Τροποποίηση του Π.Δ. 1338/81 Περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Α 334).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Όπου στο Π.Δ. 1338/81 περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Α 334) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 26/92 (Α 7) και 41/95 (Α 33) και ισχύει σήμερα αναγράφονται οι λέξεις Ναύτες ή Στρατεύσιμο προσωπικό αντικαθίστανται με τις λέξεις Στρατευμένοι Θητείας. Επίσης όπου αναγράφεται η λέξη μαθητές αντικαθίσταται με τη λέξη σπουδαστές.
Άρθρο 2 "Στο Π.Δ. 1338/81 (Α 334) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 αντικαθίστανται ως ακολούθως : 2. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) ανήκει στην ανώτερ [...]"
3.  
  Οι σπουδαστές της Σχολής από την κατάταξή τους μέχρι την αποφοίτησή τους ονομάζονται Δόκιμοι Υπαξιωματικοί ΣΜΥΝ
 1. Η παράγραφος 2στ του άρθρου 3 διαγράφεται και η παράγραφος 2ζ αναριθμείται σε 2στ
 2. Οι παράγραφοι 3 και 7 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως ακολούθως :
 3. 3.
 4. Λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται για τη βελτίωση των όρων εκπαίδευσης στη Σχολή και στα Εκπαιδευτικά ταξίδια.
 5. Παρακολουθεί ιδιαίτερα την υγεία και τη σωματική ανάπτυξη των σπουδαστών, τις συνθήκες διατροφής και ενδιαίτησής τους , καθώς και την τήρηση των υγειονομικών μέτρων που καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και διαταγές.
7.  
  Ο Διοικητής προεδρεύει :
 1. Του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 33 του παρόντος Οργανισμού
 2. Του Συμβουλίου κατανομής Ειδικοτήτων και Τεχνών των σπουδαστών που κατατάσσονται στη Σχολή. .
Άρθρο 3
1.  
  Τα άρθρα 12, 13 και 16 του Π.Δ. 1338/81 (Α 334) αντικαθίστανται ως ακολούθως: Αρθρο 12 Διδακτικό Προσωπικό- Προσόντα.
 1. Από το Στρατιωτικό προσωπικό που περιλαμβάνει:
 2. (1) Αξιωματικούς Πολεμικού Ναυτικού ή άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εν ενεργεία ή σε αποστρατεία, ως καθηγητές.
 3. (2) Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικούς του Π.Ν., καθώς και Στρατεύσιμους με πτυχία τουλάχιστον Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι., ως εκπαιδευτές.
 4. Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους του ΥΕΘΑ, με πτυχία ΑΕΙ / ΤΕΙ ή προσόντα και αποδεδειγμένη εμπειρία για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων, ως καθηγητές
 5. Ιδιώτες καθηγητές που προσλαμβάνονται για την παροχή διδακτικού έργου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με μισθό ή ωρομίσθιο σύμφωνα με τις διατάξεις.
 6. Η διαδικασία απαλλαγής τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος.
2.  
  Το Στρατιωτικό προσωπικό διορίζεται για την παροχή διδακτικού έργου ή απαλλάσσεται από αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 4
1.  
  Από το εδάφιο 1β του άρθρου 17 του Π.Δ. 1338/81 (Α 334) διαγράφονται οι λέξεις και Δύτου .
2.  
  Στο άρθρο 18 και μεταξύ των παραγράφων 1 και 2 προστίθεται νέα παράγραφος 2 όπως παρακάτω : 2. Ο αριθμός των σπουδαστών που κατανέμονται κάθε χρόνο σε κάθε ειδικότητα/τέχνη δεν δύναται να είναι μικρότερος των επτά (7)..
3.  
  Η παλαιά παράγραφος 2 του άρθρου 18 αναριθμείται σε παράγραφο 3
Άρθρο 5
1.  
  Τα άρθρα 20 και 21 του Π.Δ. 1338/81 (Α 334) αντικαθίστανται ως ακολούθως : .
Άρθρο 6
1.  
  Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως ακολούθως : Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται κατά την αθλητική δοκιμασία στα παρακάτω αθλήματα και με τα απέναντι από το καθένα αναγραφόμενα όρια επίδοσης :
 1. Δρόμος 100 μέτρων 17
 2. Δρόμος 1000 μέτρων 5
 3. Άλμα σε ύψος με φόρα 0,90 μ
 4. Άλμα σε μήκος με φόρα 3 μέτρα
 5. Ρίψη σφαίρας βάρους 7.275 χιλιόγραμμα και με τα δύο χέρια μέσος όρος (με το δεξί και το αριστερό χέρι 4 μ.).
 6. Ελεύθερη Κολύμβηση 50 μέτρα χωρίς επίδοση..
2.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως ακολούθως : 8. Ο τρόπος εξέτασης των κοινών υποψηφίων καθορίζεται στην προκήρυξη του Διαγωνισμού Επιλογής..
3.  
  Στο αυτό άρθρο 26 προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 9 : 9. Οι υποψήφιοι που έχουν κριθεί ως Επιτυχόντες στις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες άλλων ΑΣΕΙ ή ΣΣΥ δεν επανεξετάζονται..
4.  
  Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 29 αντικαθίστανται ως ακολούθως : 3. Όσοι δεν παρουσιάζονται για κατάταξη την ημέρα που ορίζεται στην ανακοίνωση, ή μέσα στις δέκα επόμενες ημέρες εφόσον υπάρχει βάσιμη δικαιολογία και όσοι απολύονται για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολή εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων της Α τάξης, αναπληρώνονται από τον Πίνακα επιτυχόντων / επιλαχόντων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά σειρά επιτυχίας. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται συμπληρωματική Απόφαση Κατάταξης από ΔΝΕ ύστερα από εισήγηση - πρόταση της Σχολής.
5.  
  Αυτοί που κατατάσσονται στη Σχολή υπόκεινται στους κανονισμούς της και παρακολουθούν προπαίδευση διαρκείας ενός (1) περίπου μηνός.. 6. Όσοι κατατάσσονται στη Σχολή με συμπληρωματική απόφαση κατάταξης παρακολουθούν προπαίδευση μειωμένης διάρκειας σύμφωνα με Διαταγή Διοικητού ΣΜΥΝ..
6.  
  Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως ακολούθως : 1. Κατά την διάρκεια της Προπαίδευσης και πριν την ορκωμοσία των νεοκαταταγέντων, μετά πρόταση Διοικητού ΣΜΥΝ και έγκριση ΔΝΕ, συγκαλείται Συμβούλιο Κατανομής Ειδικοτήτων και Τεχνών που συγκροτείται με διαταγή ΔΝΕ..
7.  
  Στο αυτό άρθρο 30 προστίθεται νέα παράγραφος 7 όπως παρακάτω: 7. Οι σπουδαστές ΣΜΥΝ που απορρίπτονται στη Δευτέρα Τάξη της Σχολής ακολουθούν την επόμενη Τάξη διατηρώντας την Ειδικότητα ή Τέχνη που είχαν, εκτός εάν δεν το επιτρέπει η κατάσταση υγείας τους, ή εάν στην Ειδικότητα / Τέχνη τους δεν έχουν κατανεμηθεί σπουδαστές της επόμενης Τάξης, οπότε, κατόπιν εισήγησης της Σχολής και απόφασης ΔΝΕ, λαμβάνουν μία εκ των ειδικοτήτων τής ίδιας πάντοτε ομάδας πού ανήκουν..
8.  
  Από τη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 διαγράφονται οι λέξεις διαβιβάζεται και και στο ΣΓΝ
Άρθρο 7
1.  
  Οι παράγραφοι 2 , 3, 4 και 5 του άρθρου 32 αντικαθίστανται ως ακολούθως : 2. Κάθε εκπαιδευτικό έτος, αρχίζει περί μήνα Σεπτέμβριο και διαιρείται σε δύο περιόδους, τη Χειμερινή και τη Θερινή.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως ακολούθως : 1. Το εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι το επίσημο συμβουλευτικό όργανο του Διοικητή και αποτελείται από το Διοικητή ως Πρόεδρο , τον Υποδιοικητή το Διευθυντή Σπουδών και τον Υποδιευθυντή Σπουδών και τρεις (3) Αξιωματικούς-Καθηγητές της Σχολής. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητή της Σχολής είναι δυνατό να συμμετέχει σ αυτό οποιοσδήποτε από τους Καθηγητές, Επιτηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ακόμα, μετά από πρόταση του Διοικητού της Σχολής και έγκριση Διοικητή ΔΝΕ, δύνανται να συμμετέχουν, άνευ ψήφου, και αρμόδιοι Διευθυντές Σπουδών Σχολών του ΚΕΠΑΛΑΣΚΑΣ..
3.  
  Η Χειμερινή Εκπαιδευτική Περίοδος περιλαμβάνει δύο Εκπαιδευτικά Τετράμηνα (Α και Β). Κατά τη περίοδο αυτή οι σπουδαστές ΣΜΥΝ διδάσκονται τα αναγραφόμενα στους Κανονισμούς Εκπαίδευσης μαθήματα και λαμβάνουν μέρος σε ολιγοήμερα Εκπαιδευτικά ταξίδια.
4.  
  Η Θερινή εκπαιδευτική περίοδος αρχίζει μετά το πέρας της Χειμερινής περιόδου, περί μήνα Ιούνιο και λήγει περί τον Σεπτέμβριο. Κατά την περίοδο αυτή οι σπουδαστές ΣΜΥΝ πραγματοποιούν το Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου (ΘΕΠ), είτε επιβαίνουν σε πλοίο η πλοία του Π.Ν. για πρακτική εκπαίδευση ή μεταβαίνουν σε υπηρεσίες ξηράς για πρακτική εκπαίδευση στα οικεία συνεργεία.
5.  
  Ειδικά για τους σπουδαστές της Α΄τάξης, η Χειμερινή Εκπαιδευτική Περίοδος , αρχίζει μετά το πέρας της Προπαιίδευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον επιτακτικές ανάγκες το επιβάλουν, το εκπαιδευτικό τετράμηνο της Χειμερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου μπορεί να αρχίσει κατά τη διάρκεια της Προπαίδευσης, κατόπιν έγκρισης ΔΝΕ. .
Άρθρο 8 "Το άρθρο 35 του ΠΔ 1338/81 (Α 334) αντικαθίσταται ως ακολούθως : Άρθρο 35 Εκπ. Τετράμηνα και Βαθμολογίες"
1.  
  Τα Εκπαιδευτικά Τετράμηνα που αναφέρονται στο άρθρο 32, έχουν διάρκεια ογδόντα (80) εργασίμων ημερών περίπου το κάθε ένα
2.  
  Κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει 5 εκπαιδευτικές ημέρες, Δευτέρα έως και Παρασκευή, και κάθε εκπαιδευτική ημέρα περιλαμβάνει έξι (6) έως επτά (7) ώρες διδασκαλίας και δύο (2) πλήρεις ώρες μελέτης τουλάχιστον
3.  
  Καθ όλη τη διάρκεια των δύο τετραμήνων οι σπουδαστές διδάσκονται κατά τις απογευματινές ώρες τα Γενικά Μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, των Πεζικών Ασκήσεων-Πυρών και των Εφολκίων - Πρωρατικών
4.  
  Κατά τη διάρκεια κάθε Εκπαιδευτικού Τετραμήνου ο διδάσκων οφείλει να δώσει για κάθε σπουδαστή προφορική βαθμολογία η οποία προκύπτει από την επίδοσή του σε εργασίες που του ανατέθηκαν, την επίδοσή του στα πρόχειρα διαγωνίσματα επί της ύλης που διδάχθηκε καθώς επίσης και από τη γενική άποψη που έχει σχηματίσει ο διδάσκων από τη συμμετοχή του σπουδαστή στη τάξη. Κατά τη διάρκεια του τετραμήνου θα διεξάγονται μία (1) ή δύο (2) πρόχειρες γραπτές εξετάσεις για τα θεωρητικά μαθήματα ενώ στα πρακτικά , θέση διαγωνίσματος θα επέχουν προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις επί συγκεκριμένων αντικειμένων. Οι βαθμολογίες των εργασιών ή προχείρων εξετάσεων θα παραδίδονται στη Διεύθυνση Σπουδών από το διδακτικό προσωπικό το αργότερο μία εβδομάδα μετά τη διεξαγωγή τους.
5.  
  Μετά το τέλος κάθε Εκπαιδευτικού Τετραμήνου διεξάγονται γραπτές-προφορικές ή πρακτικές Τελικές Εξετάσεις Τετραμήνου , σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης , επί της διδαχθείσας ύλης κάθε μαθήματος
6.  
  Η διδασκαλία των μαθημάτων εξελίσσεται κατά προτίμηση και στα δύο (2) Τετράμηνα κάθε Εκπαιδευτικής περιόδου. Η διδασκαλία μαθημάτων των οποίων η ετήσια διάρκεια είναι μικρότερη ή ίση των 64 διδακτικών ωρών , δύναται να ολοκληρώνεται σε ένα μόνο Τετράμηνο. Τα Βασικά μαθήματα τα οποία τυχόν ολοκληρώνονται σε ένα Τετράμηνο κάθε Εκπαιδευτικής περιόδου δεν δύνανται να είναι περισσότερα των τριών (3).
7.  
  Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο Τετραμήνων ή η βαθμολογία του ενός , εφ όσον το μάθημα δεν διδάσκεται και στα δύο τετράμηνα, αποτελεί την Τελική Βαθμολογία στο εν λόγω μάθημα
8.  
  Για τη βαθμολογία των Εξετάσεων χρησιμοποιούνται πάντοτε ακέραιοι αριθμοί
9.  
  Η Βαθμολογία για κάθε μάθημα τόσο μετά τη λήξη του πρώτου όσο και του δεύτερου Τετραμήνου ανακοινώνεται στους σπουδαστές με μέριμνα της Διεύθυνσης Σπουδών
10.  
  Η τελική βαθμολογία για κάθε μάθημα εξάγεται από τους τύπους :
 1. Για μαθήματα που διδάσκονται και στα δύο Τετράμηνα:
 2. Β1=Π1+2xΓ1Β=Β1+Β22 Β2=Π2+2xΓ2β. Για μαθήματα που διδάσκονται σε ένα από τα δύο Τετράμηνα :
 3. Β=Π+2Γόπου:Π1 :
 4. Προφορική βαθμολογία Α Τετραμήνου Π2 :
 5. Προφορική βαθμολογία Β Τετραμήνου Γ1 :
 6. Βαθμολογία γραπτών προφορικών ή πρακτικών Τελικών εξετάσεων Α Τετραμήνου Γ2 :
 7. Βαθμολογία γραπτών προφορικών ή πρακτικών Τελικών εξετάσεων Β Τετραμήνου Β1 :
 8. Τελική Βαθμολογία μαθήματος Α Τετραμήνου Β2 :
 9. Τελική Βαθμολογία μαθήματος Β Τετραμήνου Π :
 10. Προφορική βαθμολογία μαθήματος Γ :
 11. Βαθμολογία γραπτών, προφορικών ή πρακτικών Τελικών εξετάσεων μαθήματος Β :
 12. Τελική βαθμολογία μαθήματος.
Άρθρο 9
1.  
  Οι παράγραφοι 1, 6 και 8 του άρθρου 36 του ΠΔ 1338/81 (Α 334) αντικαθίστανται ως ακολούθως : 1. Κατά την περίοδο των Τελικών εξετάσεων κάθε Τετραμήνου διατίθεται στους σπουδαστές ικανός αριθμός ημερών για μελέτη.
2.  
  Στο άρθρο 37 προστίθενται οι ακόλουθες νέες παράγραφοι 4 και 5 : 4. Οι σπουδαστές, κατά ειδικότητες θα εκπαιδεύονται σε ολιγόωρους εκπαιδευτικούς πλόες με τα διατιθέμενα μέσα.
5.  
  Οι σπουδαστές ειδικοτήτων στα πλαίσια της εν όρμω εκπαίδευσής τους και για βελτίωση του επιπέδου τους θα επιβαίνουν για εκπαίδευση και συντήρηση των εν λόγω σκαφών συνοδευόμενοι από τους αρμόδιους επιτηρητές της Σχολής και αξιωματικούς του πλοίου οι οποίοι θα διδάσκουν και επιβλέπουν την εκπαίδευση και τις εργασίες τους..
6.  
  Πριν από την έναρξη των εξετάσεων οι καθηγητές επιλέγουν από τη διδαχθείσα ύλη και παραδίδουν στο Διευθυντή Σπουδών τρεις ομάδες ζητημάτων που έχουν διαφορετική βαθμολογική αξία και τέτοια που να ισοδυναμεί με τα 5/10, 3/10 και 2/10 του ΑΟΒ κάθε μαθήματος αντίστοιχα. Τα ζητήματα της κάθε ομάδας επικυρώνονται από το Διευθυντή Σπουδών , ο οποίος και μεριμνά για την ασφαλή τους φύλαξη μέχρι την ημέρα εξέτασης του κάθε μαθήματος. Ο καθηγητής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει και τις αντίστοιχες απαντήσεις των ζητημάτων, κάθε ομάδας, οι οποίες τίθενται στη διάθεση της επιτροπής.
8.  
  Κατά την ημέρα κάθε εξέτασης ο Διοικητής συγκαλεί την επιτροπή η οποία εξάγει με κλήρο ένα ζήτημα από κάθε ομάδα. Η λύση των 3 ζητημάτων πρέπει να είναι δυνατή μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τον οικείο Κανονισμό Εκπαίδευσης. Το Διοικητή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ο Πρόεδρος της επιτροπής..
Άρθρο 10
1.  
  Το άρθρο 38 του ΠΔ 1338/81 (Α 334) αντικαθίσταται ως ακολούθως :
Άρθρο 11
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του Π.Δ. 1338/81 (Α 334) αντικαθίσταται ως ακολούθως : 1. Κατά τη διάρκεια της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου, οι σπουδαστές ΣΜΥΝ παρακολουθούν μαθήματα Ελέγχου Βλαβών (Ε/Β) και στη συνέχεια επιβαίνουν σε Πολεμικό Πλοίο ή Πλοία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν το Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου (ΘΕΠ), διάρκειας ενός μηνός περίπου. Η βαθμολογία των μαθημάτων Ε/Β συμπεριλαμβάνεται σε αυτή των μαθημάτων του ΘΕΠ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν διαταγής ΓΕΝ, μετά από πρόταση Διοικητού ΣΜΥΝ και σύμφωνη γνώμη ΔΝΕ, μπορούν να εξαιρεθούν της συμμετοχής στον ΘΕΠ, οι σπουδαστές μίας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων/τεχνών της Β τάξης. Οι σπουδαστές αυτοί αποσπώνται σε άλλα πλοία, υπηρεσίες ή συνεργεία για τη συμπλήρωση της πρακτικής τους εκπαίδευσης..
2.  
  Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 40 αντικαθίστανται ως ακολούθως : 1. Κατά τη διάρκεια της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου οι σπουδαστές ΣΜΥΝ εκπαιδεύονται πρακτικά και η τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα, όπως αυτό καθορίζεται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης, λαμβάνεται από εξέταση γραπτή, προφορική ή πρακτική, μετά την ολοκλήρωση της ύλης κάθε μαθήματος.
3.  
  Οι παράγραφοι 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 41 αντικαθίστανται ως ακολούθως : 3. Τα Στρατιωτικά Προσόντα βαθμολογούνται στο τέλος του πρώτου (Α) και του δευτέρου (Β) Τετραμήνου από Επιτροπή που αποτελείται από το Διοικητή τον Υποδιοικητή της Σχολής και τον Επιτηρητή της τάξης/τμήματος. Ο σπουδαστής βαθμολογείται στα Στρατιωτικά προσόντα και μετά το τέλος της Θερινής Περιόδου από επιτροπή που αποτελείται από το Διοικητή της Σχολής, τον Κυβερνήτη του Πλοίου στο οποίο επέβαινε ο Σπουδαστής ΣΜΥΝ ή το Διοικητή / Διευθυντή Υπηρεσίας στην οποία τοποθετήθηκε για πρακτική εκπαίδευση και από αυτούς πού άσκησαν τα καθήκοντα Υποδιοικητή και Επιτηρητή του στο Εκπαιδευτικό ταξίδι ή στην υπηρεσία που εκπαιδεύτηκε.
4.  
  Η βαθμολογία των μαθημάτων της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς και το ΑΟΒ αυτών είναι 120 , σύμφωνα με το άρθρο 34 παρόντος Οργανισμού. Σ=Τ1 +Τ2 + Εόπου : Τ1 = Βαθμολογία πρώτου Τετραμήνου Τ2 = Βαθμολογία δευτέρου Τετραμήνου Ε = Βαθμολογία Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου
6.  
  Τα Ναυτικά Προσόντα (Ν) βαθμολογούνται στο τέλος του Α και του Β τετραμήνου και στο τέλος της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου από επιτροπές της παραπάνω παραγράφου 3 αντίστοιχα. Όσοι δεν συμμετέχουν στον ΘΕΠ δεν λαμβάνουν Βαθμολογία Ναυτικών Προσόντων κατά τη Θερινή Περίοδο.
7.  
  Η Τελική Βαθμολογία των Ναυτικών Προσόντων (Ν) εξάγεται από τον τύπο : Ν= Τ1 + Τ2 + Θ (για όσους μετέχουν στον ΘΕΠ)ή Ν=Τ1 + Τ2 (για όσους δεν μετέχουν στον ΘΕΠ) 2 όπου : Τ1 = Βαθμολογία πρώτου Τετραμήνου Τ2 = Βαθμολογία δευτέρου Τετραμήνου Θ= Βαθμολογία Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου.» Αρθρο 12 Το άρθρο 42 του ΠΔ 1338/81 (Α 334) αντικαθίσταται ως ακολούθως : .
Άρθρο 13 "Μαθήματα"
1.  
  Οι παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 43 του Π.Δ. 1338/81 (Α 334) αντικαθίστανται ως ακολούθως : 1. Η τελική βαθμολογία των Σπουδαστών κατά την Α και Β τάξη της εκπαίδευσής τους στη ΣΜΥΝ προέρχεται από το άθροισμα των τελικών βαθμολογιών των:.
 1. ΓΕΝΙΚΑ που διδάσκονται σε όλους τους σπουδαστές ΣΜΥΝ ανεξάρτητα από την Ειδικότητα / Τέχνη τους
 2. ΕΙΔΙΚΑ που διδάσκονται χωριστά σε κάθε μία από τις Ειδικότητες και Τέχνες ή σε Ομάδες Ειδικοτήτων/Τεχνών, στις οποίες κατανέμονται οι σπουδαστές ΣΜΥΝ
 3. Ναυτικών προσόντων και εξάγεται από τον τύπο:
 4. ΤΒ= Χ+Σ+Ν όπου:ΤΒ = Τελική Βαθμολογία Εκπαιδευτικού Έτους Χ = Βαθμολογία Εκπαιδευτικής (Χειμερινής και θερινής) περιόδου αντίστοιχου έτους Σ = Βαθμολογία Στρατιωτικών Προσόντων Ν = Βαθμολογία Ναυτικών Προσόντων
2.  
  Η Τελική Βαθμολογία αποφοίτησης προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη οι Τελικές Βαθμολογίες και των δύο Τάξεων με συντελεστή βαρύτητας ως ακολούθως: 5. Α = Τελική Βαθμολογία που έλαβε ο σπουδαστής στην Α Τάξη εκφρασμένη επί τοις εκατό, με ακρίβεια τέταρτου δεκαδικού ψηφίου. Β = Τελική Βαθμολογία που έλαβε ο σπουδαστής στην Β Τάξη εκφρασμένη επί τοις εκατό με ακρίβεια τέταρτου δεκαδικού ψηφίου.
 1. Ξένες Γλώσσες:
 2. Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού
 3. Πληροφορική:
 4. Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος ή κάτοχος Πιστοποιητικού προγράμματος ΕCDL (Εurοpean Cοmputer Driνing Licence) βασικού και προχωρημένου επιπέδου ή Αξιωματικός ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 5. Βασικός Ηλεκτρισμός:
 6. Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού , σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος ή Αξιωματικός ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 7. Μαθηματικά:
 8. Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 9. Βασικά Ηλεκτρονικά:
 10. Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος ή Αξιωματικός ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 11. Ναυτική Ιστορία:
 12. Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος ή απόστρατος Αξιωματικός ΠΝ με κατάλληλη διδακτική εμπειρία και συγγραφικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 13. Ναυτικοί Κανονισμοί:
 14. Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 15. Γενικές Ναυτικές Γνώσεις:
 16. Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 17. Απογραφές:
 18. Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 19. Φυσική Αγωγή:
 20. Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 21. Πεζικές Ασκήσεις - Πυρά:
 22. Αξιωματικός ΠΝ ή ΣΞ ή Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός του ΠΝ
 23. Εφόλκια - Πρωρατικά:
 24. Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
3.  
  Όπου στις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 46 αναγράφεται η λέξη ημιπερίοδος αντικαθίσταται με την λέξη Τετράμηνο Οι ομάδες των ΕΙΔΙΚΩΝ μαθημάτων και τα αντίστοιχα προσόντα του διδακτικού προσωπικού για κάθε Ειδικότητα και Τέχνη είναι : Η Τελική Βαθμολογία αποφοίτησης ρυθμίζει τη σειρά αρχαιότητας των νέων Κελευστών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας αρχαιότερος λογίζεται αυτός, που συγκέντρωσε μεγαλύτερη συνολικά Βαθμολογία στην Β Τάξη.. Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2). Αρχές Ναυπηγίας : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού , σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3). Αρχές Ναυτιλίας: Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4). Στοιχεία Τέχνης Αρμενιστή : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5). Επικοινωνίες : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6). Ναυτιλιακά Όργανα / Συσκευές: Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. Β. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ (ΤΗΛ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Συσκευές Επικοινωνιών : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Επικοινωνίες : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Επικοινωνίες Επιχειρήσεων : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Εφαρμοσμένη Ραδιοτηλετυπία : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. Γ. ΣΗΜΑΤΩΡΩΝ (ΣΗΜ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Αρχές Ναυτιλίας : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Επικοινωνίες Επιχειρήσεων : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Ορατή Συνεννόηση : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Κανονισμοί Επικοινωνιών : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. Δ. ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΤΩΝ (Ρ/Ε) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Βασικός Ηλεκτρισμός : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Βασικά Ηλεκτρονικά : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Αρχές Ναυτιλίας : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Ηλεκτρονικές Συσκευές : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Ναυτικές Επιχειρήσεις : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ (Τ/ΠΒ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Στοιχεία Φυσικής : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Βασικά Ηλεκτρονικά : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Οπλικά Συστήματα : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Ναυτικές Επιχειρήσεις : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Ναυτική Μηχανολογία : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού , σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων ή απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΔΙΑΧ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Εμπορευματολογία : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων ή απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Εφοδιασμός - Διαχείριση : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Στοιχεία Δικαίου : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Διοίκηση Προσωπικού : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. Ζ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙΑΧ/ΥΛ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Εφοδιασμός : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Διαχειρίσεις : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Στοιχεία Δικαίου : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. Η. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (ΝΟΣ) (1) Ιατρική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Βασικές Επιστήμες : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ιατρικές Επιστήμες : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Νοσηλευτικές Επιστήμες : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Εφοδιασμός : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Επείγουσα Νοσηλευτική : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού , σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. Θ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛ/ΗΤ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ηλεκτρισμός : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ηλεκτρονικά : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Ηλεκτρικές Μηχανές : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Ναυτική Ηλεκτρολογία : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Πρακτική Εκπαίδευση : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (7) Ειδικές Γνώσεις Η/Υ : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού , σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. Ι. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΒΟΛΗΣ (ΗΝ/ΔΒ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Βασικός Ηλεκτρισμός : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ηλεκτρονικά : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Συσκευές Ραδιοεντοπισμού (Ρ/Ε) : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Οπλικά Συστήματα : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Ναυτικές Επιχειρήσεις : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (7) Ειδικές Γνώσεις Η/Υ : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού , σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΙΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΗΝ/ΑΣ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ηλεκτρισμός : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ηλεκτρονικά : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Ναυτική Ηλεκτρολογία : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Αυτόματα Συστήματα Ελέγχου : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Ναυτιλιακές Συσκευές : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (7) Ειδικές Γνώσεις Η/Υ : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού , σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΙΒ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ (ΗΝ/ΣΝ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ηλεκτρισμός : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ηλεκτρονικά : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Συσκευές Τηλεπικοινωνίας και Συνεννοήσεως (ΣΝ) : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Ναυτικές Επικοινωνίες : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Ειδικές Γνώσεις Η/Υ : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού , σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΙΓ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΤΩΝ (ΗΝ/ΡΕ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ηλεκτρισμός : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ηλεκτρονικά : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Συσκευές Ραδιοεντοπισμού (Ρ/Ε) : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Ναυτικές Επιχειρήσεις : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Ειδικές Γνώσεις Η/Υ : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού , σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΘΥΠΟΒΡΥΧΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΗΝ/ΑΥ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ηλεκτρισμός : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ηλεκτρονικά : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Ανθυποβρυχιακές Συσκευές : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Ναυτικές Επιχειρήσεις : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Ειδικές Γνώσεις Η/Υ : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού , σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΙΕ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΟΠΛΩΝ (ΗΝ/ΥΟ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ηλεκτρισμός : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ηλεκτρονικά : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Ύφαλα Όπλα : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Εκρηκτικές Υλες : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Ειδικές Γνώσεις Η/Υ : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού , σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΙΣΤ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΟΡΠΙΛΩΝ (Τ/Τ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ηλεκτρισμός : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ηλεκτρονικά : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Τορπίλες (Τ/Λ) : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Εκρηκτικές Υλες : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Πρακτική Εκπαίδευση : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΙΖ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΝΑΡΚΩΝ (Τ/Ν) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ηλεκτρισμός : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ηλεκτρονικά : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Ύφαλα Όπλα : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Εκρηκτικές Υλες : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Πρακτική Εκπαίδευση : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΙΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ναυτικές Μηχανές : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ναυτική Μηχανολογία : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Ναυτική Μηχανουργία : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Πρακτική Εκπαίδευση : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΙΘ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ (Τ/ΕΦ-ΜΕΚ), - ΨΥΚΤΙΚΩΝ (Τ/ΨΥΚΤ)- ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΩΝ (Τ/ΣΩΛ) - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ (Τ/ΜΗΧΝ) - ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΩΝ (Τ/ΕΛΑΣ) - ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ (Τ/ΕΦ) - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (Τ/ΣΥΓΚ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ναυτική Μηχανολογία : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ναυτική Μηχανουργία : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Ναυτικές Μηχανές : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Πρακτική Εκπαίδευση : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. Κ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ (Τ/ΞΥΛ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Φυσική Ξυλουργικών : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ξύλινες Κατασκευές : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Πρακτική Εκπαίδευση : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΚΑ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΛΕΜΒΟΥΡΓΩΝ (Τ/ΛΕΜΒ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ναυτική Μηχανολογία : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Φυσική Ξυλουργικών : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Στοιχεία Τέχνης Λεμβουργού : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Πρακτική Εκπαίδευση : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΚΒ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΩΝ (Τ/ΠΡΟΤ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ναυτική Μηχανολογία : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ναυτική Μηχανουργία : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Στοιχεία Τέχνης Προτυποποιού : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Πρακτική Εκπαίδευση : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΚΓ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ (Τ/ΠΜ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Εκρηκτικές ΄Υλες : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Οπλισμός : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Ηλεκτρονικά : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Στοιχεία Φυσικών Επιστημών : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Πρακτική Εκπαίδευση : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΚΔ . ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Τ/Ο.Ο) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Οπτική : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ναυτικά Οπτικά Όργανα : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Ηλεκτρονικά : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Ναυτικές Εφαρμογές Οπτικών Οργάνων : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΚΕ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ (Τ/ΣΧΕΔ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ναυτική Μηχανολογία : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Στοιχεία Σχεδίασης : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Στοιχεία Τέχνης Σχεδιαστή : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΚΣΤ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΧΥΤΩΝ (Τ/ΧΥΤ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ναυτική Μηχανολογία : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ναυτική Μηχανουργία: Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Ναυτικές Μηχανές : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Στοιχεία Τέχνης Χύτη : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Πρακτική Εκπαίδευση : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. ΚΖ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ (Τ/ΣΙΔ) (1) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών : Κάτοχος Πτυχίου της γλώσσας Ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με επάρκεια ΥΠΕΠΘ στη γλώσσα και ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. (2) Ναυτική Μηχανολογία : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (3) Ναυτική Μηχανουργία: Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (4) Ναυτικές Μηχανές : Κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (5) Στοιχεία Τέχνης Σιδηρουργού : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. (6) Πρακτική Εκπαίδευση : Απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ με ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων.
4.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως ακολούθως : 2. Τα είδη των ποινών που επιβάλλονται περιγράφονται παρακάτω:.
 1. Ποινή 1:
 2. Επίπληξη
 3. Ποινή 2:
 4. Πεζικές ασκήσεις ενόπλου επί εικοσάλεπτο ημερησίως
 5. Ποινή 3:
 6. Στέρηση εξόδου
 7. Ποινή 4:
 8. Φυλάκιση
 9. Ποινή 5:
 10. Αυστηρά Φυλάκιση
5.  
  Για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκπαίδευση οι μαθητές ΣΜΥΝ κάθε τάξης και κάθε Ειδικότητας / Τέχνης χωρίζονται σε τμήματα καθένα από τα οποία αποτελείται από τριάντα (30) σπουδαστές περίπου για τα Θεωρητικά και τα Πρακτικά μαθήματα και δέκα πέντε (15) για την Πρακτική εκπαίδευση και εργαστήρια. Για υπέρβαση του ανωτέρω αριθμού απαιτείται έγκριση ΔΝΕ.
Άρθρο 14
1.  
  Τα άρθρα 48 και 49 του ΠΔ 1338/81 (Α 334) αντικαθίστανται ως ακολούθως :
Άρθρο 15
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ΠΔ1338/81 (Α 334) αντικαθίσταται ως ακολούθως : 2. Σπουδαστές ΣΜΥΝ που απολύονται επειδή εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1β έως 1ι του άρθρου 49 του παρόντος, δεν μπορούν μελλοντικά να εισαχθούν σε οποιαδήποτε Σχολή του Πολεμικού Ναυτικού ή να υπηρετήσουν σ αυτό..
2.  
  Οι παράγραφοι 1δ, 2 α , 2γ , 2δ και 3 του άρθρου 52 αντικαθίστανται ως ακολούθως : 1δ. Το απόγευμα της Τετάρτης κατά κρίση Διοικητού και ανάλογα με τη διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα.
3.  
  Εκτός από τις παραπάνω τακτικές άδειες ο Διοικητής της Σχολής δύναται να χορηγεί άδεια εξόδου μετά ή άνευ διανυκτέρευσης στις εξής περιπτώσεις:
 1. Λόγω ονομαστικής Εορτής
 2. Λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος
 3. Συνεπεία διακεκριμένης ή εξαίρετης πράξης ή ενέργειας που προάγει την εικόνα της Σχολής και του Πολεμικού Ναυτικού γενικότερα..
2α.  
  Από 23 Δεκεμβρίου, μετά το πέρας των μαθημάτων, μέχρι το βράδυ της 7ης Ιανουαρίου
2γ.  
  Προ του Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου και μέχρι τις παραμονές της αναχώρησής τους, κατά κρίση Διοικητού
2δ.  
  Από το πέρας της Εκπαιδευτικής περιόδου και μέχρι τις παραμονές της έναρξης των μαθημάτων της νέας Εκπαιδευτικής περιόδου, κατά κρίση Διοικητού
Άρθρο 16 "Γενικές Διατάξεις"
1.  
  Η εισαγωγή σπουδαστών στη ΣΜΥΝ γίνεται ύστερα από επιτυχία στις διαδικασίες επιλογής που περιλαμβάνουν : Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Διατάγματος.
 1. Τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις οι οποίες είναι η Υγειονομική εξέταση, η Αθλητική Δοκιμασία και η Ψυχομετρική Δοκιμασία
 2. Την επιλογή μέσω του εκάστοτε ισχύοντος συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που εφαρμόζεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ, όπως ορίζεται από τη σχετική Νομοθεσία.
2.  
  Όπου στα επόμενα άρθρα του Π.Δ. 1338/81 (Α 334) αναγράφονται οι λέξεις Ψυχοτεχνική Δοκιμασία ή Ψυχοτεχνική επιλογή αντικαθίστανται με τις λέξεις Ψυχομετρική Δοκιμασία ή Ψυχομετρική επιλογή αντίστοιχα. Η επιτυχία των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις αποτελεί βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή στη συνέχεια από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. των υποψηφίων που εισάγονται στη Σχολή..
Άρθρο 21 "Απαιτούμενα Δικαιολογητικά, Τρόπος και Χρόνος Υποβολής"
1.  
  Στην προκήρυξη του Διαγωνισμού Επιλογής των υποψηφίων σπουδαστών ΣΜΥΝ αναγράφονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στις Διαδικασίες Εισαγωγής και επισυνάπτονται τα υποδείγματα αυτών
2.  
  Τα δικαιολογητικά αυτά είναι :
 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση , η οποία υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο εάν είναι ενήλικος , η εάν είναι ανήλικος από αυτόν που έχει τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία.
 2. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας βεβαιώνεται αυτό από τον υπογράφοντα την αίτηση , με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
 3. Τέσσερις (4) φωτογραφίες κεφαλής προσθίας όψης διαστάσεων 3Χ4 εκατ.
 4. Στην οπίσθια όψη αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
 5. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο να φαίνονται:
 6. (1) Ο Δήμος ή η Κοινότητα και ο Νομός στον οποίο ανήκει η αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό.
 7. (2) Το ονοματεπώνυμο , το όνομα του πατέρα και της μητέρας του υποψηφίου.
 8. (3) Ο αύξων αριθμός με τον οποίο ο υποψήφιος φέρεται γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων ή στο Δημοτολόγιο Θηλέων.
 9. (4) Το έτος γέννησης του υποψηφίου , αριθμητικά και ολογράφως και ότι αυτός είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων ή στο Δημοτολόγιο Θηλέων.
 10. Στο πιστοποιητικό αυτό υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου , που έχει κυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό.
 11. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α ή αρνητικό δελτίο από το Πρωτοδικείο του τόπου γέννησης ή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης , σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος γεννήθηκε στην αλλοδαπή .
 12. Σ αυτό πρέπει να φαίνεται ότι δεν καταδικάσθηκε σε ποινή που συνεπάγεται ακαταλληλότητα σύμφωνα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 20 του Οργανισμού αυτού.
 13. Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών της περιφέρειας στην οποία κατοικεί ο υποψήφιος ή της Προξενικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής , εάν διαμένει στο εξωτερικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εναντίον του εκκρεμής ποινική δίωξη που συνεπάγεται ακαταλληλότητα σύμφωνα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 20 του Οργανισμού αυτού
 14. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α από το οποίο να προκύπτει ότι είναι στρατολογικά εντάξει, για τους άνδρες υποψηφίους
 15. Απολυτήριο Λυκείου .
 16. Η διαγωγή που αναγράφεται σ΄ αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.
 17. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η υποψήφιος είναι άγαμος.
3.  
  Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω εδαφίων 2α και 2γ συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού Επιλογής
4.  
  Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω εδαφίων 2α και 2β υποβάλλονται ή αποστέλλονται στη Σχολή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην προκήρυξη
5.  
  Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνον από τους υποψηφίους που τελικά θα κριθούν εισακτέοι στην ΣΜΥΝ από το ΥΠΕΠΘ μέσα σε προθεσμία που ορίζεται με ανακοίνωση της Σχολής
6.  
  Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση των κοινών υποψηφίων των Στρατιωτικών Σχολών πρέπει να είναι πρωτότυπη προς την κάθε Σχολή με κανονική χαρτοσήμανση και υπογραφές
Άρθρο 49 "Λόγοι απόλυσης από τη Σχολή"
1.  
  Οι σπουδαστές ΣΜΥΝ απολύονται από τη Σχολή για τους εξής λόγους :
 1. Υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρίσης της σωματικής ικανότητας των στρατιωτικών
 2. Έλλειψη ναυτικών προσόντων
 3. Έλλειψη στρατιωτικών προσόντων
 4. Επανειλημμένη υπέρβαση αδειών εξόδου
 5. Υπέρβαση της Άδειας εξόδου περισσότερο από 24 ώρες στο Εσωτερικό ή το Εξωτερικό, εάν δεν οφείλεται σε ασθένεια βεβαιούμενη από Αξιωματικό Ιατρό της Φρουράς ή Ιατρό στρατιωτικού ή κρατικού νοσοκομείου ή , σε περίπτωση μη ύπαρξης των ανωτέρω , ιδιώτη Ιατρό, ή σε περίπτωση διακοπής της συγκοινωνίας με πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του εσωτερικού ή Προξενικής αρχής του εξωτερικού
 6. Απουσία από τη Σχολή, χωρίς άδεια , πέραν των 24 ωρών
 7. Απουσία από τη Σχολή, χωρίς άδεια, καθ υποτροπή, ανεξάρτητα από τη διάρκεια κάθε απουσίας
 8. Αντιπειθαρχική συμπεριφορά, κατ επανάληψη
 9. Λόγω άρνησής του να ορκισθεί ως σπουδαστής, ως άρθρο 31 παρόντος Οργανισμού
 10. Λόγω ασυμβιβάστου προς το στρατιωτικό αξίωμα για ένα από τους κάτωθι λόγους:
 11. (1).
 12. Για ροπή προς κακές και φαύλες πράξεις που βεβαιώνονται με βάσιμες αποδείξεις. (2).
 13. Για ασέβεια προς τούς ανωτέρους τους που εκδηλώνεται με έργα ή λόγους. (3).
 14. Για επίμονη ανυπακοή στις διαταγές των ανωτέρων, που βεβαιώνεται με επανειλημμένες ποινές και κακή ή αντιπειθαρχική συμπεριφορά ανεπίδεκτη βελτίωσης (4).
 15. Για ευτελή και αναξιοπρεπή χαρακτήρα (5).
 16. Για δειλία, που πιστοποιείται από οποιοδήποτε περιστατικό και εν γένει για κάθε ηθικό η ψυχικό ελάττωμα ασυμβίβαστο προς τη ναυτική υπηρεσία , το έργο και τη θέση του Υπαξιωματικού. (6).
 17. Για κάθε ενέργεια που στρέφεται άμεσα ή έμμεσα στην υπονόμευση του κατά το Σύνταγμα πολιτεύματος ως και για συμμετοχή σε προπαγάνδα που τείνει άμεσα ή έμμεσα στο σκοπό αυτό. (7).
 18. Για κάθε πράξη ή συμπεριφορά που δεν υπάγεται στις παραπάνω περιπτώσεις αλλά κρίνεται κατ εκτίμηση του Διοικητή ως ασυμβίβαστη προς το Στρατιωτικό Αξίωμα.
 19. Αποτυχία στις εξετάσεις και συγκεκριμένα αν απορριφθούν :
 20. (1).
 21. Στην Α Τάξη επειδή συγκέντρωσαν ποσοστό κάτω του 30% επί της συνολικής βαθμολογίας της Εκπαιδευτικής Περιόδου (2).
 22. Δυο φορές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για οποιοδήποτε λόγο.
2.  
  Στις περιπτώσεις υποπαραγράφων 1α , 1β και 1ια ο σπουδαστής ΣΜΥΝ αποβάλλεται από τη Σχολή με απόφαση ΔΝΕ , έπειτα από πρόταση του Διοικητή της. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου 1α και 1β επισυνάπτεται υποχρεωτικά η σχετική γνωμάτευση της ΑΝΥΕ . Για τις λοιπές περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, διατάσσεται από το Διοικητή της Σχολής Ένορκη Διοικητική Εξέταση, το θετικό πόρισμα της οποίας υποβάλλεται στη ΔΝΕ , προκείμενου να ακολουθήσει άσκηση πειθαρχικής δίωξης και παραπομπή του σπουδαστή ΣΜΥΝ ενώπιον του Ανακριτικού Συμβουλίου, η συγκρότηση του οποίου (πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου) γίνεται με απόφαση ΓΕΝ. Εφόσον η γνωμοδότηση του Συμβουλίου είναι δυσμενής για τον εγκαλούμενο, επιβάλλεται η ποινή της αποβολής από τη Σχολή με απόφαση ΔΝΕ. Η Διαδικασία ενώπιον των Ανακριτικών Συμβουλίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 269/93 (Α 115).
Άρθρο Άρθρο20 "Προσόντα Υποψηφίων"
1.  
  Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι τα παρακάτω :
 1. Να είναι Έλληνες - Ελληνίδες το γένος και να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα.
 2. Εξαιρετικά γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό και οι καταγόμενοι -ες από την αλλοδαπή Έλληνες -Ελληνίδες το γένος οι οποίοι δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια .
 3. Αυτοί, εισαγόμενοι στη Σχολή, αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση την Ελληνική ιθαγένεια από την ημερομηνία εισαγωγής τους στη Σχολή, εγγραφόμενοι στα Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια Θηλέων του Δήμου ή της Κοινότητας της προτίμησής τους και υπό το έτος γέννησης το οποίο δήλωσαν κατά την είσοδό τους στη Σχολή.
 4. Να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο γίνεται η επιλογή, και να μην έχουν συμπληρώσει την παραπάνω ημερομηνία το 21ο έτος
 5. Να μην έχουν στερηθεί από καταδίκη τα πολιτικά τους δικαιώματα, κατά τα άρθρα 59 έως 62 του Ποινικού Κώδικα και να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κλοπή γενικά , υπεξαίρεση, απάτη , εκβίαση, πλαστογραφία των άρθρων 216 έως 232 του Ποινικού Κώδικα , δωροδοκία των άρθρων 235 έως 237 του Ποινικού Κώδικα, συκοφαντική δυσφήμιση, εγκλήματα κατά των ηθών και γενικά για αδικήματα κατά της ασφάλειας της χώρας
 6. Να μην εκκρεμεί εναντίον τους ποινική δίωξη για αδίκημα, για το οποίο προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα ποινή φυλάκισης ή ανώτερη
 7. Να μην έχουν καταδικασθεί ή διώκονται για ανυποταξία ή λιποταξία
 8. Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς σύμφωνα με τις διατάξεις περί κρίσης της σωματικής ικανότητας των κατατασσομένων στο Στράτευμα κ.λ.π. όπως εκάστοτε ισχύουν.
 9. Να είναι άγαμοι
 10. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών , που να επιτρέπει τη συμμετοχή τους στο σύστημα επιλογής για την εισαγωγή τους στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 11. Να μην έχουν απολυθεί στο παρελθόν από την ΣΜΥΝ για οποιοδήποτε λόγο
Άρθρο Άρθρο38 "Μη Απόκτηση Προφορικής Βαθμολογίας και Απουσία από τις Εξετάσεις"
1.  
  Σπουδαστής ΣΜΥΝ πού για οποιοδήποτε λόγο δεν απέκτησε προφορική βαθμολογία σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, δεν μπορεί να προσέλθει στις Τελικές εξετάσεις Τετραμήνου εάν προηγουμένως δεν αποκτήσει τη βαθμολογία αυτή, όπως και οι υπόλοιποι συμμαθητές του. Σε αντίθετη περίπτωση βαθμολογείται με μηδέν στα μαθήματα αυτά. Για το λόγο αυτό και εφ όσον είναι δυνατό λαμβάνεται μέριμνα από τη Διεύθυνση Σπουδών ώστε να αποκτηθεί Προφορική Βαθμολογία πριν την έναρξη των εξετάσεων του Τετραμήνου.
2.  
  Σπουδαστής ΣΜΥΝ που δεν μετείχε δικαιολογημένα στις Τελικές εξετάσεις Τετραμήνου σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, εξετάζεται σ αυτά μεμονωμένα, αμέσως μετά την άρση του κωλύματος, και αφού προηγουμένως ληφθεί μέριμνα ώστε να αποκτήσει προφορική βαθμολογία
3.  
  Κατά την εξέταση με τον παραπάνω τρόπο, η οποία διενεργείται πάντοτε σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος, δεν τίθενται στην κληρωτίδα τα ζητήματα πού κληρώθηκαν κατά τις κανονικές Τελικές εξετάσεις Τετραμήνου των συμμαθητών του
4.  
  Για το βάσιμο της δικαιολογίας της μη συμμετοχής στις γραπτές - πρακτικές ή προφορικές εξετάσεις αποφαίνεται ο Διοικητής της Σχολής..
Άρθρο Άρθρο42 "Βάση επιτυχίας Εκπαιδευτικού Έτους"
1.  
  Σπουδαστής ΣΜΥΝ για να θεωρηθεί επιτυχών για προαγωγή στη Β Τάξη ή για αποφοίτηση από τη Σχολή πρέπει :
 1. Να μην έχει απουσιάσει περισσότερο από τα 4/10 του συνολικού αριθμού των εργασίμων ημερών του Α και Β Τετραμήνου συνολικά κάθε τάξης
 2. Να μην έχει απουσιάσει περισσότερο από τη μισή διάρκεια του Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου ή της πρακτικής εκπαίδευσης για όσους σπουδαστές της Β΄Τάξης δεν συμμετέχουν στον ΘΕΠ
 3. Να λάβει τουλάχιστον κατά την αντίστοιχη Χειμερινή Εκπαιδευτική περίοδο τα ακόλουθα ελάχιστα όρια :
 4. (1).
 5. Τα 5/10 του ΑΟΒ του συνόλου των μαθημάτων που διδάσκονται στα δύο Εκπαιδευτικά Τετράμηνα. (2).
 6. Τα 5/10 του ΑΟΒ σε κάθε ένα από τα Βασικά μαθήματα (3).
 7. Τα 5/10 του ΑΟΒ σε καθένα από τα Στρατιωτικά και Ναυτικά προσόντα. (4).Τα 5/10 του ΑΟΒ του συνόλου των μαθημάτων που διδάσκονται στη Θερινή Εκπαιδευτική Περίοδο.
2.  
  Σπουδαστής ΣΜΥΝ:
 1. Που απέτυχε σε τρία (3) το πολύ Βασικά μαθήματα του ανωτέρω εδαφίου 1γ(2) μπορεί να επανεξετασθεί σ αυτά, εφόσον όμως έχει λάβει τα 5/10 του ΑΟΒ του συνόλου των μαθημάτων που διδάσκονται στη Χειμερινή Εκπαιδευτική Περίοδο .
 2. Η επανεξέταση διενεργείται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρόντος, σε όλη τη διδαχθείσα ύλη.
 3. Στην κληρωτίδα δεν τίθενται τα ζητήματα που κληρώθηκαν στις κανονικές εξετάσεις.
 4. Ο σπουδαστής θεωρείται επιτυχών μετά από επανεξέταση, εφόσον λάβει βαθμολογία στα μαθήματα πού επανεξετάζεται, ίση τουλάχιστον με το 50% του ΑΟΒ.
 5. Η βαθμολογία της επανεξέτασης, η οποία θεωρείται ως τελική των μαθημάτων, αντικαθιστά τις βαθμολογίες και των δύο τετραμήνων και υπολογίζεται ίση με το 5/10 του ΑΟΒ των μαθημάτων, ανεξάρτητα από το ύψος αυτής.
 6. Που αποτυγχάνει κατά την επανεξέταση να λάβει τα 5/10 του ΑΟΒ έστω και σε ένα Βασικό μάθημα, θεωρείται αποτυχών
 7. Που απέτυχε κατά τη Χειμερινή Περίοδο σε περισσότερα από τρία(3) Βασικά μαθήματα θεωρείται αποτυχών
3.  
  Σπουδαστής ΣΜΥΝ που για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους δεν κρίνεται επιτυχών, παραμένει στην ίδια τάξη και παρακολουθεί τα μαθήματα με τους σπουδαστές της επόμενης Σειράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρόντος, τασσόμενος από πλευράς αρχαιότητος στο τέλος αυτής
4.  
  Η επανεξέταση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα Οργανισμό για τις εξετάσεις και λαμβάνει χώρα για μεν τους σπουδαστές Β τάξης μια εβδομάδα μετά το πέρας των εξετάσεων του δευτέρου τετραμήνου , για δε τους σπουδαστές της Α τάξης πριν από την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου
5.  
  Σπουδαστής Α τάξεως, ο οποίος θα λάβει κατά την χειμερινή εκπαιδευτική περίοδο, στο σύνολο των διδαχθέντων Βασικών μαθημάτων, βαθμολογία μικρότερη του 30% του ΑΟΒ, απολύεται από τη Σχολή και έχει τις αναγραφόμενες στο άρθρο 51 του παρόντος συνέπειες..
Άρθρο Άρθρο48 "Δικαιοδοσία επιβολής Ποινών"
1.  
  Δικαίωμα επιβολής Ποινών στους σπουδαστές ΣΜΥΝ έχει ο Διοικητής της Σχολής ή ο αναπληρωτής αυτού και οι προϊστάμενές του Αρχές, όπως παρακάτω:
 1. Διοικητής:
 2. (1).
 3. Ποινή 2 μέχρι τρεις (3). (2).
 4. Ποινή 3 μέχρι 4 στερήσεις. (3).
 5. Ποινή 4 μέχρι 30 ημέρες (4).
 6. Ποινή 5 μέχρι 10 ημέρες.
 7. Διοικητής Ναυτικής Εκπαίδευσης (1).
 8. Ποινή 4 μέχρι 45 ημέρες. (2).
 9. Ποινή 5 μέχρι 20 ημέρες.
 10. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (1).
 11. Ποινή 4 μέχρι 50 ημέρες. (2).
 12. Ποινή 5 μέχρι 25 ημέρες.
 13. Υπουργός (1).
 14. Ποινή 4 μέχρι 60 ημέρες (2).
 15. Ποινή 5 μέχρι 30 ημέρες.
2.  
  Η ποινή της επίπληξης μπορεί να επιβάλλεται στους σπουδαστές ΣΜΥΝ από κάθε ανώτερό τους σύμφωνα με τις Διατάξεις του ΠΝ Περί Πειθαρχικών Ποινών.».
 • Τα άρθρα 1, 2, 4 και 6 του ΑΝ 428/1937 Περί της εν τω Β. Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως (Α 15)
 • Τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 1911/90 Περί εισαγωγής γυναικών στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις (Α 166).
 • Την παράγραφο 1 .1 του άρθρου 6 και την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του Ν. 2913/01 Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις (Α 102).
 • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 (Α 35/95) Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Αριθμ. Πρακτ.19/27-5-2002 και 13/20-3-2003).
 • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 19-7-2002.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 10.Τις γνωμοδοτήσεις με αριθμό Δ 605 από 12-11-2002 και Δ 300 από 22-7-2003 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1338 1981
«Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 1338/81 (Α 334) περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1992/26 1992
Ανακριτικά Συμβούλια Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 1993/269 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία