ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/24

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-02-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-02-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-01-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προαγωγή Πυροσβεστικών Σταθμών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Προάγεται σε Σταθμό Β΄ Τάξης ο Πυροσβεστικός Σταθμός Γ΄ Τάξης που ιδρύθηκε στο Δήμο Κιλκίς με το Π.Δ. 525/1976 (Α΄ 190).
2.  
  Για την προαγωγή του Ανωτέρω Πυροσβεστικού Σταθμού συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες οργανικές θέσεις Πυροσβεστικού Προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών, αυξανομένων ισάριθμων των αντίστοιχων κατά κλάδο και βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 47/1995 (Α΄36).
 1. Μία (1) θέση Αντιπυράρχου
 2. Δύο (2) θέσεις Επιπυραγών
 3. Μία (1) θέση Ανθυποπυραγών - Υποπυραγών
 4. Μία (1) θέση Πυρονόμου
 5. Επτά (7) θέσεις Αρχιπυροσβεστών (μη παραγωγικής Σχολής), Πυροσβεστών
 6. Μία (1) θέση υπηρετικού προσωπικού (καθαρίστριες)
Άρθρο 2
1.  
  Προάγεται σε Σταθμό Γ΄ Τάξης ο Πυροσβεστικός Σταθμός Δ΄ Τάξης που ιδρύθηκε στο Δήμο Κόνιτσας με το Π.Δ. 80/1995 (Α΄ 51).
2.  
  Για την προαγωγή του Ανωτέρω Πυροσβεστικού Σταθμού συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες οργανικές θέσεις Πυροσβεστικού Προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών, αυξανομένων ισάριθμων των αντίστοιχων κατά κλάδο και βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 47/1995 (Α΄36).
 1. Μία (1) θέση Υποπυραγού - Ανθυποπυραγού
 2. Μία (1) θέση Πυρονόμου
 3. Τρεις (3) θέσεις Αρχιπυροσβεστών (παραγωγικής Σχολής)
 4. Πέντε (5) θέσεις Πυροσβεστών
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτώσεις (α), (β), (γ) και παρ. 7 του Ν. 1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49). β. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49). γ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38). δ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 51). ε. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 82). στ. Του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 (Α΄ 41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις». ζ. Του Π.Δ. 388/2001 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 254). η. Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57). θ. Της 7004/3/31 από 29.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Ευάγγελο Μαλέσιο» (Α΄ 1477). ι. Της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β~ 1485).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού: α) Για το 2003, δαπάνη ύψους 1176.300 ευρώ. β) Για το 2004, δαπάνη ύψους 213.400 ευρώ. γ) Για το 2005, δαπάνη ύψους 212.800 ευρώ. Για το έτος 2006, δαπάνη ύψους 251.900 ευρώ. ε) Για το έτος 2007, δαπάνη ύψους 256.300 ευρώ. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί με εγγραφή κατ έτος των αναγκαίων πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43-120).
 • Την 623/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από την πρόταση των Υφυπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομίας & Οικονομικών
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-02-06 Προαγωγή Πυροσβεστικών Σταθμών
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/25
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1931/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/7004_3 1931
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/525 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/525 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Οργανική δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1995/47 1995
(8 Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων. 1995/80 1995
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών 2001/388 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία