ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/256

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προαγωγή Πυροσβεστικών Σταθμών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Προάγεται σε Σταθμό Α΄ Τάξης ο Πυροσβεστικός Σταθμός Β΄ Τάξης, που ιδρύθηκε στο Δήμο Λαμιέων του Νομού Φθιώτιδος με το Ν. 299/1.7.43 (Α΄ 193).
2.  
  Με την προαγωγή του Πυροσβεστικού Σταθμού επέρχονται στις υπάρχουσες οργανικές θέσεις του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος οι ακόλουθες μεταβολές:
 1. Αυξάνονται κατά μία (1) θέση οι οργανικές θέσεις των Αντιπυράρχων (Παραγωγικής Σχολής) Γενικών Υπηρεσιών
 2. Αυξάνονται κατά μία (1) θέση οι οργανικές θέσεις των Υποπυραγών-Ανθυποπυραγών Γενικών Υπηρεσιών (Παραγωγικής Σχολής)
 3. Αυξάνονται κατά οκτώ (8) θέσεις οι οργανικές θέσεις των Αρχιπυροσβεστών (Παραγωγικής Σχολής) Γενικών Υπηρεσιών
 4. Αυξάνονται κατά τέσσερις (4) θέσεις οι οργανικές θέσεις των Αρχιπυροσβεστών (μη Παραγωγικής Σχολής)-Πυροσβεστών
 5. Μειώνονται κατά δύο (2) θέσεις οι οργανικές θέσεις των Πυρονόμων Γενικών Υπηρεσιών
Άρθρο 2
1.  
  Προάγονται σε Σταθμούς Β΄ Τάξης οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Γ΄ Τάξης, που ιδρύθηκαν στους Δήμους Κατερίνης, Βέροιας και Αμαλιάδος με το Β.Δ. 850 19.12.1969 (Α΄ 277).
2.  
  Με την προαγωγή καθενός από τους ανωτέρω Πυροσβεστικούς Σταθμούς επέρχονται αντίστοιχα στις υπάρχουσες οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος οι ακόλουθες μεταβολές:
 1. Αυξάνονται κατά μια (1) θέση οι οργανικές θέσεις των Αντιπυράρχων (Παραγωγικής Σχολής) Γενικών Υπηρεσιών
 2. Αυξάνονται κατά δύο (2) θέσεις οι οργανικές θέσεις των Επιπυραγών (Παραγωγικής Σχολής) Γενικών Υπηρεσιών
 3. Αυξάνονται κατά μια (1) θέση οι οργανικές θέσεις των Ανθυποπυραγών - Υποπυραγών (Παραγωγικής Σχολής) Γενικών Υπηρεσιών
 4. Αυξάνονται κατά μια (1) θέση οι οργανικές θέσεις των Πυρονόμων (Παραγωγικής Σχολής) Γενικών Υπηρεσιών
 5. Αυξάνονται κατά δύο (2) θέσεις οι οργανικές θέσεις των Αρχιπυροσβεστών (Παραγωγικής Σχολής) Γενικών Υπηρεσιών
 6. Αυξάνονται κατά πέντε (5) θέσεις οι οργανικές θέσεις των Αρχιπυροσβεστών (μη Παραγωγικής Σχολής) - Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών
 7. Αυξάνονται κατά μια (1) θέση οι οργανικές θέσεις υπηρετικού προσωπικού (καθαρίστριες)
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτώσεις (α), (β) και (γ), και παρ. 7 του Ν. 1481/84 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49). β. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις (Α΄ 49). γ. Του άρθρου 28 του Ν. 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 41). δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). ε. Του Π.Δ. 137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Α΄ 51). στ. Του Π.Δ. 108/1994 Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α΄ 82). ζ. Του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57). η. Της 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 985). θ. Της 7004/3/36/17.7.2003 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Δημόσιας Τάξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Παντελή Τσερτικίδη (Β΄ 999 18.7.2003).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ως εξής: α) Για το έτος 2003 101.575,66 ευρώ β) Για το έτος 2004 807.764,08 ευρώ γ) Για το έτος 2005 897.770,69 ευρώ δ) Για το έτος 2006 923.560,69 ευρώ ε) Για το έτος 2007 947.763,69. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον έτος 2003 θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και για τα επόμενα έτη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 0400 Πιστώσεις του ειδικού Φορέα 43- 120 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
 • Την 354/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομίας και Οικονομικών
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-10-07 Προαγωγή Πυροσβεστικών Σταθμών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/232
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/7004/3/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/7004_3_36 2003
ΝΟΜΟΣ 1943/299 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1943/299 1943
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία