ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/266

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-10-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-10-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-10-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 89/594/ΕΟΚ, 89/595/ΕΟΚ, 90/658/ ΕΟΚ και της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες και το επάγγελμα της μαίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η τροποποίηση και συμπλήρωση: α) Του Π.Δ. 40/86 «Άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική Περίθαλψη, υπηκόους των Κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων σε συμμόρφωση προς τις 77/452 και 77/453 της 27ης Ιουνίου 1977 και 81/1057 της 14ης Δεκεμβρίου 1981 οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 14/Α΄), και β) Του Π.Δ. 97/86 «Άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από Μαίες ή Μαιευτές υπηκόους των Κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 80/154/ΕΟΚ και 80/155/ΕΟΚ της 21ης Ιανουαρίου 1980 και 80/1273/ΕΟΚ της 22ης Δεκεμβρίου 1980» (ΦΕΚ 35/Α΄), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 89/594/ΕΟΚ, 89/595/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ και 2001/19/ ΕΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Άρθρο 2 (άρθρο 3, παρ. 1 και 5 Οδηγίας 2001/19/ΕΚ) Στον τίτλο του Π.Δ. 40/86, καθώς και στο κείμενο των διατάξεων αυτού, ο όρος του «νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη» αντικαθίσταται με τον όρο του «νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες». Κάθε αναφορά στον όρο του «νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη» νοείται ως αναφορά στον όρο του «νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες». Άρθρο 3 (άρθρο 10 Οδηγίας 89/594/ΕΟΚ) 1.Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 40/86 και στον υπότιτλο που αφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία), οι λέξεις «State Registered Νurse» αντικαθίστανται από τις λέξεις «``State Registered Νurse’’ ή ``Registered General Νurse’’». 2.Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 40/86 και στον υπότιτλο που αφορά στην Ελλάδα, ο όρος «Διπλωματούχος Αδελφή Νοσοκόμος» αντικαθίσταται από τον όρο «Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια». Άρθρο 4 (Οδηγία 2001/19/ΕΚ άρθρο 3, παρ. 2-4, άρθρο 4, Παράρτημα/Οδηγία 90/658/ΕΟΚ άρθρο 3) Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 40/86 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες, που απονέμονται από τα κράτη μέλη σε υπηκόους των κρατών μελών, και στους κατόχους των οποίων χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, στην Ελλάδα άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, είναι οι εξής: Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτού (γενικές φροντίδες) β) Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα ως επαρκή, εφόσον: 1Πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση. 2Παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που αναφέρονται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα. 3Συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι προαναφερθέντες υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις δραστηριότητες νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες στη Γερμανία τουλάχιστον επί μία τριετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης. Στις εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να έχει περιληφθεί η πλήρης ευθύνη για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στον ασθενή. » Άρθρο 5 (άρθρο 2, παράγραφος 1 Οδηγίας 89/595/ΕΟΚ) 1.Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 40/86 αντικαθίσταται ως εξής: «εκπαίδευση με πλήρες ωράριο εξειδικευμένα επαγγελματική, αναφερόμενη υποχρεωτικά στην ύλη του προγράμματος που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ του παρόντος και περιλαμβάνουσα τρία έτη σπουδών ή 4.600 ώρες θεωρητικής και κλινικής διδασκαλίας » 2.Στο τέλος του άρθρου 6 του Π.Δ. 40/86 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, οι οποίες έχουν ως εξής: «3Το ίδρυμα που είναι επιφορτισμένο με την εκπαίδευση των νοσηλευτών είναι υπεύθυνο για το συντονισμό μεταξύ της θεωρητικής και κλινικής διδασκαλίας για το σύνολο του προγράμματος σπουδών. Η θεωρητική διδασκαλία ορίζεται ως το τμήμα της εκπαίδευσης στη γενική περίθαλψη με το οποίο οι υποψήφιοι νοσηλευτές αποκτούν τις αναγκαίες επαγγελματικές γνώσεις, κατανόηση, ικανότητες και επαγγελματική συμπεριφορά προκειμένου να οργανώνουν, να παρέχουν και να αξιολογούν την παροχή υγειονομικής περίθαλψης εν γένει. Η κατάρτιση αυτή παρέχεται από διδακτικό προσωπικό γενικής περίθαλψης και από άλλα αρμόδια πρόσωπα, στις σχολές νοσηλευτών καθώς και στους άλλους τόπους διδασκαλίας που επιλέγει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η κλινική διδασκαλία ορίζεται ως το τμήμα της εκπαίδευσης στη γενική περίθαλψη με το οποίο ο υποψήφιος νοσηλευτής διδάσκεται, στο πλαίσιο μιας ομάδας και σε άμεση επαφή με υγιές ή ασθενές άτομο ή/και ομάδα, να οργανώνει, να παρέχει και να αξιολογεί την απαιτούμενη γενική περίθαλψη, βάσει των γνώσεων και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει. Ο υποψήφιος νοσηλευτής διδάσκεται όχι μόνο να συμμετέχει σε μια ομάδα, αλλά ακόμα και να προΐσταται της ομάδας αυτής, οργανώνοντας τη γενική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής εκπαίδευσης ατόμων ή μικρών ομάδων στο πλαίσιο του υγειονομικού ιδρύματος ή της κοινότητας. Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και άλλα υγειονομικά ιδρύματα και στην κοινότητα, υπό την ευθύνη νοσηλευτών εκπαιδευτικών και με τη συνεργασία και τη βοήθεια άλλων επαγγελματιών νοσηλευτών. Στη διαδικασία της διδασκαλίας μπορεί να συμμετέχει και άλλο ειδικευμένο προσωπικό. Οι υποψήφιοι νοσηλευτές συμμετέχουν στις δραστηριότητες των συγκεκριμένων υπηρεσιών στο μέτρο που οι δραστηριότητες των υπηρεσιών αυτών βοηθούν στην εκπαίδευσή τους, επιτρέποντάς τους να μάθουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που απαιτεί η γενική περίθαλψη. 4Η θεωρητική διδασκαλία που αναφέρεται στο τμήμα Α΄ του άρθρου 15 του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος πρέπει να σταθμίζεται και να συντονίζεται με την κλινική διδασκαλία που αναφέρεται στο τμήμα Β΄ του ιδίου άρθρου, έτσι ώστε οι γνώσεις και οι εμπειρίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου να μπορούν να αποκτηθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Η διάρκεια της θεωρητικής διδασκαλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) και της κλινικής διδασκαλίας τουλάχιστον το ήμισυ της κατώτατης διάρκειας εκπαίδευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εδάφιο β) του παρόντος άρθρου. » Άρθρο 6 (Οδηγία 89/595/ΕΟΚ, άρθρο 1, παράγραφοι 1-2) Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 Π.Δ. 40/86 αντικαθίσταται ως εξής: «Εάν οι αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση, σε υπηκόους κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτού στην Ελλάδα πληροφορηθούν σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας πριν από την εγκατάσταση του ενδιαφερομένου σε αυτήν και τα οποία ενδέχεται να έχουν συνέπειες στην ανάληψη ή την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας, οι ως άνω αρχές δύνανται να ζητούν πληροφορίες για τα γεγονότα αυτά από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης. Η αλληλογραφία που διεξάγεται είναι απόρρητη. » Άρθρο 7 (άρθρο 12 Οδηγίας 89/594/ΕΟΚ) Στο άρθρο 10 του Π.Δ. 40/86 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2: «Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες υπηκόων των κρατών μελών που δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που περιλαμβάνονται για το εν λόγω κράτος μέλος στην παράγραφο 2 α) του άρθρου 5 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, αναγνωρίζονται ως επαρκής απόδειξη εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς. Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος, και εξομοιούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2α) του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος». Άρθρο 8 (άρθρο 2, παράγραφος 2 Οδηγίας 89/595/ΕΟΚ) Το άρθρο 15 του Π.Δ. 40/86 τροποποιείται ως εξής: 1.Η εισαγωγική φράση αυτού έχει πλέον ως κάτωθι: «Το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου νοσηλευτού υπευθύνου για γενικές φροντίδες περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο μέρη και τουλάχιστον τα αναφερόμενα σε αυτά μαθήματα. Η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιείται στα πλαίσια άλλων κλάδων ή σε συνδυασμό με αυτούς.» 2.Οι τίτλοι των τμημάτων Α΄ και Β΄ του άρθρου έχουν πλέον ως εξής: « Α΄ Θεωρητική διδασκαλία.» « Β΄ Κλινική διδασκαλία.» Άρθρο 9 (Άρθρο 3 Οδηγίας 89/595/ΕΟΚ) Στο τέλος του άρθρου 20 του Π.Δ. 40/86 προστίθεται η κάτωθι παράγραφος 3:« 3.Η εκπαίδευση νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες που έχει αρχίσει πριν από τις 13 Οκτωβρίου 1989, υπό το προηγούμενο καθεστώς του άρθρου 1 της Οδηγίας 77/453/ΕΟΚ, (ΕΕ ειδ. έκδοση 06 τόμος 001 σελ. 258) μπορεί να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το εν λόγω καθεστώς». Άρθρο 10 (Οδηγία 2001/19/ΕΚ, άρθρο 3, παράγραφος 6) Το Π.Δ. 40/86 συμπληρώνεται με την προσθήκη των ακόλουθων άρθρων: « Άρθρο 21α Αναγνωρίζονται ως επαρκής απόδειξη - όσον αφορά τους υπηκόους κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα που καλύπτεται από την οδηγία 77/452/ΕΟΚ(ΕΕ ειδική έκδοση 06 τόμος 001 σελ. 251), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες που αναγράφονται στην οδηγία αυτή για το συγκεκριμένο κράτος μέλος - τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή οργανισμός τους. Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης προς τις διατάξεις του παρόντος και θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε ισοδύναμα προς εκείνα τα οποία απαριθμούνται στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος. Άρθρο 21β Η αρμόδια αρχή εξετάζει τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους στον τομέα που καλύπτεται από το παρόν προεδρικό διάταγμα που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή οι άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Η αρμόδια αρχή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου. Άρθρο 21γ Οι αποφάσεις της αρμόδιας αρχής σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από το παρόν προεδρικό διάταγμα, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες όταν η αίτηση απορρίπτεται. Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής και σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας τριμήνου προθεσμίας.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΜΑΙΕΣ Άρθρο 11 (άρθρο 21 Οδηγίας 89/594/ΕΟΚ) 1.Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 97/86 και στον υπότιτλο που αφορά στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η λέξη «Ηebamme» αντικαθίσταται από τις λέξεις «``Ηebamme’’ ή ``Εntbindungspfleger’’». 2.Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 97/86 ο υπότιτλος που αφορά στην Ελλάδα, αντικαθίσταται ως εξής: «Στην Ελλάδα: «Μαία» ή «Μαιευτής» » Άρθρο 12 (Οδηγία 2001/19/ΕΚ άρθρο 9, παρ. 1, 3-4, 6 και Παράρτημα / Οδηγία 90/658/ΕΟΚ άρθρο 6, παράγραφος 2 / Οδηγία 89/594/ΕΟΚ άρθρο 24) 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 97/86 (ΦΕΚ 35/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαιών ή μαιευτών, που απονέμονται από τα κράτη μέλη σε υπηκόους των κρατών μελών, και στους κατόχους των οποίων χορηγείται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος της μαίας ή του μαιευτή, είναι οι εξής: Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας 2Στο άρθρο 5 του Π.Δ. 97/86 προστίθεται παρ. 3, που έχει ως εξής : Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας υπηκόων των μελών που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων κατάρτισης, που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος, αναγνωρίζονται ως επαρκής απόδειξη εφόσον: - πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση, - παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων μαίας σε όλο το έδαφος της Γερμανίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2 α) του παρόντος, και - συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί μία τριετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας υπηκόων των κρατών μελών που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων κατάρτισης, που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος, αναγνωρίζονται ως επαρκής απόδειξη εφόσον: - πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση, - συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί μία διετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης. » 3.Στο άρθρο 5 του Π.Δ. 97/86 προστίθεται παρ. 4, που έχει ως εξής: «Υπήκοοι των κρατών - μελών κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων μαίας που έχουν χορηγηθεί στην Ισπανία οι οποίοι πιστοποιούν ειδική εκπαίδευση που άρχισε πριν την 1η Ιανουαρίου 1986, υποχρεούνται να συνοδεύουν τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους με βεβαίωση που θα πιστοποιεί ότι οι ενδιαφερόμενοι άσκησαν πραγματικά και νόμιμα δραστηριότητες μαίας επί τρία (3) τουλάχιστον συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών που προηγήθηκαν της χορηγήσεως της βεβαίωσης, εκτός εάν αυτό το δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος συνοδεύεται από βεβαίωση η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες Ισπανικές αρχές και η οποία βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης πλήρως σύμφωνης προς το άρθρο 1 της οδηγίας 80/155/ΕΟΚ ( ΕΕ 06, 002 σελ. 81) και το παράρτημά της » Άρθρο 13 (Οδηγία 2001/19/ΕΚ, άρθρο 9, παράγραφος 2 και άρθρο 10, παράγραφος 2) 1.Στο άρθρο 6, παράγραφος 2 του Π.Δ. 97/86, οι λέξεις «που αναφέρεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 40/19.2.1986 (ΦΕΚ 14 Α΄)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2 του Π.Δ. 40/86». 2.Το αυτό ισχύει για κάθε παραπομπή στο άρθρο 5 του Π.Δ. 40/19.2.1986. Άρθρο 14 (Οδηγία 89/594/ΕΟΚ, άρθρο 23) Στο άρθρο 10 του Π.Δ. 97/86 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:« 3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος, διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας υπηκόων των κρατών μελών που δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που περιλαμβάνονται, για το εν λόγω κράτος μέλος, στο άρθρο 5, παράγραφος 2α) του παρόντος αναγνωρίζονται ως επαρκής απόδειξη εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς. Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 6, 15 και 16 του παρόντος και εξομοιούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2 α) του παρόντος.» Άρθρο 15 (Οδηγία 89/594/ΕΟΚ, άρθρο 27) Το τμήμα Β΄ του άρθρου 15 του Π.Δ. 97/86 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Η διδασκαλία αυτή παρέχεται υπό κατάλληλη επίβλεψη: 1Παρακολούθηση εγκύων, που περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 εξετάσεις προ του τοκετού. 2Παρακολούθηση και περίθαλψη τουλάχιστον 40 επιτόκων. 3Εκτέλεση από κάθε σπουδαστή 40 τοκετών τουλάχιστον. Όταν αυτός ο αριθμός δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί λόγω ελλείψεως επιτόκων, μπορεί να μειωθεί σε τριάντα τουλάχιστον, υπό τον όρο, επιπλέον, ότι ο σπουδαστής συμμετέχει ενεργώς σε 20 τοκετούς. 4Ενεργός συμμετοχή σε τοκετούς ισχιακής προβολής. Αν αυτό είναι αδύνατο λόγω ανεπαρκούς αριθμού τοκετών ισχιακής προβολής, η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται με προσομοίωση. 5Εκτέλεση επισειοτομίας και εκμάθηση της συρραφής. Η εκμάθηση πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και κλινικές ασκήσεις. Η εκτέλεση της συρραφής, η οποία μπορεί να γίνεται και με προσομοίωση αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, περιλαμβάνει τη συρραφή τομών από επισειοτομία και απλών ρήξεων του περινέου. 6Παρακολούθηση και περίθαλψη 40 εγκύων υψηλού κινδύνου, κατά τη διάρκεια του τοκετού ή της λοχείας. 7Παρακολούθηση και περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης, 100 τουλάχιστον λεχώνων και υγειών νεογνών. 8Παρακολούθηση και περίθαλψη νεογνών που απαιτούν ειδική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων και των παρατασικών νεογνών, των νεογνών χαμηλού βάρους ή των ασθενών νεογνών. 9Περίθαλψη παθολογικών περιπτώσεων στους τομείς της γυναικολογίας και μαιευτικής. 10Εισαγωγή στην ιατρική και χειρουργική περίθαλψη. Η εισαγωγή πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και κλινικές ασκήσεις. » Άρθρο 16 (Οδηγία 2001/19/ΕΚ, άρθρο 9, παράγραφος 5) Το Π.Δ. 97/86 συμπληρώνεται με την προσθήκη των ακόλουθων άρθρων: « Άρθρο 21α Αναγνωρίζονται ως επαρκής απόδειξη –όσον αφορά τους υπηκόους κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα που καλύπτεται από την οδηγία 80/154/ΕΟΚ (ΕΕ ειδική έκδοση 06 τόμος 002 σελ. 81), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες που αναγράφονται στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος για το συγκεκριμένο κράτος μέλος– τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή οργανισμός τους. Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης προς τις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας και θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε ισοδύναμα προς εκείνα τα οποία απαριθμούνται στην ανωτέρω οδηγία . Άρθρο 21β Η αρμόδια αρχή εξετάζει τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους στον τομέα που καλύπτεται από το παρόν προεδρικό διάταγμα, που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή οι άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Η αρμόδια αρχή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου. Άρθρο 21γ Οι αποφάσεις της αρμόδιας αρχής σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από το παρόν προεδρικό διάταγμα, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες όταν η αίτηση απορρίπτεται. Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής και σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας τριμήνου προθεσμίας.» Άρθρο 17 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) η Α4/οικ.4910/1990 (ΦΕΚ 689/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, β) η Α4/1666/1990 (ΦΕΚ 239/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, και γ) τα άρθρα 8 και 9 της Α4/2557/1991 (ΦΕΚ 624/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα. Στην Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ 4 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α΄), και τροποποιήθηκε περαιτέρω από το άρθρο 22 του Ν. 2789/ 2000 (ΦΕΚ 21/Α΄), καθώς και του άρθρου 3 του Ν. 1338/83, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α΄). β) Του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚ 136/Α΄). Καθώς και γ) Την 476/2001 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ΄).
  • Τις διατάξεις: α) Του Π.Δ. 40/86 «Άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική Περίθαλψη, υπηκόους των Κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων σε συμμόρφωση προς τις 77/452 και 77/453 της 27ης Ιουνίου 1977 και 81/1057 της 14ης Δεκεμβρίου 1981 οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 14/Α΄). β) Του Π.Δ. 97/86 «Άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από Μαίες ή Μαιευτές υπηκόους των Κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 80/154/ΕΟΚ και 80/155/ ΕΟΚ της 21ης Ιανουαρίου 1980 και 80/1273/ΕΟΚ της 22ης Δεκεμβρίου 1980» (ΦΕΚ 35/Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2Α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
  • Την 3418/8-7-2002 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και Δημήτριο Θάνο» (ΦΕΚ 861/Β΄).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 180/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2002/3418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3418 2002
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/40 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/40 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/97 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/97 1986