ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/243

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Διεύθυνσης Υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Διεύθυνσης Υποστήριξης Ο.Π.Σ.Τ."
1.  
  Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνση με τίτλο «Διεύθυνση Υποστήριξης Ο.Π.Σ.Τ.», η οποία θα λειτουργεί ως πρότυπο Τελωνείο, στο χώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
2.  
  Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ο.Π.Σ.Τ. θα εξετάζεται ενδελεχώς και σε περιβάλλον πρότυπου Τελωνείου, σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ., η λειτουργικότητα των βελτιώσεων ή των νέων εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), προ της ένταξής τους σε παραγωγική λειτουργία.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Υποστήριξης Ο.Π.Σ.Τ."
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ο.Π.Σ.Τ. είναι οι εξής: - η υποστήριξη των λειτουργιών των εφαρμογών του Ο.Π.Σ.Τ. και ο σχεδιασμός των λειτουργικών τους βελτιώσεων, η προώθηση της μηχανογραφικής αντιμετώπισης των προτεινόμενων διαδικασιών από τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., - ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας των υποσυστημάτων των εφαρμογών του Ο.Π.Σ.Τ. και της επανατροφοδότησης του πλάνου για νέες εφαρμογές, - η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ. Κ., για την τυποποίηση και βελτίωση υπαρχόντων εντύπων και τη σχεδίαση νέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πληροφορικής, - η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. για βελτίωση των υφιστάμενων εφαρμογών ή θέσπιση νέων, - ο σχεδιασμός και η εισήγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης των τελωνειακών υπαλλήλων σε θέματα πληροφορικής και εφαρμογών της, - κάθε άλλη αρμοδιότητα, σχετική με το αντικείμενο της Διεύθυνσης που δεν κατονομάζεται ειδικά.
2.  
  Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ο.Π.Σ.Τ. διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:.
 1. Τμήμα Α΄:
 2. Γενικών θεμάτων και Υποστήριξης Υποσυστήματος Παρακολούθησης Φυσικών και Ανθρώπινων Πόρων
 3. Τμήμα Β’:
 4. Υποστήριξης Υποσυστημάτων Διαχείρισης Υποθέσεων και Υποστήριξης Αποφάσεων
 5. Τμήμα Γ΄:
 6. Υποστήριξης Υποσυστημάτων Διαχείρισης Εμπορευμάτων - Δηλωτικών, Εισαγωγών - Εξαγωγών και Διαμετακόμισης του Ο.Π.Σ.Τ.
 7. Τμήμα Δ΄:
 8. Υποστήριξης Υποσυστημάτων Δασμολογίου (ΤΑRΙC) και Αποτίμησης Αξιών Εμπορευμάτων
 9. Τμήμα Ε΄:
 10. Υποστήριξης Υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ο.Π.Σ.Τ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:.
 1. Τμήμα Α΄ - Γενικών Θεμάτων και Υποστήριξης Υποσυστήματος Παρακολούθησης Φυσικών και Ανθρώπινων Πόρων:
 2. Υποστήριξη και μελέτη των απαιτήσεων των εφαρμογών του Ο.Π.Σ.Τ., που απαρτίζουν το υποσύστημα Παρακολούθησης Φυσικών και Ανθρώπινων Πόρων.
 3. Προτάσεις γενικού σχεδιασμού και ορισμού διαδικασιών για τη σύνδεση με το Ο.Π.Σ.Τ. και εξυπηρέτηση φορέων εισαγωγικών και εξαγωγικών εταιρειών, για ηλεκτρονική κατάθεση παραστατικών, σε συνεργασία με τους τεχνικούς της Γ.Γ.Π.Σ. Καταγραφή, σε συνεργασία με τους τεχνικούς της Γ.Γ.Π.Σ., των απαιτήσεων του συστήματος κάθε εξωτερικού φορέα, ο οποίος επιθυμεί να συνδεθεί με το Ο.Π.Σ.Τ. Εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων για τον ορισμό των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση του Ο.Π.Σ.Τ. με τα άλλα υποσυστήματα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ. και παρακολούθηση της εξέλιξης αυτής.
 4. Προσδιορισμός των αναγκών διασύνδεσης του Ο.Π.Σ.Τ. με χρηματοπιστωτικούς φορείς και άλλους οργανισμούς και εισαγωγικές, καθώς και εξαγωγικές εταιρείες, σε συνεργασία με τους τεχνικούς της Γ.Γ.Π.Σ. Παρακολούθηση των λειτουργιών υποστήριξης της συλλογής στατιστικών στοιχείων, σχετικών με τα αντικείμενα του Τμήματος.
 5. Μελέτη και εφαρμογή νέων ή βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών του ανωτέρω υποσυστήματος του Ο.Π.Σ.Τ., σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και τη Γ.Γ.Π.Σ. Μέριμνα για τον εφοδιασμό της Διεύθυνσης με βιβλία και λοιπό έντυπο υλικό, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και την εξέλιξη της πληροφορικής.
 6. Γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
 7. Τμήμα Β΄ - Υποστήριξης Υποσυστημάτων Διαχείρισης Υποθέσεων και Υποστήριξης Αποφάσεων:
 8. Υποστήριξη και μελέτη των απαιτήσεων των εφαρμογών του Ο.Π.Σ.Τ., που απαρτίζουν τα υποσυστήματα Διαχείρισης Υποθέσεων και Υποστήριξης Αποφάσεων.
 9. Παρακολούθηση των λειτουργιών υποστήριξης της συλλογής στατιστικών στοιχείων, σχετικών με τα αντικείμενα του Τμήματος.
 10. Μελέτη και εφαρμογή νέων ή βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών των ανωτέρω υποσυστημάτων του Ο.Π.Σ.Τ., σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και τη Γ.Γ.Π.Σ. Υποστήριξη της άμεσης αποτύπωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου, καθώς και του συνόλου των διωκτικών διαδικαστικών εργασιών σε στατιστικά επεξεργάσιμες μορφές, για χρήση των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ. Κ. και των λοιπών Τελωνειακών Αρχών.
 11. Τμήμα Γ΄ - Υποστήριξης Υποσυστημάτων Διαχείρισης Εμπορευμάτων - Δηλωτικών, Εισαγωγών - Εξαγωγών και Διαμετακόμισης:
 12. Υποστήριξη και μελέτη των απαιτήσεων των εφαρμογών του Ο.Π.Σ.Τ., που απαρτίζουν τα υποσυστήματα Διαχείρισης Εμπορευμάτων - Δηλωτικών, Εισαγωγών - Εξαγωγών και Διαμετακόμισης.
 13. Παρακολούθηση των λειτουργιών υποστήριξης της συλλογής στατιστικών στοιχείων, σχετικών με τα αντικείμενα του Τμήματος.
 14. Μελέτη και εφαρμογή νέων ή βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών των ανωτέρω υποσυστημάτων του Ο.Π.Σ.Τ., σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και τη Γ.Γ.Π.Σ.
 15. Τμήμα Δ΄ - Υποστήριξης Υποσυστημάτων Δασμολογίου (ΤΑRΙC) και Αποτίμησης Αξιών Εμπορευμάτων:
 16. Υποστήριξη και μελέτη των απαιτήσεων των εφαρμογών του Ο.Π.Σ.Τ., που απαρτίζουν τα υποσυστήματα Δασμολογίου (ΤΑRΙC) και Αποτίμησης Αξιών Εμπορευμάτων.
 17. Παρακολούθηση των λειτουργιών υποστήριξης της συλλογής στατιστικών στοιχείων, σχετικών με τα αντικείμενα του Τμήματος.
 18. Μελέτη και εφαρμογή νέων ή βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών των ανωτέρω υποσυστημάτων του Ο.Π.Σ.Τ., σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και τη Γ.Γ.Π.Σ.
 19. Τμήμα Ε΄ - Υποστήριξης Υποσυστήματος Ε.Φ.Κ.:
 20. Υποστήριξη και μελέτη των απαιτήσεων των εφαρμογών του Ο.Π.Σ.Τ., που απαρτίζουν το υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).
 21. Παρακολούθηση των λειτουργιών υποστήριξης της συλλογής στατιστικών στοιχείων, σχετικών με τα αντικείμενα του Τμήματος.
 22. Μελέτη και εφαρμογή νέων ή βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών του ανωτέρω υποσυστήματος του Ο.Π.Σ.Τ., σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και τη Γ.Γ.Π.Σ.
Άρθρο 3 "Συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ."
1.  
  Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ο.Π.Σ.Τ. συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για όλες τις προτάσεις βελτιώσεων, εξελίξεων, νέων εφαρμογών του πληροφορικού συστήματος των Τελωνείων, τη βελτίωση των τεχνικών υποδομών των κτιρίων, την απαιτούμενη αναβάθμιση του Ο.Π.Σ.Τ. για την ικανοποίηση νέων απαιτήσεων, για τη διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα των πληροφορικών συστημάτων του ιδίου Υπουργείου, ώστε να εξυπηρετούνται οι νέες απαιτήσεις των υπηρεσιών του.
2.  
  Η τεχνική υποστήριξη τόσο των εφαρμογών των υποσυστημάτων του Ο.Π.Σ.Τ. όσο και του μηχανολογικού και του δικτυακού εξοπλισμού των Τελωνειακών Υπηρεσιών, παρέχεται από τους τεχνικούς πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 4 "Θέσεις Προϊσταμένων - Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις."
1.  
  Της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ο.Π.Σ.Τ. προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Διευθυντή. Των Τμημάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών ή εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών ή εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.
2.  
  Στις υφιστάμενες θέσεις βαθμού Διευθυντή του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών προστίθεται μία (1) θέση, για την κάλυψη της θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ο.Π.Σ.Τ., μειουμένων αντιστοίχως των θέσεων ενιαίων βαθμών Δ΄ - Α΄ του ίδιου κλάδου.
3.  
  Η έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ο.Π.Σ.Τ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/ 1996. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107). β) Του Ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 19). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α’ 38). δ) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 2443/ 1996 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
 • Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/13773/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Νίκο Μπίστη» (Β΄ 985), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΚΔ/Φ.1/2/14145/21-7-2003 όμοια (Β΄ 1000).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (2773,26) για το οικονομικό έτος 2003, καθώς και ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (3697,68) για κάθε επόμενο έτος, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέας 23110, Κ.Α.Ε. 0237).
 • Τη 256/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ1_2_13773 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία