝΣΚ μετά από προηγούμενη κλήση του διωκόμενου σε απολογία, η οποία συνιστά και άσκηση πειθαρχικής αγωγής
Άρθρο 44 "Κώλυμα συμμετοχής σε Πειθαρχικό Συμβούλιο"
1.  
  Δεν μπορούν να μετάσχουν σε Πειθαρχικό Συμβούλιο για την εκδίκαση ορισμένης πειθαρχικής υπόθεσης:
 1. Τα μέλη του ΝΣΚ κατά των οποίων στρέφεται η πειθαρχική αγωγή
 2. Οι συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριορίστως ή σε πλάγια γραμμή έως και τον τέταρτο βαθμό ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό του διωκομένου καθώς και ο σύζυγος αυτού
 3. Εκείνοι που έχουν ασκήσει την πειθαρχική δίωξη ή έχουν ενεργήσει ανάκριση στην ίδια πειθαρχική υπόθεση
 4. Όσοι έχουν εξεταστεί ως μάρτυρες στην ίδια υπόθεση
 5. Όσοι συνδέονται με ιδιαίτερη φιλία ή βρίσκονται σε οξεία αντίθεση με το διωκόμενο ή έχουν ιδιαίτερη σχέση με την υπόθεση που κρίνεται, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί αμφιβολία για την αμεροληψία τους
2.  
  Το μέλος του ΝΣΚ που κωλύεται κατά τα παραπάνω έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 23 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως
3.  
  Δεν επιτρέπεται η εξαίρεση τόσων μελών, ώστε να μην είναι δυνατή η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου από τα λοιπά
Άρθρο 45 "ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ Δικονομικές διατάξεις"
1.  
  Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων γίνεται αυτεπάγγελτα με βάση τα στοιχεία που περιέρχονται σε αυτόν που είναι αρμόδιος να την ασκήσει
2.  
  Η προδικασία και η κύρια διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι μυστική
3.  
  Η πειθαρχική διαδικασία γίνεται ατελώς. Έξοδα δεν επιδικάζονται ούτε υπέρ ούτε σε βάρος του διωκόμενου.
4.  
  Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα που φέρονται ότι έχουν διαπραχθεί από το ίδιο μέλος του ΝΣΚ, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πειθαρχικής δίωξης με την άσκηση μιας μόνον πειθαρχικής αγωγής. Αν όμως το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει ότι η συνεκδίκαση θα προξενήσει βλάβη, διατάσσει το χωρισμό.
5.  
  Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία ασκήθηκαν χωριστές πειθαρχικές αγωγές, μπορούν να συνεκδικαστούν από το πειθαρχικό συμβούλιο, εφ όσον αυτό δεν προκαλεί βλάβη
6.  
  Όταν διώκονται περισσότεροι ως συμμέτοχοι για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, η πειθαρχική δίκη γίνεται ενιαία για όλους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τον ανώτερο κατά βαθμό διωκόμενο
7.  
  Για την επίδοση κλήσεων και λοιπών εγγράφων κατά την πειθαρχική διαδικασία συντάσσεται έκθεση
8.  
  Τα έγγραφα που επιδίδονται στο διωκόμενο, είτε επιδίδονται απ ευθείας σ αυτόν με δικαστικό επιμελητή ή υπάλληλο της υπηρεσίας, είτε διαβιβάζονται με εμπιστευτική αλληλογραφία στον προϊστάμενο του Γραφείου όπου υπηρετεί, ο οποίος τα επιδίδει σ αυτόν αυτοπροσώπως
Άρθρο 46 "Άσκηση πειθαρχικής δίωξης"
1.  
  Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι:
 1. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών για όλους του λειτουργούς του ΝΣΚ
 2. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ για τους λειτουργούς μέχρι και τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου
2.  
  Ο Πρόεδρος, όταν λάβει με οποιοδήποτε τρόπο γνώση ότι τελέστηκε από μέλος του ΝΣΚ πράξη που μπορεί να χαρακτηριστεί πειθαρχικό παράπτωμα, υποχρεούται είτε να κινήσει την διαδικασία άσκησης πειθαρχικής αγωγής από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, είτε να ασκήσει ο ίδιος την πειθαρχική αγωγή, αν συντρέχει η περίπτωση β της προηγούμενης παραγράφου
3.  
  Αν τα στοιχεία που περιέρχονται στον αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης δεν πιθανολογούν τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος ή αν τα πραγματικά περιστατικά που βεβαιώνονται, δεν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα ή δεν επισύρουν πειθαρχική κύρωση, λόγω εξάλειψης του αξιόποινου ή λήξης της πειθαρχικής ευθύνης, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη
4.  
  Αν πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώματα που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια και δικαιολογούν μόνο ποινή επίπληξης, η δίωξη απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου, το οποίο λαμβάνει υπόψη το συμφέρον της Υπηρεσίας και την όλη διαγωγή του μέλους εντός και εκτός της υπηρεσίας
5.  
  Επιθεωρητές και Προϊστάμενοι Γραφείων, μόλις λάβουν γνώση ότι μέλος του ΝΣΚ που επιθεωρούν ή υπηρετεί στα Γραφεία τους αντίστοιχα, διέπραξε πειθαρχικό παράπτωμα, οφείλουν να το ανακοινώσουν αμέσως με έγγραφό τους στον Πρόεδρο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και να διαβιβάσουν τα σχετικά στοιχεία
6.  
  Αν κατά τη διάρκεια πειθαρχικής ανάκρισης προκύπτουν πραγματικά περιστατικά που συνιστούν άλλο πειθαρχικό παράπτωμα, ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση και τη στέλνει αμέσως στον Πρόεδρο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης
7.  
  Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να διατάσσει προκαταρκτική εξέταση. Η προκαταρκτική εξέταση είναι άτυπη και ενεργείται είτε από τον ίδιο, είτε με εντολή του από άλλο μέλος του ΝΣΚ, ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο από εκείνο που φέρεται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Εκείνος που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση:.
 1. Οφείλει να ζητήσει προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις από αυτόν, ο οποίος φέρεται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα
 2. Δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες ή τη διαβίβαση συναφών στοιχείων από κάθε άλλη αρχή
 3. Μεριμνά για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων και εξετάζει μάρτυρες, αν το κρίνει αναγκαίο.
 4. Ο καλούμενος να δώσει εξηγήσεις έχει δικαίωμα να λάβει προηγουμένως γνώση όλων των στοιχείων που τον αφορούν.
 5. Για την προκαταρκτική εξέταση συντάσσεται έκθεση της οποίας το πόρισμα πρέπει να είναι αιτιολογημένο.Ο Πρόεδρος αν, από την προκαταρκτική εξέταση, καταλήξει στην κρίση ότι δεν συντρέχει λόγος ν ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, θέτει την υπόθεση στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη του, εφ όσον συντρέχει η περίπτωση β της παραγράφου 1, διαφορετικά, υποβάλλει το πόρισμα στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών με αιτιολογημένη γνώμη για τη μη άσκηση πειθαρχικής αγωγής, ο οποίος αποφασίζει σχετικά.
8.  
  Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι έχουν δικαίωμα να διατάσσουν ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) κάθε φορά που υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για την διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος. Η εξέταση αυτή γίνεται από μέλος του ΝΣΚ με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου και σε κάθε περίπτωση ανώτερου του λειτουργού στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος και αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και των προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί. Η ένορκη διοικητική εξέταση δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης. Κατά την εξέταση του λειτουργού, στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3,4,5,6,7, και 8 του άρθρου 49. Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται με την υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης του λειτουργού προς τον πειθαρχικώς προϊστάμενο που την διέταξε μαζί με όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Εφ όσον με την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο λειτουργό, ο πειθαρχικώς προϊστάμενος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη.
Άρθρο 47 "Έναρξη και λήξη πειθαρχικής δίωξης"
1.  
  Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει με την έγερση πειθαρχικής αγωγής και τελειώνει με την έκδοση οριστικής και τελεσίδικης απόφασης
2.  
  Η πειθαρχική αγωγή περιέχει:
 1. Το ονοματεπώνυμο και τα υπηρεσιακά στοιχεία του διωκόμενου
 2. Καθορισμό επακριβώς κατά τόπο και χρόνο των πραγματικών περιστατικών, τα οποία συνιστούν το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκε και τις διατάξεις που το προβλέπουν
3.  
  Η πειθαρχική αγωγή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 43, απευθύνεται στο αρμόδιο Συμβούλιο, συνοδεύεται από τον πειθαρχικό φάκελο και επιδίδεται στον διωκόμενο. Η παράλειψη επίδοσης της πειθαρχικής αγωγής συνεπάγεται ακυρότητα της πειθαρχικής διαδικασίας, εκτός αν ο λειτουργός που διώκεται, έλαβε αποδεδειγμένως πλήρη γνώση της με άλλο τρόπο. Η αρμοδιότητα του Συμβουλίου κρίνεται από το βαθμό του διωκόμενου κατά το χρόνο άσκησης της πειθαρχικής αγωγής με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 38.
4.  
  Η πειθαρχική αγωγή δεν ανακαλείται
Άρθρο 48 "Προδικασία"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει με πράξη του ένα από τα μέλη του ως εισηγητή στον οποίο παραδίδεται ο σχετικός πειθαρχικός φάκελος. Η σχετική πράξη επιδίδεται στον διωκόμενο δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση του Συμβουλίου. Ο εισηγητής αντικαθίσταται, αν κωλύεται ή αν ο διωκόμενος, μέσα σε τρεις ημέρες από την επίδοση της πράξης ζητήσει την εξαίρεσή του από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τούτο, συνεδριάζοντας χωρίς τη συμμετοχή του εισηγητή, δεχθεί το αίτημα. Αίτημα εξαίρεσης και άλλου εισηγητή δεν επιτρέπεται.
2.  
  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, ορίζει ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου με πράξη του που επιδίδεται στα μέλη του και στον διωκόμενο πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Ο τελευταίος μπορεί να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου και μετά ή δια δικηγόρου και να αναπτύξει τις απόψεις του.
3.  
  Το Συμβούλιο, αφού ακούσει τον εισηγητή, αποφασίζει αν η υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση ή αν θα διεξαχθεί ανάκριση. Αν το Συμβούλιο αποφανθεί ότι η υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση, η διαδικασία συνεχίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50 και 51.
4.  
  Το Συμβούλιο διατάσσει πάντοτε ανάκριση, εκτός εάν: α) τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτουν από το φάκελο κατά τρόπο αναμφισβήτητο,
 1. ο λειτουργός ομολογεί με την απολογία του κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ότι διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωμα,
 2. ο λειτουργός συλλαμβάνεται επ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος που αποτελεί συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωμα,
 3. έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα,
 4. έχει διενεργηθεί, πριν την άσκηση της πειθαρχικής αγωγής Ε.Δ.Ε. ή άλλη ένορκη εξέταση κατά την οποία διαπιστώθηκε διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο λειτουργό.
 5. Το ίδιο ισχύει όταν η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της διοίκησης.
Άρθρο 49 "Ανάκριση"
1.  
  Ο Πρόεδρος ορίζει ως ανακριτή λειτουργό του ΝΣΚ που μπορεί να είναι και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο του διωκομένου. Η σχετική πράξη επιδίδεται στο διωκόμενο που μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση του ανακριτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου.
2.  
  Η ανάκριση αποβλέπει στη συλλογή κάθε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου και στη διερεύνηση όλων των πραγματικών περιστατικών για το σχηματισμό της κρίσης του πειθαρχικού συμβουλίου. Ανακριτικές πράξεις είναι: α) η εξέταση μαρτύρων β) η εξέταση του διωκόμενου γ) η αυτοψία δ) η πραγματογνωμοσύνη και ε) η αναζήτηση εγγράφων. Για τις τέσσερις πρώτες συντάσσεται έκθεση. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανακριτικής πράξης υπηρεσιακό απόρρητο, εφ όσον δεν συναινεί στην ανακοίνωσή του η αρμόδια αρχή, καθώς και κάθε επαγγελματικό κατά το νόμο απόρρητο.
3.  
  Ο ανακριτής ενεργεί αυτοπροσώπως τις ανακριτικές πράξεις στην έδρα του. Αν πρόκειται να ενεργηθεί ανακριτική πράξη έξω από την έδρα του, ο ανακριτής μπορεί εφ όσον δεν κρίνει αναγκαία τη μετακίνησή του, να παραγγείλει την ενέργειά της σε μέλος του ΝΣΚ, ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο από το διωκόμενο που υπηρετεί στην περιφέρεια, όπου πρόκειται να ενεργηθεί η ανακριτική πράξη.
4.  
  Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως στον τόπο της κατοικίας ή της διαμονής τους, εκτός αν δηλώσουν, ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην έδρα του ανακριτή. Πριν από την εξέτασή τους οι μάρτυρες ορκίζονται κατά τον τύπο που προβλέπουν τα άρθρα 218 και 220 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η μη εμφάνιση ή η άρνηση κατάθεσης μάρτυρα χωρίς εύλογη αιτία τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα. Εύλογη αιτία θεωρείται και η συγγένεια του μάρτυρα με το διωκόμενο σε ευθεία γραμμή ή σε πλάγια γραμμή μέχρι και τον τρίτο βαθμό. Η εξέταση μαρτύρων πέρα από αυτούς που προτείνει ο διωκόμενος απόκειται στην κρίση του ανακριτή.
5.  
  Κατά την ανάκριση εξετάζεται χωρίς όρκο ο διωκόμενος, ο οποίος δικαιούται πριν από την εξέταση του να λάβει γνώση των εγγράφων του φακέλου. Η μη προσέλευση ή η άρνηση του διωκόμενου να εξεταστεί δεν εμποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης.
6.  
  Η αυτοψία ενεργείται είτε από τον ανακριτή, είτε αν αυτός το προτείνει, από ολόκληρο το Πειθαρχικό Συμβούλιο για να διαπιστωθούν οι πραγματικές συνθήκες τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλων συναφών με αυτό στοιχείων. Η εξέταση δημόσιων εγγράφων ή ιδιωτικών εγγράφων που έχουν κατατεθεί σε δημόσια αρχή, ενεργείται στο γραφείο, όπου αυτά φυλάσσονται. Ως πραγματογνώμονες ορίζονται μέλη του ΝΣΚ, ή δημόσιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι ή επιστήμονες ή τεχνικοί από τον πίνακα του άρθρου 185 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων εκκαθαρίζονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ σύμφωνα με την περίπτωση ια της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3086/2002 και περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος και καταβάλλονται από το δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στο δημόσιο λογιστικό. Κατά τα λοιπά στην αυτοψία και στην πραγματογνωμοσύνη εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
7.  
  Ο ανακριτής δικαιούται να ζητήσει από κάθε δημόσια αρχή την παροχή στοιχείων ή την αποστολή πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων για θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητά του ή αντιγράφων των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της
8.  
  Έγγραφα, τα οποία κατέχει ιδιώτης, μπορούν να ζητηθούν από τον ανακριτή και επιστρέφονται υποχρεωτικά μετά το τέλος της πειθαρχικής δίκης. Ο ανακριτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από αίτηση του ιδιώτη να χορηγήσει ατελώς εκτός από απόδειξη παραλαβής και επίσημο αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων που παρέλαβε. Αν πρόκειται για έγγραφα αναγκαία στον ιδιώτη για την εξυπηρέτηση συμφέροντός του εξετάζονται στον τόπο, όπου βρίσκονται. Η άρνηση της παράδοσης ή ανακοίνωσης, τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 50 "Κλήση σε απολογία- Ορισμός συνεδρίασης"
1.  
  Μετά το τέλος της ανάκρισης και τη σύνταξη του σχετικού πορίσματος ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αφού λάβει τη δικογραφία, καλεί τον διωκόμενο να λάβει γνώση αυτής, αν το επιθυμεί, και να υποβάλει εγγράφως την απολογία του προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των δέκα ημερών που μπορεί να παραταθεί μέχρι πέντε ακόμη ημέρες με απόφαση του Προέδρου. Μετά την υποβολή της απολογίας ή της παρόδου απράκτου της προς τούτο προθεσμίας ο Πρόεδρος ορίζει με πράξη του ημερομηνία για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η πράξη αυτή επιδίδεται σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον διωκόμενο με κλήση να παραστεί κατά την συζήτηση της υπόθεσης. Η ημερομηνία της συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέχει λιγότερο από πέντε ημέρες από την επίδοση της πράξης. Ο διωκόμενος δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Η τυχόν μη προσέλευση του διωκόμενου δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας.
Άρθρο 51 "Κύρια διαδικασία - Απόφαση"
1.  
  Αν ο διωκόμενος δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση και δεν έχει κλητευθεί νόμιμα ή εμπρόθεσμα ή δεν προσήλθε από ανυπέρβλητο κώλυμα, ορίζεται νέα ημερομηνία για συζήτηση. Το Συμβούλιο μπορεί, και αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω όροι, να αναβάλει τη συζήτηση. Αν δεν συντρέχει περίπτωση αναβολής, το Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση της υπόθεσης παρά την απουσία του διωκόμενου.
2.  
  Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται μόνο εγγράφως και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη βασιμότητα τους. Αίτηση εξαίρεσης του συνόλου των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τόσον μελών ώστε να μην είναι δυνατή η συγκρότηση του είναι απαράδεκτος. Για την αίτηση αποφασίζει το Συμβούλιο χωρίς τη συμμετοχή του μέλους, του οποίου ζητήθηκε η εξαίρεση, με αιτιολογημένη απόφαση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Τα μέλη την εξαίρεση των οποίων αποφάσισε το Συμβούλιο, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά.
3.  
  Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο εισηγητής διαβάζει την πειθαρχική αγωγή και το πόρισμα της ανάκρισης, αν έχει ενεργηθεί. Στη συνέχεια δίνεται ο λόγος στο διωκόμενο να αναπτύξει προφορικά την απολογία του και να απαντήσει στα ερωτήματα των μελών του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, απευθύνει ερωτήσεις και δίνει την άδεια στα μέλη του Συμβουλίου και στο διωκόμενο να υποβάλουν ερωτήσεις. Για τη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου συντάσσεται από το Γραμματέα πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από αυτόν και τον Πρόεδρο. Το πρακτικό περιέχει με συντομία, την προφορική ανάπτυξη της απολογίας του διωκόμενου, τα διαμειφθέντα μεταξύ των μελών του Συμβουλίου καθώς και έκθεση για κάθε αξιόλογο γεγονός που συνέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος μπορεί να διατάξει καταχώριση ουσιωδών μερών των δηλώσεων που γίνονται κατά τη συνεδρίαση, επιτρέποντας ενδεχομένως την υπαγόρευσή τους.
4.  
  Το Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις αποδείξεις. Για να μορφώσει την κρίση του, μπορεί να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά στοιχεία που δεν προκύπτουν από την πειθαρχική διαδικασία αλλά από άλλη νόμιμη διαδικασία, εφόσον έλαβε γνώση τους ο διωκόμενος. Η κρίση πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγμένα πραγματικά γεγονότα και να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Αν το Συμβούλιο κρίνει ανεπαρκείς τις αποδείξεις, μπορεί με απόφασή του να διατάξει συμπληρωματική ανάκριση.
5.  
  Κατά τη διάσκεψη, αν διατυπώνονται σε κάποιο ζήτημα περισσότερες από δύο γνώμες, με αποτέλεσμα να μην σχηματίζεται πλειοψηφία, αυτοί που ψήφισαν υπέρ της δυσμενέστερης για το διωκόμενο γνώμης ή υπέρ της βαρύτερης ποινής, προσχωρούν στην αμέσως ευνοϊκότερη
6.  
  Το σχέδιο της απόφασης συντάσσεται από τον εισηγητή και υπογράφεται από αυτόν και τον Πρόεδρο. Το πρωτότυπο της απόφασης υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο.
7.  
  Η απόφαση περιέχει τη σύνθεση του Συμβουλίου, το ονοματεπώνυμο και το βαθμό του διωκόμενου, μνεία της τυχόν παράστασής του ή της νόμιμης κλήτευσής του, συνεπτυγμένη περίληψη της κατηγορίας και της απολογίας με τους ουσιώδεις ισχυρισμούς του, αιτιολογικό τόσο ως προς την διαπίστωση ή μη της ενοχής, όσο και ως προς την επιμέτρηση της ποινής και διατακτικό
8.  
  Η οριστική απόφαση του Συμβουλίου επιδίδεται με επιμέλεια του Γραμματέα στο διωκόμενο και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Άρθρο 52 "Έφεση"
1.  
  Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 46 του Ν. 3086/2002 είναι τελεσίδικες και εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54.
2.  
  Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Ν. 3086/2002 υπόκεινται σε έφεση, στην μεν περίπτωση α ενώπιον του οριζόμενου από την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του Ν. 3086/2002 Συμβουλίου, στη δε περίπτωση β ενώπιον της Ολομέλειας του ΝΣΚ. Στις περιπτώσεις αυτές υπόκεινται σε έφεση που ασκείται από αυτόν που τιμωρήθηκε και οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή του Προέδρου της παραγράφου 2 του άρθρου 43.
3.  
  Δικαίωμα έφεσης κατά καταδικαστικής ή απαλλακτικής απόφασης Πειθαρχικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 έχουν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και αυτός που τιμωρήθηκε ή απαλλάχθηκε με μειωτική αιτιολογία μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την επίδοση της απόφασης στον καθένα αντίστοιχα
4.  
  Η έφεση ασκείται με κατάθεση στην Γραμματεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, η οποία υποχρεούται το συντομότερο να κινήσει τη διαδικασία σύγκλησης του δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
5.  
  Με την άσκηση της έφεσης η υπόθεση μεταβιβάζεται στο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο, το οποίο δεν μπορεί να χειροτερεύσει τη θέση του διωκόμενου, αν έχει ασκήσει έφεση μόνο αυτός
6.  
  Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης
7.  
  Ως προς τη διαδικασία ενώπιον των δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, τα δικαιώματα του διωκόμενου, την έκδοση και επίδοση της απόφασης σ αυτόν, ισχύουν αναλόγως όσα ορίζονται για τα πρωτοβάθμια Συμβούλια. Στο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωτικό ο διωκόμενος να κληθεί και πάλι σε απολογία, μπορεί όμως, αν το ζητήσει, να αναπτύξει προφορικά τις απόψεις του.
Άρθρο 53 "Επανάληψη πειθαρχικής δίκης"
1.  
  Τελεσίδικη απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκειται μόνο σε επανάληψη της πειθαρχικής δίκης αν α) μετά την καταδικαστική πειθαρχική απόφαση εκδόθηκε για την ίδια πράξη αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα β) μετά την αθωωτική πειθαρχική απόφαση εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για την ίδια πράξη σε βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος και γ) μετά την έκδοση καταδικαστικής πειθαρχικής απόφασης αποκαλύφθηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία ή ανατράπηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδεικτική δύναμη στοιχείων που είχαν ληφθεί υπόψη
2.  
  Την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης ζητεί στις περιπτώσεις α και γ αυτός που διώχθηκε πειθαρχικά και στην περίπτωση β ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Η αίτηση απευθύνεται προς το Συμβούλιο που είχε εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και ασκείται, όπως η έφεση, μέσα σε ένα έτος από την ημέρα που έγινε αμετάκλητη η δικαστική απόφαση στην οποία στηρίζεται ή από τότε που αποκαλύφθηκαν τα νέα αποδεικτικά στοιχεία.
3.  
  Μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού που τιμωρήθηκε, δεν επιδρά στην αρμοδιότητα του συμβουλίου που είχε εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση
4.  
  Κατά την επανάληψη της δίκης τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 48 επόμενα. Η απόφαση που εκδίδεται, αν είναι αθωωτική ή επιβάλλει ελαφρότερη ποινή (γιατί έγινε δεκτή η αίτηση αυτού που τιμωρήθηκε) ή αν είναι καταδικαστική (γιατί έγινε δεκτή η αίτηση του Υπουργού) εξαφανίζει την αρχική απόφαση.
Άρθρο 54 "Εκτέλεση απόφασης"
1.  
  Η τελεσίδικη απόφαση εκτελείται υποχρεωτικά. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλλουν την ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης.
2.  
  Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου διατάσσει να επιδοθεί επίσημο αντίγραφό της τελεσίδικης απόφασης σ αυτόν που διώχθηκε πειθαρχικά. Στη συνέχεια ο φάκελος της υπόθεσης υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΝΣΚ, η οποία επιμελείται για την έκδοση της διοικητικής πράξης που προβλέπεται κατά περίπτωση για εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε. Οι πειθαρχικές αποφάσεις καταχωρίζονται στο μητρώο αυτού που διώχθηκε και αντίγραφό τους τίθεται στον ατομικό φάκελό του, όπου και τηρείται. Οι πειθαρχικοί φάκελοι φυλάσσονται στο αρχείο του αρμοδίου Γραφείου της Γραμματείας του ΝΣΚ.
3.  
  Η εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει πρόστιμο γίνεται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ ή με εντολή αυτού από τον οικείο εκκαθαριστή των αποδοχών. Το ποσό του προστίμου παρακρατείται από τις αποδοχές του πρώτου μήνα από την υποβολή της πειθαρχικής απόφασης στον Πρόεδρο. Αν το ποσό του προστίμου είναι ανώτερο από το ένα τέταρτο των μηνιαίων αποδοχών του τιμωρημένου, η παρακράτηση γίνεται σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις που ορίζονται από την απόφαση. Καμιά δόση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα τέταρτο των μηνιαίων αποδοχών. Αν ο τιμωρημένος αποχωρήσει από την υπηρεσία, τα οφειλόμενα ποσά εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων. Αν ο τιμωρημένος αποβιώσει, η οφειλή κατά το ποσό που δεν έχει εισπραχθεί, διαγράφεται.
4.  
  Η εκτέλεση της ποινής της προσωρινής παύσης αρχίζει την επόμενη ημέρα από την επίδοση της τελεσίδικης πειθαρχικής απόφασης στον τιμωρημένο. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ποινής προσωρινής παύσης ο τιμωρημένος δεν μπορεί να ασκεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα ούτε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σ αυτόν με την ιδιότητά του ως μέλους του ΝΣΚ.
5.  
  Οι ποινές της επίπληξης μετά διετία, του προστίμου μετά πενταετία και οι ποινές της προσωρινής παύσης μετά δεκαετία από την επιβολή τους διαγράφονται από το μητρώο του τιμωρημένου και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις του, εφ όσον κατά τα χρονικά αυτά διαστήματα δεν τιμωρήθηκε με οποιαδήποτε ποινή. Αν μέσα στον παραπάνω χρόνο επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, η διαγραφή επέρχεται μετά την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι αυτήν, ο οποίος υπολογίζεται από τη λήξη εκείνου που προβλέπεται για την πρώτη.
6.  
  Παράλειψη εκτέλεσης της ποινής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα

ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55
1.  
  Οι πρώτοι επιθεωρητές του άρθρου 32 θα ορισθούν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η θητεία τους λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του επομένου του ορισμού τους έτους
Άρθρο 56 "Έναρξη ισχύος - Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία αυτή καταργείται το Π.Δ/μα 282/1996 (Α199) «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα.
2.  
  Θέματα του ΝΣΚ και των λειτουργών του που δεν ρυθμίζονται ειδικώς από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές γι΄ αυτά διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 100Α του Συντάγματος. β) Της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α 324).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 29Α Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 Ν. 2081/1992).
 • Την 295/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-09-09 Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/214
2009-08-07 Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι.α) έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας τους, β) είναι δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί ή δικηγόροι και γ) δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους.
Ο υποψήφιος με την αίτηση δηλώνει υποχρεωτικώς μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί.
Η εξέταση στην ξένη γλώσσα είναι γραπτή, διενεργείται από δύο (2) μέλη της επιτροπής ή από τρίτους, κατά προτίμηση από μέλη του Ν.Σ.Κ., τα οποία ορίζονται από την επιτροπή, συνίσταται δε σε μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντιστρόφως.
Αντικατάσταση
A/2009/143
2014-05-05 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Ως χρόνος έναρξης της λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιθεώρησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2015.
Μέχρι την ημερομηνία αυτή η επιθεώρηση των υπηρεσιακών μονάδων και λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 έως και 37 του π.δ. 238/2003.
Προσθήκη
A/2014/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του. 2002/3086 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/Δ/ΜΑ282 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Δ_ΜΑ282 1996
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/238 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/238 2003