ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/250

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός ποσοστού τουριστικών καταλυμάτων που μπορούν να μισθώνονται μακροχρονίως ή και να πωλούνται.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 13 του άρθρου 39 του Ν. 3105/2003 (Α΄ 29) υπάγονται κατά παρέκκλιση στις διατάξεις του Ν. 3741/1929 (Α΄ 4) και του Ν.Δ 1024/1971 (Α΄232) και των άρθρων 1002 και 1117 του Α. Κ. , εφ όσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Είναι Τουριστικά καταλύματα της περίπτ. Β της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993. β) Ανεγείρονται σε συνδυασμό με κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (ξενοδοχεία) της περίπτ. Α της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993, κατηγορίας πέντε (5*) και τεσσάρων (4*) αστέρων ή / και με εγκαταστάσεις ειδικής Τουριστικής υποδομής της παρ.3 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, κατά τους ισχύοντες για κάθε κατηγορία τουριστικής εγκατάστασης ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης. γ) Αποτελούν ποσοστό έως 35% της συνολικά δομούμενης επιφάνειας. δ) Έχουν λάβει τις απαιτούμενες οικοδομικές άδειες και λοιπές αναγκαίες κατά νόμο εγκρίσεις για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών του συνολικού έργου του οποίου αποτελούν τμήμα. ε) Σε περίπτωση γηπέδου εντός του οποίου υφίστανται ήδη Τουριστικές εγκαταστάσεις της ανωτέρω περίπτ. β του παρόντος άρθρου, το τμήμα του γηπέδου επί του οποίου ανεγείρονται οι νέες Τουριστικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι επιφανείας τουλάχιστον 300.000 τ. μ . και το ποσοστό της περίπτ. γ του παρόντος άρθρου υπολογίζεται επί της πραγματικά δομηθείσης επιφάνειας αυτού.
Άρθρο 2
1.  
  Από το συνολικό αριθμό των τουριστικών καταλυμάτων, που υπάγονται στις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, το ποσοστό των δυναμένων να μισθώνονται μακροχρονίως ή να πωλούνται, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο σε 35% της συνολικά δομούμενης επιφάνειας επί γηπέδων μέχρι 1.000.000 τ.μ. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στα μεγαλύτερης έκτασης γήπεδα κατά 2% ανά 100.000 τ.μ. και ορίζεται σε 10% για γήπεδα μεγαλύτερα των 2.000.000 τ.μ. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ο προσδιορισμός του ποσοστού των δυναμένων να μισθώνονται μακροχρονίως ή να πωλούνται τουριστικών καταλυμάτων, γίνεται με τον Κανονισμό που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος. Τα ανωτέρω επιτρέπονται υπό τους ακόλουθους όρους:.
 1. Η μίσθωση έχει διάρκεια μέχρι 60 έτη συνάπτεται δε κατ εφαρμογή των άρθρων 618 ΑΚ και 6 παρ. 17 του Ν. 2160/1993.
 2. Εφ όσον η υπολειπόμενη διάρκεια της μίσθωσης υπερβαίνει τα 9 έτη, ο μισθωτής δικαιούται να μεταβιβάσει σε τρίτους τα μισθωτικά του δικαιώματα, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή, κατ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, υποκαθιστάμενος πλήρως στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του από τον αποκτώντα νέο μισθωτή.
 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κοινές περί μισθωτικών κατοικιών διατάξεις.
 4. Η μεταβίβαση της κυριότητας τουριστικού καταλύματος, συνάπτεται εγκύρως μόνον μετά την ολοκλήρωση των έργων της τουριστικής εγκατάστασης της περίπτ. β του άρθρου 1 του παρόντος, των οποίων η εκτέλεση προβλέπεται στην ίδια έκταση και εφόσον, τα ως άνω τουριστικά καταλύματα, οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής ή τα ξενοδοχεία που έχουν κατασκευασθεί, έχουν λάβει, κατά τις κείμενες διατάξεις, το ειδικό σήμα λειτουργίας, η χορήγηση του οποίου μνημονεύεται στην σχετική πράξη μεταβίβασης.
2.  
  Κατά τα λοιπά, με την επιφύλαξη της παρ.1 του κατωτέρω άρθρου 3, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί σύστασης ή μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων, χωρίς καμία παρέκκλιση.
Άρθρο 3
1.  
  Η σύσταση των κάθετων ή και οριζόντιων ιδιοκτησιών των τουριστικών καταλυμάτων, και η σύνταξη του κανονισμού που ρυθμίζει τις σχέσεις συνιδιοκτητών μεταξύ τους και σε σχέση με την λειτουργία των τουριστικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν στην ίδια έκταση γίνεται με συμβολαιογραφική μονομερή πράξη από τον ιδιοκτήτη του γηπέδου που εγκρίνεται από την κατά περίπτωση αρμόδια διεύθυνση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας από κοινού με τα αρχιτεκτονικά και λοιπά τεχνικά σχέδια και μελέτες της συνολικής τουριστικής εγκατάστασης
2.  
  Τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας των τουριστικών καταλυμάτων ορίζονται επί του ενιαίου γηπέδου, ως κλάσματα του ποσοστού που αντιπροσωπεύει στην συνολική έκταση, το τμήμα του γηπέδου στο οποίο έχουν ανεγερθεί τα τουριστικά καταλύματα
3.  
  Η εγκεκριμένη ως άνω πράξη σύστασης καθέτου ή οριζοντίου ιδιοκτησίας και ο κανονισμός συνιδιοκτησίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης μεταβίβασης ή της σύμβασης εκμίσθωσης κάθε αυτοτελούς ιδιοκτησίας
4.  
  Η εποπτεία της λειτουργίας των αυτοτελών ιδιοκτησιών, της τήρησης των όρων της εγκεκριμένης σύστασης και κανονισμού συνιδιοκτητών ασκείται όπως και για τις λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. Στον υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου, 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ(2).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν. 2160/1993 (Α΄118), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 παρ. 13 του Ν. 3105/2003 (Α΄29).
 • Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 27/1996 (ΦΕΚ Α 19) Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού - Βιομηχανίας - Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης
 • Την 485/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο ( ΦΕΚ Β΄1484).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 298/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1929/3741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/3741 1929
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1024 1971
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία