Ενοποίηση του «Ινστιτούτου Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης και Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ» με το «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ενοποίηση."
1.  
  Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης και Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ», που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 252/1998 (ΦΕΚ 188/Α΄), από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εντάσσεται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), που ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 1975/42 (ΦΕΚ 295/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 3402/55 (ΦΕΚ 279/Α΄) και το Ν. 1349/83 (ΦΕΚ 52/Α΄) και οργανώθηκε με το Π.Δ. 62/1986 (ΦΕΚ 21/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 258/1999 (ΦΕΚ 212/Α΄).
2.  
  Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 62/86 (ΦΕΚ 21/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 258/99 (ΦΕΚ 212/Α΄) προστίθεται περίπτωση (εε), ως εξής: εε) Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής ``ΝΕΣΤΩΡ’’
3.  
  Στο άρθρο 11 του Π.Δ. 62/86 προστίθεται παρ. 5, ως εξής: Το Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ» είναι αρμόδιο για την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών της βαθειάς θάλασσας, με στόχο την αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών για τη δημιουργία και λειτουργία υποβρυχίων πολυεπιστημονικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα την επιστημονική αξιοποίηση των μοναδικών στη Μεσόγειο χαρακτηριστικών του θαλασσίου χώρου του Νοτιοδυτικού άκρου της Πελοποννήσου και έχει τις κύριες εγκαταστάσεις του στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου - Μεθώνης Για την επίτευξη των σκοπών του το Ινστιτούτο - εκτελεί ερευνητικά προγράμματα και έργα και εκπονεί μελέτες, σχετικές με τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, - παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικά με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, - αναλαμβάνει τεχνολογικές αξιολογήσεις ή αποτιμήσεις ερευνητικών εργασιών και συμμετέχει στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την παραγωγή προϊόντων σε μικρή κλίμακα, - ελέγχει και πιστοποιεί την καλή λειτουργία των οργάνων τα οποία χρησιμοποιούνται σε μεγάλα βάθη, - παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα στους τομείς αρμοδιότητάς του, - παρέχει ειδική τεχνολογική επιμόρφωση για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερόμενων φορέων και ειδικεύει επιστήμονες με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταπτυχιακών σεμιναρίων και συνεδρίων, δημοσιεύσεων και εκδόσεων, - διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, - συνεργάζεται με τεχνολογικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας με σκοπό τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, τη δημιουργία δεσμών συνεργασίας και την προώθηση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, - προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς της χώρας ή της αλλοδαπής, - προωθεί την ανάπτυξη ερευνητικής συνεργασίας με Βαλκανικές, Μεσογειακές και Παρευξείνιες χώρες, - συνεργάζεται με φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και συμμετέχει σε διεθνείς κοινοπραξίες ή συνεργασίες, - αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του
Άρθρο 2 "Μεταβατικές Διατάξεις."
1.  
  Ο κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπηρετών Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης και Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ» ορίζεται αυτοδικαίως, ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ» του Ε.Α.Α., για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) ετών.
2.  
  Οι οποιασδήποτε φύσης, κενές ή μη, θέσεις προσωπικού του εντασσόμενου Ινστιτούτου Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης και Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ» μεταφέρονται αυτοδικαίως και καθίστανται θέσεις του Ε.Α.Α. Το ερευνητικό, τεχνικό (επιστημονικό και μη), Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης και Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ» κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ», με το ίδιο καθεστώς εργασιακής σχέσης που είχε και διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις.
3.  
  ΄Ολα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, δικαιώματα ενοχικά και εμπράγματα, αποθεματικά κ.λπ. του Ινστιτούτου Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης και Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ» περιέρχονται αυτοδικαίως στο Ε.Α.Α. και συνεχίζουν να είναι ταγμένα στην εξυπηρέτηση του σκοπού του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ». Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα, έργα, εργασίες και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους συνεχίζουν να εκτελούνται, καθώς και οι τυχόν εκκρεμείς δίκες να διεξάγονται επονόματι του Ινστιτούτου Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης και Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ», το δε Ε.Α.Α. αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τις ενέργειες αυτές.
4.  
  Το Προεδρικό Διάταγμα 252/1998 καταργείται και το Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ», ως Ινστιτούτο του Ε.Α.Α., διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 62/86 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 258/99. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» ΦΕΚ 13/Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2919/ 2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α΄). β) Των άρθρων 23 παρ. 1 περ. ιστ, 24 παρ. 1 και 2 περ. β και 27 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄). γ) Του άρθρου 29Α (παρ. 2δ1) του ιδίου νόμου, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 150/Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών»(ΦΕΚ 38/Α΄). δ) Του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του κράτους» (ΦΕΚ 247/Α΄). ε) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α΄). στ) Του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α΄). ζ) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α΄).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/15-7-2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Μπίστη» (ΦΕΚ 985/Β΄).
 • Την 1065956/863/Α0006/15-7-2003 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 985/Β΄).
 • Τη 56/4-10-2002 γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου ΄Ερευνας και Τεχνολογίας.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη του Τακτικού Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Την 353/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΠΡΑΞΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_13773 2003
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/252 1998
ΝΟΜΟΣ 1983/1349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1349 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1942/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1942/1975 1942
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3402 1955
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/62 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/62 1986
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Ίδρυση 253 (2)Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών. 1998/252 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 62/86 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)» ΦΕΚ 21/Α/86. 1999/258 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία