Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. του επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ειδικότητας Επιμελητής - Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Νόμου 2009/1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τομείς Απασχόλησης"
1.  
  Οι κάτοχοι Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. του επιπέδου της Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ειδικότητας Επιμελητής - Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Νόμου 2009/1992 έχουν δικαίωμα απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
2.  
  Οι κάτοχοι του Διπλώματος της προηγούμενης παραγράφου απασχολούνται στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης εθνικών δρυμών και λοιπών προστατευομένων περιοχών του άρθρου 18 του Ν. 1650/86, αλσών, περιαστικών δασών, δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής (σε χώρους διημέρευσης, θέσεις θέας, κατασκηνώσεις και χώρους ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων) και εγκαταστάσεων ορεινού τουρισμού και θηραματικών αποθεμάτων (καταφύγια θηραμάτων, εκτροφεία θηραμάτων, ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές).
3.  
  Με την ιδιότητα του συνοδού-ξεναγού επισκεπτών μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε έναν από τους παραπάνω φορείς, που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης ζωολογικών πάρκων και κήπων, δασοβοτανικών κήπων, εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης, που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, υγροβιοτόπων και λοιπών φυσικών οικοσυστημάτων και μνημείων της φύσης. Μπορούν, επίσης, να παρέχουν υπηρεσίες σε τουριστικά γραφεία, περιηγητικές λέσχες κλπ., που οργανώνουν επισκέψεις σε δρυμούς και λοιπές προστατευόμενες περιοχές.
Άρθρο 2 "Επαγγελματικά καθήκοντα - δραστηριότητες"
1.  
  Οι κάτοχοι Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. του επιπέδου της Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ειδικότητας Επιμελητής - Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός τους εκτελούν αποφάσεις, κατευθύνουν ενέργειες και λαμβάνουν μέτρα προστασίας, οργάνωσης και λειτουργίας των εθνικών δρυμών και των προστατευομένων γενικά περιοχών, καθώς και των χώρων υπαίθριας αναψυχής και συναφών δραστηριοτήτων, υπό την καθοδήγηση του διαχειριστή των φυσικών αυτών συστημάτων.
2.  
  Οι κάτοχοι Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ειδικότητας Επιμελητής - Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής ασκούν τις ακόλουθες δραστηριότητες και καθήκοντα στους προαναφερθέντες χώρους και εγκαταστάσεις, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του διαχειριστή των αντίστοιχων περιοχών ή εγκαταστάσεων :.
 1. παρακολούθηση και καταγραφή φυσικών οικοσυστημάτων,
 2. συγκέντρωση στοιχείων για την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης εθνικών δρυμών και προστατευομένων γενικά περιοχών, καθώς και για την εκπόνηση μελετών οργάνωσης και λειτουργίας χώρων υπαίθριας αναψυχής, γ)επιμέλεια της εκτέλεσης ενεργειών που αφορούν στο χειρισμό της βλάστησης του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία του τοπίου,
 3. συντήρηση έργων και εγκαταστάσεων υποδομής,
 4. συνεργασία με τον τοπικό πληθυσμό και τους αρμόδιους φορείς για την ορθολογική ανάπτυξη των προστατευομένων περιοχών,
 5. ξενάγηση - καθοδήγηση επισκεπτών και ενημέρωση για την εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων που ισχύουν στη συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή, για τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας,
 6. στελέχωση μουσείων φυσικής ιστορίας ή εν γένει περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης,
 7. εντοπισμός των κινδύνων που απειλούν τα δάση και το φυσικό περιβάλλον και ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπισή τους,
 8. συμμετοχή στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών,
 9. συνεργασία με τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για τα δάση, τις προστατευόμενες περιοχές, τους χώρους αναψυχής και το φυσικό περιβάλλον,
 10. συνεργασία με τα αρμόδια όργανα για την πρόληψη από κινδύνους που απειλούν το δάσος ή την προστατευόμενη γενικότερα περιοχή και τον εντοπισμό των παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας,
 11. εντοπισμός των περιοχών ή των σημείων όπου είναι πιθανόν να ελλοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών, λήψη των κατάλληλων προφυλάξεων, συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τον περιορισμό των κινδύνων και παροχή των πρώτων βοηθειών σε παθόντα άτομα
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του εδαφίου ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Νόμου 2009/1992 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄18).
 • Την 399580/30.10.2001, Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001)
 • Την Υ6/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/31.10.2001).
 • Την 17/26.7.2000 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ.
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την Δ 124/11-4/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας και ΥΠΕΧΩΔΕ., αφασίζουμε:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/399580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/399580 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/Υ6 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία