Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1299(2000) και 1306 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αίρονται οι περιορισμοί οι οποίοι είχαν επιβληθεί με το προεδρικό διάταγμα 67/1996 «περί εφαρμογής της απόφασης 788 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» (Α΄ 57)
2.  
  Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 145/03 η περίπτωση ε΄ αναριθμείται ως περίπτωση στ΄ και προ αυτής προστίθεται και η περίπτωση ε΄, ως εξής: Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Ξάνθη, του οποίου αποστολή είναι η εξής:.
 1. Διεξάγει ερευνητικά προγράμματα σε θέματα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στον πολιτισμό και την εκπαίδευση
 2. Παρέχει τεχνολογική - πληροφορική υποστήριξη των επιστημονικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της περιοχής, με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών αρχείων, ηλεκτρονικής διασύνδεσης κλπ
 3. Δημιουργεί επιστημονικά και ερευνητικά δίκτυα και διεθνείς συνεργασίες με έμφαση στη συνεργασία με φορείς των Βαλκανικών και Παρευξείνειων χωρών για ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
 4. Συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα και τμήματα ΑΕΙ παρεμφερούς προσανατολισμού και ιδιαίτερα με όσα εδρεύουν στην περιοχή
 5. Συνεργάζεται με τεχνολογικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής και της χώρας γενικότερα με σκοπό τη σύζευξη Έρευνας και Παραγωγής, τη δημιουργία δεσμών συνεργασίας και την προώθηση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 6. Παρέχει ειδική επιμόρφωση για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων φορέων.
 7. Ειδικεύει επιστήμονες στους παραπάνω τομείς με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταπτυχιακών σεμιναρίων και συνεδρίων, δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 8. Στηρίζει πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της θέσης της Θράκης ως σημείου συνάντησης και ως ΝΑ πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο
 9. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του επιστημονικού δυναμικού της Θράκης
 10. Μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς του
 11. Συνεργάζεται στο εσωτερικό και το εξωτερικό με εμπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς ειδικευμένους σε θέματα του αντικειμένου του για την προώθηση του σκοπού του, με δυνατότητα ανάθεσης σ αυτούς ερευνητικών θεμάτων
 12. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του
Άρθρο 2
1.  
  Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στο ελληνικό έδαφος όλων των ακατέργαστων διαμαντιών από τη Σιέρρα Λεόνε, ακόμα και αν υφίστανται δικαιώματα ή υποχρεώσεις που παρέχονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία ή σύμβαση που έχει συναφθεί ή άδεια που έχει χορηγηθεί πριν από την 5η Ιουλίου 2000, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1306(2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Ο υπηρετών, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, Διευθυντής του ΙΠΕΤ συνεχίζει να υπηρετεί, μέχρι τη συμπλήρωση της διανυόμενης θητείας του.
 1. Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα καθώς και τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στην αλλοδαπή οφείλουν να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, ανά εξάμηνο, καταστάσεις με τους οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον το συνολικό υπόλοιπο οφειλής τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (ευρώ 1.500.000).
 2. Από την προαναφερόμενη γνωστοποίηση εξαιρούνται οι πιο κάτω κατηγορίες οφειλετών:
 3. - κεντρική κυβέρνηση - πιστωτικά ιδρύματα - νομικά πρόσωπα με αποκλειστική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εφόσον δεν υπάγονται σε όμιλο επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα. - Φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι εξωτερικού.
2.  
  Για τον υπολογισμό του πιο πάνω ορίου ανά οφειλέτη (ευρώ 1.500.000) θα λαμβάνεται υπόψη, το συνολικό υπόλοιπο των υποχρεώσεών του προς το πιστωτικό ίδρυμα σε ενοποιημένη βάση. Οι διορισμένοι στις θέσεις αυτές, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθώς και οι υπηρετούντες με απόσπαση στο ΙΠΕΤ συνεχίζουν να προσφέρουν, εφεξής, τις υπηρεσίες τους σ αυτό χωρίς μεταβολή του εργασιακού των καθεστώτος.
3.  
  Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, δικαιώματα ενοχικά και εμπράγματα, αποθεματικά κλπ. του ΙΠΕΤ περιέρχονται αυτοδικαίως στο ΚΕΤΕΠ και συνεχίζουν να είναι ταγμένα στην εξυπηρέτηση του σκοπού του ΙΠΕΤ, τη δε χρήση, εκμετάλλευση και διαχείριση αυτών εξακολουθεί να έχει το ΙΠΕΤ. Συναφθείσες συμβάσεις, ερευνητικά και λοιπά προγράμματα, έργα και εργασίες εκτελούνται, επ ονόματι του ΚΕΤΕΠ, στο οποίο μεταφέρονται οι πιστώσεις προς κάλυψη των προβλεπομένων από το Π.Δ. 19/1998 δαπανών. Το ΚΕΤΕΠ υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΙΠΕΤ, συνεχίζει, επ ονόματί του, τις εκκρεμείς δίκες και εκπροσωπείται, δικαστικώς και εξωδίκως, από τον Διευθυντή του ΙΠΕΤ για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμουσών υποθέσεων.
4.  
  Τα πιο πάνω στοιχεία θα υποβάλλονται σε ενοποιημένη βάση εντός δύο (2) μηνών μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου. Ειδικά για τα στοιχεία της 31.12.2003 παρέχεται προθεσμία υποβολής μέχρι την 31η Μαρτίου 2004.
5.  
  Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών ως προς την κατάρτιση και υποβολή των πιο πάνω καταστάσεων Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (5)Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της απόφ. ΕΝΠΘ 485/8/7.10.1991, όπως ισχύει, σχετικά με την υποβολή από τις τράπεζες εξαμηνιαίων καταστάσεων οφειλετών. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 159/26.9.2003) Αφού έλαβε υπόψη:.
 1. Την ΕΝΠΘ 485/8/7.10.1991 απόφαση, όπως ισχύει, (τελευταία σχετ. τροποπ.
 2. ΠΔ/ΤΕ 2523/2003), σχετικά με την υποβολή από τις τράπεζες εξαμηνιαίων καταστάσεων οφειλετών στην Τράπεζα της Ελλάδος,.
 3. Τη σκοπιμότητα κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των πιο πάνω διατάξεων και αναγωγής σε ενοποιημένη βάση της υποχρέωσης υποβολής των πιο πάνω στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, αποφάσισε τα εξής:
 4. Κωδικοποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις της απόφ.
 5. ΕΝΠΘ 485/8/7.10.1991, όπως ισχύει, ως ακολούθως:.
6.  
  Καταργούνται:
 1. Η απόφ.
 2. ΕΝΠΘ 485/8/7.10.1991, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφ.
 3. ΕΝΠΘ 540/14/17.3.1994 και τις διατάξεις της παραγρ. 1 του κεφ. VΙ της ΠΔ/ΤΕ 2485/ 31.1.2002 καθώς και του κεφ.
 4. Γ της ΠΔ/ΤΕ 2523/2003 και κάθε υφιστάμενη αναφορά σε αυτήν θα νοείται στο εξής ως αναφορά στις διατάξεις της παρούσας.
 5. Οι πίνακες Γ4, Γ4α, Γ5, Γ5α και Γ6 της ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.1988, όπως ισχύει.
 6. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 8. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2003 Ο Γραμματέας Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φ(6) Ανάκληση της άδειας άσκησης της δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές χρήματος και συναλλάγματος που παρασχέθηκε στην εταιρία ΧΑΡΑΜΗΣ CΟΧ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 160/10.10.2003, θέμα 2ο) Αφού έλαβε υπόψη:.
 9. την απόφαση ΕΝΠΘ 536/7/12.11.1993, με την οποία παρασχέθηκε στην εταιρία ΧΑΡΑΜΗΣ CΟΧ Α.Ε. η άδεια για την άσκηση εκ μέρους της δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές χρήματος και συναλλάγματος,.
 10. το από 1.10.2003 (ΑΠ 29119) έγγραφο της πιο πάνω εταιρίαςΧΑΡΑΜΗΣ CΟΧ Α.Ε., με το οποίο γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος την οριστική παύση λειτουργίας της, αποφάσισε τα ακόλουθα:
 11. Ανακαλείται από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης η άδεια που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 536/7/12.11.1993 στην εταιρία ΧΑΡΑΜΗΣ CΟΧ Α.Ε. για την άσκηση εκ μέρους της δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές χρήματος και συναλλάγματος.
 12. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 13. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2003 Ο Γραμματέας Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αριθ.
 14. Φ.0544/ΑΣ 501/Μ.5281 (7)Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ της Σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο για τις υποχρεώσεις διατροφής που υπεγράφη στην Χάγη στις 2.10.1973.
 15. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο για τις υποχρεώσεις διατροφής που υπεγράφη στην Χάγη στις 2.10.1973 και που κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον Ν. 3137/2003, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο 90 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄ της 14 Απριλίου 2003, τέθηκε σε ισχύ για την χώρα μας σύμφωνα με το άρθρο 25 αυτής, την 1η Σεπτεμβρίου 2003.
Άρθρο 3
1.  
  Απαγορεύεται κάθε παροχή στη Λιβερία από έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος τεχνικής εκπαίδευσης ή βοήθειας σχετικά με την παροχή, κατασκευή συντήρηση ή χρήση των ειδών του άρθρου 2
Άρθρο 4 "Τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται με το άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος ισχύουν από την 5η Ιουλίου 2000, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1306 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και για μια περίοδο 18 μηνών. Στον Υπουργό Ε [...]"
1.  
  Τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται με τα άρθρα 1, 2 και 3 ανωτέρω, δεν θα έχουν εφαρμογή σε εφόδια μη φονικού στρατιωτικού εφοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση και στην σχετική τεχνική βοήθεια ή εκπαίδευση, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί με την απόφαση 1267(19^9) του Συμβουλίου Ασφαλείας
2.  
  Τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται με τα άρθρα 1, 2 και 3 ανωτέρω, δεν θα έχουν εφαρμογή στον προστατευτικό ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται στο Αφγανιστάν από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τους εργαζομένους σε ανθρωπιστικές αποστολές για προσωπική τους χρήση και μόνο
3.  
  Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985(ΦΕΚ Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
4.  
  Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 15 Μαΐου 2000 περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 136)
5.  
  Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 11 Σεπτεμβρίου 2001 περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1333(2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 214)
6.  
  Το Προεδρικό Διάταγμα 352/2001 περί εφαρμογής της αποφάσεως 1267(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 236)
7.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
8.  
  Τις 270/2002 και 369/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 5
1.  
  Απαγορεύεται η λειτουργία γραφείων των Ταλιμπάν και των Αφγανικών Αερογραμμών Αriana στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας
Άρθρο 6
1.  
  Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση εισαγωγή όλων των ακατέργαστων διαμαντιών από τη Λιβερία, ανεξαρτήτως αν αυτά τα διαμάντια προέρχονται ή όχι από τη Λιβερία
Άρθρο 7
1.  
  Απαγορεύεται η διάθεση των κεφαλαίων και των λοιπών οικονομικών περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 6 καθώς και άλλων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, από έλληνες υπηκόους ή από πρόσωπα ευρισκόμενα στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας, άμεσα ή έμμεσα, προς όφελος του Usama bin Laden, των συνεργών του ή νομικών προσώπων που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα από τον Usama bin Laden ή από φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης Αl-Qaida, όπως προσδιορίζονται από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας
2.  
  Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν υποχρεώνει τις αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας να αρνηθούν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος σε έλληνες υπηκόους και δεν εμποδίζει ούτε τη διέλευση των αντιπροσώπων της Κυβέρνησης της Λιβερίας από το ελληνικό έδαφος με σκοπό να μεταβούν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών για συμμετοχή στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών ούτε τη συμμετοχή της Κυβέρνησης της Λιβερίας στις επίσημες συνόδους της Ένωσης του Ποταμού Μάνο, της Οικονομικής Κοινότητας Δυτικοαφρικανικών Κρατών και του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας
Άρθρο 8
1.  
  Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια ή μεταφορά, από έλληνες υπηκόους ή από το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας, της χημικής ουσίας του οξικού ανυδρίτη προς οποιοδήποτε πρόσωπο στην περιοχή του Αφγανιστάν υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν όπως καθορίζεται από την Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την απόφαση 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας, ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό κάθε δραστηριότητα που εκτελείται ή λειτουργεί από την περιοχή υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν όπως καθορίζεται από την ανωτέρω Επιτροπή
Άρθρο 9 "Τα μέτρα που επιβάλλονται με τα άρθρα 6 και 7 τίθενται σε ισχύ από την 7η Μαΐου 2001, δύο μήνες από την ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1343(2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από 00.01 Ανατολική Ώρα, και για μια περίοδο [...]"
1.  
  Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας σε οποιοδήποτε αεροσκάφος για να απογειωθεί από το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας ή να προσγειωθεί σε αυτό ή να πραγματοποιήσει υπέρπτηση πάνω από αυτό, εάν το αεροσκάφος τούτο απογειώθηκε ή προορίζεται να προσγειωθεί σε περιοχή μέσα στο έδαφος του Αφγανιστάν που η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας έχει καθορίσει ότι βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν, εκτός εάν η συγκεκριμένη πτήση έχει τύχει προέγκρισης από την ανωτέρω Επιτροπή λόγω ανθρωπιστικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών υποχρεώσεων όπως η πραγματοποίηση του προσκυνήματος Ηajj ή λόγω του ότι η πτήση προάγει τον διάλογο για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν ή μπορεί να προάγει τη συμμόρφωση των Ταλιμπάν με την απόφαση 1333 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας ή με την απόφαση 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας
 1. Του άρθρου 25 παρ. 1, περίπτωση α) του Ν. 1514/ 1985 Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (ΦΕΚ Α΄ 13), όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 17 του άρθρου 1 του Ν. 2919/01 Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α/128.
 2. Του άρθρου 8 του Ν. 1514/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2919/01 Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις.
 3. Των άρθρων 23 παρ. 1 περ. ιστ, 24 παρ. 1 και 2 περ. β και 27 του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137).
 4. Του άρθρου 29 Α (παρ. 2 δ1) του Ν. 1558/85, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών (ΦΕΚ Α΄ 38).
 5. Του Π.Δ. 27/96 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 19).
 6. 2) Τη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας που διατυπώθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης της 18ης - 4.2003.
 7. 3) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
 8. 4) Την Δ 375/30.9.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 10
1.  
  Οι απαγορεύσεις που επιβάλλονται με το άρθρο 9 δεν θα έχουν εφαρμογή σε πτήσεις ανθρωπιστικής φύσεως που πραγματοποιούνται από ή για λογαριασμό των οργανώσεων και κυβερνητικών φορέων πρόνοιας που περιλαμβάνονται σε κατάλογο τον οποίο έχει εγκρίνει και τηρεί ενήμερο η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση 1267(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας
Άρθρο 11
1.  
  Απαγορεύεται η είσοδος ή διέλευση μέσω του εδάφους της Ελληνικής Δημοκρατίας όλων των ανωτέρων αξιωματούχων με βαθμό αναπληρωτή Υπουργού ή ανώτερο των Ταλιμπάν, του αντίστοιχου βαθμού του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν και άλλων ανωτέρων συμβούλων και αξιωματούχων των Ταλιμπάν, εκτός εάν αυτοί ταξιδεύουν για ανθρωπιστικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών υποχρεώσεων όπως η πραγματοποίηση του προσκυνήματος Ηajj ή εκτός εάν το ταξίδι προάγει το διάλογο για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν ή αφορά τη συμμόρφωση με την απόφαση 1333(2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας ή με την απόφαση 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας
Άρθρο 12 "Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που παρέχονται ή επιβάλλονται αντίστοιχα από οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία ή σύμβαση που συνήφθη ή άδεια που χορηγήθηκε πριν από τις 19 Ιανουαρίου 2001, [...]"
1.  
  Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
2.  
  Το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του Α.Ν. 92/1967 περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως (Α΄ 139), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2145/93 (Α΄ 88).
3.  
  Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
4.  
  Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1343 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 132)
5.  
  Το προεδρικό διάταγμα 67/1996 περί εφαρμογής της απόφασης 788 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Α΄ 57)
6.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
7.  
  Τις 496/2002 και 370/2003 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης. Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως (Α΄ 139), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2145/93 (Α΄ 88).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1299 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας (Α΄ 211).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1306 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας (Α΄ 211).
 • Το Προεδρικό Διάταγμα 102/2001 περί εφαρμογής των αποφάσεων 1156 (1998) και 1171 (1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας (Α΄ 96).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις 498/2002 και 368/2003 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2250 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2250 1993
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2002/2485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2485 2002
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/2523 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/2523 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/485/8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/485_8 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/540/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/540_14 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Κύρωση της Σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής. 2003/3137 2003
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Εφαρμογή απόφασης 788/92 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1996/67 1996
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.). 1998/19 1998
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1156(1998) και 1171(1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 2001/102 2001
Περί εφαρμογής αποφάσεως 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 2001/352 2001
Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π). 2003/145 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία