ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/242

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 2399/96 (Α΄ 90) όπως αντικαταστάθηκαν από τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2575/98 (Α΄ 23).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Π. Δ/τος είναι η τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 2399/96 (Α΄90) όπως αντικαταστάθηκαν από τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2575/1998 (Α΄23) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) 4055/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών (ΕΕL378-31.12.1986).
Άρθρο 2 "Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 2399/1996 (Α΄ 90)"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Ν.2399/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2575/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Σε κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε θαλάσσιο μεταφορικό μέσο και έχει προορισμό το εσωτερικό της χώρας ή το εξωτερικό, επιβάλλεται ειδικό τέλος για το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα επιβίβασης, ανταποδοτικό για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, τη χρήση του λιμένα και άλλους συναφείς σκοπούς, σχετικούς με τη βελτίωση της παροχής των λιμενικών υπηρεσιών.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Ν. 2399/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2575/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2. Το τέλος συνίσταται σε ποσοστιαία προσαύξηση 5% στην τιμή του εισιτηρίου ή του ναύλου για τους επιβάτες των κάθε φύσης Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ και υδροπτέρυγων πλοίων γραμμών εσωτερικού και εξωτερικού με Ελληνική ή ξένη σημαία. Ειδικότερα:Α. Ποσοστό 30% από τα έσοδα των διακινουμένων επιβατών προς το εξωτερικό της προηγούμενης παραγράφου αποδίδεται από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα στο Ν.Α.Τ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Ν.Α.Τ. Β. Για επιβάτες που συμμετέχουν όπως πιο κάτω σε περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) επιβατηγών-τουριστικών πλοίων (κρουαζιερόπλοιων) με ελληνική ή ξένη σημαία επιβάλλεται πάγιο τέλος 0,30 ΕΥΡΩ:.
 1. Για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε ημερήσια-μονοήμερη κρουαζιέρα μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επεκτείνεται και σε λιμένες του εξωτερικού, για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο, περιλαμβανομένου και του αφετηρίου λιμένα
  • Για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη κρουαζιέρα για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο, περιλαμβανομένου και του αφετηρίου λιμένα, ανεξάρτητα εάν η κρουαζιέρα περιορίζεται μόνο μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επεκτείνεται και σε λιμένες του εξωτερικού. ιιι.
  • Για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη κρουαζιέρα η οποία έχει αφετηρία ελληνικό λιμάνι και επεκτείνεται στη συνέχεια, χωρίς προσέγγιση σε άλλο ελληνικό λιμάνι, σε λιμένες του εξωτερικού.
  • Πολυήμερη κρουαζιέρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων ιι και ιιι της παρούσας παραγράφου νοείται η περιήγηση με Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο που διαρκεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις(24) ώρες και περιλαμβάνει μία τουλάχιστον διανυκτέρευση του περιηγητή στο πλοίο.
  • Για κάθε επιβάτη που διέρχεται ΤRΑΝSΙΤ σε κάθε ελληνικό λιμάνι προσέγγισης του πλοίου. ΄΄ΤRΑΝSΙΤ΄΄ νοείται ο επιβάτης επαγγελματικού επιβατηγού πλοίου που έχει αφετηρία λιμένα εξωτερικού, ο οποίος αποβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα ελληνικά λιμάνια, που προσεγγίζει το πλοίο, για περιήγηση της πόλης και αναχωρεί με το ίδιο πλοίο μετά από ολιγόωρη παραμονή, που συνολικά δεν δύναται να υπερβεί το 24ωρο.
  • Γ. Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους:.
  • Το ειδικό τέλος επιβατών θα αναλώνεται αποκλειστικά για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων..
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Ρίο, 26 Αυγούστου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Φ.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκαν το μεν πρώτο με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), το δε δεύτερο με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21). β) Του άρθρου 29 Α παρ. 2 εδ. 1 του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ) Του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 278/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/4055 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/4055 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις. 1996/2399 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. 1999/2743 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις. 2007/3622 2007
Τροποποίηση της παραγράφου 2Β του άρθρου 2 του π.δ. 242/2003 (ΦΕΚ 219 Α΄). 2005/195 2005