ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/293

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-10-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-10-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-10-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 405/1998 «Για την θέσπιση εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω σύμφωνα με την Οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1997» (Α~ 285), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 248/1999 (Α~ 204) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/35/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2002».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/35/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2002 (ΕΕL 112/27.4.2002, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) η οποία τροποποίησε την ενσωματωθείσα στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 405/1998 Οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1997 αναφορικά με την θέσπιση εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω. Άρθρο 2 (Άρθρο 1 της Οδηγίας) Το παράρτημα Ι του Π.Δ. 405/1998 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τροποποίηση διατάξεων του παραρτήματος του πρωτοκόλλου Τοrremοlinοs για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 405/1998. Για το σκοπό του παρόντος παραρτήματος νοούνται: 1.«Νέο αλιευτικό σκάφος που ναυπηγείται την 1η Ιανουαρίου 2003 ή μετά» το νέο αλιευτικό σκάφος για το οποίο: 1)η σύμβαση ναυπήγησης ή της μετασκευής ευρείας έκτασης συνάπτεται την 1η Ιανουαρίου 2003 ή μετά ή 2)η σύμβαση ναυπήγησης ή της μετασκευής ευρείας έκτασης έχει μεν συναφθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003, αλλά το οποίο παραδίδεται τουλάχιστον τρία έτη μετά την ημερομηνία αυτή ή 3)εάν δεν υπάρχει σύμβαση ναυπήγησης, την 1η Ιανουαρίου 2003 ή μετά: - έχει τεθεί η τρόπιδα ή - αρχίζουν εργασίες ναυπήγησης που θα οδηγήσουν εμφανώς στη ναυπήγηση του συγκεκριμένου πλοίου ή - έχει αρχίσει η συναρμολόγηση, με χρήση τουλάχιστον 50 τόνων του προβλεπόμενου συνολικού υλικού ναυπήγησης ή του 1 % της μάζας του υλικού αυτού, όποιας τιμής είναι μικρότερης. ΜΕΡΟΣ Α Τροποποιήσεις εφαρμοστέες σε όλα τα σκάφη στα οποία εφαρμόζεται το παρόν Π.Δ., εκτός των νέων αλιευτικών σκαφών που ναυπηγούνται την 1η Ιανουαρίου 2003 ή μετά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κανονισμός 2: Ορισμοί Η παράγραφος 1 περί «νέου σκάφους» αντικαθίσταται από τον ορισμό του «νέου αλιευτικού σκάφους» που περιέχεται στο παράρτημα του παρόντος διατάγματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κανονισμός 2: Ορισμοί Το τέλος της παραγράφου 2 περί «τυποποιημένης δοκιμής πυρός» τροποποιείται, όσον αφορά την τυποποιημένη καμπύλη θερμοκρασίας, ως εξής: «... Η τυποποιημένη καμπύλη χρόνου-θερμοκρασίας καθορίζεται με ομαλή καμπύλη συνδέουσα τα ακόλουθα σημεία θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κλιβάνου: - αρχική εσωτερική θερμοκρασία κλιβάνου: 576ο C - στο τέλος των 5 λεπτών: 576ο C - στο τέλος των 10 λεπτών: 679ο C - στο τέλος των 15 λεπτών: 738ο C - στο τέλος των 30 λεπτών: 841ο C - στο τέλος των 60 λεπτών: 945ο C ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ: ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κανονισμός 1: Εφαρμογή Η παράγραφος 2 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι κανονισμοί 13 και 14 εφαρμόζονται επίσης στα υπάρχοντα σκάφη μήκους 45 μέτρων και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή δύναται να αναβάλει την εφαρμογή των προδιαγραφών που προβλέπουν οι κανονισμοί αυτοί μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 1999.» Κανονισμός 13: Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός σωστικών μέσων Η παράγραφος 2 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Η αρμόδια αρχή δύναται, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 1999, να κάνει δεκτές τις επί υπαρχόντων σκαφών συσκευές αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνίας VΗF που δεν πληρούν τα πρότυπα λειτουργίας που έχει καθορίσει ο οργανισμός, εφόσον κρίνει ότι είναι συμβατές με τις εγκεκριμένες συσκευές αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνίας VΗF». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Χ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Κανονισμός 1: Εφαρμογή Η παράγραφος 1 δεύτερη φράση αναδιατυπώνεται ως εξής: «Εντούτοις, για τα υπάρχοντα σκάφη, η αρμόδια αρχή δύναται να αναβάλει την εφαρμογή των απαιτήσεων μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 1999». Κανονισμός 3: Εξαιρέσεις Η παράγραφος 2 στοιχείο γ) αναδιατυπώνεται ως εξής: «εάν το σκάφος πρόκειται να τεθεί οριστικά εκτός υπηρεσίας πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2001». ΜΕΡΟΣ Β Τροποποιήσεις εφαρμοστέες σε νέα αλιευτικά σκάφη που ναυπηγούνται την 1η Ιανουαρίου 2003 ή μετά Το υπάρχον κείμενο των ακόλουθων κανονισμών αναδιατυπώνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κανονισμός 2: Ορισμοί Υποπαράγραφος 22 στοιχείο α) σημείο ii) Το διάφραγμα πρέπει να είναι τοποθετημένο σε απόσταση από την κατακόρυφη της πλώρης: όχι μικρότερη από 0,05L και όχι μεγαλύτερη από 0,05L πλέον 1,35 μέτρα για σκάφη μήκους μικρότερου των 45 μέτρων. Κανονισμός 6: Επιθεωρήσεις Υποπαράγραφος 1 στοιχείο γ) Επιπλέον της περιοδικής επιθεώρησης η οποία απαιτείται στο στοιχείο β) σημείο i), πρέπει να διενεργούνται ενδιάμεσες επιθεωρήσεις που θα αφορούν την κατασκευή και το μηχανολογικό εξοπλισμό, ανά διαστήματα δύο ετών συν/πλην τρεις μήνες για σκάφη ναυπηγημένα από υλικά εκτός του ξύλου και ανά διαστήματα που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή για σκάφη ναυπηγημένα από ξύλο. Οι επιθεωρήσεις θα είναι επίσης τέτοιου είδους ώστε να εξασφαλίζουν ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σκάφους ή του πληρώματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κανονισμός 1: Κατασκευή Παράγραφος 1 Η αντοχή και η κατασκευή του κύτους, των υπερκατασκευών, των υπερστεγασμάτων, των περιβλημάτων των μηχανημάτων, των κλιμάκων και κάθε άλλης κατασκευής και εξοπλισμού του σκάφους πρέπει να είναι επαρκείς για να αντέξουν σε όλες τις αναμενόμενες συνθήκες της προβλεπόμενης υπηρεσίας και σύμφωνες με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού. Κανονισμός 2: Υδατοστεγείς θύρες Παράγραφος 1 Ο αριθμός των ανοιγμάτων σε υδατοστεγή διαφράγματα, όπως απαιτείται από τον κανονισμό 1 παράγραφος 3, πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο συμβατό με τις γενικές διατάξεις και τις λειτουργικές ανάγκες του σκάφους. Στα ανοίγματα πρέπει να προσαρμόζονται υδατοστεγείς συσκευές κλεισίματος συμμορφούμενες με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού. Οι υδατοστεγείς θύρες πρέπει να είναι αντίστοιχης αντοχής με την παρακείμενη μη διάτρητη κατασκευή. Κανονισμός 2: Υδατοστεγείς θύρες Υποπαράγραφος 3 στοιχείο α) Σε σκάφη μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 45 μέτρων, οι υδατοστεγείς θύρες πρέπει να είναι ολισθαίνουσες σε: χώρους όπου προορίζονται να ανοίγουν στη θάλασσα και αν είναι τοποθετημένες με τα κατώφλιά τους κάτωθεν της ανώτατης λειτουργικής ισάλου, εκτός εάν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό ή απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο και τη λειτουργία του σκάφους. Εξαιρέσεις από τον κανονισμό αυτό τις οποίες επιτρέπει το κράτος μέλος πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας οδηγίας. Κανονισμός 5: Στόμια κύτους Παράγραφος 3 Πρέπει να προβλέπονται διατάξεις για την καιροστεγή ασφάλιση των ξύλινων καλυμμάτων των στομίων κύτους σύμφωνα με τα πρότυπα όπως παρουσιάζονται στους κανονισμούς 14 και 15 του παραρτήματος Ι της διεθνούς συμβάσεως του 1966 περί γραμμών φορτώσεως (1). Κανονισμός 9: Ανεμιστήρες Παράγραφος 1 Σε σκάφη μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 45 μέτρων, το ύψος του τμήματος των παραπέτων ανεμιστήρων άνωθεν του καταστρώματος, εξαιρουμένων των παραπέτων ανεμιστήρων μηχανοστασίου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 900 mm στο κατάστρωμα εργασίας και τουλάχιστον 760 mm στο κατάστρωμα υπερκατασκευής. Σε σκάφη μήκους μικρότερου των 45 μέτρων το ύψος άνωθεν του καταστρώματος των παραπέτων αυτών πρέπει να είναι 760 και 450 mm, αντίστοιχα. Το ύψος άνωθεν του καταστρώματος των ανοιγμάτων ανεμιστήρων μηχανοστασίου, που είναι απαραίτητοι για τη συνεχή τροφοδότηση του μηχανοστασίου, και, κατ απαίτηση, την άμεση τροφοδότηση του χώρου της ηλεκτρογεννήτριας, γενικώς πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό ΙΙ/9(3). Ωστόσο, όπου, εξαιτίας του μεγέθους των πλοίων και των διατάξεων, αυτό δεν είναι πρακτικώς εφικτό, μπορούν να γίνουν αποδεκτά μικρότερα ύψη, όμως σε καμία περίπτωση μικρότερα των 900 mm πάνω από το κατάστρωμα εργασίας και το κατάστρωμα υπερκατασκευής, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης καιροστεγών συσκευών κλεισίματος σύμφωνα με τον κανονισμό ΙΙ/9(2) σε συνδυασμό με άλλες αρμόζουσες ρυθμίσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη αδιάκοπη παροχή εξαερισμού στους χώρους. Κανονισμός 12: Παραφωτίδες Παράγραφος 6 Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποδεχθεί παραφωτίδες και παράθυρα χωρίς επικαλύμματα εντός και εκτός διαφραγμάτων υπερστεγασμάτων τα οποία βρίσκονται στο κατάστρωμα εργασίας ή υπεράνω αυτού, εφόσον κρίνει ότι η ασφάλεια του σκάφους δεν τίθεται σε κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες αναγνωρισμένων οργανισμών βάσει των σχετικών προτύπων ΙSΟ. Κανονισμός 15: Εξοπλισμός αγκύρας Πρέπει να προβλέπεται εξοπλισμός αγκύρας σχεδιασμένος για ταχεία και ασφαλή λειτουργία, ο οποίος θα αποτελείται από εξοπλισμό αγκυροβολίας, αλυσίδες αγκύρας ή συρματόσχοινα, αγκυροδέτες, και έναν εργάτη αγκύρας ή άλλες διατάξεις για την πόντιση και την ανέλκυση της άγκυρας, καθώς και για τη διατήρηση του σκάφους σε αγκυροβολία σε όλες τις αναμενόμενες συνθήκες υπηρεσίας. Τα σκάφη πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό πρυμνοδέτησης για ασφαλή πρυμνοδέτηση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Ο εξοπλισμός αγκύρας και πρυμνοδέτησης πρέπει να πληροί τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ: ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑ Κανονισμός 1: Γενικά Τα σκάφη πρέπει να είναι σχεδιασμένα και ναυπηγημένα έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις αυτού του κεφαλαίου στις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται στον κανονισμό 7. Οι υπολογισμοί των καμπυλών του μοχλοβραχίονα ανόρθωσης πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κώδικα περί ευστάθειας στην άθικτη κατάσταση για όλους τους τύπους πλοίων του ΙΜΟ (1). Κανονισμός 2: Κριτήρια ευστάθειας Παράγραφος 1 Πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι ελάχιστα κριτήρια ευστάθειας εκτός εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η εμπειρία της λειτουργίας δικαιολογεί παρέκκλιση από αυτά. Κάθε παρέκκλιση από τα απαιτούμενα ελάχιστα κριτήρια ευστάθειας, την οποία επιτρέπει κράτος μέλος, υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας οδηγίας (2). Υποπαράγραφος 1 στοιχείο δ) Το αρχικό μετακεντρικό ύψος GΜ δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 350 mm για σκάφη ενός καταστρώματος. Σε σκάφη με πλήρη υπερκατασκευή το μετακεντρικό ύψος μπορεί να μειωθεί κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 150 mm. Η μείωση του απαιτούμενου μετακεντρικού ύψους, που θα επιτραπεί από κράτος μέλος, υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας οδηγίας. Παράγραφος 3 Όπου προβλέπεται έρμα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την παράγραφο 1, η φύση και η διάταξη αυτού πρέπει να είναι στην κρίση της αρμόδιας αρχής. Σε σκάφη μήκους μικρότερου των 45 μέτρων, το έρμα αυτό πρέπει να είναι μόνιμο. Όπου το έρμα είναι μόνιμο, πρέπει να είναι συμπαγές και στερεωμένο ασφαλώς στο σκάφος. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποδεχθεί υγρό έρμα, αποθηκευμένο σε πλήρως γεμάτες δεξαμενές οι οποίες δεν συνδέονται με κανένα σύστημα αντλήσεως του σκάφους. Αν υγρό έρμα χρησιμοποιείται ως μόνιμο έρμα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την παράγραφο 1, σχετικές λεπτομέρειες πρέπει να περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Συμμορφώσεως και στο εγχειρίδιο ευστάθειας. Το μόνιμο έρμα δεν πρέπει να απομακρυνθεί από το σκάφος ή να μετατοπιστεί χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχής. Κανονισμός 4: Ιδιαίτερες μέθοδοι αλιείας Σκάφη τα οποία δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερες μεθόδους αλιείας λόγω των οποίων ασκούνται στο σκάφος πρόσθετες εξωτερικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ευστάθειας του κανονισμού 2 παράγραφος 1, αυξημένα, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής. Σκάφη που δραστηριοποιούνται σε αλιεία με δοκότρατες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα αυξημένα κριτήρια ευστάθειας: α) τα κριτήρια για τις περιοχές κάτωθεν του μοχλοβραχίονα ανόρθωσης και για τους μοχλοβραχίονες ανόρθωσης, όπως αυτά ορίζονται στον κανονισμό 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), πρέπει να αυξηθούν κατά 20 % β) το μετακεντρικό ύψος δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 500 mm γ) τα κριτήρια που ορίζονται στο στοιχείο α) είναι εφαρμοστέα μόνο σε σκάφη με εγκατεστημένη ισχύς προώσεως που δεν υπερβαίνει την τιμή σε kilοwatts όπως ορίζεται από τους ακόλουθους τύπους: - Ν= 0,6 Ls2 για σκάφη μήκους ίσου ή μικρότερου των 35 μέτρων και - Ν= 0,7 Ls2 για σκάφη μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 37 μέτρων, - στα σκάφη ενδιάμεσου μήκους ο συντελεστής για το Ls βρίσκεται με παρεμβολή μεταξύ 0,6 και 0,7, - Ls είναι το ολικό μήκος σύμφωνα με το πιστοποιητικό καταμετρήσεως του σκάφους. Αν η εγκατεστημένη ισχύς προώσεως υπερβαίνει τις τιμές της πρότυπης ισχύος προώσεως την οποία δίνουν οι παραπάνω τύποι, τα κριτήρια που αναφέρονται στο στοιχείο α) πρέπει να αυξάνονται απευθείας ανάλογα με την υψηλότερη ισχύ προώσεως. Η αρμόδια αρχή κρίνει εάν τα παραπάνω αυξημένα κριτήρια ευστάθειας για τις δοκότρατες πληρούνται στις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται στον κανονισμό 7 1 του παρόντος κεφαλαίου. Για τον υπολογισμό της ευστάθειας, οι δοκοί πρέπει να θεωρηθούν ανυψωμένες σε γωνία 45 μοιρών με την οριζόντια. Κανονισμός 5: Δριμύς άνεμος και διατοιχισμός Τα σκάφη πρέπει να είναι σε θέση να αντισταθούν στις επιδράσεις δριμύος ανέμου και διατοιχισμού σε αντίστοιχες συνθήκες θαλάσσης, λαμβάνοντας υπόψη τις εποχιακές καιρικές συνθήκες, τις καταστάσεις θαλάσσης στις οποίες το σκάφος θα δραστηριοποιηθεί, τον τύπο του σκάφους και τον τρόπο λειτουργίας του. Οι σχετικοί υπολογισμοί πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον κώδικα περί ευστάθειας στην άθικτη κατάσταση για όλους τους τύπους πλοίων του ΙΜΟ. Κανονισμός 8: Επικάθηση πάγου Ο κανονισμός αυτός ισχύει εξαιρούμενης της τροποποίησης της επιτρεπόμενης επικάθησης πάγου, η οποία ανήκει στην κρίση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με τη σύσταση 2(1), και η οποία δεν επιτρέπεται. Κανονισμός 9: Πείραμα ευσταθείας Παράγραφος 2 Τα σκάφη τα οποία έχουν υποστεί μετασκευές οι οποίες επηρεάζουν την κατάσταση άφορτου εκτοπίσματος του σκάφους ή/και τη θέση του κέντρου βάρους, πρέπει, εφόσον η αρμόδια αρχή το θεωρεί απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη τα περιθώρια ευστάθειας του σκάφους, να υποβάλλονται εκ νέου σε πείραμα ευσταθείας και να αναθεωρούνται τα στοιχεία ευστάθειάς τους. Ωστόσο, αν η απόκλιση του άφορτου εκτοπίσματος από το αρχικό άφορτο εκτόπισμα υπερβαίνει το 2 % και δεν μπορεί να αποδειχθεί υπολογιστικά ότι το σκάφος εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ευστάθειας, το σκάφος πρέπει να υποβληθεί εκ νέου σε πείραμα ευσταθείας. Κανονισμός 12: Ύψος πρώρας Το ύψος πρώρας πρέπει να είναι επαρκές ώστε να αποτρέπεται το υπερβολικό πλημμύρισμα από νερό. Για πλοία που δραστηριοποιούνται σε περιορισμένες περιοχές όχι μακρύτερα των 10 μιλίων από την ακτή, το ελάχιστο ύψος πρώρας πρέπει να είναι στην κρίση της αρμόδιας αρχής και να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εποχιακές καιρικές συνθήκες, τις καταστάσεις θαλάσσης στις οποίες το σκάφος θα δραστηριοποιηθεί, τον τύπο του σκάφους και τον τρόπο λειτουργίας του. Για σκάφη που δραστηριοποιούνται σε όλες τις άλλες περιοχές: 1. όπου, κατά τη διάρκεια των αλιευτικών εργασιών, τα αλιεύματα πρέπει να στοιβαχτούν στα αμπάρια αλιευμάτων μέσω στομίων κύτους, τα οποία βρίσκονται σε εκτεθειμένο κατάστρωμα εργασίας εμπρός από το υπερστέγασμα ή την υπερκατασκευή, το ελάχιστο ύψος πρώρας πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που περιλαμβάνεται στη σύσταση 4 του προσαρτήματος 3 στην τελική πράξη της διάσκεψης Τοrremοlinοs 2. όπου τα αλιεύματα πρέπει να στοιβαχτούν στα αμπάρια αλιευμάτων μέσω ενός στομίου κύτους, το οποίο βρίσκεται σε εκτεθειμένο κατάστρωμα εργασίας, προστατευόμενο από ένα υπερστέγασμα ή μια υπερκατασκευή, το ελάχιστο ύψος πρώρας πρέπει να είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 39 του παραρτήματος Ι της διεθνούς συμβάσεως του 1966 περί γραμμών φορτώσεως, δεν πρέπει όμως να είναι μικρότερο από 2000 mm. Σχετικά με αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο επιτρεπτό λειτουργικό βύθισμα αντί του ύψους των εξάλων θέρους. Κανονισμός 14: Υποδιαίρεση και ευστάθεια σε περίπτωση βλάβης Σκάφη μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 100 μέτρων, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 100 ή περισσότερα άτομα, πρέπει να είναι ικανά να παραμείνουν στην επιφάνεια με θετική ευστάθεια, μετά την κατάκλυση οποιουδήποτε διαμερίσματος θεωρείται ότι έχει υποστεί βλάβη, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του σκάφους, την προβλεπόμενη υπηρεσία και την περιοχή δραστηριοποίησης (1). Οι υπολογισμοί πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην υποσημείωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κανονισμός 3: Γενικά Παράγραφος 1 Κύρια πρόωση, όργανα ελέγχου, ατμαγωγοί σωλήνες, καύσιμο πετρέλαιο, πεπιεσμένος αέρας, ηλεκτρικά και ψυκτικά συστήματα, βοηθητικές μηχανές, λέβητες και λοιπά δοχεία πιέσεως, διατάξεις σωληνώσεων και άντλησης, εξοπλισμός πηδαλίου και μηχανισμοί κινήσεως, άξονες και σύνδεσμοι για τη μετάδοση ισχύος πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να δοκιμάζονται, να εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού. Αυτά τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, καθώς και οι μηχανισμοί ανυψώσεως, τα βίντσια, ο εξοπλισμός για τη διαλογή και την επεξεργασία των αλιευμάτων πρέπει να προστατεύονται, προκειμένου να μειώνεται στο ελάχιστο κάθε κίνδυνος για τους επιβαίνοντες στο σκάφος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα κινούμενα μέρη, στις θερμές επιφάνειες και σε άλλους κινδύνους. Παράγραφος 7 Η αρμόδια αρχή κρίνει ότι οι κανονισμοί 16 έως 18 εφαρμόζονται ομοιόμορφα και σύμφωνα με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού (2). Παράγραφος 9 Πρέπει κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής να λαμβάνονται μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί με αξιόπιστο τρόπο σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των ελιγμών, και ότι υπάρχουν διατάξεις, σύμφωνα με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού, για τακτικές επιθεωρήσεις και συνηθισμένες δοκιμές προκειμένου να εξασφαλίζεται συνεχής αξιόπιστη λειτουργία. Παράγραφος 10 Τα σκάφη πρέπει να διαθέτουν τεκμηρίωση, σύμφωνη με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού, σχετικά με τη δυνατότητά τους να λειτουργούν με περιοδικά αφύλακτους χώρους μηχανών. Κανονισμός 6: Ατμολέβητες, συστήματα τροφοδοσίας και διατάξεις ατμαγωγών σωληνώσεων Παράγραφος 1 Για κάθε ατμολέβητα και κάθε ατμογεννήτρια πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον δύο βαλβίδες ασφαλείας κατάλληλης δυναμικότητας. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί, όσον αφορά την απόδοση ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό οποιουδήποτε ατμολέβητα ή οποιασδήποτε ατμογεννήτριας, να επιτρέψει την τοποθέτηση μίας μόνο βαλβίδας ασφαλείας, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει κατάλληλη προστασία κατά της υπερπίεσης σύμφωνα με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού. Κανονισμός 8: Έλεγχος από το θάλαμο πηδαλιουχίας Υποπαράγραφος 1 στοιχείο β) Όπου παρέχεται η δυνατότητα από τη γέφυρα για τηλεχειρισμό των κινητήρων προώσεως, πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: ο τηλεχειρισμός που αναφέρεται στο στοιχείο α) πρέπει να εκτελείται με ένα μηχανισμό ελέγχου ο οποίος να είναι σύμφωνος με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού και να συνοδεύεται, όπου είναι απαραίτητο, από μέσα πρόληψης της υπερφόρτωσης των κινητήρων προώσεως. Κανονισμός 10: Διατάξεις για καύσιμο πετρέλαιο, έλαιο λιπάνσεως και λοιπά εύφλεκτα πετρελαιοειδή Παράγραφος 4 Οι σωλήνες καυσίμου πετρελαίου, οι οποίοι, εάν υποστούν βλάβη θα επιτρέψουν τη διαφυγή πετρελαίου από δεξαμενή αποθηκεύσεως, καθιζήσεως ή ημερήσιας καταναλώσεως που ευρίσκεται άνωθεν του διπυθμένου, πρέπει να εφοδιάζονται με στρόφιγγα ή βαλβίδα επί της δεξαμενής, ικανή να κλείνεται από μια ασφαλή θέση εκτός του εν λόγω χώρου, σε περίπτωση πυρκαγιάς στο χώρο στον οποίο βρίσκονται αυτές οι δεξαμενές. Στην εξαιρετική περίπτωση δεξαμενών κύτους που βρίσκονται σε σήραγγα άξονα ή σωληνώσεων ή σε παρόμοιο χώρο, πρέπει να τοποθετούνται βαλβίδες επί των δεξαμενών αυτών, όμως ο έλεγχος σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να πραγματοποιείται με τη βοήθεια μιας πρόσθετης βαλβίδας τοποθετημένης στον ή στους σωλήνες εκτός της σήραγγας ή του παρόμοιου χώρου. Αν τέτοια πρόσθετη βαλβίδα τοποθετηθεί σε χώρο μηχανών, πρέπει να μπορεί να χειρίζεται από θέση εκτός αυτού του χώρου. Παράγραφος 7 στοιχείο α) Οι σωλήνες καυσίμου πετρελαίου, οι βαλβίδες και τα εξαρτήματά τους πρέπει να είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται μια ελάχιστη χρήση εύκαμπτων σωλήνων. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι τελικές συνδέσεις τους πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής και πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από εγκεκριμένα πυρίμαχα υλικά ή να έχουν πυρίμαχη επικάλυψη, σύμφωνα με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού. Η εγκατάσταση των εύκαμπτων αυτών σωλήνων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 647 ΜSC του ΙΜΟ «κατευθυντήριες γραμμές για μείωση των διαρροών από συστήματα εύφλεκτων υγρών». Παράγραφος 10 Οι διατάξεις για την αποθήκευση, τη διανομή και τη χρήση του ελαίου που χρησιμοποιείται στα συστήματα λιπάνσεως υπό πίεση πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού. Οι διατάξεις αυτές σε χώρους μηχανών κατηγορίας Α και, εφόσον είναι πρακτικώς εφικτό, σε άλλους χώρους μηχανών πρέπει τουλάχιστον να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 6 και 7 και όσο αυτό είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού, με τις παραγράφους 2 και 4. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση υάλινων ενδεικτών ροής σε συστήματα λίπανσης, υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται με δοκιμή ότι διαθέτουν κατάλληλο βαθμό αντοχής στην φωτιά. Παράγραφος 11 Οι διατάξεις για την αποθήκευση, τη διανομή και τη χρήση εύφλεκτων πετρελαιοειδών που χρησιμοποιούνται υπό πίεση στα συστήματα μετάδοσης ισχύος, εκτός του ελαίου που αναφέρεται στην παράγραφο 10, στα συστήματα ελέγχου και ενεργοποιήσεως και στα συστήματα θερμάνσεως, πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού. Σε θέσεις όπου υπάρχουν μέσα αναφλέξεως, οι διατάξεις αυτές πρέπει να συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 και με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 όσον αφορά την αντοχή και την κατασκευή. Κανονισμός 12: Προστασία κατά του θορύβου Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων του θορύβου στο προσωπικό των χώρων μηχανών σε επίπεδα που ορίζονται από τον κώδικα περί επιπέδων θορύβου σε πλοία του ΙΜΟ (1). Κανονισμός 13: Μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου Παράγραφος 1 Τα σκάφη πρέπει να είναι εξοπλισμένα με έναν κύριο μηχανισμό κινήσεως πηδαλίου και ένα βοηθητικό μέσο κινήσεως του πηδαλίου σύμφωνα με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού. Ο κύριος μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου και το βοηθητικό μέσο κινήσεως του πηδαλίου πρέπει να είναι σε τέτοια διάταξη ώστε, στα όρια του λογικού και του πρακτικώς εφικτού, ενδεχόμενη βλάβη σε έναν εκ των δύο να μη θέσει τον άλλο εκτός λειτουργίας. Κανονισμός 16: Κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας Υποπαράγραφος 1 στοιχείο α) Όπου η ηλεκτρική ισχύς αποτελεί το μοναδικό μέσο για τη διατήρηση των βοηθητικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πρόωση και την ασφάλεια του σκάφους, πρέπει να υπάρχει μια κύρια πηγή ηλεκτρικής ισχύος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, ένα εκ των οποίων μπορεί να κινείται από την κύρια μηχανή. Άλλες διατάξεις με αντίστοιχη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μπορούν να γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κανονισμός 1: Γενικά Στοιχείο γ) Μέθοδος ΙΙΙF: πρόκειται για εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος ανιχνεύσεως και συναγερμού πυρκαγιάς σε όλους τους χώρους όπου ενδέχεται να εκδηλωθεί πυρκαγιά, συνήθως χωρίς περιορισμούς στον τύπο των εσωτερικών διαχωριστικών διαφραγμάτων, εκτός του ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η επιφάνεια οποιουδήποτε χώρου ή χώρων ενδιαιτήσεως που οριοθετούνται από χώρισμα κατηγορίας «Α» ή «Β» να υπερβαίνει τα 50 m2. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να αυξήσει την επιφάνεια αυτή για τους δημόσιους χώρους έως τα 75 m2. Κανονισμός 2: Ορισμοί Παράγραφος 1 «Άκαυστο υλικό» είναι ένα υλικό που ούτε καίγεται ούτε εκλύει εύφλεκτους ατμούς σε επαρκή ποσότητα για αυτανάφλεξη όταν θερμαίνεται σε θερμοκρασία περίπου 750 °C, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον κώδικα περί διαδικασιών δοκιμών πυρός του ΙΜΟ(1). Κάθε άλλο υλικό είναι καύσιμο υλικό. Η παράγραφος 2 περί «τυποποιημένης δοκιμής πυρός» τροποποιείται ως εξής: «Τυποποιημένη δοκιμή πυρός» είναι εκείνη στην οποία τα δείγματα των διαφραγμάτων ή καταστρωμάτων εκτίθενται σε δοκιμαστικό κλίβανο σε θερμοκρασίες αντίστοιχες περίπου με εκείνες της τυποποιημένης καμπύλης θερμοκρασίας. Οι μέθοδοι δοκιμής είναι σύμφωνες με τον κώδικα περί διαδικασιών δοκιμών πυρός του ΙΜΟ. Παράγραφος 3 (τελευταία πρόταση) Η αρμόδια αρχή πρέπει να απαιτεί δοκιμή ενός πρωτοτύπου διαφράγματος ή καταστρώματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πληροί τις ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά την ακεραιότητα και την άνοδο της θερμοκρασίας σύμφωνα με τον κώδικα περί διαδικασιών δοκιμών πυρός του ΙΜΟ. Παράγραφος 4 (τελευταία πρόταση) Η αρμόδια αρχή πρέπει να απαιτεί δοκιμή ενός πρωτοτύπου χωρίσματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πληροί τις ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά την ακεραιότητα και την άνοδο της θερμοκρασίας σύμφωνα με τον κώδικα περί διαδικασιών δοκιμών πυρός του ΙΜΟ. Παράγραφος 6 (τελευταία πρόταση) Η αρμόδια αρχή πρέπει να απαιτεί δοκιμή ενός πρωτοτύπου διαχωριστικού, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πληροί τις ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά την ακεραιότητα και την άνοδο της θερμοκρασίας σύμφωνα με τον κώδικα περί διαδικασιών δοκιμών πυρός του ΙΜΟ. Παράγραφος 9 Χαμηλή εξάπλωση φλόγας σημαίνει ότι η κατά τον τρόπο αυτό περιγραφόμενη επιφάνεια περιορίζει επαρκώς την εξάπλωση της φλόγας, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κώδικα περί διαδικασιών δοκιμών πυρός του ΙΜΟ. Κανονισμός 4: Διαφράγματα στους χώρους ενδιαιτήσεως και υπηρεσίας Παράγραφος 4 Μέθοδος ΙΙΙF: δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός στην κατασκευή των διαφραγμάτων για τα οποία δεν απαιτείται, από τον παρόντα ή από άλλους κανονισμούς του παρόντος τμήματος, να είναι χωρίσματα κλάσης «Α» ή «Β». Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η επιφάνεια οποιουδήποτε χώρου ή χώρων ενδιαιτήσεως που οριοθετούνται από συνεχόμενο χώρισμα κλάσης «Α» ή «Β» να υπερβαίνει τα 50 m2, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου απαιτούνται διαφράγματα κλάσης «Γ» σύμφωνα με τον πίνακα 1 του κανονισμού 7. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να αυξήσει την επιφάνεια αυτή για τους δημόσιους χώρους έως τα 75 m2. Κανονισμός 7: Πυροστεγανότητα των διαφραγμάτων και των καταστρωμάτων Τελευταία σημείωση στους πίνακες (*) Ο αστερίσκος στους πίνακες σημαίνει ότι το χώρισμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα ή ισοδύναμο υλικό αλλά δεν απαιτείται να πληροί προδιαγραφές κλάσης «Α». Τα σημεία στα οποία το κατάστρωμα διαπερνάται για τη διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και αγωγών εξαερισμού, πρέπει να στεγανοποιούνται για να αποφευχθεί η διέλευση φλόγας ή καπνού. Κανονισμός 8: Λεπτομέρειες κατασκευής Παράγραφος 3, μέθοδοι ΙF, ΙΙF και ΙΙΙF α) Τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε χώρους εκτός των χώρων φορτίου και των ψυκτικών θαλάμων των χώρων υπηρεσίας, πρέπει να είναι άκαυστα. Τα φράγματα ατμών και οι συγκολλητικές ύλες που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη μόνωση, καθώς και η μόνωση των εγκαταστάσεων σωληνώσεων για ψυχρά συστήματα υπηρεσίας δεν απαιτείται να είναι κατασκευασμένα από άκαυστα υλικά, αλλά η ποσότητά τους πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο πρακτικώς εφικτό και οι εκτιθέμενες επιφάνειές τους πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον κώδικα περί διαδικασιών δοκιμών πυρός του ΙΜΟ. Σε χώρους όπου είναι πιθανή η διείσδυση προϊόντων πετρελαίου, η επιφάνεια της μονώσεως πρέπει να είναι αδιαπέραστη από πετρέλαιο ή ατμούς πετρελαίου. Κανονισμός 9: Συστήματα εξαερισμού Υποπαράγραφος 1 στοιχείο α) Οι αγωγοί εξαερισμού πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από άκαυστο υλικό. Οι κοντοί αγωγοί, ωστόσο, που γενικά δεν υπερβαίνουν τα δύο μέτρα σε μήκος και έχουν διατομή που δεν υπερβαίνει τα 0,02 m2, δεν χρειάζεται να είναι άκαυστοι, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i) οι αγωγοί αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από υλικό με χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον κώδικα περί διαδικασιών δοκιμών πυρός του ΙΜΟ. Κανονισμός 11: Διάφορα Παράγραφος 2 Τα χρώματα, βερνίκια και λοιπά τελικά επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται σε εκτεθειμένες εσωτερικές επιφάνειες δεν πρέπει να έχουν δυνατότητα παραγωγής υπέρμετρων ποσοτήτων καπνού, τοξικών αερίων ή ατμών. Οι ποσότητες αυτές πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με τον κώδικα περί διαδικασιών δοκιμών πυρός του ΙΜΟ. Κανονισμός 12: Αποθήκευση κυλίνδρων αερίων και επικίνδυνων υλικών Παράγραφος 4 Οι ηλεκτρικοί αγωγοί και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να επιτρέπονται εντός των διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ιδιαίτερα εύφλεκτων υγρών ή υγροποιημένων αερίων, εκτός αν απαιτούνται για υπηρεσία εντός του χώρου. Όπου υπάρχουν τέτοιες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου για ασφαλή χρήση και να πληρούν τις σχετικές διατάξεις της δημοσίευσης 79 της διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής για τα διεθνή πρότυπα (ηλεκτρικές συσκευές για ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων). Οι πηγές θερμότητας πρέπει να παραμένουν μακριά από τέτοιους χώρους και ειδοποιητικές πινακίδες με τις ενδείξεις «Απαγορεύεται το κάπνισμα» και «Απαγορεύεται ο γυμνός φωτισμός» πρέπει να αναρτώνται σε εμφανές σημείο. Κανονισμός 13: Μέσα διαφυγής Παράγραφος 1 Οι κλίμακες και οι ανεμόσκαλες που οδηγούν από και προς όλους τους χώρους ενδιαιτήσεως και εντός του χώρου όπου απασχολείται συνήθως το πλήρωμα, εκτός των μηχανοστασίων, πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να παρέχουν γρήγορη οδό διαφυγής προς το ανοικτό κατάστρωμα και από εκεί προς τις σωστικές λέμβους. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τους χώρους αυτούς: ε) η συνέχεια των μέσων διαφυγής είναι στην κρίση της αρμόδιας αρχής. Οι κλίμακες και οι διάδρομοι που χρησιμοποιούνται ως μέσα διαφυγής δεν πρέπει να έχουν καθαρό πλάτος μικρότερο των 700 mm και πρέπει να έχουν χειραγωγό στη μία τουλάχιστον πλευρά. Τα ανοίγματα θυρών που παρέχουν πρόσβαση σε κλίμακα δεν πρέπει να έχουν καθαρό πλάτος μικρότερο των 700 mm. Παράγραφος 2 Πρέπει να προβλέπονται δύο μέσα διαφυγής από κάθε μηχανοστάσιο κατηγορίας Α, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) είτε δύο ατσάλινες ανεμόσκαλες, όσο το δυνατόν περισσότερο απομακρυσμένες μεταξύ τους, που να οδηγούν σε θύρες του ανώτερου τμήματος του χώρου, βρισκόμενες σε αντίστοιχη απόσταση μεταξύ τους, και από τις οποίες υπάρχει πρόσβαση στο ανοικτό κατάστρωμα. Γενικά, μία από αυτές τις ανεμόσκαλες πρέπει να προσφέρει συνεχές καταφύγιο σε περίπτωση πυρκαγιάς, από το κατώτερο τμήμα του χώρου προς μια ασφαλή θέση έξω από αυτόν. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να μην απαιτήσει τέτοιο καταφύγιο αν, λόγω ειδικών ρυθμίσεων ή διαστάσεων του μηχανοστασίου, προβλέπεται μια ασφαλής οδός διαφυγής από το κατώτερο τμήμα του χώρου αυτού. Το καταφύγιο αυτό πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ατσάλι, να είναι μονωμένο σύμφωνα με προδιαγραφές κλάσης «Α-60» και να είναι εφοδιασμένο με μια ατσάλινη αυτοκλειόμενη πόρτα κλάσης «Α-60» στο κατώτερο άκρο. Κανονισμός 14: Αυτόματα συστήματα καταιωνιστήρων και ανιχνεύσεως και συναγερμού πυρκαγιάς (μέθοδος ΙΙF) Παράγραφος 11 Πρέπει να προβλέπονται εφεδρικές κεφαλές καταιωνιστήρων για κάθε τομέα καταιωνιστήρων. Οι εφεδρικές κεφαλές καταιωνιστήρων θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τύπους και τις κατηγορίες που υπάρχουν στο σκάφος και θα προβλέπονται ως εξής: - έως 100 κεφαλές καταιωνιστήρων: 3 εφεδρικές κεφαλές, - έως 300 κεφαλές καταιωνιστήρων: 6 εφεδρικές κεφαλές, - 300 έως 1000 κεφαλές καταιωνιστήρων: 12 εφεδρικές κεφαλές. Κανονισμός 15: Αυτόματα συστήματα ανιχνεύσεως και συναγερμού πυρκαγιάς (μέθοδος ΙΙΙF) Παράγραφος 4 Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί από μια μη φυσιολογική θερμοκρασία, από μια μη φυσιολογική συγκέντρωση καπνού ή από άλλους παράγοντες ενδεικτικούς αρχόμενων πυρκαγιών σε οποιονδήποτε από τους προστατευόμενους χώρους. Τα συστήματα που είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία αέρος δεν πρέπει να ενεργοποιούνται σε λιγότερους από 54 °C και πρέπει να ενεργοποιούνται σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνά τους 78 °C όταν η θερμοκρασία αυξάνεται προς τα επίπεδα αυτά με ρυθμό που δεν ξεπερνά τον 1 °C ανά λεπτό. Κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, η επιτρεπτή θερμοκρασία ενεργοποίησης μπορεί να αυξηθεί μέχρι 30 °C πάνω από τη μέγιστη θερμοκρασία του άνω μέρους του καταστρώματος σε χώρους στεγνωτηρίων και ανάλογους χώρους όπου συνήθως επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Τα συστήματα που είναι ευαίσθητα στη συγκέντρωση καπνού πρέπει να ενεργοποιούνται με τη μείωση της έντασης μιας εκπεμπόμενης δέσμης φωτός. Πρέπει να πιστοποιείται ότι οι ανιχνευτές καπνού ενεργοποιούνται πριν η πυκνότητα του καπνού υπερβεί το 15,5 % της σκότισης ανά μέτρο, όχι όμως πριν η πυκνότητα του καπνού υπερβεί το 2 % της σκότισης ανά μέτρο. Η αρμόδια αρχή μπορεί να κάνει αποδεκτές κατά την κρίση της άλλες μεθόδους ενεργοποίησης ισάξιας αποτελεσματικότητας. Το σύστημα ανίχνευσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από την ανίχνευση πυρκαγιάς. Κανονισμός 17: Πυροσβεστικές αντλίες Παράγραφος 2 Σε περίπτωση που όλες οι πυροσβεστικές αντλίες τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς σε οποιοδήποτε διαμέρισμα, πρέπει να υπάρχει εναλλακτικό μέσο παροχής ύδατος για πυροσβεστικούς σκοπούς. Σε σκάφη μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 75 μέτρων αυτό το εναλλακτικό μέσο πρέπει να είναι μια σταθερή πυροσβεστική αντλία κινδύνου ανεξάρτητης λειτουργίας. Αυτή η πυροσβεστική αντλία κινδύνου πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει δύο προβολές ύδατος με ελάχιστη πίεση 0,25 Ν/mm2. Κανονισμός 20: Πυροσβεστήρες Παράγραφος 2 1. Για κάθε τύπο πυροσβεστήρα του πλοίου που μπορεί να αναγομωθεί επί του πλοίου, πρέπει να υπάρχουν 100 % εφεδρικές γομώσεις για τους 10 πρώτους πυροσβεστήρες και 50 % για τους υπόλοιπους πυροσβεστήρες, χωρίς όμως να υπερβαίνεται ο αριθμός των 60. 2. Για τους πυροσβεστήρες που δεν μπορούν να αναγομωθούν επί του πλοίου, αντί για εφεδρικές γομώσεις, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 50 % πρόσθετοι πυροσβεστήρες του ίδιου τύπου και της ίδιας δυναμικότητας. 3. Οδηγίες για την αναγόμωση πρέπει να υπάρχουν στο σκάφος. Για την αναγόμωση πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα για τους συγκεκριμένους πυροσβεστήρες. Παράγραφος 4 Οι πυροσβεστήρες πρέπει να ελέγχονται ετησίως από αρμόδιο άτομο, εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή. Κάθε πυροσβεστήρας πρέπει να φέρει μια ένδειξη που να αποδεικνύει ότι έχει υποβληθεί σε έλεγχο. Πρέπει να ελέγχεται ανά δεκαετία η υδραυλική πίεση όλων των δοχείων των πυροσβεστήρων που βρίσκονται μονίμως υπό πίεση, καθώς και οι προωθητικές φιάλες των πυροσβεστήρων που δεν βρίσκονται υπό πίεση. Κανονισμός 21: Φορητοί πυροσβεστήρες σε σταθμούς ελέγχου και χώρους ενδιαιτήσεως και υπηρεσίας Παράγραφος 2 1. Για τους πυροσβεστήρες που μπορούν να αναγομωθούν επί του πλοίου, πρέπει να υπάρχουν 100 % εφεδρικές γομώσεις για τους 10 πρώτους πυροσβεστήρες και 50 % για τους υπόλοιπους πυροσβεστήρες, χωρίς όμως να υπερβαίνεται ο αριθμός των 60. 2. Για τους πυροσβεστήρες που δεν μπορούν αν αναγομωθούν επί του πλοίου, αντί για εφεδρικές γομώσεις, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 50 % πρόσθετοι πυροσβεστήρες του ίδιου τύπου και της ίδιας δυναμικότητας. 3. Οδηγίες για την αναγόμωση πρέπει να υπάρχουν στο σκάφος. Για την αναγόμωση πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον ανταλλακτικά εγκεκριμένα για τους συγκεκριμένους πυροσβεστήρες. Κανονισμός 24: Πυροσβεστικές εξαρτήσεις Παράγραφος 1 Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο πυροσβεστικές εξαρτήσεις. Οι πυροσβεστικές εξαρτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τον κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας του ΙΜΟ, κεφάλαιο ΙΙΙ, κανονισμοί 2.1, 2.1.1 και 2.1.2. Πρέπει να υπάρχουν δυο εφεδρικές γομώσεις για κάθε απαιτούμενη αναπνευστική συσκευή. Κανονισμός 25: Σχεδιάγραμμα ελέγχου πυρκαγιάς Πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα ελέγχου πυρκαγιάς σε μόνιμη έκθεση. Τα περιεχόμενα του σχεδίου αυτού πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό Α. 654(16) του ΙΜΟ (γραφικά σύμβολα για σχεδιαγράμματα ελέγχου πυρκαγιάς) και τον κανονισμό Α. 756(18) του ΙΜΟ (κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από σχεδιαγράμματα ελέγχου πυρκαγιάς). Κανονισμός 28: Κατασκευαστική πυροπροστασία Υποπαράγραφος 2 στοιχείο α) Στα σκάφη, το κύτος των οποίων είναι κατασκευασμένο από άκαυστα υλικά, τα καταστρώματα και τα διαφράγματα που απομονώνουν μηχανοστάσια της κατηγορίας «Α» από χώρους ενδιαιτήσεως, υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου πρέπει να είναι κατασκευασμένα ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές κλάσης «Α-60, όπου το μηχανοστάσιο κατηγορίας Α δεν είναι εξοπλισμένο με μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης, και τις προδιαγραφές κλάσης «Α-30, όπου είναι εγκατεστημένο τέτοιο σύστημα. Καταστρώματα και διαφράγματα που απομονώνουν άλλους χώρους μηχανοστασίου από χώρους ενδιαιτήσεως, υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου πρέπει να είναι κατασκευασμένα ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές κλάσης «Α-0». Καταστρώματα και διαφράγματα που απομονώνουν σταθμούς ελέγχου από χώρους ενδιαιτήσεως και υπηρεσίας πρέπει να είναι κατασκευασμένα ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές κλάσης «Α» σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 του κανονισμού 7 του παρόντος κεφαλαίου. Κατ εξαίρεση η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την εγκατάσταση χωρισμάτων κλάσης «Β-15» για την απομόνωση χώρων όπως η καμπίνα του καπετάνιου από το οιακιστήριο, όπου ο χώρος αυτός θεωρείται τμήμα του οιακιστηρίου. Κανονισμός 31: Διάφορα Παράγραφος 1 Οι εκτεθειμένες επιφάνειες στο εσωτερικό των χώρων ενδιαιτήσεως, των χώρων υπηρεσίας, των σταθμών ελέγχου, των διαδρόμων και των κλιμακοστασίων καθώς και οι καλυμμένες επιφάνειες πίσω από διαφράγματα, οροφές, ξυλοεπενδύσεις και επενδύσεις σε χώρους ενδιαιτήσεως, χώρους υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον κώδικα περί διαδικασιών δοκιμών πυρός του ΙΜΟ. Παράγραφος 3 Τα χρώματα, βερνίκια και λοιπά τελικά επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται σε εκτεθειμένες εσωτερικές επιφάνειες δεν πρέπει να έχουν δυνατότητα παραγωγής υπέρμετρων ποσοτήτων καπνού, τοξικών αερίων ή ατμών. Οι ποσότητες αυτές πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με τον κώδικα περί διαδικασιών δοκιμών πυρός του ΙΜΟ. Κανονισμός 32: Αποθήκευση κυλίνδρων αερίων και επικίνδυνων υλικών Παράγραφος 4 Οι ηλεκτρικοί αγωγοί και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να επιτρέπονται εντός των διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ιδιαίτερα εύφλεκτων υγρών ή υγροποιημένων αερίων, εκτός αν απαιτούνται για υπηρεσία εντός του χώρου. Όπου υπάρχουν τέτοιες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου για ασφαλή χρήση και να πληρούν τις σχετικές διατάξεις της δημοσίευσης 79 της διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής για τα διεθνή πρότυπα (ηλεκτρικές συσκευές για ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων). Οι πηγές θερμότητας πρέπει να παραμένουν μακριά από τέτοιους χώρους και ειδοποιητικές πινακίδες με τις ενδείξεις «Απαγορεύεται το κάπνισμα» και «Απαγορεύεται ο γυμνός φωτισμός» πρέπει να αναρτώνται σε εμφανές σημείο. Κανονισμός 38: Πυροσβεστήρες Παράγραφος 2 1. Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο σημείο 2 (κατωτέρω), για κάθε τύπο πυροσβεστήρα του πλοίου που μπορεί να αναγομωθεί επί του πλοίου, πρέπει να υπάρχουν 100 % εφεδρικές γομώσεις για τους 10 πρώτους πυροσβεστήρες και 50 % για τους υπόλοιπους πυροσβεστήρες, χωρίς όμως να υπερβαίνεται ο αριθμός των 60. 2. Για σκάφη μήκους μικρότερου των 45 μέτρων και για πυροσβεστήρες που δεν μπορούν να αναγομωθούν επί του πλοίου, αντί για εφεδρικές γομώσεις, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 50 % πρόσθετοι πυροσβεστήρες του ίδιου τύπου και της ίδιας δυναμικότητας. 3. Οδηγίες για την αναγόμωση πρέπει να υπάρχουν στο σκάφος. Για την αναγόμωση πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα για τους συγκεκριμένους πυροσβεστήρες. Παράγραφος 4 Οι πυροσβεστήρες πρέπει να ελέγχονται ετησίως από αρμόδιο άτομο, εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή. Κάθε πυροσβεστήρας πρέπει να φέρει μια ένδειξη που να αποδεικνύει ότι έχει υποβληθεί σε έλεγχο. Πρέπει να ελέγχεται ανά δεκαετία η υδραυλική πίεση όλων των δοχείων των πυροσβεστήρων που βρίσκονται μονίμως υπό πίεση καθώς και οι προωθητικές φιάλες των πυροσβεστήρων που δεν βρίσκονται υπό πίεση. Κανονισμός 39: Φορητοί πυροσβεστήρες σε σταθμούς ελέγχου και χώρους ενδιαιτήσεως και υπηρεσίας Παράγραφος 2 1. Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο σημείο 2 (κατωτέρω), για κάθε τύπο πυροσβεστήρα του πλοίου που μπορεί να αναγομωθεί επί του πλοίου, πρέπει να υπάρχουν 100 % εφεδρικές γομώσεις για τους 10 πρώτους πυροσβεστήρες και 50 % για τους υπόλοιπους πυροσβεστήρες, χωρίς όμως να υπερβαίνεται ο αριθμός των 60. 2. Για σκάφη μήκους μικρότερου των 45 μέτρων και για πυροσβεστήρες που δεν μπορούν να αναγομωθούν επί του πλοίου, αντί για εφεδρικές γομώσεις, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 50 % πρόσθετοι πυροσβεστήρες του ίδιου τύπου και της ίδιας δυναμικότητας. 3. Οδηγίες για την αναγόμωση πρέπει να υπάρχουν στο σκάφος. Για την αναγόμωση πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα για τους συγκεκριμένους πυροσβεστήρες. Κανονισμός 41: Πυροσβεστικές εξαρτήσεις Σε σκάφη μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 45 μέτρων πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο πυροσβεστικές εξαρτήσεις οι οποίες να είναι αποθηκευμένες σε θέσεις εύκολα προσβάσιμες, που να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και που να μην είναι πιθανό να αποκοπούν σε ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές εξαρτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τον κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας του ΙΜΟ, κεφάλαιο ΙΙΙ, κανονισμοί 2.1, 2.1.1 και 2.1.2. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο εφεδρικές γομώσεις για κάθε απαιτούμενη αναπνευστική συσκευή. Κανονισμός 42: Σχεδιάγραμμα ελέγχου πυρκαγιάς Πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα ελέγχου πυρκαγιάς σε μόνιμη έκθεση. Τα περιεχόμενα του σχεδιαγράμματος αυτού πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό Α. 654(16) του ΙΜΟ (γραφικά σύμβολα για σχεδιαγράμματα ελέγχου πυρκαγιάς) και τον κανονισμό Α. 756(18) του ΙΜΟ (κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από σχεδιαγράμματα ελέγχου πυρκαγιάς). Σε σκάφη μήκους μικρότερου των 45 μέτρων, η αρμόδια αρχή μπορεί να καταργήσει αυτή την απαίτηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Κανονισμός 3: Κουπαστές, κάγκελα και προστατευτικά Παράγραφος 2 Η ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση από την ανώτατη λειτουργική ίσαλο στο κατώτατο σημείο της κορυφής της κουπαστής, ή στην άκρη του καταστρώματος εργασίας, εφόσον έχουν εγκατασταθεί χειραγωγοί, πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη προστασία του πληρώματος από τα κύματα που μπορεί να σκεπάσουν το κατάστρωμα, λαμβάνοντας υπόψη τις καταστάσεις θαλάσσης και τις καιρικές συνθήκες στις οποίες δραστηριοποιείται το σκάφος, τις περιοχές δραστηριοποίησης, τον τύπο του σκάφους και τη μέθοδο αλιείας που χρησιμοποιεί. Τα έξαλα που υπολογίζονται στο μέσον του πλοίου από την άκρη του καταστρώματος εργασίας από το οποίο πραγματοποιείται η αλιεία δεν πρέπει να είναι λιγότερα από 300 mm ή λιγότερα από τα έξαλα που αντιστοιχούν στο μέγιστο επιτρεπτό βύθισμα, όποια τιμή είναι μεγαλύτερη. Σε σκάφη με προφυλαγμένα καταστρώματα εργασίας, τα οποία έχουν τέτοια διάταξη ώστε να μην εισέρχεται νερό στους προφυλαγμένους χώρους εργασίας δεν απαιτούνται ελάχιστα έξαλα άλλα από αυτά που αντιστοιχούν στο μέγιστο επιτρεπτό βύθισμα. Κανονισμός 4: Κλίμακες και ανεμόσκαλες Για την ασφάλεια του πληρώματος, πρέπει να υπάρχουν κλίμακες και ανεμόσκαλες κατάλληλου μεγέθους και αντοχής, εφοδιασμένες με χειραγωγούς και αντιολισθητικά σκαλοπάτια, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές ΙSΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ: ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κανονισμός 3: Υπολογισμός, δοκιμή και έγκριση των σωστικών μέσων και διατάξεων Παράγραφος 2 Πριν εγκρίνει σωστικά μέσα και διατάξεις, η αρμόδια αρχή πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτά τα σωστικά μέσα και οι διατάξεις έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, σύμφωνα με την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου (1) σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων, η οποία περιλαμβάνει τις συστάσεις του ΙΜΟ περί δοκιμής σωστικών μέσων. Παράγραφος 6 Τα σωστικά μέσα που απαιτούνται από το παρόν κεφάλαιο και για τα οποία λεπτομερείς προδιαγραφές δεν περιλαμβάνονται στο τμήμα Γ πρέπει να ικανοποιούν την αρμόδια Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομερείς προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται για τα συγκεκριμένα μέσα στο κεφάλαιο ΙΙΙ της Sοlas του 1974, όπως αυτή τροποποιήθηκε, και στον διεθνή κώδικα περί σωστικών μέσων του ΙΜΟ. Κανονισμός 6: Διαθεσιμότητα και στοιβασία σωστικών σκαφών και λέμβων περισυλλογής Υποπαράγραφος 4 στοιχείο α) Κάθε σωστικό σκάφος πρέπει να είναι στοιβαγμένο: - έτσι ώστε ούτε το σωστικό σκάφος ούτε οι διατάξεις στοιβασίας του να επηρεάζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε άλλου σωστικού σκάφους ή λέμβου περισυλλογής σε κάθε άλλη θέση καθαιρέσεως, - όσο πλησιέστερα στην επιφάνεια του νερού είναι ασφαλές και πρακτικά εφικτό και, στην περίπτωση σωστικού σκάφους εκτός των σωσίβιων σχεδιών που προορίζονται για καθαίρεση με ρίψη στη θάλασσα, σε θέση τέτοια ώστε το σωστικό σκάφος στη θέση επιβιβάσεως να μη βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων πάνω από την ίσαλο γραμμή με το πλοίο στο μέγιστο βύθισμα σε αντίξοες συνθήκες διαγωγής έως 10° και με κλίση έως 20° προς οποιαδήποτε πλευρά, ή υπό τη γωνία στην οποία βυθίζεται το εκτεθειμένο στον καιρό κατάστρωμα του πλοίου, όποια κλίση είναι η μικρότερη, - σε κατάσταση συνεχούς ετοιμότητας, έτσι ώστε δύο μέλη του πληρώματος να δύνανται να προβούν σε προετοιμασία προς επιβίβαση και καθαίρεση εντός πέντε λεπτών, - πλήρως εφοδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. Κανονισμός 23: Λέμβοι περισυλλογής Υποπαράγραφος 1 στοιχείο β). Οι λέμβοι περισυλλογής μπορεί να είναι είτε άκαμπτης είτε πνευστής κατασκευής είτε συνδυασμού των δυο και πρέπει: i) να μην έχουν μήκος μικρότερο των 3,8 μέτρων και μεγαλύτερο των 8,5 μέτρων, με εξαίρεση για τα σκάφη μήκους μικρότερου των 45 μέτρων για τα οποία, είτε εξαιτίας του μεγέθους του σκάφους, είτε για άλλους λόγους για τους οποίους η μεταφορά τέτοιων λέμβων θεωρείται παράλογη ή πρακτικά ανέφικτη, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί λέμβο περισυλλογής μικρότερου μήκους, όχι όμως μικρότερου των 3,3 μέτρων, ii) να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τουλάχιστον πέντε άτομα καθιστά και ένα άτομο ξαπλωμένο θέση ή, για σκάφη μήκους μικρότερου των 45 μέτρων, σε περίπτωση λέμβων περισυλλογής μήκους μικρότερου των 3,8 μέτρων, να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τουλάχιστον τέσσερα άτομα καθιστά και ένα άτομο ξαπλωμένο. Υποπαράγραφος 1 στοιχείο γ) Ο αριθμός των ατόμων τα οποία θα επιτραπεί να μεταφέρει μια λέμβος πρέπει να ορίζεται από την αρμόδια αρχή με τη διενέργεια μιας δοκιμής χωρητικότητας. Η ελάχιστη δυνατότητα μεταφοράς πρέπει να είναι όπως ορίζεται από τον κανονισμό 23 παράγραφος (1) (β) (ii). Το κάθισμα για τους επιβαίνοντες, εκτός από τον πηδαλιούχο, μπορεί να προβλέπεται στο πάτωμα. Δεν πρέπει να επιτρέπεται το κάθισμα στην κουπαστή, στα δοκάρια της πρύμνης ή στους φουσκωτούς πλωτήρες στις πλευρές της λέμβου. Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1 και 3) και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α~ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α~ 101) και του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α~ 70), και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1998 (Α~ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α~ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α~ 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α~ 21) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α~ 261).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α~ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 364/24.1.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Την 350/20.8.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1998/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1775 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία