ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-01-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-01-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-01-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 281/2002 «Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Α΄ 249).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το στοιχείο β΄ του άρθρου 2 του ΠΔ 281/2002 ( ΦΕΚ Α΄249 ), τροποποιείται ως εξής: Δύο ( 2 ) Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές
2.  
  Το άρθρο 5 του ΠΔ 281/2002 ( ΦΕΚ Α΄ 249 ), τροποποιείται ως εξής: Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές ορίζονται για χρονική διάρκεια δύο ετών που μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμη έτος και :
 1. Είναι οι άμεσοι βοηθοί και σύμβουλοι του Γενικού Διευθυντή, στην εκτέλεση των καθηκόντων του
 2. Μετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΠΥΕΘΑ, ως ενδιάμεσο κλιμάκιο μεταξύ του Γενικού Διευθυντή και των Διευθύνσεων του ΕΠΥΕΘΑ, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ.3 του παρόντος.
 3. Αναπληρώνουν το Γενικό Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, κατά τον κύκλο των αρμοδιοτήτων τους
3.  
  Η αναφερομένη στο άρθρο 3 παρ. 2 στοιχείο β΄ του ΠΔ 151/2002 ( ΦΕΚ Α΄ 132 ) θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων καταργείται. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ιβ)Τη με αριθμό 637/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ,
 • Τη ΔΙΔΚ Φ1/2/22875/31-10-2001 Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 1480) ι
 • Τις διατάξεις του ΠΔ 281/2002 Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Α΄ 249)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.2292/1995 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας , διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 35)
 • Τις διατάξεις του ΑΝ 1562/1950 Περί ιδρύσεως υπηρεσίας Εφέδρων παρά τω Υπουργείω Εθνικής Αμύνης (ΦΕΚ Α΄ 254)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2984/2002 Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 15)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137 ), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 ( ΦΕΚ Α΄ 154 ) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38)
 • Τις διατάξεις του ΠΔ 151/2002 Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Α΄ 132)
 • Τις διατάξεις του ΠΔ 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Α΄ 57)
 • Την υπ. αριθ. 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1485)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΠΡΑΞΗ 2001/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2002/2984 2002
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1562 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1562 1950
Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων. 2002/151 2002
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας 2002/281 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Γραφείου Ισότητας των δύο φύλων στο επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 2004/39 2004
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας στο Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 2005/105 2005