΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση Ιδρύονται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τα παρακάτω εργαστήρια :"
1.  
  Εργαστήριο Εικαστικών Ηλεκτρονικών και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών, το οποίο, καλύπτει μέρος των πρωτογενών ερευνητικών δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των Τεχνών, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και των βασικών αρχών σχεδιασμού και αναπαράστασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οπτικοακουστικών μέσων. Προσφέρει υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή βασικών και προσανατολισμένων εργαστηριακών ερευνών, οι οποίες διατυπώνονται και προβάλλονται από τους φοιτητές και τους ερευνητές με διπλωματικές εργασίες, με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές, αλλά και με ερευνητικά προγράμματα.Επίσης παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικές υπηρεσίες αισθητικού, καλλιτεχνικού, τεχνικού, κοινωνικού και ιστορικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση μίας ολοκληρωμένης εικαστικής και ανθρωπιστικής παιδείας, μέσω της οποίας θα προβληθεί η Αρχιτεκτονική τόσο ως Τέχνη όσο και ως Επιστήμη.
2.  
  Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών Ι: Γενικής Κτιριολογίας, το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες και συμβάλλει στη μεταφορά και διάδοση προς τους φοιτητές και τους μεταπτυχιακούς ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες, της απαραίτητης γνώσης και τεχνογνωσίας στην περιοχή του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών. Ειδικότερα ενισχύει στις κτιριακές ενότητες που εξετάζει η Γενική Κτιριολογία. Προσφέρει την υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή βασικών και προσανατολισμένων εργαστηριακών ερευνών, οι οποίες διατυπώνονται και προβάλλονται από τους φοιτητές και τους ερευνητές με διπλωματικές εργασίες, με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές, αλλά και με ερευνητικά προγράμματα. Επίσης παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικές υπηρεσίες αρχιτεκτονικού, τεχνοκρατικού, αισθητικού και κοινωνικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής και τεχνολογικής παιδείας με στόχο τον αποτελεσματικό Προγραμματισμό, Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και την Αρχιτεκτονική Σύνθεση κτιριακών ενοτήτων συνήθους και ευρείας χρήσης (κατοικία, γραφεία, μικρό εμπόριο κ.α.).
3.  
  Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙ: Ειδικής Κτιριολογίας, το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες και συμβάλλει στη μεταφορά και διάδοση προς τους φοιτητές και τους μεταπτυχιακούς ερευνητές και Υποψήφιους Διδάκτορες, της απαραίτητης γνώσης και τεχνογνωσίας στην περιοχή του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών, και ειδικότερα στις κτιριακές ενότητες που εξετάζει η Ειδική Κτιριολογία. Προσφέρει την υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή βασικών και προσανατολισμένων εργαστηριακών ερευνών, οι οποίες διατυπώνονται και προβάλλονται από τους φοιτητές και τους ερευνητές με διπλωματικές εργασίες, με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές, αλλά και με ερευνητικά προγράμματα. Επίσης παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικές υπηρεσίες αρχιτεκτονικού, τεχνοκρατικού, αισθητικού και κοινωνικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής και τεχνολογικής παιδείας, με στόχο τον αποτελεσματικό Προγραμματισμό, Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και την Αρχιτεκτονική Σύνθεση κτιριακών ενοτήτων ειδικών χρήσεων (εκπαίδευση, πολιτισμός, περίθαλψη κ.α.).
4.  
  Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας και Ρυθμολογίας, το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες και συμβάλλει στη μεταφορά και διάδοση προς τους φοιτητές και τους μεταπτυχιακούς ερευνητές και Υποψήφιους Διδάκτορες, της απαραίτητης γνώσης και τεχνογνωσίας στην περιοχή του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά: τα γνωστικά αντικείμενα της Μορφολογίας και Ρυθμολογίας, της Θεωρίας των Αρχιτεκτονικών Μορφών και Ρυθμών, της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, καθώς και στα συστήματα και μεθόδους αποτύπωσης και τεκμηρίωσης κτιρίων και συνόλων. Προσφέρει την υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή βασικών και προσανατολισμένων εργαστηριακών ερευνών, οι οποίες διατυπώνονται και προβάλλονται από τους φοιτητές και τους ερευνητές με διπλωματικές εργασίες, με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές, αλλά και με ερευνητικά προγράμματα. Επίσης παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικές υπηρεσίες αρχιτεκτονικού, τεχνοκρατικού, αισθητικού και κοινωνικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής, τεχνολογικής, αλλά και ιστορικής παιδείας, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και την Αρχιτεκτονική Σύνθεση κτιριακών ενοτήτων και συνόλων.
5.  
  Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙV: Οργάνωσης Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος, το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες και συμβάλλει στη μεταφορά και διάδοση προς τους φοιτητές και τους μεταπτυχιακούς ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες, της απαραίτητης γνώσης και τεχνογνωσίας στην περιοχή του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον επιτυχή και αποτελεσματικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Οργάνωση και την Αρχιτεκτονική Σύνθεση εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων κάθε κτιριακής ενότητας ή συνόλου, σε συνάρτηση με τις δεσμεύσεις που επιβάλλει η Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού Ελέγχου, αλλά και την ανάπτυξη των ικανοτήτων για δημιουργία χρηστικών αντικειμένων ή επίπλων. Προσφέρει την υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή βασικών και προσανατολισμένων εργαστηριακών ερευνών, οι οποίες διατυπώνονται και προβάλλονται από τους φοιτητές και τους ερευνητές με διπλωματικές εργασίες, με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές, αλλά και με ερευνητικά προγράμματα. Επίσης παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικές υπηρεσίες αρχιτεκτονικού, τεχνοκρατικού, αισθητικού και κοινωνικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση μίας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής και τεχνολογικής παιδείας, με στόχο είτε την εκπόνηση άρτιων, από κάθε άποψη, μελετών και ερευνών διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου κτιριακών ενοτήτων και συνόλων είτε μελετών δημιουργίας χρηστικών αντικειμένων και επίπλων που θα τις εξοπλίζουν.
6.  
  Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών V: Οικοδομικών Συνθέσεων και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες και συμβάλλει στη μεταφορά και διάδοση προς τους φοιτητές και τους μεταπτυχιακούς ερευνητές και Υποψήφιους Διδάκτορες, της απαραίτητης γνώσης και τεχνογνωσίας στην περιοχή του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Οικοδομική Σύνθεση με γνώμονα τα συστήματα και μεθόδους κατασκευής των κτιριακών έργων, την ποιότητα και τις προδιαγραφές που επιτάσσει η σύγχρονη Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Επιστήμη, καθώς και τις δεσμεύσεις που επιβάλλουν οι σχετικοί Κανονισμοί και οι αρχές του Ενεργειακού Σχεδιασμού στην οργάνωση και σύνθεση της κτιριολογικής διάταξης, των μορφών και της διάπλασης των όγκων ή/ και την ακουστική συμπεριφορά κάθε κτιριακής ενότητας ή συνόλου. Προσφέρει την υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή βασικών και προσανατολισμένων εργαστηριακών ερευνών, οι οποίες διατυπώνονται και προβάλλονται από τους φοιτητές και τους ερευνητές με διπλωματικές εργασίες, με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές, αλλά και με ερευνητικά προγράμματα. Επίσης παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικές υπηρεσίες αρχιτεκτονικού, τεχνολογικού, αισθητικού και κοινωνικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής, τεχνολογικής και ιστορικής παιδείας, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και την Οικοδομική Σύνθεση κτιριακών ενοτήτων και συνόλων. 7.Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ερευνών, το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες και συμβάλλει στη μεταφορά και διάδοση προς τους φοιτητές και τους μεταπτυχιακούς ερευνητές και Υποψήφιους Διδάκτορες, της απαραίτητης γνώσης και τεχνογνωσίας στην περιοχή του Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά: τα γνωστικά αντικείμενα της Πολεοδομίας, της Χωροταξίας και της Αρχιτεκτονικής Τοπίου με γνώμονα τις θεωρίες και τα διαχρονικά επιτεύγματα, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, τα επικρατούντα κοινωνικά και οικονομικά ρεύματα. Διευκολύνει το συντονισμό των γνωστικών αντικειμένων σχετικά με τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον σχεδιασμό του μεγάλης κλίμακας αστικού χώρου, καθώς και του περιφερειακού και εθνικού χώρου. Παράλληλα, προσφέρει την υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή βασικών και προσανατολισμένων εργαστηριακών ερευνών, οι οποίες διατυπώνονται και προβάλλονται από τους φοιτητές και τους ερευνητές με διπλωματικές εργασίες, με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές, αλλά και με ερευνητικά προγράμματα. Επίσης παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικές υπηρεσίες επιστημονικού και κοινωνικού χαρακτήρα προς τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την εξασφάλιση μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής - πολεοδομικής, τεχνοκρατικής, αλλά και ιστορικής παιδείας, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών του Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού στη δημιουργία οικιστικών συνόλων.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1.Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θράκης σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας των εργαστηρίων όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 2.Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. 3.Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. 4.Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και 13 παρ. 3β του ν. 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις (Α΄ 78) αντίστοιχα.
Άρθρο 4 "Διοίκηση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί το εργαστήριο.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση-Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων κάθε εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 Περί του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού κ.λ.π. του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης (Α΄112 ), όπως το τελευταίο τούτο εφαρμόζεται κατά αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν.1674/1986 Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις (Α΄ 203).
Άρθρο 6 "΄Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία : βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 8 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 87) όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 173). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Α΄159).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (Α΄ 48).
 • Τις διατάξεις της αρ. 1100383/1330/Α0006/ 31.10.2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄1485).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση: 3/24.1.2002).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 45.000 ΕΥΡΩ για τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων εργαστηρίων η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 7.500 ΕΥΡΩ και θα καλύπτεται από πόρους του χρηματοδοτούμενου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) έργου Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από την επιχορήγηση του ΤΣΜΕΔΕ προς την Πολυτεχνική Σχολή του Δ.Π.Θ. Κατά την επόμενη πενταετία μέρος της προκαλούμενης δαπάνης θα καλύπτεται από ίδιους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος, το δε υπόλοιπο μέρος αυτής από τις προαναφερόμενες πηγές.
 • Την αριθμ. 599/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1674 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία