Κύρωση και θέση του 2ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιίας έκδοσης V.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυρώνεται και τίθεται σε ισχύ το 2ο Συμπλήρωμα της Ελληνικής Φαρμακοποιίας, έκδοση V, που καταρτίσθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2ΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Ε.Φ. V ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Φ. V ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νέες μονογραφίες (Ευρ. Φ [...]"
1.  
  Γενικές Προδιαγραφές 2.1.5. Σωλήνες για συγκριτικούς ελέγχους 2.1.6. Σωλήνες ανίχνευσης αερίων 2.2.24. Φασματοφωτομετρία απορρόφησης, περιοχή υπερύθρου 2.2.25. Φασματοφωτομετρία απορρόφησης, περιοχή υπεριώδους και ορατού 2.2.27. Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας 2.2.28. Αέριος χρωματογραφία 2.2.29. Υγρή χρωματογραφία 2.2.30. Χρωματογραφία αποκλεισμού κατά μέγεθος Συσχέτιση μεταξύ αντίδρασης διαλύματος, κατά προσέγγιση τιμής του pΗ και 2.2.4. χρώματος ορισμένων δεικτών 2.4.14. Θειική τέφρα 2.4.8. Βαρέα μέταλλα 2.5.5. Αριθμός υπεροξειδίων Μικροβιακή μόλυνση προϊόντων όχι υποχρεωτικά στείρων (Έλεγχοι για ειδικούς 2.6.13. μικροοργανισμούς) 2.6.14. Βακτηριακές ενδοτοξίνες 2.6.21. Τεχνικές ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων 2.7.2. Μικροβιολογικός προσδιορισμός αντιβιοτικών 2.7.6. Προσδιορισμός εμβολίου διφθερίτιδας (προσροφημένου) 2.7.8. Προσδιορισμός εμβολίου τετάνου (προσροφημένου) 2.9.1. Αποσάθρωση δισκίων και καψακίων 2.9.17. Αφαιρούμενος όγκος 2.9.19. Σωματιδιακή επιμόλυνση: Μη ορατά σωματίδια Υλικά με βάση το πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο για περιέκτες που 3.1.1.1. προορίζονται για ανθρώπινο αίμα και συστατικά του αίματος 3.2.9. Στείρες πλαστικές σύριγγες μίας χρήσης 4.1.1 Αντιδραστήρια 4.1.2 Πρότυπα διαλύματα για ελέγχους ορίων 4.1.3 Ρυθμιστικά διαλύματα 4.2 Ογκομετρική ανάλυση 4.2.1. Πρωτογενείς ουσίες για διαλύματα ογκομέτρησης 4.2.2. Διαλύματα ογκομέτρησης 5.2.3. Διπλοειδή κύτταρα για την παραγωγή εμβολίων για ανθρώπινη χρήση Ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης παραγόντων που προκαλούν σπογγώδη 5.2.8. εγκεφαλοπάθεια των ζώων μέσω φαρμακευτικών προϊόντων Νέες Ελληνικές Μονογραφίες Παρακεταμόλης δισκία Ατενολόλης δισκία Σουλπιριδίου δισκία Φλουοξετίνης καψάκια Αναθεωρήσεις ελληνικών μονογραφιών Λαιβοθυροξίνης νατριούχου δισκία Καταργήσεις ελληνικών μονογραφιών Γλουταιθιμιδίου δισκία (κατάργηση α~ ύλης Ευρ. Φ) Καταργήσεις κειμένων Ευρ. Φ~. Κείμενα που καταργούνται από 1.1.2001 Βάμβαξ απορροφητικός στείρος Κυτταρίνη απορροφητική στείρα Κείμενα που καταργούνται από 1.1.2002 Αλπρενολόλη βενζοική Βετανιδίνη θειική ΓλουταιθιμίδιοΥοσκυάμου φύλλο Διατηρείται ως ελληνική μονογραφία Υοσκυάμου κόνις τυποποιημένη Διατηρείται ως ελληνική μονογραφία ΙνσουλίνηΛανατοσίδης C 3.1.12. Ελαστικό για πώματα για περιέκτες που προορίζονται για υδατικά σκευάσματα παρεντερικής χρήσης και για κόνεις για λυοφιλοποιημένα προϊόντα Κείμενα που καταργούνται από 1.4.2002. Εμβόλιο λοιμώδους ηπατίτιδας των σκύλων, ζωντανό, λυοφιλοποιημένο Κείμενα που καταργούνται την 1.1.2003. 2.7.3. Προσδιορισμός κορτικοτροπίνης 2.9.21. Σωματιδιακή επιμόλυνση: μικροσκοπική μέθοδος ΚορτικοτροπίνηΝατρίου ιωδιούχου , διάλυμα (125Ι) Ανοσοορός ερυσιπέλατος των χοίρων Βάμματα, το περιεχόμενο καλύπτεται από τη μονογραφία Εκχυλίσματα.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του Π.Δ/τος αρχίζει από δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: Α) Του Ν.Δ. 1011/71 άρθρο 1, 4 και 5 «περί αναμορφώσεως της Ελληνικής Φαρμακοποιίας και εκδόσεως συμπληρωμάτων αυτής» (ΦΕΚ 204 Α~). Β) Του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ.λπ.» (ΦΕΚ 3 Α~), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 περ. Α~ περ. 1 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217/Α~), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1, 2 και 5 του ιδίου νόμου. Γ) Του Ν. 1425/84 «Κύρωση της σύμβασης για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 30/Α~).
 • Το Π.Δ. 418/18.12.98 «Κύρωση και θέση σε ισχύ της Ελληνικής Φαρμακοποιίας έκδοση V» (ΦΕΚ 292/Α~).
 • Το Π.Δ. 83/6.4.2001 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 1ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιίας έκδοση V».
 • Την πράξη του Δ.Σ./ΕΟΦ αριθμ. 0-264/6η/27.3.2003.
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558 (ΦΕΚ 137/Α~/26.7.85) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α~ 792) και άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α~ 797).
 • Ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται δαπάνη 26.000,00 ευρώ και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Φ. οικονομικού έτους 2003 στον ειδ. Φορέα 4120 και ΚΑΕ 4127 για την αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης (σχετ. η 024997/ 2830/0094/12.5.1998 απόφαση Υπουργού Οικονομικών).
 • Τη γνωμοδότηση 311/2003 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-10-09 Κύρωση και θέση του 2ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιίας έκδοσης V.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/234
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/024997/2830/0094 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/024997_2830_0094 1998
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1425 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1425 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1011 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1011 1971
Κύρωση και θέση σε ισχύ της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση V. 1998/418 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/83 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση και θέση σε ισχύ του 3ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας έκδοση V. 2008/125 2008