ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/28

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-01-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καταργείται το υφιστάμενο Λιμενικό Ταμείο Ν.Κυκλάδων, οι αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρθηκαν στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Ίου, Τήνου - Άνδρου, Νάξου, Θήρας, Μυκόνου, Πάρου - Αντιπάρου, Σύρου, Μήλου και Σίφνου. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις, του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 180/9-9-99).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 704/81 (ΦΕΚ Α΄ 173).
 • Τις σύμφωνες γνώμες αριθμ. 1) 61/2000 του Δ.Σ. Ιητών, 2) 6/2000 του Κ.Σ. Ανάφης, 3) 1/2000 του Κ.Σ Σικίνου, 4) 1/2000 του Κ.Σ Φολεγάνδρου, 5) 97/2000 του Δ.Σ. Άνδρου, 6) 227/1999 του Δ.Σ. Εξωμβούργου, 7) 153/1999 του Δ.Σ. Κορθίου, 8) 97α /2000 του Δ.Σ Τήνου, 9) 51/2000 του Δ.Σ. Υδρούσας, 10) 31/2000 του Κ.Σ. Πανόρμου Τήνου, 11) 148/1999 του Δ.Σ Αμοργού, 12) 175/1999 του Δ.Σ Δρυμαλίας, 13) 279/1999 του Δ.Σ.Νάξου, 14) 1/2000 του Κ.Σ Δονούσας, 15) 2/2000 του Κ.Σ Ηράκλειας, 16) 1/2000 του Κ.Σ Κουφονησίων, 17) 1/2000 του Κ.Σ Σχοινούσης, 18) 121/2000 του Δ.Σ Θήρας, 19) 71/2000 του Κ.Σ Οίας, 20) 179/1999 του Δ.Σ Μυκόνου, 21) 517/1999 του Δ.Σ Πάρου, 22) 140/1999 του Κ.Σ Αντιπάρου, 23) 332/1999 του Δ.Σ Άνω Σύρου, 24) 263/1999 του Δ.Σ Ερμούπολης, 25) 142/1999 του Δ.Σ Κέας, 26) 122/1999 του Δ.Σ Κύθνου, 27) 237/1999 του Δ.Σ Ποσειδωνίας, 28) 134/1999 του Δ.Σ Σερίφου, 29) 73/2001 του Δ.Σ Μήλου, 30) 77/2001 του Δ.Σ Σίφνου και 31) 36/2001 του Κ.Σ Κιμώλου.
 • Τις διατάξεις των Π.Δ.124/01 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στο Δήμο Ιητών και στις Κοινότητες Ανάφης, Σικίνου, Φολεγάνδρου» (ΦΕΚ Α΄113), Π.Δ. 125/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Άνδρου, Εξωμβούργου, Κορθίου, Τήνου, Ύδρουσας και στην Κοινότητα Πανόρμου Τήνου» (ΦΕΚ 113 Α΄), Π.Δ. 126/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Αμοργού, Δρυμαλίας, Νάξου και στις Κοινότητες Δονούσας, Ηράκλειας, Κουφονησίων και Σχοινούσης» (ΦΕΚ 113 Α΄), Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (ΦΕΚ 113 Α΄), Π.Δ. 129/01 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου», Π.Δ. 130/01 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στο Δήμο Πάρου και στην Κοινότητα Αντιπάρου» (ΦΕΚ Α΄ 113), Π.Δ. 131/01 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικύ Ταμείου Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου» (ΦΕΚ Α΄ 113), Π.Δ. 240/02 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στο Δήμο Μήλου» Π.Δ. 239/02 (ΦΕΚ Α΄ 217) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στο Δήμο Σίφνου και στην Κοινότητα Κιμώλου» (ΦΕΚ Α΄ 217) και τη σύσταση των αντίστοιχων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Ίου, Τήνου - Άνδρου, Νάξου, Θήρας, Μυκόνου, Πάρου - Αντιπάρου, Σύρου, Μήλου και Σίφνου.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ /137), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 201).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31-10-2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 1480/Β/31-10-2001).
 • Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 286/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-02-12 Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/34
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/704 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/704 1981
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στο Δήμο Ιητών και στις Κοινότητες Ανάφης, Σικίνου, Φολεγάνδρου. 2001/124 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Άνδρου, Εξωμβούργου, Κορθίου, Τήνου, Υδρούσας και στην Κοινότητα Πανόρμου Τήνου. 2001/125 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Αμοργού, Δρυμαλίας, Νάξου και στις Κοινότητες Δονούσας, Ηράκλειας, Κουφονησίων, και Σχοινούσης. 2001/126 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας. 2001/127 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου. 2001/129 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Πάρου και στην Κοινότητα Αντιπάρου. 2001/130 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου. 2001/131 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/239 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/239 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/240 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/240 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία