Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1 "Υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), οι οποίες διαρθρώνονται ως κατωτέρω και ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 2 έως 12, είναι οι εξής:"
1.  
  Διεύθυνση Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς
2.  
  Διεύθυνση Μελετών, Πιστοποίησης και Μηχανοργάνωσης
3.  
  Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών
4.  
  Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Συναλλαγών Κεφαλαιαγοράς
5.  
  Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
6.  
  Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
7.  
  Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
8.  
  Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου
9.  
  Γραφείο Τύπου
10.  
  Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) και Γενικού Διευθυντή (ΓΔ)
11.  
  Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων
Άρθρο 2 "Διεύθυνση Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς"
1.  
  Η Διεύθυνση Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Ανώνυμων Χρηματιστηριακών Εταιριών (ΑΧΕ), Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και Εταιριών Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (ΕΛΔΕ)
 2. Τμήμα Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) και Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)
 3. Τμήμα Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας, Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και Εταιριών Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Αναδυομένων Αγορών και εκδοτών ΕΛΠΙΣ
2.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα χορήγησης Αδειών και Εποπτείας ΑΧΕ, ΕΠΕΥ και ΕΛΔΕ.
 2. Το Τμήμα αυτό έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 3. - Συλλέγει και εξετάζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και εισηγείται για τη χορήγηση, σύμφωνα με το νόμο της άδειας λειτουργίας αυτών των εταιριών, των υποκαταστημάτων τους και των ειδικών γραφείων τους, για την καταλληλότητα των μετόχων, της διοίκησης και των στελεχών τους, καθώς και για τον διορισμό χρηματιστηριακών εκπροσώπων. - Συλλέγει, παρακολουθεί και ελέγχει τις γνωστοποιήσεις ΕΠΕΥ χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει του ευρωπαϊκού διαβατηρίου (Ν. 2396/1996/ ΦΕΚ Α΄ 73) και ΕΠΕΥ τρίτων χωρών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. - Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση στοιχείων και βιβλίων, τα ίδια κεφάλαια, τον συντελεστή φερεγγυότητας, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των παραπάνω εταιριών, τις πιστώσεις που παρέχουν προς τους πελάτες τους και τη συμμόρφωσή τους προς τον Κώδικα Δεοντολογίας των ΕΠΕΥ και τις συναφείς νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. - Παρακολουθεί και ελέγχει την οργανωτική δομή, την οικονομική κατάσταση και την εν γένει εφαρμογή των διατάξεων της κεφαλαιαγοράς που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των παραπάνω εταιριών. - Εισηγείται αρμοδίως για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
 4. Τμήμα χορήγησης Αδειών και Εποπτείας ΕΕΧ και ΑΕΔΑΚ.
 5. Το Τμήμα αυτό έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 6. - Συλλέγει και εξετάζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και εισηγείται για τη χορήγηση, σύμφωνα με το νόμο, άδειας λειτουργίας αυτών των εταιριών, των υποκαταστημάτων και ειδικών γραφείων τους, για την έγκριση ή τροποποίηση των κανονισμών και των καταστατικών τους, καθώς και για την έγκριση της συγχώνευσης ή διάσπασης αμοιβαίων κεφαλαίων ΑΕΔΑΚ. - Παρακολουθεί και ελέγχει την οργανωτική δομή, την οικονομική κατάσταση και την εν γένει εφαρμογή των διατάξεων της κεφαλαιαγοράς που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των παραπάνω εταιριών. - Παρακολουθεί και ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία των παραπάνω εταιριών, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους, τη συμπεριφορά τους στην αγορά, την καταλληλότητα των στελεχών και της διοίκησής τους και τη συμμόρφωση τους προς τον Κώδικα Δεοντολογίας Θεσμικών Επενδυτών και τις συναφείς νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. - Συλλέγει, παρακολουθεί και ελέγχει τις γνωστοποιήσεις Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, βάσει του ευρωπαϊκού διαβατηρίου (Οδηγία 2001/ 107/ΕΚ) και ΟΣΕΚΑ τρίτων χωρών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. - Συλλέγει και παρακολουθεί στοιχεία για τη διάθεση μεριδίων αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα. - Εισηγείται αρμοδίως για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
 7. Τμήμα Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας, Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και Εταιριών Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Αναδυομένων Αγορών και εκδοτών ΕΛΠΙΣ.
 8. Το Τμήμα αυτό έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 9. - Συλλέγει και εξετάζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και εισηγείται για τη χορήγηση, σύμφωνα με το νόμο, άδειας λειτουργίας ή άδειας σύστασης αυτών των εταιριών, των υποκαταστημάτων τους και των ειδικών γραφείων τους καθώς και για την έγκριση ή την τροποποίηση των κανονισμών και των καταστατικών τους, καθώς και των αδειών διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων εν γένει. - Συλλέγει και εξετάζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και εισηγείται για τη χορήγηση άδειας εκδότη ΕΛΠΙΣ μετά από γνώμη του ΧΑΑ. - Παρακολουθεί και ελέγχει την οργανωτική δομή, την οικονομική κατάσταση και την εν γένει εφαρμογή των διατάξεων της κεφαλαιαγοράς που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των παραπάνω εταιριών. - Παρακολουθεί και ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία των παραπάνω εταιριών, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους, τη συμπεριφορά τους στην αγορά, την καταλληλότητα των στελεχών τους και της διοίκησής τους και τη συμμόρφωση τους προς τον σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας και τις συναφείς κανονιστικές διατάξεις. - Εισηγείται αρμοδίως για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 3 "Διεύθυνση Μελετών, Πιστοποίησης και Μηχανοργάνωσης"
1.  
  Η Διεύθυνση Μελετών, Πιστοποίησης και Μηχανοργάνωσης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Μελετών και Αναλύσεων
 2. Τμήμα Μηχανογραφικών Συστημάτων και Υποστήριξης
 3. Τμήμα Πιστοποίησης Στελεχών
2.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Μελετών και Αναλύσεων.
 2. Το Τμήμα αυτό έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 3. - Παρακολουθεί την αγορά και τη λειτουργία των συστημάτων της, όπως ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών, σύστημα άυλων τίτλων, συνεγγυητικό κεφάλαιο, επικουρικό κεφάλαιο, σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών, και όλα τα εν γένει συστήματα και τις υποδομές λειτουργίας της αγοράς. - Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, τις εξελίξεις διεθνώς στις χρηματιστηριακές αγορές και την κεφαλαιαγορά εν γένει και ενημερώνει το Γενικό Διευθυντή, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. - Επεξεργάζεται, σε συνεργασία με τις άλλες διευθύνσεις, προτάσεις για την προώθηση κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν στη βελτίωση του λειτουργικού και θεσμικού πλαισίου της χρηματιστηριακής αγοράς. - Καταρτίζει μελέτες και διενεργεί αναλύσεις σε θέματα της χρηματιστηριακής αγοράς και της κεφαλαιαγοράς εν γένει. - Συντάσσει την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου της Ε.Κ. και τις προσωρινές ενδιάμεσες εκθέσεις. - Συντάσσει πληροφοριακό υλικό για την ενημέρωση των επενδυτών. - Επιμελείται των εν γένει εκδόσεων της Ε.Κ. - Επιβλέπει και ελέγχει τις μελέτες που εκπονούνται από τρίτους μελετητές από τον χρόνο ανάθεσης τους μέχρι την παράδοση τους και μεριμνά για την έγκρισή τους. - Τηρεί αρχείο μελετών. - Εισηγείται τη διοργάνωση σεμιναρίων.
 4. Τμήμα Μηχανογραφικών Συστημάτων και Υποστήριξης.
 5. Το Τμήμα αυτό έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 6. - Υποβάλλει αρμοδίως προτάσεις για την πολιτική πληροφορικών συστημάτων της ΕΚ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτής. - Συντάσσει τις προδιαγραφές για την προμήθεια νέου πληροφορικού εξοπλισμού για την ΕΚ. - Παρακολουθεί την εν γένει πληροφορική υποδομή και ανάπτυξη της ΕΚ και μεριμνά για την εισαγωγή στις υπηρεσίες της ΕΚ μέσων σύγχρονης τεχνολογίας και συγχρόνων τεχνικών μεθόδων λειτουργίας. - Εκπροσωπεί την ΕΚ σε ενώσεις χρηστών Η/Υ. - Ενημερώνει και εκπαιδεύει τους χρήστες Η/Υ των υπηρεσιών της ΕΚ. - Αναλύει και σχεδιάζει τη μηχανογράφηση των υπηρεσιών της ΕΚ. - Συντάσσει τα αναγκαία προγράμματα Η/Υ και μεριμνά για τη τεκμηρίωσή τους και την εφαρμογή τους. - Αρχειοθετεί και τηρεί αρχείο προγραμμάτων της ΕΚ. - Επιμελείται της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (web site) της ΕΚ. - Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στις χρηματιστηριακές αγορές. - Παρακολουθεί και εισηγείται προς το ΔΣ της ΕΚ για την τεχνική επάρκεια των συστημάτων συναλλαγών.
 7. Τμήμα Πιστοποίησης Στελεχών.
 8. Το Τμήμα αυτό έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 9. - Εισηγείται τη διεξαγωγή, τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο των εξετάσεων των χρηματιστηριακών εκπροσώπων και των στελεχών που είναι αρμόδια για τη λήψη και διαβίβαση εντολών, την εκτέλεση εντολών, για την παροχή συμβουλών, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των εταιριών ή για την ανάλυση των μετοχών και της αγοράς. - Επικουρεί το έργο της εξεταστικής επιτροπής και τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων. - Εισηγείται για τη νομιμότητα συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις. - Αξιολογεί και πιστοποιεί τη νόμιμη εξαίρεση των στελεχών, των οποίων προβλέπεται η εξαίρεση από τις εξετάσεις. - Χορηγεί βεβαιώσεις πιστοποίησης στελεχών - Εισηγείται τον καθορισμό της ύλης των εξετάσεων.
Άρθρο 4 "Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών"
1.  
  Η Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Δημοσίων Εγγραφών
 2. Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών
 3. Τμήμα Παρακολούθησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Εισηγμένων Εταιριών
2.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Δημόσιων Εγγραφών.
 2. Το Τμήμα αυτό έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 3. - Εισηγείται την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων αρμοδιότητας της ΕΚ. - Εισηγείται τη χορήγηση άδειας δημόσιας εγγραφής. - Παρακολουθεί την εφαρμογή του Κανονισμού Αναδοχών. - Τηρεί αρχείο εταιριών, στις οποίες χορηγείται άδεια δημόσιας εγγραφής. - Συλλέγει και αξιολογεί δημοσιεύματα, διαφημίσεις και ανακοινώσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση αποταμιεύσεων από το ευρύ κοινό. - Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
 4. Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών.
 5. Το Τμήμα αυτό έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 6. - Παρακολουθεί, εποπτεύει και ελέγχει τις εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εταιρείες και την εν γένει συμμόρφωση τους προς τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που αφορά τις ίδιες, τα στελέχη τους και τους μετόχους τους. - Παρακολουθεί την εφαρμογή του Κανονισμού Δημόσιας Πρότασης Εξαγοράς και του Κανονισμού Συμπεριφοράς Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών. - Παρακολουθεί τη μετοχική σύνθεση των εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιριών και επεξεργάζεται τις εισηγήσεις άλλων υπηρεσιών που αφορούν τις μεταβολές της μετοχικής σύνθεσης αυτών. - Συνεργάζεται με το τμήμα καταγγελιών σε περιπτώσεις παράβασης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας από εισηγμένες εταιρίες. - Παρακολουθεί και εποπτεύει τους εκδότες εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ομολογιών και άλλων παραστατικών τίτλων. - Παρακολουθεί και εποπτεύει την τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων προς την ΕΚ και την συμπεριφορά των εισηγμένων εταιριών στις περιπτώσεις αγοράς ιδίων μετοχών. - Συλλέγει και αξιολογεί ανακριβή δημοσιεύματα, διαφημίσεις και ανακοινώσεις που αφορούν εισαγόμενους ή εισηγμένους τίτλους ή εισηγμένες εταιρίες. - Τηρεί αρχείο εκδόσεων και στοιχείων που αφορούν εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες. - Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
 7. Τμήμα Παρακολούθησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Εισηγμένων Εταιριών.
 8. Το Τμήμα αυτό έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 9. - Παρακολουθεί και ελέγχει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, όπως ετήσιο δελτίο, περιοδικές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν και να γνωστοποιούν οι εισηγμένες εταιρίες. - Παρακολουθεί την τήρηση των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στα Ενημερωτικά Δελτία ως προς τη τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. - Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην εγχώρια και διεθνή αγορά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και τη Διεύθυνση Μελετών και Παρακολούθησης Αγορών σχετικά με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και υποβάλλει προτάσεις για την θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων. - Εισηγείται αρμοδίως για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 5 "Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Συναλλαγών Κεφαλαιαγοράς"
1.  
  Η Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Συναλλαγών Κεφαλαιαγοράς αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Παρακολούθησης Συναλλαγών
 2. Τμήμα Ελέγχου Συναλλαγών
 3. Τμήμα Καταγγελιών
2.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Παρακολούθησης Συναλλαγών.
 2. Το Τμήμα αυτό έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 3. - Παρακολουθεί σε καθημερινή και συνεχή βάση τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στις οργανωμένες αγορές. - Εισηγείται αρμοδίως για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
 4. Τμήμα Ελέγχου Συναλλαγών.
 5. Το Τμήμα αυτό έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 6. - Διερευνά τις παραβάσεις κατά τη διενέργεια συναλλαγών του Κώδικα Δεοντολογίας ΕΠΕΥ, του Κώδικα Δεοντολογίας Θεσμικών Επενδυτών, των αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑΑ, της ΕΚ και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και της εν γένει νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς. - Διενεργεί έρευνες για τη διαπίστωση καταχρηστικής συμπεριφοράς φυσικών ή νομικών προσώπων κατά τη διενέργεια συναλλαγών. - Εξετάζει τις συναλλαγές για την περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και αναφέρει τις ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές απευθείας στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄ 173). - Διερευνά την τήρηση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 2533/1997, όπως κάθε φορά ισχύει. - Εισηγείται αρμοδίως για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
 7. Τμήμα Καταγγελιών.
 8. Το Τμήμα αυτό έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 9. - Παραλαμβάνει και διερευνά καταγγελίες επενδυτών και άλλων φορέων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.
 10. Εισηγείται και διενεργεί έκτακτους ελέγχους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. - Συνεργάζεται με τον Μεσολαβητή της Κεφαλαιαγοράς. - Ενημερώνει τους καταγγέλλοντες για την έκβαση των καταγγελιών τους. - Εισηγείται αρμοδίως για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων"
1.  
  Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
 2. Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
 3. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
2.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.
 2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 3. - Υποβάλλει προτάσεις σε θέματα της κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών ή και άλλων υπουργείων για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και για την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων ή συμφωνιών σε θέματα κεφαλαιαγοράς με άλλες χώρες, πλην κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). - Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις σχέσεις της ΕΚ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (ΙΟSCΟ). - Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις σχέσεις της ΕΚ στα διμερή θέματα με άλλες χώρες, πλην κρατών-μελών της ΕΕ. - Ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες με άλλες αρχές του εξωτερικού σύμφωνα με τα υπομνήματα συνεργασίας (memοrandum οf understanding) και άλλες συμβάσεις που διέπουν τις σχέσεις της ΕΚ με άλλες ΕΚ άλλων χωρών, πλην κρατών-μελών της ΕΕ.
 4. Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
 5. Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 6. - Υποβάλλει προτάσεις σε θέματα της κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών ή και άλλων υπουργείων για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και για την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων ή συμφωνιών σε θέματα κεφαλαιαγοράς με κράτη - μέλη της ΕΕ. - Παρακολουθεί και συντονίζει τις σχέσεις της ΕΚ στα ευρωπαϊκά θέματα της κεφαλαιαγοράς. - Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις σχέσεις της ΕΚ με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CΕSR). - Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις σχέσεις της ΕΚ στα διμερή θέματα με κράτη μέλη της ΕΕ. - Παρακολουθεί γνωστοποιήσεις για τη χρήση ευρωπαϊκού διαβατηρίου από αλλοδαπές εταιρίες σε συνεργασία με τη διεύθυνση Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς. - Ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες με άλλες αρχές του εξωτερικού σύμφωνα με τα υπομνήματα συνεργασίας (memοrandum οf understanding) και άλλες συμβάσεις που διέπουν τις σχέσεις της ΕΚ με άλλες ΕΚ των κρατών μελών της ΕΕ.
 7. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.
 8. Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 9. - Μεριμνά για την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και όλων εν γένει των δημόσιων εκδηλώσεων της ΕΚ. - Φροντίζει για τη διάδοση της πληροφόρησης σε θέματα διεθνών σχέσεων της ΕΚ.
Άρθρο 7 "Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών"
1.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Προσωπικού
 2. Τμήμα Οικονομικό - Λογιστικό
 3. Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείου και Γραμματείας
2.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Προσωπικού.
 2. Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για τα ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες διορισμού, εξέλιξης και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε φύσης προσωπικού της ΕΚ και έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 3. - Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν την προκήρυξη, τον διορισμό, την πρόσληψη, την εξέλιξη, την μονιμοποίηση, την μετάταξη, την τοποθέτηση, τη διάθεση και την απόσπαση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του παραπάνω προσωπικού της ΕΚ και εκδίδει τις σχετικές πράξεις. - Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν τη χορήγηση των κάθε φύσης αδειών του παραπάνω προσωπικού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων οργάνων και εκδίδει τις σχετικές πράξεις. - Εκδίδει τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών του παραπάνω προσωπικού και τις υπηρεσιακές ταυτότητες. - Εκδίδει τις πράξεις μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων. - Εκδίδει πράξεις περικοπής αποδοχών. - Εκδίδει και θεωρεί τα βιβλιάρια νοσηλείας του παραπάνω προσωπικού και γενικά μεριμνά για τα θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτού. - Μελετά τα προβλήματα υπηρεσιακής κατάστασης του παραπάνω προσωπικού, εισηγείται προτάσεις για την επίλυσή τους και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους. - Τηρεί το μητρώο και τους ατομικούς φακέλους του παραπάνω προσωπικού και φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωσή αυτού. - Καταρτίζει τις συμβάσεις ανάθεσης κάθε φύσης έργου. - Συγκεντρώνει, συμπληρώνει και διαβιβάζει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης και παρακολουθεί τα θέματα σύνταξης και ασφάλισης του παραπάνω προσωπικού. - Ελέγχει την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού. - Εκδίδει τις αποφάσεις για τη μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. - Συγκροτεί συμβούλια και επιτροπές. - Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου στο παραπάνω προσωπικό. - Μεριμνά για τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της ΕΚ και για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης σ αυτά.
 4. Τμήμα Οικονομικό - Λογιστικό.
 5. Το Τμήμα αυτό έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 6. - Μεριμνά για τη συγκέντρωση και για την επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση και για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. - Καταρτίζει ή τροποποιεί τον προϋπολογισμό της ΕΚ και μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή του στα αρμόδια υπουργεία για έγκριση ή για τροποποίηση. - Μεριμνά για τη συγκέντρωση και υποβολή προτάσεων στα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες για τις πιστώσεις του επόμενου οικονομικού έτους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. - Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλει προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του. - Εισηγείται την έγκριση των αιτούμενων δαπανών από τα αρμόδια όργανα και την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων. - Παρέχει βεβαιώσεις σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την εκτέλεση των δαπανών και για την έγκριση των διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων και προαγωγών του κάθε είδους προσωπικού της ΕΚ. - Εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την έγκαιρη χρηματοδότηση της ΕΚ από το δημόσιο και τους άλλους αρμόδιους φορείς. - Τηρεί τα αναγκαία βιβλία και στοιχεία. - Συντάσσει τον απολογισμό και τον ισολογισμό και τους υποβάλλει για έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο. - Προβαίνει στην μισθοδοσία του κάθε είδους προσωπικού της ΕΚ και στη τακτοποίηση των μισθολογικών του μεταβολών. - Τηρεί το μισθολογικό μητρώο και χορηγεί ατομικά δελτία μισθοδοσίας. - Χορηγεί στο προσωπικό βεβαιώσεις μισθολογικού περιεχομένου. - Προβαίνει στην αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων. - Προβαίνει στην έγκαιρη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ και κάθε άλλο ασφαλιστικό ταμείο του προσωπικού. - Μεριμνά για την αποστολή των στοιχείων που χρειάζονται για την πίστωση των τρεχούμενων λογαριασμών των μισθοδοτούμενων. - Μεριμνά για τη μηχανογραφική επεξεργασία και ανάλυση όλων των στοιχείων και δεδομένων που αφορούν τη μισθοδοσία της ΕΚ. - Συγκεντρώνει τα υποβαλλόμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήματα, τα επεξεργάζεται και καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών, όταν απαιτείται, και το υποβάλει για έγκριση στις αρμόδιες αρχές. - Παρακολουθεί την εκτέλεση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και υποβάλλει τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία. - Διενεργεί τους διαγωνισμούς προμηθειών και συναφών με αυτές εργασιών και προβαίνει σε απευθείας αναθέσεις σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. - Διενεργεί τις προμήθειες υλικών που απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. - Προβαίνει στην κατάρτιση των συμβάσεων προμηθειών και των συμβάσεων εκτέλεσης συναφών εργασιών σε συνεργασία με τη διεύθυνση νομικών υπηρεσιών και παρακολουθεί την καλή εκτέλεσή τους. - Παραλαμβάνει τις προμήθειες και τα συναφή με αυτές έργα, προβαίνει στη χρέωση τους στα οικεία βιβλία και στην έκδοση δελτίων εισαγωγής - εξαγωγής. - Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες για την προμήθεια υλικών από το εξωτερικό και μεριμνά για τον εκτελωνισμό τους και για τη χορήγηση της τυχόν δασμολογικής απαλλαγής. - Φυλάττει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στους διαγωνισμούς και καλής εκτέλεσης, καθώς και κάθε άλλη εγγυητική επιστολή, οι οποίες αφορούν τις προμήθειες και τις επιστρέφει ή προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάπτωσή τους, όταν και όπως προβλέπεται από τη σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία. - Συντάσσει συγκεντρωτικές καταστάσεις των γενόμενων προμηθειών - Φροντίζει για τη λειτουργία αποθήκης για αναλώσιμα και μη υλικά. - Μεριμνά για τη συγκέντρωση του παλαιού και άχρηστου υλικού και για την επισκευή του, εκποίηση του ή καταστροφή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. - Μεριμνά για την απογραφή και διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΚ. - Μεριμνά για την συγκέντρωση και διασφάλιση των τίτλων κτήσης της ακίνητης περιουσίας και για την τήρηση κτηματολογίου, βιβλίου απογραφών και άλλων αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων. - Τηρεί τα αναγκαία βιβλία και στοιχεία. - Μεριμνά για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, για τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας αυτών και για την αναγνώριση - εκκαθάριση των παραπάνω δαπανών. - Εκδίδει χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή προπληρωμής και αποδίδει αυτά. - Μεριμνά για τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. - Μεριμνά για την επανυποβολή ή ακύρωση των επιστραφέντων με πράξη από το Ελεγκτικό Συνέδριο χρηματικών ενταλμάτων - Αρχειοθετεί τα χρηματικά εντάλματα και τα παραστατικά - Διαχειρίζεται τις πάγιες προκαταβολές. - Φυλάττει τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των λογιστικών πράξεων, κάθε σχετικού εγγράφου, στοιχείου και στελέχους για κάθε ενέργεια του Τμήματος. - Μεριμνά για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, για την έκδοση των σχετικών παραστατικών είσπραξης και για την σύνταξη της ημερήσιας κατάστασης είσπραξης. - Πληρώνει τις δαπάνες και συντάσσει την ημερήσια κατάσταση πληρωμών. - Προβαίνει στην άμεση ειδοποίηση των δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων και τα εξοφλεί. - Ελέγχει τα νομιμοποιητικά έγγραφα των δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων και εκδίδει τις έγγραφες εντολές για την εξόφληση των ενταλμάτων. - Είναι υπεύθυνο για την διασφάλιση των χρημάτων, των αξιογράφων και των λοιπών τιμαλφών που φυλάσσονται στο ταμείο. - Προσδιορίζει το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου και συντάσσει την πράξη ελέγχου του ταμειακού υπολοίπου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. - Χορηγεί βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου και λοιπών κρατήσεων. - Τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία. - Συντάσσει τις καταστάσεις και αποστέλλει τα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία μαζί με τα σχετικά γραμμάτια καταβολής των υπέρ αυτών καταβληθέντων ποσών. - Φυλάττει τα εξοφληθέντα εντάλματα, τα εισπραχθέντα γραμμάτια και τις αναλυτικές καταστάσεις με στήλες ανάπτυξης κατά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού. - Αποδίδει τις κρατήσεις που έγιναν υπέρ τρίτων και του Δημοσίου μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και τηρεί τους οικείους λογαριασμούς και καταστάσεις.
 7. Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείου και Γραμματείας.
 8. Το Τμήμα αυτό χειρίζεται τα θέματα που αφορούν την τήρηση πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας.
 9. Συγκεκριμένα έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 10. - Οργανώνει και τηρεί το γενικό πρωτόκολλο της εισερχόμενης και εξερχόμενης από τις κεντρικές υπηρεσίες αλληλογραφίας και τα ευρετήρια της ΕΚ. - Παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία και το λοιπό έντυπο υλικό και μεριμνά για την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες. - Διεκπεραιώνει την απλή και διαβαθμισμένη αλληλογραφία και το λοιπό έντυπο υλικό των κεντρικών υπηρεσιών της ΕΚ. - Επικυρώνει αντίγραφα με την ένδειξη Ακριβές αντίγραφο και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. - Έχει την ευθύνη για την δακτυλογράφηση, την αναπαραγωγή και την διακίνηση των εγγράφων των κεντρικών υπηρεσιών, για την υποδοχή και την πληροφόρηση των συναλλασσομένων με την ΕΚ. - Μεριμνά για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων, του φαξ και των λοιπών μέσων επικοινωνίας της κεντρικής υπηρεσίας. - Φροντίζει για την εκκαθάριση, για την μικροφωτογράφηση ή την ηλεκτρονική ή με άλλο τρόπο καταγραφή και γενικά για την διατήρηση του αρχείου της ΕΚ. - Εποπτεύει και συντονίζει το βοηθητικό προσωπικό (επιμελητές, καθαρίστριες, οδηγούς κτλ) της κεντρικής υπηρεσίας. - Φροντίζει για την κίνηση και την συντήρηση των οχημάτων της κεντρικής υπηρεσίας. - Μεριμνά για την φύλαξη και τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚ. - Μεριμνά για τη διάθεση χώρων για διαλέξεις, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΚ. - Μεριμνά για την εξυπηρέτηση του κοινού, παραπέμποντας στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΚ.
Άρθρο 8 "Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών"
1.  
  Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την νομική υποστήριξη της ΕΚ στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες, και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Ειδικότερα η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: α. τη δικαστική παράσταση για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια. β. την επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων, σχετικών με τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. γ. τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων και την παροχή νομικών συμβουλών προς τα όργανα και τις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί θεμάτων που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. δ. τη συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της ΕΚ για τη νομική επεξεργασία και τεκμηρίωση των κανονιστικών αποφάσεων και των αποφάσεων χορήγησης ή ανάκλησης αδειών και επιβολής κυρώσεων που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ε. την παρακολούθηση και εποπτεία των υποθέσεων της ΕΚ που ανατίθενται σε τρίτους δικηγόρους.
Άρθρο 9 "Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου"
1.  
  Το Γραφείο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της οργάνωσης λειτουργίας της ΕΚ καθώς και της τήρησης από τα στελέχη και το υπαλληλικό προσωπικό εν γένει, της νομοθεσίας που αφορά στο απόρρητο, στην κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και στον έλεγχο των συναλλαγών τους. Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου είναι αυτοτελές, υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, στο οποίο υποβάλλει υποχρεωτικά τα πορίσματά του.
Άρθρο 10 "Γραφείο Τύπου"
1.  
  Το Γραφείο Τύπου είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των δελτίων τύπου και τη διανομή τους στα ΜΜΕ, και για την εν γένει επικοινωνία της ΕΚ με το τύπο και τα ΜΜΕ. Το Γραφείο Τύπου είναι αυτοτελής υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΚ.
Άρθρο 11 "Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) και Γενικού Διευθυντή (ΓΔ)"
1.  
  Η Γραμματεία ΔΣ, ΕΕ και ΓΔ είναι αρμόδια για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Κ. και του Γενικού Διευθυντή, για την τήρηση των πρακτικών του ΔΣ και της ΕΕ, για την τήρηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Γενικού Διευθυντή, για τον προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του.
Άρθρο 12 "Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων"
1.  
  Το Γραφείο Προέδρου και τα δύο Γραφεία Αντιπροέδρων είναι αρμόδια για την τήρηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας τους, για τον προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών τους, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων τους

ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 13 "Θέση Γενικού Διευθυντή"
1.  
  Στην ΕΚ υφίσταται μια (1) θέση Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 14 "Μόνιμο προσωπικό Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται ως εξής:"
1.  
  Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Στην κατηγορία προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) υπάγονται οι εξής κλάδοι:.
 1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός:
 2. θέσεις δεκατέσσερις (14).
 3. Από τις θέσεις αυτές μία (1) ορίζεται στο βαθμό διευθυντή και οι υπόλοιπες στους ενιαίους βαθμούς Δ΄-Α΄.
 4. Η θέση στο βαθμό διευθυντή παραμένει κενή, για όσο διάστημα στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 5. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής στην ειδικότητα της επιστήμης των υπολογιστών:
 6. θέσεις τέσσερις (4)
2.  
  Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι:.
 1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων:
 2. θέσεις είκοσι έξι (26)
 3. Κλάδος ΔΕ Οδηγών:
 4. θέσεις δύο (2)
3.  
  Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε) Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι:.
 1. Κλάδος Επιμελητών:
 2. θέσεις οκτώ (8)
Άρθρο 15
1.  
  Ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορίζονται ως εξής: α. Οικονομολόγοι: θέσεις είκοσι επτά (27) β. Ελεγκτές: θέσεις πενήντα μία (51) γ. Ειδικοί Σύμβουλοι: θέσεις έντεκα (11) δ. Ειδικοί στην επιστήμη της πληροφορικής: θέσεις δύο (2) ε. Νομικοί: θέσεις οκτώ (8).
Άρθρο 16 "Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής"
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σχέση έμμισθης εντολής ορίζονται ως εξής: α. Μία (1) θέση Προϊστάμενου Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών. β. Δεκαπέντε (15) θέσεις δικηγόρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Άρθρο 17 "Προσόντα διορισμού του Γενικού Διευθυντή"
1.  
  Τα προσόντα διορισμού στη θέση του Γενικού Διευθυντή είναι τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 άρθρου 8 Ν. 2836/ 2000.
Άρθρο 18 "Προσόντα διορισμού μόνιμου προσωπικού"
1.  
  Κλάδος ΠΕ
 1. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39) και επιπλέον άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/ 2001.
 2. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 50/ 2001 και επιπλέον άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001.
2.  
  Κλάδος ΔΕ
 1. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 50/2001 και επιπλέον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001.
 2. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΔΕ Οδηγών ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 50/2001.
3.  
  Κλάδος ΥΕ Προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΥΕ Επιμελητών ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001.
Άρθρο 19 "Προσόντα διορισμού του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου"
1.  
  Προσόντα διορισμού στις θέσεις ειδικών συμβούλων ορίζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 7 του άρθρου 35 του Ν. 2324/1995.
2.  
  Προσόντα διορισμού στις θέσεις ελεγκτών ορίζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 35 του Ν. 2324/1995.
3.  
  Προσόντα διορισμού στις θέσεις νομικών και οικονομολόγων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 50/2001.
4.  
  Προσόντα διορισμού στις θέσεις των ειδικών στην επιστήμη της πληροφορικής ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 2324/1995 σε συνδυασμό με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2471/ 1997.
5.  
  Η γνώση της ξένης γλώσσας στις παραπάνω περιπτώσεις αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001.
Άρθρο 20 "Προσόντα διορισμού προσωπικού με σχέση έμμισθης εντολής"
1.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει τα προσόντα των δικηγόρων και του Προϊσταμένου Δικηγόρου, τα οποία πρέπει να είναι ανάλογα προς την αποστολή και τις ανάγκες της Επιτροπής, καθώς και τη διαδικασία επιλογής τους. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν ενδεικτικά να έχουν ενεργό υπερδιετή δικηγορία, μεταπτυχιακές σπουδές ή/και πρακτική ενασχόληση στο εμπορικό δίκαιο, ιδίως στο χρηματιστηριακό, τραπεζικό και το δίκαιο των εταιριών και να γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα. Ο Προϊστάμενος Δικηγόρος επιπρόσθετα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος νομικής και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο (παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 2324/1995, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 103 Ν. 2533/1997 και την παρ. 6 του άρθρου 14 Ν. 2733/1997).
2.  
  Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 21 "Προϊστάμενοι Διευθύνσεων"
1.  
  Της Διεύθυνσης Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς και των τμημάτων της προίστανται υπάλληλοι του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού
2.  
  Της Διεύθυνσης Μελετών, Πιστοποίησης και Μηχανοργάνωσης και των τμημάτων της προίστανται υπάλληλοι του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού
3.  
  Της Διεύθυνσης Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών και των τμημάτων της προίστανται υπάλληλοι του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού
4.  
  Της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου Συναλλαγών Κεφαλαιαγοράς και των τμημάτων της προίστανται υπάλληλοι του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού
5.  
  Της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και των τμημάτων της προίστανται υπάλληλοι του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα οικονομολόγου
6.  
  Της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και των τμημάτων της προίστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού
7.  
  Της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών προίσταται ο Προϊστάμενος Δικηγόρος
8.  
  Του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου προίσταται υπάλληλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου
9.  
  Του Γραφείου Τύπου προίσταται υπάλληλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού
10.  
  Της Γραμματείας του ΔΣ, της ΕΕ και του ΓΔ προίστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή υπάλληλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα οικονομολόγου ή νομικού
11.  
  Των Γραφείων Προέδρου και Αντιπροέδρων προίστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή υπάλληλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα οικονομολόγου ή νομικού
Άρθρο 22 "Κατανομή του προσωπικού"
1.  
  Η κατανομή του προσωπικού στις επιμέρους διοικητικές μονάδες, τα καθήκοντά τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23 "Κατάταξη προσωπικού"
1.  
  Οι υπηρετούντες στην ΕΚ κατά τη δημοσίευση του παρόντος γενικός διευθυντής, μόνιμοι υπάλληλοι, ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής κατατάσσονται αυτοδικαίως στους προβλεπόμενους από τον οργανισμό αυτόν αντίστοιχους κλάδους και αντίστοιχες ειδικότητες, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 και 16 του παρόντος ως εξής:
 1. Στη θέση του γενικού διευθυντή κατατάσσεται ο ήδη υπηρετών γενικός διευθυντής
 2. Στις θέσεις μόνιμου προσωπικού και στους αντίστοιχους κλάδους κατατάσσονται οι υπάλληλοι που ήδη υπηρετούν με τέτοια σχέση εργασίας
 3. Στις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και στις αντίστοιχες ειδικότητες κατατάσσονται οι υπάλληλοι που ήδη υπηρετούν με τέτοια σχέση εργασίας
 4. Στις θέσεις των δικηγόρων και του Προϊστάμενου δικηγόρου κατατάσσονται αυτοδικαίως οι ήδη υπηρετούντες δικηγόροι και ο ήδη υπηρετών Προϊστάμενος Δικηγόρος
2.  
  Για την κατάταξη των υπαλλήλων και των δικηγόρων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους υπαλλήλους και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 24 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργούνται: α. οι διατάξεις των παρ. Ι-V του άρθρου 33 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄ 146). β. κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τον παρόντα οργανισμό.
Άρθρο 25 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 2324/1995 Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 146), όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 2533/1997 Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 228) και των άρθρων 34 και 35 του ιδίου νόμου 2324/1995 όπως συμπληρώθηκαν από το άρθρο 103 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α΄ 228). β. Του άρθρου 3 του Ν. 2471/1997 Κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου 1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 46) γ. Του άρθρου 14 του Ν. 2733/1999 Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 155). δ. Των άρθρων 5 και 8 του Ν. 2836/2000 Συμπλήρωση της Νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 168). ε. Του άρθρου 78 του Ν. 1969/1991 Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 167) στ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38). ζ. Του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Α΄ 57).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22857/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 1480).
 • Την 2/230/15.11.2001 γνώμη του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 581/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-02-06 Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/26
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22857 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22857 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2324 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου 1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 1997/2471 1997
Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις. 1997/2533 1997
ΝΟΜΟΣ 1997/2733 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2733 1997
Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις, 1999/2733 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2836 2000
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2003/3152 2003
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη. 2005/152 2005
Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2009/65 2009