ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/253

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στην Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Υπηρεσιών"
1.  
  Στην Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας ιδρύεται και λειτουργεί Υποδιεύθυνση Ασφαλείας με έδρα εκείνη της Αστυνομικής Διεύθυνσης, στην οποία και υπάγεται διοικητικά
2.  
  Στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της προηγουμένης παραγράφου, ιδρύεται Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, υπαγόμενο διοικητικά σ’ αυτήν
Άρθρο 2 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Υπηρεσιών"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας του προηγουμένου άρθρου είναι ισότιμη με Υποδιεύθυνση Αστυνομίας. Για την εσωτερική της διάρθρωση και τις αρμοδιότητές της εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. α~, β~, γ~ και ε~, 2, 3, 4 και 6 του Π.Δ. 291/1991 (Α~ - 103).
2.  
  Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του προηγουμένου άρθρου είναι ισότιμο με Αστυνομικό Τμήμα. Για την εσωτερική του διάρθρωση και τις αρμοδιότητές του εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 291/1991.
Άρθρο 3 "Καθήκοντα - Αρμοδιότητες οργάνων"
1.  
  Για τα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του διευθυντή της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας του άρθρου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 291/1991. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας αυτής φέρει το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή.
2.  
  Για τα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του διοικητή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του άρθρου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 291/1991. Ο διοικητής του Τμήματος αυτού φέρει το βαθμό του Αστυνόμου Α~ ή Αστυνόμου Β~ ή Υπαστυνόμου Α~ ή Υπαστυνόμου Β~.
3.  
  Ο αμέσως επόμενος κατά βαθμό ή κατ’ αρχαιότητα του διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και του διοικητή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών υπηρετών στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας και στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών ονομάζεται Υποδιευθυντής και Υποδιοικητής αντιστοίχως
Άρθρο 4 "Κατάργηση Υπηρεσιών"
1.  
  Το Τμήμα Ασφαλείας Κατερίνης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας καταργείται
Άρθρο 5 "~Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφια α~, β~ και στ~ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α~ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α~ 49).
 • Την 327/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α~ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α~ 247).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α~ 36).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α~ 57).
 • Τις διατάξεις της 7004/3/36 από 17.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης» (Β~ 999/18.7.2003).
 • Τις διατάξεις της 1065956/863/Α0006 από 15.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β~ 985/ 16.7.2003).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 37.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2003 και 21.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2004 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Η εν λόγω δαπάνη για το έτος 2003 θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε 0712, 0824, 0861, 0869, 1111, 1211, 1321, 1329, 1511, 1691, 1699, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725 και 1729 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»), ενώ για το έτος 2004 και επόμενα από τις πιστώσεις που θα προβλέπονται προς τούτο στα αντίστοιχα σχέδια του ανωτέρω Π/Υ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1936/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/7004_3 1936
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/291 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/291 1991
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία