ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/261

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-10-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-10-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 14/2001"
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 14/2001 (Α΄ 12) προστίθεται εδάφιο δ, ως εξής: 1 4ο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
2.  
  Στο άρθρο 4 του ιδίου Π.Δ. προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας είναι οι ακόλουθες 1 Η διαπίστωση και ο προσδιορισμός, με βάση τις διατιθέμενες δυνάμεις σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας ευρείας κλίμακας ή σε επιχειρησιακές δράσεις μείζονος σπουδαιότητας, των αναγκών του προσωπικού σε ό,τι αφορά κυρίως τις μετακινήσεις, τη διαμονή, τη διακομιδή και υγειονομική περίθαλψη αυτού, καθώς και την παροχή κάθε συναφούς υπηρεσίας που κρίνεται επιβεβλημένη, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες στην περιοχή των οποίων λαμβάνονται τα ως άνω μέτρα. 2 Η μέριμνα για την ικανοποίηση των αναγκών του προηγουμένου εδαφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, και ο σχεδιασμός κάλυψης αυτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων και τις Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες. 3 Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς του .
3.  
  Με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δε θίγονται οι συναφείς αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες Επιτελείων Γενικών Αστυνομικών"
1.  
  Διευθύνσεων και Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών. Τα Τμήματα Επιχειρήσεων των Επιτελείων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις δικαιοδοσίας τους, τα Τμήματα Ασφάλειας και Τάξης των Επιτελείων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, καθώς και τα Γραφεία Αστυνόμευσης - Ασφάλειας των Επιτελείων των Αστυνομικών Διευθύνσεων νομών ασκούν ανάλογα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 14/2001 (Α΄ 12), σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδαφ. α΄, β΄ και στ΄ του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Την 348/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις της 7004/3/36 από 17.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης» (Β΄ 999).
 • Τις διατάξεις της 1065956/863/Α0006 από 15.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 985).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 12.000 ευρώ περίπου για το έτος 2003 και 8.000 ευρώ περίπου για το έτος 2004 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες τρέχοντος οικονομικού έτους θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0824, 1111, 1711, 1712, 1723, 1725 του εκτελουμένου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ οι δαπάνες του έτους 2004 και επομένων ετών, θα προβλέπονται στο σχέδιο Π/Υ εξόδων των αντιστοίχων ετών του ιδίου φορέα και θα καλύπτονται από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0824, 0869, 1111 και 1723 που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1936/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/7004_3 1936
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002