ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/265

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-10-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-10-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-10-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2003/265

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου (Α 101)». Άρθρο 1 Σύσταση Οργανικών Μονάδων 1.Στα νησιά Άνδρο και Τήνο συνιστώνται Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, τα οποία υπάγονται στο Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Κυκλάδων. 2.Τα ανωτέρω Γραφεία έχουν τοπική αρμοδιότητα ως εξής: 2.1. Γραφείο Άνδρου: το νησί της Άνδρου. 2.2. Γραφείο Τήνου: το νησί της Τήνου. 3.Τα ανωτέρω γραφεία θα ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 6 του Π.Δ. 110/2001 (Α΄ 101). Άρθρο 2 Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων Το εδάφιο (β) της παρ. 1 και τα εδάφια (α), (β), (ι), (ιστ), (ιζ), (κ) και (κα) της παρ. 2 του άρθρου 50 του Π.Δ. 110/ 2001 αντικαθίστανται ως εξής: 1.« 1)Στη Δ/νση Περιβάλλοντος προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων». 2.« 1)Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων».« 2)Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων - Περιοχών Ιστορικού Ενδιαφέροντος και Φυσικού Κάλλους, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων».« 3)Τμήμα Γραμματείας, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ2 Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού».« 4)Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού».« 5)Τμήμα Πολιτικής Άμυνας, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού».« 6)Στα Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων)».« 7)Στα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων)». Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/ 1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107). β) Των άρθρων 77, 79, 84 και 169 του Ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις»(Α΄ 19). γ) Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38).
  • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Νίκο Μπίστη» (Β΄ 985).
  • Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 985).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου, ποσού 18.400 6 περίπου η οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό των 27.600 6 περίπου συμπεριλαμβανομένης και της εφάπαξ δαπάνης. Η δαπάνη του τρέχοντος έτους θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου (Ε.Φ. 27-110) και τους ΚΑΕ 1711, 1713, 1723, 1725, 1699, 0813, 0831, 0832, 0824, 0823 και 0899. Οι δαπάνες των επόμενων ετών θα αντιμετωπίζονται με την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στον Ε.Φ. 27-110.
  • Την 360/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Αιγαίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-10-14 Προεδρικό Διάταγμα 2003/265
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/237
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_13773 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2005/3409 2005
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας - Άσκηση Αρμοδιοτήτων Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2006/115 2006