ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/292

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-10-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-10-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων στρατολογικής φύσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, διατυπωμένες στη δημοτική, οι διατάξεις νόμων στρατολογικής φύσης που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος, ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση (Άρθρο 1 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 Ν. 2510/1997, το άρθρο 23 υποπαρ. ιβ Ν. 2913/2001 και το άρθρο 3 Ν. 3036/2002, άρθρο 16 παρ. 3 Ν. 1763/1988, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 7 Ν. 1911/1990) 1.Όλοι οι Έλληνες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο έτος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση στράτευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. 2.Για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίοδο επιστράτευσης, πολέμου ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης, είναι δυνατό, με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.ΣΕ.Α.) να καλούνται ονομαστικά για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις άτομα, έστω και αν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, άσχετα από τη στρατολογική τους κατάσταση και την κατηγορία της σωματικής τους ικανότητας. Σ΄ αυτούς μπορεί να απονέμεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών νόμων, βαθμός εφέδρου αξιωματικού. Όσοι δεν κατατάσσονται εμπρόθεσμα κηρύσσονται ανυπότακτοι και υπέχουν τις προβλεπόμενες για τους ανυπότακτους συνέπειες. Άρθρο 2 Διακρίσεις της στρατιωτικής υποχρέωσης (Άρθρο 4 Ν. 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ.3 και 4 Ν. 2510/1997, άρθρο 18 Ν. 2510/1997) 1.Η στρατιωτική υποχρέωση διακρίνεται σε στρατεύσιμη, σε εφεδρική και σε πρόσθετη. 2.Η στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση εκτελείται από τους οπλίτες και διακρίνεται σε πλήρη και σε μειωμένη θητεία. 3.Η εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση εκτελείται από τους έφεδρους οπλίτες και τους οπλίτες από την εφεδρεία. 4.Πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση επιβάλλεται για παράβαση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή των εκδιδομένων σε εκτέλεσή του διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. 5.Για την άοπλη στρατιωτική θητεία και την εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 3 Γενικές έννοιες και ορισμοί (Άρθρο 2 Ν. 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 4 παρ.1 και 2 Ν. 2510/1997). Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος: α. Στρατεύσιμοι καλούνται οι υπόχρεοι σε στράτευση, οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τη στρατεύσιμη υποχρέωσή τους. β. Οπλίτες καλούνται όσοι υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης. γ. Πρότακτοι οπλίτες καλούνται όσοι κατατάσσονται στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, πριν από την πρόσκληση της κλάσης τους, για την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσής τους. δ. Εθελοντές οπλίτες καλούνται όσοι κατατάσσονται εθελοντικά στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις ειδικές γι αυτούς διατάξεις. ε. Έφεδροι οπλίτες καλούνται οι οπλίτες και οι πρότακτοι οπλίτες, οι οποίοι, μετά την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσής τους, συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, για εκπλήρωση εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης. στ. Έφεδροι καλούνται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. ζ. Οπλίτες από την εφεδρεία καλούνται όσοι έφεδροι κατατάσσονται και υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, για εκπλήρωση εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης. η. Πραγματική στρατιωτική υπηρεσία για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, είναι το χρονικό διάστημα που απομένει, αν, από τη συνολική διάρκεια υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των ειδικών καταστάσεων του άρθρου 33 του παρόντος διατάγματος. θ. Τέκνα θεωρούνται όσα γεννήθηκαν από γάμο και όσα νομιμοποιήθηκαν ή αναγνωρίσθηκαν ή υιοθετήθηκαν. ι. Τα θετά τέκνα λογίζονται ως τέκνα μόνο των θετών γονέων. ια. Αδέλφια θεωρούνται όσα προέρχονται από τους ίδιους γονείς ή από κοινό πατέρα ή μητέρα. ιβ. Από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος. ιγ. Η 1η Ιανουαρίου του έτους με το οποίο ο καθένας είναι γραμμένος στο μητρώο αρρένων λογίζεται ως ημερομηνία γέννησης και αρχή του έτους, η δε 31η Δεκεμβρίου τέλος του έτους. ιδ. Ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. ιε. Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται όσοι γεννήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν και άρχισαν να διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισαν να διανύουν το ενδέκατο έτος της ηλικίας τους και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12 του παρόντος διατάγματος. ιστ. Στρατολογική κλάση είναι ο αριθμός που προκύπτει από την πρόσθεση του αριθμού είκοσι ένα στο έτος γέννησης με το οποίο ο καθένας είναι γραμμένος στο μητρώο αρρένων. ιζ. Σώματα καλούνται οι υπηρεσίες με στρατιωτική οργάνωση, οι οποίες δεν υπάγονται στις Ένοπλες Δυνάμεις. ιη. Οι έννοιες στράτευμα, κληρωτός και εκγύμναση, που συναντώνται σε νόμους ή διοικητικές πράξεις, είναι ταυτόσημες αντίστοιχα με τις έννοιες ένοπλες δυνάμεις, οπλίτης και μειωμένη θητεία. ιθ. Όπου σε νόμους ή σε διοικητικές πράξεις συναντάται ο όρος πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία, νοείται η πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση. Άρθρο 4 Ηλικία (Άρθρο 12 παρ.2 Ν.Δ.4239/1962, άρθρο 22 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 Ν. 2510/1997 και άρθρο 3 Ν. 3036/2002). 1.Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος η ηλικία προκύπτει αποκλειστικά από το μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας. 2.Διόρθωση του έτους γέννησης με το οποίο κάθε Έλληνας είναι γραμμένος στο μητρώο αρρένων επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, είτε αν αυτό δεν είναι σύμφωνο με τη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση είτε αν αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία ότι έγινε εσφαλμένος καθορισμός του από την αρμόδια αρχή είτε αν η καταχώρισή του έγινε εσφαλμένα από το αρμόδιο όργανο. Με την αίτηση για διόρθωση του έτους γέννησης υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ανάλογο πιστοποιητικό ξένης κρατικής αρχής και τυχόν άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας. Κατ΄ εξαίρεση, αν πρόκειται για πρόσωπο που έχει εγγραφεί πρόσθετα στο μητρώο αρρένων, μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου έτους της ηλικίας του, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εντός τριών (3) ετών από την εγγραφή του. 3.Ως όριο ηλικίας για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που προκύπτει από το μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η διόρθωση. 4.Δεν επιτρέπεται διόρθωση ηλικίας ανυπότακτων και λιποτακτών. 5.Η διόρθωση της ηλικίας γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. 6.Οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.δ.4239/1962 (ΦΕΚ 126/11 Αυγ 1962, τ.Α΄), που αφορούν την επανεξέταση της ηλικίας που προκύπτει από το μητρώο αρρένων, δε θίγονται. Με βάση αυτές, επανεξέταση της ηλικίας που αναγράφεται στο μητρώο αρρένων μπορεί να διαταχθεί μία μόνο φορά, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, εφόσον πρόκειται για πρόσωπα που έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και τα οποία, κατά το χρόνο κατάρτισης του μητρώου, στο οποίο φέρονται γραμμένα, διέμεναν στο εξωτερικό ή αναχώρησαν γι΄ αυτό μεταγενέστερα και σε κάθε περίπτωση εγκαταστάθηκαν εκεί ως απόδημοι για είκοσι τουλάχιστον χρόνια και δεν υπάρχουν ληξιαρχικά στοιχεία, συνταγμένα απ΄ την αρχή, που ν΄ αποδεικνύουν τη χρονολογία γέννησής τους, ούτε καθορίστηκε η ηλικία τους με την αυτοπρόσωπη εμφάνισή τους στα, κατά το νόμο, αρμόδια όργανα. Η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο νομάρχη, ο οποίος διατάζει την εξακρίβωση των παραπάνω προϋποθέσεων, καθώς και της ηλικίας που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος ως αληθινής, με τη βοήθεια κάθε αποδεικτικού στοιχείου ή και μαρτύρων και με τη σύνταξη πορισματικής έκθεσης. Η διόρθωση της ηλικίας διατάσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με βάση τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα και μετά τη γνώμη της οικείας δευτεροβάθμιας επιτροπής μητρώων αρρένων ή του οικείου προξένου, για πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό, πάντοτε όμως με την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενδιαφερόμενου. Η σύμφωνα με τα παραπάνω, διορθωμένη ηλικία δεν λαμβάνεται υπόψη για διορισμό σε θέσεις δημοσίου ή νομικών προσώπων ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, όπως και για θέματα που ανάγονται στην υπηρεσιακή κατάσταση αυτών που υπηρετούν ή διορίζονται σε τέτοιες θέσεις. Άρθρο 5 Έκταση εφαρμογής διατάξεων (Άρθρο 3 Ν. 1763/1988) 1.Οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί, οι μόνιμοι και εθελοντές οπλίτες και οι σπουδαστές των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων διέπονται από τις ειδικές γι΄ αυτούς διατάξεις και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος. 2.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται ανάλογα και για όσους υπηρετούν σε Σώμα ή φοιτούν σε παραγωγική σχολή Σώματος ή ανήκουν ή έχουν διατεθεί στην εφεδρεία Σώματος. 3.Οι πρότακτοι οπλίτες διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες. 4.Για τη στράτευση των Ελληνίδων ισχύουν οι διατάξεις του ειδικού γι αυτές νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 6 Διάρκεια των στρατιωτικών υποχρεώσεων (Άρθρο 5 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 Ν. 2510/1997, άρθρο 15 παρ.3 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 Ν. 2510/1997 και άρθρο 8 παρ.5 Ν. 2984/2002) 1.Η διάρκεια της πλήρους θητείας είναι εικοσιτετράμηνη και της μειωμένης δωδεκάμηνη, εξάμηνη ή τρίμηνη. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η κατά κλάσεις ή κατηγορίες απόλυση οπλιτών από τις Ένοπλες Δυνάμεις και πριν από τη συμπλήρωση της πλήρους ή της δωδεκάμηνης ή της εξάμηνης μειωμένης θητείας, όχι όμως πριν να συμπληρωθεί τουλάχιστον το ήμισυ αυτής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της προσωρινής απόλυσης και της επανακατάταξης, οι υποχρεώσεις των απολυομένων, οι συνέπειες της μη συμμόρφωσής τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 3.Όσοι οπλίτες μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης θητείας εξάμηνης διάρκειας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, ως προερχόμενοι από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον επιθυμούν, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 4.Η διάρκεια της εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης εξαρτάται από τις υπηρεσιακές ανάγκες και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5.Η διάρκεια της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή των εκδιδομένων σε εκτέλεσή του διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Άρθρο 7 Μειωμένη θητεία (Άρθρο 9 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 Ν. 2510/1997 και το άρθρο 21 Ν. 2936/2001). 1.Μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, εφόσον επιθυμούν, οι παρακάτω στρατεύσιμοι ή οπλίτες: 1)Σε θητεία τρίμηνης διάρκειας: (1) Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, εφόσον έχει ένα τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή. (2) Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου. (3) Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον ο πατέρας αυτός έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία. (4) Ο πατέρας τριών ζώντων τέκνων. 2)Σε θητεία εξάμηνης διάρκειας: (1) Οι τρεις μεγαλύτεροι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και ο μεγαλύτερος ή μόνος αδελφός από πέντε ζώντα αδέλφια. (2) Ο πατέρας δύο ζώντων ανήλικων ή ανίκανων για κάθε εργασία άγαμων τέκνων. (3) Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιός ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίστηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας. (4) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. (5) Όποιος υπηρέτησε με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. (6) Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή γράφονται στο μητρώο αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας. (7) Οι οπλίτες που προέρχονται από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, εφόσον διέκοψαν τη μόνιμη διαμονή τους στη χώρα αυτή και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισαν να διανύουν το ενδέκατο έτος της ηλικίας τους. 3)Σε θητεία δωδεκάμηνης διάρκειας: (1) Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τέσσερα ζώντα αδέλφια, καθώς και ο δεύτερος αδελφός από πέντε ζώντα αδέλφια. (2) Ο τέταρτος και οι μικρότεροι απ΄ αυτόν αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια. (3) Ο πατέρας ενός ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου. (4) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιός γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία, εφόσον ο γονέας αυτός δεν έχει άλλο ικανό για εργασία ενήλικο τέκνο. (5) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιός θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας, εφόσον δεν έχουν άλλο ικανό για κάθε εργασία ενήλικο τέκνο. (6) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιός γονέων που έχουν αποβιώσει. (7) Όποιος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία. 2.Η μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας δεν ανακαλείται, αν μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι. 3.Στις περιπτώσεις (1) της υποπαραγράφου α, (1) και (3) της υποπαραγράφου β και (1), (4), (5), και (6) της υποπαραγράφου γ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. 4.Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού: 1)Τέκνα που υιοθετήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου έτους της ηλικίας τους λογίζονται τέκνα των φυσικών γονέων. 2)Η απόκτηση και η διατήρηση ή μη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος διατάγματος. 5.Η ανικανότητα για εργασία γονέα, αδελφού ή αδελφής πρέπει να οφείλεται σε λόγους υγείας και κρίνεται από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, την πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους. Δεν παραπέμπονται σε υγειονομική επιτροπή όσοι ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας. Κατά των διοικητικών πράξεων των στρατολογικών γραφείων, που εκδίδονται με βάση απορριπτικές αποφάσεις των πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή. Επί της προσφυγής αποφαίνεται οριστικά η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο ανήκει η πρωτοβάθμια. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προθεσμίες, οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, τα κριτήρια που θεμελιώνουν την ανικανότητα για εργασία και οι αρμοδιότητες των υγειονομικών επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και ο τρόπος παραπομπής σ΄ αυτές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Άρθρο 8 Απαλλαγή από τη στράτευση (Άρθρο 6 Ν. 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν. 3036/2002) 1.Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης και εφόσον υπηρετούν απολύονται: 1)Οι στρατεύσιμοι και οι οπλίτες που κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, λόγω προβλημάτων υγείας. 2)Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε δικαστήριο σε καθαίρεση ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση. 3)Οι στρατεύσιμοι που είναι θρησκευτικοί λειτουργοί, μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί γνωστής θρησκείας, εφόσον το επιθυμούν. 4)Οι πατέρες τεσσάρων ή περισσότερων τέκνων. 2.Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, εκτός της υποπαραγράφου δ, υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφόσον, πριν από τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, παύσουν να υφίστανται οι αναγραφόμενοι λόγοι. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή, οι υποχρεώσεις όσων απαλλάσσονται και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Άρθρο 9 Αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών (Άρθρο 7 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997 και το άρθρο 1 Ν. 3036/2002) 1.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία κατάταξης της κλάσης ή της κατηγορίας τους είναι: 1)Μαθητές Λυκείων ή Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. 2)Σπουδαστές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Εσπερινών Λυκείων. 3)Εγγεγραμμένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή. 4)Εγγεγραμμένοι για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 5)Διορισμένοι ή εγγεγραμμένοι για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας σε αρμόδιο κατά νόμο νοσηλευτικό ίδρυμα. 6)Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό. 2.Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της προηγούμενης παραγράφου διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το παρακάτω όριο ηλικίας, ως εξής: 1)Της υποπαραγράφου α το εικοστό πρώτο. 2)Της υποπαραγράφου β το εικοστό τέταρτο. 3)Της υποπαραγράφου γ το εικοστό πέμπτο για φοίτηση σε ανώτερη σχολή και το εικοστό όγδοο για φοίτηση σε ανώτατη σχολή. 4)Της υποπαραγράφου δ το εικοστό ένατο για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης και το τριακοστό πρώτο για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 5)Της υποπαραγράφου ε το τριακοστό τρίτο. 6)Της υποπαραγράφου στ όπως καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου αυτού. 3.Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών χορηγείται για φοίτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που είναι κρατικό ή αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου κράτους, έχει ενταχθεί στο επίσημο εκπαιδευτικό του σύστημα και χρησιμοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα. 4.Η αναβολή χορηγείται εφόσον η εναπομένουσα διάρκεια σπουδών στη σχολή για την οποία ζητείται η χορήγησή της προς απόκτηση του απολυτηρίου, διπλώματος, πτυχίου ή ιατρικής ειδικότητας δεν υπερβαίνει το όριο ηλικίας που καθορίζεται κατά περίπτωση στην παράγραφο 2. 5.Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών διακόπτεται πριν τη λήξη της χρονικής της διάρκειας με αίτηση του δικαιούχου. 6.Η αναβολή που χορηγήθηκε σε στρατεύσιμο της παραγράφου 1, σε περίπτωση που διακοπεί ή λήξει η χρονική της διάρκεια, επιτρέπεται να παραμείνει ισχυρή ή να μειωθεί ή να παραταθεί, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, εφόσον ο στρατεύσιμος μετεγγραφεί ή εγγραφεί από την αρχή για φοίτηση σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα της ίδιας παραγράφου μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιτίας της ως άνω διακοπής ή λήξης. 7.Η διάρκεια της αναβολής κατάταξης των στρατευσίμων που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής και για τη διάρκειά της αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από έναν ανώτατο αξιωματικό, δύο καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και έναν ανώτερο αξιωματικό του στρατολογικού σώματος. Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής. Άρθρο 10 Αναβολή κατάταξης υποψηφίων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής και για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας (Άρθρο 7 παρ.8, 9, 10 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997) 1.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία κατάταξης των στρατευσίμων της κλάσης ή κατηγορίας τους: 1)Έχουν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 2)Είναι απόφοιτοι λυκείου και κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου και επιθυμούν την απόκτηση του απαιτούμενου χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας για τη λήψη του κατά περίπτωση διπλώματος του εμπορικού ναυτικού. 2.Η αναβολή κατάταξης των υποψηφίων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο στρατεύσιμος συμπληρώνει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του και μπορεί να διακοπεί με αίτηση του δικαιούχου. 3.Η αναβολή των απόφοιτων λυκείου της υποπαραγράφου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει αν στο έτος χορήγησής της προστεθεί η διάρκεια της θαλάσσιας υπηρεσίας που απομένει για την απόκτηση του κατά περίπτωση διπλώματος, προσαυξημένη κατά ένα (1) έτος και διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου είτε με τη συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών χωρίς ναυτολόγηση, συνεχώς ή διακεκομμένως, είτε με τη συμπλήρωση της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας. Η αναβολή αυτή δεν χορηγείται αν η διάρκεια της απομένουσας θαλάσσιας υπηρεσίας υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Άρθρο 11 Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού (Άρθρο 7 παρ.11 και 12 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997) 1.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1)Έχουν αδελφό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν είναι λιποτάκτης. 2)Έχουν μεγαλύτερο αδελφό που υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν είναι ανυπότακτος. 2.Η διάρκεια της αναβολής κατάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι ίση με τη διάρκεια της απομένουσας στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης του αδελφού που παρέχει το δικαίωμα χορήγησής της. Η αναβολή αυτή διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου είτε αν ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα καταστεί λιποτάκτης ή παύσει, για οποιονδήποτε λόγο, να υπηρετεί στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, είτε αν ο ταυτόχρονα υποχρεούμενος για κατάταξη αδελφός δεν καταταγεί για οποιονδήποτε λόγο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Άρθρο 12 Αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού (Άρθρο 7 παρ. 13, 14 και 15 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997) 1.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν, έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται όσοι πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1)Γεννήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν και άρχισαν να διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισαν να διανύουν το ενδέκατο έτος της ηλικίας τους και οι γονείς τους κατοικούσαν στο εξωτερικό κατά τη γέννηση ή την εγκατάσταση. 2)Διαμένουν μονίμως και συνεχώς στο εξωτερικό από τη γέννηση ή την εγκατάσταση μέχρι την ημερομηνία ενηλικίωσής τους και κατοικούν στο εξωτερικό από την ενηλικίωσή τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης της αναβολής. Το μέχρι δώδεκα (12) έτη χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα για σπουδές, συνεχώς ή τμηματικά, θεωρείται ως χρόνος παραμονής στο εξωτερικό. 2.Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου: 1)Η κατοικία των γονέων, κατά το χρόνο γέννησης ή εγκατάστασης του τέκνου στο εξωτερικό, εξετάζεται σύμφωνα με τις περί κατοικίας διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 2)Θεωρούνται ότι παραμένουν στην Ελλάδα για σπουδές αυτοί, των οποίων ο ένας τουλάχιστον από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα κατοικεί συνεχώς στο εξωτερικό κατά το διάστημα που είναι ανήλικοι και οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: (1) Εγγράφονται, εντός του πρώτου από την άφιξή τους στην Ελλάδα αρχόμενου ακαδημαϊκού έτους, σε σχολείο, σχολή ή εκπαιδευτικό ίδρυμα που είναι δημόσιο ή αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. (2) Διατηρούν την ιδιότητα του μαθητή ή του σπουδαστή δημόσιου ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος, για το χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα. 3)Απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται, ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη πιστοποιητικού μεταφοράς συνήθους κατοικίας ή οικοσκευής, στις παρακάτω περιπτώσεις: (1) Με την απέλαση στην Ελλάδα. (2) Με την υπέρβαση έξι (6) μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που διανύεται το ενδέκατο έτος της ηλικίας. 4)Για όσους παραμένουν στην Ελλάδα για σπουδές, απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται με την υπέρβαση δωδεκαετούς παραμονής και πριν από αυτή με τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών παραμονής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους είτε από την ολοκλήρωση των σπουδών είτε από την απώλεια της μαθητικής ή της σπουδαστικής ιδιότητας. 3.Η αναβολή κατάταξης των μόνιμων κατοίκων εξωτερικού διακόπτεται είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού. Άρθρο 13 Αναβολή κατάταξης υπηρετούντων σε ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους (Άρθρο 7 παρ.16 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997) Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όσων στρατευσίμων έχουν εκτός της ελληνικής και την υπηκοότητα άλλου κράτους και υπηρετούν στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του κράτους αυτού. Η αναβολή αυτή χορηγείται εφόσον οι σχετικοί λόγοι υπάρχουν κατά την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταταγεί στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαρκεί έως την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την προβλεπόμενη ημερομηνία απόλυσής του από τις ξένες τακτικές ένοπλες δυνάμεις και μπορεί να διακοπεί με αίτησή του. Άρθρο 14 Αναβολή κατάταξης ναυτολογημένων (Άρθρο 7 παρ.17 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997) Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων που κατά την ημερομηνία της αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους είναι ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων κ.ο.χ., με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα ασφαλιστικώς με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Η αναβολή αυτή διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν, στην ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, προστεθεί ένα (1) έτος και μπορεί να διακοπεί με αίτησή του. Άρθρο 15 Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων (Άρθρο 7 παρ.18 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997) Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση. Η αναβολή αυτή χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, διαρκεί έως την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου από την ορκωμοσία έτους και μπορεί να διακοπεί με αίτησή του. Άρθρο 16 Αναβολή κατάταξης προερχομένων από χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού ή την Τουρκία (Άρθρο 7 παρ.19 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997) Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Τουρκία ή σε χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού και έρχονται στην Ελλάδα, απευθείας ή μέσω άλλης χώρας. Οι χώρες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αναβολή αυτή χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει αν στην ημερομηνία άφιξης στην Ελλάδα προστεθούν τρία (3) έτη και μπορεί να διακοπεί με αίτησή του. Άρθρο 17 Αναβολή κατάταξης νοσηλευομένων, κρατουμένων και εκτοπισμένων (Άρθρο 7 παρ.20 και 21 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997) 1.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των παρακάτω: 1)Όσων νοσηλεύονται σε νοσοκομείο του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσοκομείο του εξωτερικού. 2)Όσων κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 3)Όσων έχουν εκτοπισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2.Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που ο υπόχρεος πρέπει να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η αναβολή αυτή διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο λόγος χορήγησής της. Άρθρο 18 Αναβολή κατάταξης ακολουθούντων θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες (Άρθρο 7 παρ. 22 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997) Για την αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες, εφαρμόζονται οι ειδικές γι΄ αυτούς διατάξεις του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144/7 Αυγ 1987, τ.Α΄) και του άρθρου 21 του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173/24 Αυγ 1995, τ.Α΄), όπως ισχύουν. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων αυτών καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 19 Αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας (Άρθρο 7 παρ.23 και 24 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997) 1.Αναβάλλεται η εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσων κρίνονται ότι αδυνατούν προσωρινά να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή για λόγους υγείας. Η αναβολή αυτή μπορεί να διαρκέσει δύο (2) έτη συνολικά και μπορεί να χορηγείται και τμηματικά κατά έτη ή εξάμηνα. Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση ανήκει στα ειδικά στρατολογικά συμβούλια και στις υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων. 2.Η υγειονομική εξέταση και επανεξέταση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 20 Αναβολή κατάταξης υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων (Άρθρο 7 παρ. 25 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997 και το άρθρο 17 παρ.4 Ν. 2913/2001) Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων που υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων. Η αναβολή κατάταξης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας και διαρκεί, για όσους εκλέγονται, όσο χρονικό διάστημα έχουν την ιδιότητα του Βουλευτή, Ευρωβουλευτή, Νομάρχη, Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας και πάντως όχι πέραν της μιας θητείας στα αξιώματα αυτά και για όσους δεν εκλέγονται, μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης των παραπάνω προσώπων από τα αρμόδια Δικαστήρια. Άρθρο 21 Αναβολή κατάταξης για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 (Άρθρο 7 παρ. 26 και 27 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2510/1997, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 3036/2002 και το άρθρο 82 παρ. 24 υποπαρ. β Ν. 3057/2002, αντίστοιχα) Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004 των στρατευσίμων των οποίων η, για οποιονδήποτε λόγο, νόμιμη παραμονή τους έξω απ΄ αυτές λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2003 και συμμετέχουν αποδεδειγμένα ως αθλητές ή εθελοντές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Άρθρο 22 Αναβολή κατάταξης των υπαλλήλων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Άρθρο μόνο Ν. 412/1947 (κύρωση της Σύμβασης περί των προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών της 13ης Φεβ 1946, άρθρο 5, τμήματα 17, 18 περ. γ, 19 και 20) 1.Αναβάλλεται η κατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων του Γενικού Γραμματέα, των Βοηθών Γενικών Γραμματέων και των υπαλλήλων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2.Ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. ορίζει τις κατηγορίες των υπαλλήλων στους οποίους χορηγείται η αναβολή. Υποβάλλει τον κατάλογο αυτών στη Γενική Συνέλευση και τον ανακοινώνει στις Κυβερνήσεις όλων των Μελών του Οργανισμού. Τα ονόματα των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες θα ανακοινώνονται κατά καιρούς στις Κυβερνήσεις των Μελών. 3.Η αναβολή του άρθρου αυτού χορηγείται σ΄ όσους αφορά μόνο προς το συμφέρον του των Ηνωμένων Εθνών και όχι προς προσωπικό τους όφελος. Ο Γενικός Γραμματέας έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να τη διακόψει στις περιπτώσεις που, κατά την κρίση του, η αναβολή θα παρακώλυε την απονομή της δικαιοσύνης, καθώς και στις περιπτώσεις που η διακοπή της δεν θίγει τα συμφέροντα του Οργανισμού. Όσον αφορά το Γενικό Γραμματέα, για την διακοπή της αναβολής του αποφασίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Άρθρο 23 Αναβολή κατάταξης των υπαλλήλων Ειδικευμένων Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών (Άρθρο πρώτο Ν. 471/1976 (κύρωση της Σύμβασης περί των προνομίων και ασυλιών, των Ειδικευμένων Οργανισμών της 21ης Νοε 1947, άρθρο Ι παρ.1 υποπαρ(ιι) και (νιι), άρθρο VΙ παρ.18, 20, 21 και 22) 1.Αναβάλλεται η κατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων όσων είναι ανώτεροι υπάλληλοι των Ειδικευμένων Οργανισμών, των οποίων τα ονόματα, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους, συμπεριλήφθησαν σε κατάλογο που συντάχθηκε από τον Προϊστάμενο του Ειδικευμένου Οργανισμού και εγκρίθηκε από το ενδιαφερόμενο κράτος, του οποίου την υπηκοότητα κατέχει ο ανώτερος υπάλληλος. 2.Την παραπάνω αναβολή δικαιούται και ο εκτελεστικός Προϊστάμενος κάθε Ειδικευμένου Οργανισμού, καθώς και κάθε ανώτερος υπάλληλος που τον αναπληρώνει σε περίπτωση που κωλύεται. 3.Κάθε Ειδικευμένος Οργανισμός καθορίζει τις κατηγορίες των ανωτέρων υπαλλήλων, στους οποίους χορηγείται η αναβολή του άρθρου αυτού, υποβάλλοντας κατάλογο αυτών στις Κυβερνήσεις όλων των Κρατών μερών της Σύμβασης Προνομίων και Ασυλιών Ειδικευμένων Οργανισμών της 21ης Νοε 1947, καθώς και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Τα ονόματα των ανωτέρων υπαλλήλων των κατηγοριών αυτών θα γνωστοποιούνται κάθε φορά στις Κυβερνήσεις των μερών. 4.Εάν άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι των Ειδικευμένων Οργανισμών κληθούν για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, το ενδιαφερόμενο Κράτος υποχρεούται, κατόπιν αιτήσεως του Ειδικευμένου Οργανισμού στον οποίο ανήκουν οι αναφερόμενοι υπάλληλοι, να χορηγήσει σ΄ αυτούς τις απαιτούμενες προσωρινές αναβολές από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή στη συνέχιση ουσιώδους υπηρεσίας. 5.Η αναβολή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων χορηγείται στους ανώτερους υπαλλήλους προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Ειδικευμένων Οργανισμών και όχι προς προσωπικό τους όφελος. Κάθε Ειδικευμένος Οργανισμός έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να άρει την αναβολή οποιουδήποτε ανωτέρου υπαλλήλου σε κάθε περίπτωση που, κατά την κρίση του, αυτή παρακωλύει το έργο της δικαιοσύνης και μπορεί να αρθεί χωρίς να παραβλάπτονται τα συμφέροντα του Οργανισμού. 6.Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου: 1)Με τον όρο Ειδικευμένοι Οργανισμοί νοούνται: (1) Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (2) Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (3) Η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (4) Η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (5) Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (6) Η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως (7) Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (8) Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (9) Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (10) Οποιοσδήποτε άλλος Οργανισμός που έχει σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 57 και 63 του Καταστατικού Χάρτη 2)Με τον όρο Εκτελεστικός Προϊστάμενος νοείται ο κύριος εκτελεστικός αξιωματούχος του Ειδικευμένου Οργανισμού, χαρακτηριζόμενος είτε ως Γενικός Διευθυντής είτε διαφορετικά. Άρθρο 24 Αναβολή κατάταξης των κατεχόντων την Ελληνική και τη Γερμανική υπηκοότητα (Άρθρο μόνο ν.δ. 4187/1961 (κύρωση της μεταξύ Ελλάδος και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας συνθήκης εγκατάστασης και ναυτιλίας της 18ης Μαρ 1960, άρθρο 4 και Πρωτόκολλο επί του άρθρου 4) 1.Όσοι έχουν εκτός της ελληνικής και τη γερμανική υπηκοότητα δεν υπόκεινται σε καμιά στρατιωτική υποχρέωση απέναντι στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στις παραγράφους του άρθρου αυτού. Δεν υποχρεούνται επίσης να κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις του άλλου συμβαλλόμενου κράτους εντός ή εκτός του εδάφους του. 2.Οι παραπάνω εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις του κράτους, στο οποίο έχουν τη μόνιμη διαμονή τους και τη βιοποριστική τους εγκατάσταση. 3.Ως εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης δεν θεωρείται η αμειβόμενη υπηρεσία ως διερμηνέα, επόπτη εργασίας ή εργάτη με σύμβαση εργασίας. 4.Η στρατιωτική υποχρέωση, που εκτελείται και αποδεικνύεται σύμφωνα με τα παραπάνω στο ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη, αναγνωρίζεται από το άλλο ως εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για όσο χρόνο εκτελέσθηκε. Άρθρο 25 Γενικές διατάξεις και ρύθμιση λεπτομερειών για τις αναβολές κατάταξης-Ειδική περίπτωση διακοπής των αναβολών (Άρθρο 8 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 Ν. 2510/1997) 1.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 1)Καθορίζονται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης των αναβολών κατάταξης των άρθρων 9 έως 21 του παρόντος διατάγματος, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, οι υποχρεώσεις όσων λαμβάνουν αναβολή κατάταξης και οι συνέπειες της μη τήρησής τους, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 2)Μπορεί, για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, να απαγορεύεται η χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, για ορισμένες σχολές ή ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και όταν οι σπουδές ή μέρος αυτών πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. 3)Μπορεί, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, να καθορίζεται μείωση της θητείας έως τρεις (3) μήνες και άλλα ευεργετήματα, για στρατεύσιμους που δικαιούνται αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, αλλά δεν ασκούν το δικαίωμα αυτό και κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις. 2.Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να διακόπτεται η αναβολή κατάταξης όλων ή ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, που αφορούν τα άρθρα 9 έως και 21 του παρόντος διατάγματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Άρθρο 26 Καταγραφή, απογραφή και στρατολογική παρακολούθηση των υπόχρεων σε στράτευση, κατανομή στρατευσίμων (Άρθρο 10 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 7 υποπαρ. α και β Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 Ν. 2510/1997 και άρθρο 32 παρ.1 Ν. 2932/2001) 1.Η καταγραφή όλων των αρρένων Ελλήνων γίνεται από τα κοινά στρατολογικά γραφεία και τις λοιπές στρατολογικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση τα μητρώα αρρένων, τα προξενικά μητρώα και τους στρατολογικούς πίνακες που συντάσσονται, τηρούνται και ενημερώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί μητρώων αρρένων. Η διαδικασία και ο τρόπος της καταγραφής και της στρατολογικής παρακολούθησης των αρρένων Ελλήνων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή, όπου απαιτείται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν δελτία απογραφής, στα οποία αναγράφουν με ακρίβεια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της στράτευσης και να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα. Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις αυτές υπέχουν, εκτός των προβλεπόμενων ποινικών συνεπειών, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις: 1)Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του δελτίου απογραφής. 2)Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής του δελτίου απογραφής. 3)Τριών (3) μηνών σε περίπτωση αναγραφής στο δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών. 3.Όσοι στρατεύσιμοι καταθέτουν με το δελτίο απογραφής ιατρικά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν σημαντικά προβλήματα υγείας, παραπέμπονται από τα αρμόδια στρατολογικά γραφεία στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Επιτροπή Απαλλαγών, για υγειονομική εξέταση και κρίση της σωματικής τους ικανότητας. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος παραπομπής καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των αρμοδίων κατά περίπτωση υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4.Μετά τη συγκέντρωση των δελτίων απογραφής οι στρατεύσιμοι κατανέμονται αριθμητικά και ονομαστικά στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με διαταγή της διεύθυνσης στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. Η παραπέρα κατανομή και επιλογή σε όπλα, σώματα, υπηρεσίες και ειδικότητες γίνονται από τις διευθύνσεις στρατολογικού και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 5.Δεν επιτρέπεται η μεταφορά από κλάδο σε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στρατευσίμων που έχουν κατανεμηθεί. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να γίνεται μεταφορά στρατευσίμων, εφόσον επιβάλλεται για την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για την αξιοποίηση ειδικών προσόντων και γνώσεων αυτών. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: 1)Τα στοιχεία που αναγράφονται στα δελτία απογραφής, ο τρόπος και ο χρόνος συμπλήρωσης, κατάθεσης, διακίνησης και τήρησής τους, καθώς και τα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. 2)Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αριθμητικής και ονομαστικής κατανομής των στρατευσίμων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, της επιλογής σε όπλα, σώματα, υπηρεσίες και ειδικότητες, καθώς και της κατ΄ εξαίρεση μεταφοράς στρατευσίμων από έναν κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε άλλο. 7.Οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), μετά το πέρας της φοίτησης και την απόκτηση πτυχίου Α.Ε.Ν., κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό. Άρθρο 27 Διαδικασία στράτευσης (Άρθρο 10 παρ.6 και 7 υποπαρ.γ Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 Ν. 2510/1997) 1.Οι στρατεύσιμοι καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, κοινοποιείται σε όλες τις αρμόδιες αρχές και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ανάλογα με τις ανάγκες, η πρόσκληση μπορεί να είναι ονομαστική ή γενική, ολόκληρης κλάσης ή τμηματική, κατά δήμους ή κοινότητες, περιφέρειες ή κατηγορίες. Όσοι δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων (αδήλωτοι) και ανήκουν στην ίδια κλάση ή κατηγορία με αυτούς που καλούνται για κατάταξη, υποχρεούνται να κατατάσσονται χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση. 2.Οι καλούμενοι για κατάταξη υποχρεούνται να κατατάσσονται την τασσόμενη με την απόφαση πρόσκλησης ημερομηνία ή προθεσμία και στις μονάδες που καθορίζονται με την απόφαση αυτή. Όσοι δεν κατατάσσονται ή κατατάσσονται εκπρόθεσμα κηρύσσονται ανυπότακτοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία πρόσκλησης και κατάταξης των στρατευσίμων και των ανυποτάκτων στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Άρθρο 28 Κατάταξη, υγειονομική εξέταση και επανεξέταση στρατευσίμων και οπλιτών (Άρθρο 11 Ν. 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 Ν. 2510/1997) 1.Οι στρατεύσιμοι και οι ανυπότακτοι που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση και, εφόσον δεν επιβάλλεται η προσωρινή αναβολή εκπλήρωσης της στρατεύσιμης υποχρέωσής τους, εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες σωματικής ικανότητας: 1)Ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1). 2)Ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι/2). 3)Ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι/3). 4)Ικανοί κατηγορίας τέταρτης (Ι/4). 5)Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5). 2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα νοσήματα, οι παθήσεις και οι βλάβες της υγείας που πρέπει να έχουν οι στρατεύσιμοι για να ενταχθούν στις κατηγορίες σωματικής ικανότητας της προηγούμενης παραγράφου ή να τύχουν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των ειδικών στρατολογικών συμβουλίων, η αρμοδιότητα των υγειονομικών επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων και η διαδικασία και ο τρόπος υγειονομικής εξέτασης των στρατευσίμων που παρουσιάζονται για κατάταξη. Με όμοια απόφαση καθορίζονται επίσης η συγκρότηση, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων, συμβουλίων και επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία υγειονομικής επανεξέτασης των στρατευσίμων, που έχουν κριθεί από οποιοδήποτε συμβούλιο και επιτροπή, καθώς και οι υποχρεώσεις όσων παραπέμπονται για επανεξέταση και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσής τους. 4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Υγείας και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων και συμβουλίων, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία υγειονομικής εξέτασης των στρατευσίμων που καλούνται για κατάταξη, εφόσον αδυνατούν λόγω υγείας να προσέλθουν στις μονάδες κατάταξης: 1)Όσων διαμένουν σε δήμο ή κοινότητα, όπου εδρεύει φρουραρχείο. 2)Όσων διαμένουν σε δήμο ή κοινότητα, όπου δεν εδρεύει φρουραρχείο. 3)Όσων διαμένουν στο εξωτερικό. 5.Στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού υπάγονται και οι ανυπότακτοι που αδυνατούν να μετακινηθούν για κατάταξη. Άρθρο 29 Κατάταξη προτάκτων και εθελοντών στις Ένοπλες Δυνάμεις (Άρθρο 21 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 Ν. 2510/1997, το άρθρο 20 Ν. 2936/2001 και το άρθρο 3 Ν. 3036/2002) 1.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιτρέπεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως προτάκτων, για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, Ελλήνων που έχουν ενηλικιωθεί και δεν έχουν κληθεί για κατάταξη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία της πρόσκλησης και κατάταξης και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 2.Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να επιτρέπεται η εθελοντική κατάταξη, ως εθελοντών, στρατευσίμων ή εφέδρων που ανήκουν σε κλάση ή κατηγορία που δεν έχει κληθεί για κατάταξη, καθώς και ομογενών που έχουν ενηλικιωθεί και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία της κατάταξης, οι υποχρεώσεις των κατατασσόμενων, οι λόγοι προσωρινής και οριστικής απόλυσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 3.Για την κατάταξη στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών ή υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 30 Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (Άρθρο 12 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 Ν. 2510/1997 και το άρθρο 17 παρ. 2 Ν. 2913/2001) 1.Η στρατιωτική υποχρέωση εκπληρώνεται αποκλειστικά στις μονάδες και υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Πρόνοιας ή Εθνικής Άμυνας και Γεωργίας, μπορεί να επιτρέπεται η διάθεση σε περιφερειακά ιατρεία ή κέντρα υγείας ή αγροτικά κτηνιατρεία, οπλιτών πτυχιούχων ιατρικής ή φαρμακευτικής ή κτηνιατρικής αντίστοιχα, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξάμηνη στρατιωτική υπηρεσία. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι όροι, οι λοιπές προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης, τα ειδικότερα προσόντα, οι διευκολύνσεις, οι όροι απασχόλησης και η τυχόν αμοιβή, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των παραπάνω οπλιτών. 2.Η πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση εκπληρώνεται όπως και η στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση και μπορεί να εξαγορασθεί ή να αρθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 34 του παρόντος διατάγματος. 3.Επιτρέπεται η τμηματική, τουλάχιστον κατά δίμηνο, εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των μονίμων κατοίκων εξωτερικού, οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους. 4.Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταργείται το δικαίωμα της τμηματικής εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Με όμοια απόφαση, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, ενιαία και για τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, ο τύπος και ο τρόπος καταρτισμού, συμπλήρωσης, τήρησης και διακίνησης των ατομικών εγγράφων των οπλιτών. Άρθρο 31 Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων (Άρθρο 16 Ν. 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.15 Ν. 2109/1992 και το άρθρο 3 Ν. 3036/2002) 1.Στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων γράφονται, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, οι οπλίτες και οι έφεδροι οπλίτες που απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και οι οπλίτες που είτε έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ειδικές γι΄ αυτούς διατάξεις και δεν έχουν εγγραφεί στην εφεδρεία Σώματος είτε βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: 1)Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής από την εφεδρεία. 2)Η διαδικασία κατανομής των εφέδρων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. 3)Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφοράς από την εφεδρεία κλάδου στην εφεδρεία άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. 4)Οι υποχρεώσεις των εφέδρων και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης τους. 5)Ο τρόπος και η διαδικασία πρόσκλησης των εφέδρων για εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας. 6)Οι εξαιρούμενοι και οι δικαιούμενοι αναστολής από την πρόσκληση για κατάταξη έφεδροι. 7)Η διαδικασία και ο τρόπος κατάταξης και υγειονομικής εξέτασης και επανεξέτασης της σωματικής ικανότητας των εφέδρων. 8)Ο χρόνος και η διαδικασία απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις των οπλιτών από την εφεδρεία. 9)Ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και των ειδικών καταστάσεων των οπλιτών από την εφεδρεία. 10)Κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 3.Οι έφεδροι που αρνούνται να παραλάβουν οποιοδήποτε στρατιωτικό έγγραφο διώκονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Άρθρο 32 Άδειες απουσίας (Άρθρο 13 παρ.3 ν.δ. 4111/1960, άρθρο 13 Ν. 1763/1988, άρθρο 15 παρ.3 και άρθρο 18 Ν. 1911/1990 (Κύρωση της Φ.420/55/Γ.760/12 Φεβ 90 Απόφ. ΥΕΘΑ, άρθρο 2), άρθρο 16 Ν. 2731/1999, άρθρο 30 υποπαρ.β Ν. 2510/1997, άρθρο 18 παρ.1 Ν. 3036/2002 και άρθρο 82 παρ.24 περ.γ,δ Ν. 3057/2002) 1.Οι άδειες απουσίας των οπλιτών διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 1)Μικρής διάρκειας δέκα συνολικώς ημερών, που χορηγείται τμηματικά. 2)Κανονική τριάντα ημερών για τους υπόχρεους πλήρους θητείας, δεκαπέντε για τους υπόχρεους δωδεκάμηνης και δέκα για τους υπόχρεους εξάμηνης θητείας. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά, έστω και τμηματικά. 3)Τιμητική μέχρι δέκα ημερών, κατά περίπτωση, που χορηγείται για διακεκριμένες πράξεις κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής υπηρεσίας. 4)Αναρρωτική. 5)Αγροτική ή φοιτητική ή για αντιμετώπιση θεομηνίας, μέχρι τριάντα ημερών συνολικά. 6)Προσωπική, που χορηγείται για την αντιμετώπιση σημαντικών προσωπικών προβλημάτων ή για την εκπλήρωση σοβαρών οικογενειακών υποχρεώσεων. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή, ανάλογα με τη διάρκεια της στρατεύσιμης υποχρέωσης, η μείωση των ημερών διάρκειας, η συγχώνευση ή κατάργηση κάποιας κατηγορίας αδειών, που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη, ο καθορισμός της συνολικής διάρκειας αυτών, καθώς και η χορήγηση τιμητικής άδειας, πέραν του προβλεπόμενου, από την υποπαράγραφο γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ορίου, σε αθλητές Εθνικών-Ολυμπιακών Ομάδων ομαδικών και ατομικών αθλημάτων. Η αναρρωτική άδεια, που χορηγείται μετά από νοσηλεία για πάθηση ή βλάβη που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, καθώς και η τιμητική δεν υπολογίζονται στα όρια της συνολικής διάρκειας που καθορίζει η παραπάνω απόφαση. 3.Στους έφεδρους οπλίτες και στους οπλίτες από την εφεδρεία χορηγείται κανονική άδεια πέντε ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο υπηρεσίας, που υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Για την αναρρωτική άδεια ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου. 4.Χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων, εμφανιστές ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα) εργαζόμενοι σε ακτινολογικά ή και κάθε άλλης φύσης εργαστήρια των Ενόπλων Δυνάμεων δικαιούνται, πλέον των υπολοίπων αδειών απουσίας, και άδεια επικίνδυνης εργασίας διάρκειας ενός μηνός κατ΄ έτος. 5.Στους οπλίτες και στους έφεδρους οπλίτες που είναι πατέρες τέκνου ή τέκνων χορηγείται κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων γονική άδεια ως εξής: 1)Στους πατέρες ενός ζώντος τέκνου: γονική άδεια πέντε (5) ημερών. 2)Στους πατέρες δύο ζώντων τέκνων: γονική άδεια δέκα (10) ημερών. 3)Στους πατέρες τριών ζώντων τέκνων: γονική άδεια δεκαπέντε (15) ημερών. 6.Η γονική άδεια χορηγείται στους παραπάνω από το διοικητή της Μονάδας στην οποία υπηρετούν, οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, είναι ανεξάρτητη όλων των άλλων αδειών και υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. 7.Η γονική άδεια χορηγείται κατόπιν υποβολής από τους ενδιαφερόμενους στη Μονάδα τους πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, το οποίο εκδίδεται από το Δήμο ή την Κοινότητα, στα Δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι. 8.Στους έφεδρους αξιωματικούς, οπλίτες, έφεδρους οπλίτες και οπλίτες από την εφεδρεία, μπορεί να χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30) ημέρες συνολικά, εφόσον είναι γραμμένοι ως Μέλη μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και η συμμετοχή τους σε προγράμματα Μ.Κ.Ο. για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαία. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά από αιτιολογημένο και προσδιορισμένο αίτημα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) και μόνον εφόσον οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, θεωρείται δε εξ ολοκλήρου ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. 9.Στους εφέδρους αξιωματικούς και οπλίτες χορηγείται ειδική άδεια είκοσι (20) ημερών συνολικά, εφόσον υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και επιλεγούν από την Ο.Ε. Αθήνα 2004, προκειμένου να συμμετάσχουν, μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ως εθελοντές στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004, για το χρόνο και τα καθήκοντα που θα καθορίσει για τον καθένα η αρμόδια Ολυμπιακή Επιτροπή. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, θεωρείται δε εξ ολοκλήρου ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών, που καθορίζονται στο άρθρο αυτό. 10.Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ανειλημμένης υποχρέωσης, οι υπόχρεοι θα καλούνται για επανακατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να υπηρετήσουν αναδρομικά όλο το χρονικό διάστημα της ειδικής άδειας που χορηγήθηκε. 11.Στους στρατεύσιμους, οι οποίοι θα επιλεγούν από την Ο.Ε. Αθήνα 2004 και θα συμμετάσχουν αποδεδειγμένα ως εθελοντές στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004, θα χορηγείται ειδική άδεια είκοσι (20) ημερών συνολικά, εφόσον καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, θεωρείται δε εξ ολοκλήρου ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών, που καθορίζονται στο άρθρο αυτό. 12.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών των παραγράφων 1,2,3,8,9,10 και 11 του άρθρου αυτού, οι υποχρεώσεις των αδειούχων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή τους. Άρθρο 33 Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας (Άρθρο 11 Ν.Δ.1007/1971, άρθρο 7 παρ. 4 Ν.Δ.1033/ 1971, άρθρο 14 Ν. 1763/1988,άρθρο 12 παρ.3 Ν. 1911/ 1990 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ.1 Ν. 2984/2002, άρθρο 25 Ν. 2510/1997 και άρθρο 33 παρ.1 και 2 Ν. 2913/2001) 1.Ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των οπλιτών και εφέδρων οπλιτών υπολογίζεται όλος ο χρόνος που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εκτός από το χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων: 1)Άγνοιας ή λιποταξίας. 2)Πειθαρχικής φυλάκισης, άσχετα αν εκτίθηκε ή όχι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. 3)Προσωρινής κράτησης, εκτός αν επακολούθησε αθώωση, απαλλαγή ή οριστική παύση της δίωξης ή η δίωξη κηρύχθηκε απαράδεκτη. 4)Φυλάκισης ή κράτησης που επιβλήθηκε από ποινικό δικαστήριο, κατά το μέρος που έχει εκτιθεί. 5)Άδειας απουσίας μεγαλύτερης των ορίων του άρθρου 32 του παρόντος διατάγματος. 2.Ο χρόνος αιχμαλωσίας καθώς και ο χρόνος πειθαρχικής φυλάκισης μέχρι τριάντα πέντε ημέρες υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. 3.Ο χρόνος υπηρεσίας στη Στρατιωτική Υπηρεσία Κατασκευής Έργων Ανασυγκρότησης (Σ.Υ.ΚΕ.Α.) και στις μονάδες της, στις μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων και στην Εθνική Αντίσταση, υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις.Ειδικότερα: 1)Ο χρόνος υπηρεσίας (συνεχούς ή διακεκομμένης) των εθελοντών νέων προστρατιωτικής ηλικίας στη Στρατιωτική Υπηρεσία Κατασκευής Έργων Ανασυγκρότησης και στις μονάδες της, εκτός από το πρώτο εξάμηνο, λογίζεται στο μισό ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, μόνο για κάλυψη των στρατιωτικών υποχρεώσεων (πλήρους ή μειωμένης θητείας) που προβλέπονται από την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, εφόσον: (1) Διανύθηκε μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου εβδόμου έτους της ηλικίας των ενδιαφερόμενων. (2) Πρόκειται για πραγματική υπηρεσία, χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία τους για οποιαδήποτε αιτία (νοσηλεία στο νοσοκομείο ή στο σπίτι, αναρρωτική ή κανονική άδεια κλπ), εκτός από την περίπτωση αποχής που είναι συνέπεια ατυχήματος στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής. 2)Ανεξάρτητα από τη διάρκεια της αναγνωριζόμενης, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπηρεσίας, οι απολυόμενοι από τη Σ.Υ.ΚΕ.Α. εθελοντές υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, σε κατάταξη για τρίμηνη τουλάχιστον βασική στρατιωτική εκπαίδευση, εφόσον δεν έχουν υποστεί τέτοια, για τη συμπλήρωση τυχόν επιπλέον υποχρεώσεων. 4.Όσοι οπλίτες είναι υπόχρεοι πλήρους θητείας και ανήκουν στο Τεχνικό προσωπικό του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (Τ.Ε.Ν.Ξ.), υπηρετούν χρόνο υπηρεσίας μειωμένο κατά το διπλάσιο του αριθμού ημερών εργασίας μέσα σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο. Η μείωση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους έξι (6) μήνες, αναγνωρίζεται μόνο εφόσον αυτοί δεν απέσυραν την υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σ΄ ένα εξάμηνο από την έναρξη της εργασίας σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο και αφαιρείται από την, κατά περίπτωση, στρατεύσιμη και εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.) του Πολεμικού Ναυτικού το εντεταλμένο για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανημάτων, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των ναρκαλιευτικών-ναρκοθηρευτικών πλοίων, όταν εκτελείται εκκαθάριση ενεργών ναρκοπεδίων ή εξουδετέρωση οποιουδήποτε τύπου εκρηκτικού μηχανήματος ή υπόπτου αντικειμένου στη θάλασσα. 5.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διάρκεια και ο τρόπος υπολογισμού ως χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας του χρόνου υπηρεσίας στην Εθνοφυλακή. 6.Υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ο μετά την ορκωμοσία τους χρόνος φοίτησης στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, για όσους μαθητές (Ευέλπιδες, Ναυτικούς Δοκίμους, Ικάρους, μαθητές Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), μαθητές Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.), Δοκίμους Υπαξιωματικούς-Κελευστές Πολεμικού Ναυτικού και μαθητές Σχολών Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) και Σχολών Υπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.) απομακρύνονται ή απολύονται ή αποβάλλονται εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου. 7.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναλογικά και για τους απολυόμενους πριν την πενταετία εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας. 8.Αναγνωρίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ο χρόνος κατά τον οποίο Έλληνες, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους, υπηρέτησαν σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους με στρατιωτική ιδιότητα. Η υπηρεσία που αναγνωρίζεται καλύπτει στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, την οποία υπέχουν πριν, κατά ή μετά την υπηρεσία τους σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους, καθώς και τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί οποτεδήποτε, εκτός από εκείνες που προέρχονται από ανυποταξία. 9.Όσοι δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω υποχρεώσεις μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο αυτών, μετά προηγούμενη αναγνώριση τριών (3) τουλάχιστον μηνών υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 34 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και στην προκείμενη περίπτωση. 10.Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού διατελούν ή διατέλεσαν οποτεδήποτε σε ανυποταξία, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες από την ημερομηνία αναγνώρισης της υπηρεσίας τους στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του Εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου. 11.Στις διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου αυτού υπάγονται και όσοι έχουν υπηρετήσει σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους πριν από την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 12.Όσοι διατελούν σε λιποταξία υπάγονται ομοίως στις διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 13.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου περί αναγνώρισης υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους, η προθεσμία εξαγοράς του υπόλοιπου των στρατιωτικών υποχρεώσεων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή των παρ. 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου αυτού. Άρθρο 34 Πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις (Άρθρο 25 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 Ν. 2510/1997) 1.Η πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή των εκδιδομένων σε εκτέλεσή του διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων ή που έχει επιβληθεί με βάση προϊσχύσασες διατάξεις, μπορεί να αίρεται, αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας ή να εξαγοράζεται. 2.Η πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, που επιβάλλεται για ανυποταξία ή λιποταξία, αίρεται σε περίπτωση αθώωσης ή απαλλαγής από την κατηγορία. Χρηματικά ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν για την εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης πριν από την αθώωση ή την απαλλαγή, δεν επιστρέφονται. 3.Το χρηματικό ποσό της εξαγοράς κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άρσης ή εξαγοράς των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Άρθρο 35 Προσωρινή και οριστική απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις (Άρθρο 15 παρ.1 και 2 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 Ν. 2510/1997) 1.Οι οπλίτες, έφεδροι οπλίτες και οι οπλίτες από την εφεδρεία απολύονται προσωρινά από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον συντρέχει λόγος απόλυσης και δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους. Η ημέρα κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Αντίθετα, η ημέρα απόλυσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, είναι δε η αμέσως επόμενη μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. 2.Οι οπλίτες, οι έφεδροι οπλίτες και οι οπλίτες από την εφεδρεία απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την εκπλήρωση, κατά σειρά, της προβλεπόμενης κατά περίπτωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, της εφεδρικής υποχρέωσης, του χρόνου που δεν υπολογίζεται ως στρατιωτική υπηρεσία και των τυχόν πρόσθετων υποχρεώσεων. Άρθρο 36 Προσωρινή απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και επανακατάταξη σ΄ αυτές των οπλιτών και εφέδρων ή δοκίμων εφέδρων αξιωματικών που προτείνονται υποψήφιοι Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές (Άρθρο 18 Ν. 1911/1990 (κύρωση της Φ.429.1/62/ 130461/Σ.1960/5 Απρ 1990 Απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας) 1.Οι οπλίτες, οι έφεδροι αξιωματικοί και οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί που υποβάλλουν ή αποδέχονται υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως Βουλευτών ή Ευρωβουλευτών, απολύονται προσωρινά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της πρότασης υποψηφιότητας στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου και εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. 2.Η προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, ενεργείται από τη μονάδα στην οποία αυτοί υπηρετούν, με βάση βεβαίωση ή έγγραφο του προέδρου του αρμόδιου δικαστηρίου περί της επίδοσης σ΄ αυτόν της πρότασης υποψηφιότητας. 3.Η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, αρχίζει από την ημερομηνία της προσωρινής απόλυσης και διακόπτεται: 1)Για όσους δεν ανακηρύσσονται υποψήφιοι: Από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων από το αρμόδιο δικαστήριο. 2)Για όσους ανακηρύσσονται υποψήφιοι, αλλά δεν εκλέγονται: Από την ημερομηνία ανακήρυξης των Βουλευτών ή Ευρωβουλευτών από το αρμόδιο δικαστήριο. 3)Για όσους προσφεύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο κατά του κύρους εκλογής: Από την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης επί της προσφυγής τους και εφόσον αυτή απορρίπτει την προσφυγή. 4)Για όσους εκλέγονται Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές: Από την ημερομηνία αποβολής, για οποιοδήποτε λόγο, της ιδιότητας του Βουλευτή ή του Ευρωβουλευτή. 4.Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται, μετά τη διακοπή της εξαίρεσής τους: 1)Να καταθέτουν με αίτησή τους στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο και μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διακοπής της εξαίρεσης: (1) Όσοι δεν ανακηρύσσονται υποψήφιοι: Βεβαίωση ή πιστοποίηση του αρμόδιου δικαστηρίου ή της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από την οποία να προκύπτει η μη ανακήρυξη και η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής δικαστικής απόφασης. (2) Όσοι ανακηρύσσονται υποψήφιοι, αλλά δεν εκλέγονται: Βεβαίωση ή πιστοποίηση του αρμόδιου δικαστηρίου από την οποία να προκύπτει η μη εκλογή και η ημερομηνία ανακήρυξης των εκλεγέντων Βουλευτών ή Ευρωβουλευτών. (3) Όσοι προσφεύγουν κατά του κύρους εκλογής: Βεβαίωση του αρμόδιου δικαστηρίου από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που απέρριψε την προσφυγή. (4) Όσοι εκλέγονται Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές και αποβάλλουν την ιδιότητά τους: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την ημερομηνία αποβολής της ιδιότητας του Βουλευτή ή του Ευρωβουλευτή. 2)Να επανακατατάσσονται στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ως εξής: (1) Όσοι έχουν περατώσει τη βασική εκπαίδευση: Στη μονάδα από την οποία απολύθηκαν προσωρινά και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διακοπής της εξαίρεσής τους. (2) Όσοι δεν έχουν περατώσει τη βασική εκπαίδευση: Με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη ΕΣΣΟ από την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διακοπής της εξαίρεσής τους. 5.Όσοι δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη βεβαίωση ή τη δήλωση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο α της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, υπέχουν, εκτός από τις συνέπειες της τυχόν εκπρόθεσμης επανακατάταξης τους στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, και δίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε χρηματικό πρόστιμο ή να αρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος διατάγματος. 6.Όσοι απολύονται προσωρινά και εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στερούνται του δικαιώματος να τύχουν αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών ή λόγω αδελφού που υπηρετεί ή υποχρεούται για κατάταξη την ίδια μέρα ή εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος διατάγματος. 7.Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν, από την Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ενώ τα της προσωρινής απόλυσης και επανακατάταξης ρυθμίζονται από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρθρο 37 Προσωρινή απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των οπλιτών που είναι πτυχιούχοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), επανακατάταξη ή οριστική απόλυσή τους (Άρθρο 32 Ν. 2932/2001) 1.Οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), μετά το πέρας της φοίτησης και την απόκτηση πτυχίου Α.Ε.Ν., κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό προς εκτέλεση δωδεκάμηνης στρατιωτικής υπηρεσίας, προκειμένου να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση και με τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής απολύονται προσωρινά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Για να καταστεί η απόλυση οριστική πρέπει μέσα σε πέντε χρόνια από την προσωρινή απόλυση να συμπληρώσουν θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τριάντα έξι μηνών σε εμπορικά πλοία. Σε διαφορετική περίπτωση, οι προσωρινά απολυθέντες υποχρεούνται σε επανακατάταξη, προκειμένου να εκπληρώσουν τυχόν υπόλοιπο στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. 2.Οι σπουδαστές των Α.Ε.Ν., που, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος, μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης θητείας δωδεκάμηνης διάρκειας, δικαιούνται, με τις ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις, να καταταγούν προς εκτέλεση οκτάμηνης στρατιωτικής υπηρεσίας. 3.Για τη συμπλήρωση της θαλάσσιας υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου προσμετράται ο χρόνος επιτυχούς φοίτησης στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού για απόκτηση διπλώματος εμπορικού ναυτικού, καθώς και θαλάσσια υπηρεσία έως δώδεκα μηνών, που αποκτάται σε εμπορικά πλοία υπό ξένη σημαία, εφόσον εξαγορασθεί ασφαλιστικά στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. 4.Η εφαρμογή του άρθρου αυτού ισχύει για όσους καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μεταγενέστερα. 5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Άρθρο 38 Προσωρινή απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και επανακατάταξη σ΄ αυτές των οπλιτών και των εφέδρων ή δοκίμων εφέδρων αξιωματικών που απολύονται υπό όρο από μη στρατιωτικές φυλακές (Άρθρο 18 Ν. 1911/1990 (κύρωση της Φ.429.1/63/ 130465/Σ.1959/5 Απρ 1990 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας) 1.Οι οπλίτες, οι έφεδροι οπλίτες, οι έφεδροι αξιωματικοί και οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί που κρατούνται σε μη στρατιωτικές φυλακές και αποφυλακίζονται από αυτές υπό όρο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, απολύονται προσωρινά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από την ημερομηνία της υπό όρο απόλυσης από τις φυλακές και εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. 2.Η προσωρινή απόλυση ενεργείται από τη μονάδα ή τη στρατιωτική φυλακή στην οποία ανήκει οργανικά ο υπό όρο απολυόμενος από τις φυλακές, με βάση αντίγραφο του σχετικού βουλεύματος του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου και αντίγραφο της έκθεσης αποφυλάκισης. 3.Η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αρχίζει την ημερομηνία της προσωρινής απόλυσης και διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα της δοκιμασίας, διακόπτεται δε σε περίπτωση άρσης της υπό όρο απόλυσης ή διακοπής της για οποιοδήποτε λόγο. 4.Όσοι εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διακοπή ή τη λήξη της εξαίρεσης, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής από την οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία διακοπής ή λήξης της εξαίρεσής τους. Αυτοί επανακατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις ως εξής: 1)Όσοι έχουν περατώσει τη βασική εκπαίδευση: Σε μονάδα εκστρατείας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης ή διακοπής της εξαίρεσής τους. 2)Όσοι δεν έχουν περατώσει τη βασική εκπαίδευση: Με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη ΕΣΣΟ από την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διακοπής της εξαίρεσής τους. 5.Όσοι δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπροθέσμως τη βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, υπέχουν, εκτός από τις συνέπειες της τυχόν εκπρόθεσμης επανακατάταξής τους στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, και δίμηνη πρόσθετη υποχρέωση, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε χρηματικό πρόστιμο ή να αρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος διατάγματος. 6.Όσοι απολύονται προσωρινά και εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στερούνται του δικαιώματος να τύχουν αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών ή λόγω αδελφού που υπηρετεί ή υποχρεούται για κατάταξη την ίδια ημέρα ή εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος διατάγματος. 7.Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ενώ τα της προσωρινής απόλυσης και επανακατάταξης ρυθμίζονται από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρθρο 39 Προσωρινή απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών (Άρθρο 6 παρ.9 Ν. 3027/2002) Οι σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι οποίοι, διαγραφόμενοι από τις σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας ή πτητικής ανεπάρκειας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6, παράγραφος 9 Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/28 Ιουν 2002, τ.Α΄), εγγράφονται σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εσωτερικού ή, προκειμένου για σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών της οικείας Σχολής ή Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απολύονται και τους παρέχεται δικαίωμα λήψης αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 40 Δαπάνες κίνησης (Άρθρο 23 Ν. 1763/1988) 1.Οι δαπάνες κίνησης των στρατευσίμων και εφέδρων βαρύνουν το Δημόσιο στις παρακάτω περιπτώσεις: 1)Κατά την παρουσίασή τους σε μονάδα κατάταξης. 2)Κατά τη μετάβασή τους στον τόπο μόνιμης διαμονής, όταν απολύονται για οποιοδήποτε λόγο από τις Ένοπλες Δυνάμεις. 3)Κατά την παρουσίασή τους σε άλλες στρατιωτικές αρχές και την επιστροφή τους στον τόπο μόνιμης διαμονής, όταν η μετακίνηση γίνεται με εντολή στρατιωτικής αρχής. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επεκτείνονται ή να περιορίζονται οι περιπτώσεις μετακινήσεων των οποίων η δαπάνη βαρύνει το Δημόσιο, καθώς και να ορίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Άρθρο 41 Στρατευόμενοι υπάλληλοι (Άρθρο 24 Ν. 1763/1988) 1.Τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καθώς και ιδιωτικοί υπάλληλοι ή εργάτες που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις ως οπλίτες, μετά την απόλυσή τους, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν. 2.Οπλίτες από την εφεδρεία, που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις: 1)Εφόσον είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. θεωρούνται ότι διατελούν σε άδεια και, μετά την απόλυσή τους, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν. 2)Εφόσον είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι ή εργάτες, μετά την απόλυσή τους, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν. 3.Διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα στρατευομένων, οι οποίοι δεν υπάγονται στις κατηγορίες των προηγούμενων παραγράφων, δε θίγονται. Άρθρο 42 Εφεδρεία οπλιτών Σωμάτων (Άρθρο 27 Ν. 1763/1988) 1.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφοράς εφέδρων από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία των Σωμάτων. 2.Οι μεταφερόμενοι σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο έφεδροι διέπονται από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εφεδρεία των Σωμάτων αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ - ΛΙΠΟΤΑΚΤΕΣ - ΑΠΟΔΗΜΙΑ Άρθρο 43 Ανυπότακτοι (Άρθρο 17 Ν. 1763/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ.1 Ν. 2510/1997 και άρθρο 3 Ν. 3036/2002). 1.Ανυπότακτοι κηρύσσονται όσοι, μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν εμφανίζονται στις ορισμένες ημερομηνίες ή προθεσμίες στις μονάδες κατάταξης. 2.Η ανυποταξία αρχίζει από την επόμενη της οριζόμενης ημέρας κατάταξης ή, εφόσον ορίζεται προθεσμία κατάταξης, από την επόμενη της τελευταίας ημέρας. Οι περί προθεσμιών διατάξεις του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται στην προκείμενη περίπτωση. 3.Η ανυποταξία διακόπτεται: 1)Με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του ανυπότακτου. 2)Με την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. 3)Με τη σύλληψη για την ανυποταξία. 4)Με την παρουσίαση του ανυπότακτου στην αρμόδια στρατιωτική δικαστική αρχή. 5)Με την κρίση του ανυπότακτου, από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακαταλλήλου για στράτευση ή με τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας. 4.Η ανυποταξία, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία διατελεί η Χώρα κατά την ημερομηνία έναρξής της, διακρίνεται σε ανυποταξία ειρήνης, μερικής ή γενικής επιστράτευσης και πολέμου, ανάλογα δε με τον τόπο διαμονής του ανυπότακτου κατά την έναρξη της ανυποταξίας, σε εσωτερικού και εξωτερικού. Σε περίπτωση που η Χώρα περιέλθει σε βαρύτερη κατάσταση, η ανυποταξία επιτείνεται αντιστοίχως. Στους ανυπότακτους εξωτερικού υπάγονται και οι ανυπότακτοι εσωτερικού, που μετά την κήρυξή τους αναχώρησαν για το εξωτερικό. 5.Στους ανυπότακτους μερικής ή γενικής επιστράτευσης ή πολέμου επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις και στους ανυπότακτους ειρήνης φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Σε όλες τις κατηγορίες ανυποτάκτων επιβάλλεται επίσης πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση έξι μηνών, καθώς και οι στερήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 45 του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 44 Λιποτάκτες (Άρθρο 18 Ν. 1763/1988) 1.Λιποτάκτες κηρύσσονται οι οπλίτες οποιαδήποτε κατηγορίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 2.Για τη διακοπή της λιποταξίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του παρόντος διατάγματος. 3.Στους λιποτάκτες επιβάλλονται οι οριζόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα κατά περίπτωση ποινικές κυρώσεις, πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση ίση με το χρόνο της λιποταξίας και μέχρι έξι μήνες, καθώς και οι στερήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 45 Στερήσεις ανυποτάκτων και λιποτακτών (Άρθρο 19 Ν. 1763/1988 και άρθρο 3 Ν. 3036/2002)1. Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία στερούνται της ικανότητας να εκλέγουν και να εκλέγονται. 2.Η αμετάκλητη καταδίκη για τα ίδια εγκλήματα επιφέρει στέρηση του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος που προϋποθέτει άδεια διοικητικής ή αστυνομικής αρχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3.Άδειες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και προηγήθηκαν της καταδίκης, θεωρούνται άκυρες και ανακαλούνται από την ημερομηνία που η καταδίκη έγινε αμετάκλητη. 4.Για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες ισχύουν επίσης οι στερήσεις διορισμού που προβλέπονται κάθε φορά από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. 5.Οι στερήσεις των προηγούμενων παραγράφων σε περίοδο ειρήνης ή μερικής επιστράτευσης παύουν να ισχύουν, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: 1)Εκπληρωθούν όλες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή συμπληρωθεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας και 2)Εκτιθεί η ποινή που επιβλήθηκε. Σε περίπτωση γενικής επιστράτευσης ή πολέμου οι παραπάνω στερήσεις παύουν να ισχύουν μόνο με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας και την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε. Άρθρο 46 Αποδημία (Άρθρο 20 Ν. 1763/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 4 Ν. 1911/1990, το άρθρο 13 παρ.2 Ν. 2510/1997, το άρθρο 17 παρ.3 Ν. 2913/2001 και το άρθρο 2 Ν. 3036/2002, άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 3036/2002 και άρθρο 82 παρ.24 υποπαρ. α Ν. 3057/2002) 1.Στους ανυπότακτους και λιποτάκτες απαγορεύεται: 1)Η αποδημία σε χώρα του εξωτερικού ή η ναυτολόγηση σε πλοία γραμμής εξωτερικού και η χορήγηση ή θεώρηση διαβατηρίου, εφόσον βρίσκονται στο εσωτερικό. 2)Η χορήγηση ή θεώρηση διαβατηρίου για μετάβαση σε άλλη χώρα, εφόσον βρίσκονται στο εξωτερικό. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους ανυπότακτους εξωτερικού για ταξίδια σε χώρες του εξωτερικού και για είσοδό τους στην Ελλάδα για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 2.Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορεύεται η αποδημία και η ναυτολόγηση σε πλοία γραμμής εξωτερικού στρατευσίμων και εφέδρων. 3.Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατό, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες, να απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις βουλευτικές εκλογές, τις
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-10-30 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων στρατολογικής φύσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/248