ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/282

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-10-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-10-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 456/1983 (ΦΕΚ 172/Α΄) όσον αφορά τον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Φοίνικα Σύρου της νήσου Σύρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιούμε το Π.Δ. 456/1983 «Χαρακτηρισμός ως Ναυτικών Οχυρών (Ν.Ο.) περιοχών στα Βριλήσσια, Σπάτα, Πάρνηθα του Νομού Αττικής και Φοίνικα Σύρου» (ΦΕΚ 172/Α΄), κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό των ορίων της περιοχής του Ναυτικού Οχυρού Φοίνικα Σύρου της νήσου Σύρου, όπως εμφανίζεται στο μετά του παρόντος συνδημοσιευόμενο σχεδιάγραμμα, ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 1 του Α.Ν. 376/36 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων» (ΦΕΚ 546/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1 περ. ι΄ του Ν. 2292/95 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 35/Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α παρ. 2 εδ. 1 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) και αντικαταστήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
  • Τη γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό αρ. 27/20-7-2000, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το αρ. 12/5-4-2001).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 267/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/456 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/456 1983
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία