Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται τα ακόλουθα Παραρτήματα:
 1. Παράρτημα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά
 2. Παράρτημα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ηπείρου στη Λευκάδα
 3. Παράρτημα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης στη Κατερίνη
 4. Παρατήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης:
 5. 1) στον Άγιο Νικόλαο, και 2) στην Ιεράπετρα
 6. Παραρτήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πάτρας:
 7. 1) στο Αίγιο, 2) στην Αμαλιάδα, 3) στη Ζάκυνθο, και 4) στον Πύργο
2.  
  Ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
 1. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία στο Παράρτημα Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
 2. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία στο Παράρτημα Λευκάδας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
 3. Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων στο Παράρτημα Κατερίνης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
 4. Αρχιτεκτονικής Τοπίου στο Παράρτημα Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
 5. Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής στο Παράρτημα Αγίου Νικολάου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
 6. Εμπορίας και Διαφήμισης στο Παράρτημα Ιεράπετρας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
 7. Φυσικοθεραπείας στο Παράρτημα Αιγίου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
 8. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία στο Παράρτημα Αμαλιάδας του ΤΕΙ Πάτρας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004
 9. Οικολογίας και Περιβάλλοντος στο Παράρτημα Ζακύνθου του ΤΕΙ Πάτρας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004
 10. Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Παράρτημα Πύργου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
 11. Ια) Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Παράρτημα Ληξουρίου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
3.  
  Ιδρύεται Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας στο Παράρτημα Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: Δασοπονίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ιδίου Παραρτήματος.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Παραρτήματα ή Σχολή και τα Τμήματα που ιδρύονται με το άρθρο 1 του παρόντος υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 1404/83 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2916/01 για όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους.
2.  
  Κατ εξαίρεση κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι να εκλεγούν όργανα διοίκησης στα Παραρτήματα, Σχολή και νέα Τμήματα ισχύουν κατά παρέκκλιση οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
 1. Με απόφαση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. ορίζεται Διευθυντής της Σχολής που ιδρύεται με το άρθρο 1 του παρόντος, μέλος του Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας που έχει την ιδιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1404/83 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 2916/01, μέχρι τη λήξη του επόμενου από τον ορισμό ακαδημαϊκού έτους.
 2. Η θητεία του μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει καθήκοντα ο νέος Διευθυντής.
 3. Αν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί στη θέση αυτή να διορισθεί για το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέλος Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. που έχει ανάλογη ιδιότητα, με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του συγκεκριμένου Τ.Ε.Ι. Εκλογή Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1404/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 2916/2001 γίνεται όταν και στα δύο Τμήματα της Σχολής ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένων και όπως ορίζεται στο παρακάτω εδάφιο της ίδιας παραγράφου για τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.
 4. Με την έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου ή άλλων ΤΕΙ, ως Προϊστάμενος του Τμήματος με θητεία μέχρι τη λήξη του επόμενου από τον ορισμό ακαδημαϊκού έτους.
 5. Στην περίπτωση που ορίζεται Προϊστάμενος μέλος Ε.Π. άλλου Τ.Ε.Ι., τότε απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του συγκεκριμένου Τ.Ε.Ι.
 6. Η θητεία του Προϊσταμένου που διορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο παρατείνεται με την ίδια διαδικασία μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και ειδικότερα μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει καθήκοντα ο νέος Προϊστάμενος του Τμήματος
 7. Για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος απαιτείται να υπηρετούν τουλάχιστον τρία (3) μέλη Ε.Π. εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
 8. Μέσα σε (15) ημέρες από την συμπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής και οπωσδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος (αν έληξε το διδακτικό έτος η δεκαπενθήμερη προθεσμία αρχίζει από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους), το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. κινεί τις διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος και συγκρότησης των λοιπών οργάνων του Τμήματος.
 9. Η θητεία του Προϊσταμένου, που θα εκλεγεί κατά τα ανωτέρω, λήγει τον ίδιο χρόνο που λήγει και η θητεία των Προϊσταμένων Τμημάτων των λοιπών ΤΕΙ της χώρας, που έχουν εκλεγεί στις καθορισμένες εκλογές και ενοποιείται έκτοτε.
 10. Μέχρι να εκλεγούν και να συγκροτηθούν τα ατομικά και συλλογικά όργανα κατά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο του ΤΕΙ ασκεί και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, εκτός από τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Τμήματος
 11. Μέχρις ότου ο αριθμός των μονίμων μελών του Ε.Π. που υπηρετεί σε κάθε νέο Τμήμα και που ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή ανέλθει στους πέντε (5), οι κενές θέσεις Ε.Π. του Τμήματος προκηρύσσονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ύστερα από εισήγηση της οικείας Σχολής όπου λειτουργεί.
 12. Η εκλογή μελών Ε.Π. γίνεται από ειδικά και κατά ειδικότητα πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 13. Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ανάλογης βαθμίδας και ειδικότητας και σε περίπτωση έλλειψης και από μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ανάλογης βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 3
1.  
  Μετονομάζονται τα εξής Τμήματα:
 1. Τα Τμήματα Βιβλιοθηκονομίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε Τμήματα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.
 2. Τα Τμήματα Αισθητικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε Τμήματα Αισθητικής και Κοσμητολογίας.
 3. Το Τμήμα Οδοντοτεχνικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας.
 4. Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας.
 5. Τα Τμήματα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών του Παραρτήματος Πρέβεζας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τμήματα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής.
 6. Το Τμήμα Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων του Παραρτήματος Κεφαλληνίας της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου σε Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων.
 7. Το Τμήμα Διατροφής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας.
 8. Το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
 9. Το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 10. Το Τμήμα Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Παραρτήματος Χανίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης σε Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
 11. Με απόφαση του Συμβουλίου των οικείων Τ.Ε.Ι. ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης των Τμημάτων ρυθμίζονται όλα τα θέματα προσαρμογής των προγραμμάτων των παλαιών Τμημάτων προς αυτά των νέων καθώς και θέματα ένταξης των σπουδαστών στα νέα Τμήματα.
 12. Όλοι οι σπουδαστές εκάστου Τμήματος εντάσσονται στο αντίστοιχο νέο Τμήμα με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής παραπάνω απόφασης.
 13. Όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των παλαιών Τμημάτων εντάσσονται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα νέα Τμήματα.
Άρθρο 4
1.  
  Το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Παραρτήματος Χανίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που σύμφωνα με την αριθ. Ε5/652/84 Υ.Α. (Β 99) ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ανεξαρτητοποιείται και συγκροτεί με το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ιδίου Τ.Ε.Ι. που μετονομάζεται με το άρθρο 3 του παρόντος, το Παράρτημα Χανίων. Το παραπάνω Παράρτημα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1404/83 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 1824/88 (Α΄ 296).
Άρθρο 5
1.  
  Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 του Ν. 1404/83, όπως συμπληρώθηκε το άρθρο αυτό και ισχύει, οι οποίες κατανέμονται στα Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κρήτης, Πάτρας και στα άλλα Τ.Ε.Ι. καθώς και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 2 του Ν. 1404/83, καθώς και το άρθρο 4 του Ν.3027/2002 (Α΄ 152): Α. Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) α) Αναπληρωτών Καθηγητών: 30 θέσεις β) Επίκουρων Καθηγητών: 30 θέσεις γ) Καθηγητών Εφαρμογών: 40 θέσεις Β. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού α) Κατηγορίας Π.Ε Κλάδος διοικητικός - οικονομικός 20 θέσεις β) Κατηγορίας Τ.Ε. Κλάδος διοικητικός - Λογιστικός 20 θέσεις γ) Κατηγορίας Δ.Ε. Κλάδος διοικητικός - Γραμματέων 10 θέσεις δ) Κατηγορίας Υ.Ε. Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού 10 θέσεις ε) Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 50 θέσεις.
Άρθρο 6 "Παραχωρήσεις"
1.  
  Το δημόσιο, οι δήμοι, τα εκκλησιαστικά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ιδιώτες μπορούν να παραχωρούν ακίνητα (κτίρια, οικόπεδα, γεωργικές εκτάσεις κ.λπ.) για τις εγκαταστάσεις των ιδρυομένων με το άρθρο 1 του παρόντος Παραρτημάτων και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. ανεξαρτήτως του φορέα που διαχειρίζεται τα ακίνητα αυτά. Η παραχώρηση ακινήτων του δημοσίου διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η παραχώρηση δημοτικών ακινήτων διενεργείται σύμφωνα με το δημοτικό κώδικα, η παραχώρηση εκκλησιαστικών ακινήτων διενεργείται ύστερα από απόφαση του οργάνου που τα διοικεί και έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και η παραχώρηση ακινήτων των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με απόφαση του οργάνου διοίκησης αυτών. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α΄), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1α του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α΄) και του άρθρου 71 παρ. 7 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. θ΄ του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78). γ) Των άρθρων 1 και 5 του Ν. 2916/01 (Α΄ 114). δ) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38). ε) Του άρθρου 4 του Ν. 3027/2002 (Α΄ 152). στ) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57). ζ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/ Φ.1/2/13773/15-7-2003 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 985). η) Της 1065956/863/Α0006/15-7-2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 985). θ) Της ΣΤ5/53/31-10-2001 (Β΄ 1484) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το 37583/Ε5/15-4-2003 έγγραφο του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1404/1983, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3027/2002.
 • Τις εξής γνώμες των Συνελεύσεων των Τ.Ε.Ι.: - Αθήνας 1/20-11-2001 και 19-12-2002 - Δυτ. Μακεδονίας 3/10-6-2003 - Ηπείρου 1/28-1-2003 και 2/30-6-2003 - Θεσσαλονίκης 1/28-3-2003 - Καβάλας 5/12-9-2001 και 12/4-12-2002 - Καλαμάτας 2/26-9-2002 - Κρήτης 31/22-11-2001 και 34/7-11-2002, 12-11-2002 και 35/14-2-2003 - Πάτρας 1/21-4-2003 και τη γνώμη της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 7/19-11-2002.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος προκαλείται: α) εφάπαξ συνολική δαπάνη ύψους 1.940.205 ΕΥΡΩ περίπου για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και 4.150.000 ευρώ για υποδομή αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων, γραφείων προσωπικού κ.λπ. β) ετήσια δαπάνη, μετά την έναρξη πλήρους λειτουργίας των ιδρυομένων Τμημάτων, ύψους 4.020.000 ευρώ περίπου για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού και την καταβολή εξόδων παράστασης και επιδόματος θέσης ευθύνης, 3.200.000 ευρώ περίπου για τη σίτιση των φοιτητών, 1.000.000 ευρώ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων και 1.500.000 ευρώ για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η ανωτέρω υπό στοιχείο: α) εφάπαξ δαπάνη καλύπτεται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ΣΑΕ 043 για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γ΄ Κ.Π.Σ. (ΕΤΠΑ) για τις υποδομές αιθουσών διδασκαλίας κ.λπ. Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού μέχρι και το οικονομικό έτος 2006, καλύπτεται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Γ΄ Κ.Π.Σ. και από το οικονομικό έτος 2007 και εξής θα βαρύνει σταδιακά τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδ. Φορέα 19-240 ΚΑΕ Ομάδας 0200). Η δαπάνη για την προμήθεια συγγραμμάτων θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Τ.Ε.Ι. και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φορέα 19-240 ΚΑΕ 2422). Τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων Τμημάτων και η δαπάνη για τη σίτιση των φοιτητών μέχρι και το οικονομικό έτος 2006 θα καλυφθούν από πιστώσεις του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Γ΄ Κ.Π.Σ. Από το οικονομικό έτος 2007 οι δαπάνες αυτές θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Τ.Ε.Ι. που θα καλύπτονται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φορέα 19-240 ΚΑΕ 2422 και 2425).
 • Την Δ356/3-9-2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/Ε5/652 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/Ε5_652 1984
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1824 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1824 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 2009/9 2009
Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων – Ίδρυση Σχολών – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. 2013/103 2013
Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 2013/104 2013
Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 2013/82 2013
Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 2013/84 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2013/87 2013
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 2013/90 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - Μετονομασία Σχολής- Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. 2013/91 2013
Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. 2013/94 2013
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 2013/95 2013