Σύσταση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση, επωνυμία, έδρα."
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», που στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας «νομικό πρόσωπο» με έδρα την Αθήνα, υπό την εποπτεία του κράτους ασκούμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
2.  
  Στο νομικό πρόσωπο υπάγονται οι ξενώνες της παρ. 1 του άρθρου 82 του Σωφρονιστικού Κώδικα που θα δημιουργηθούν κατά τους όρους που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η επαγγελματική κατάρτιση, η αποκατάσταση, η οικονομική συμπαράσταση και η προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και των αποφυλακιζομένων. Ειδικότερα, προς επίτευξη του σκοπού αυτού, η δράση του νομικού προσώπου περιλαμβάνει: α) Την εκπόνηση, προώθηση, συντονισμό, προκήρυξη, ανάθεση και εκτέλεση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την προώθηση στην απασχόληση, την οικονομική ενίσχυση και την εν γένει κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, αποφυλακιζομένων και ανηλίκων παραβατών. Ειδικά η προκήρυξη προγραμμάτων εγκρίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματος. β) Τη μελέτη και υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την πρόληψη της παραβατικότητας των κρατουμένων πριν και μετά την απόλυσή τους καθώς και την προετοιμασία και την επανένταξή τους στο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. γ) Την ενημέρωση των κρατουμένων και των αποφυλακιζομένων, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, για θέματα που αφορούν τη νομική και κοινωνική τους κατάσταση, την ψυχολογική τους στήριξη και την ανάπτυξη κοινωνικής αρωγής υπέρ αυτών και των οικογενειών τους. δ) Την οργάνωση, εποπτεία οικονομική στήριξη και εκτέλεση θεραπευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων για τους κρατούμενους χρήστες και πρώην χρήστες ναρκωτικών, καθώς και για τους αποφυλακιζόμενους σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. ε) Τη μέριμνα για τους ανηλίκους κρατουμένους και την εκπόνηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού. στ) Την μέριμνα για την ενημέρωση επιχειρήσεων και απολυομένων κρατουμένων σχετικά με την υπάρχουσα προσφορά και ζήτηση εργασίας. Για το σκοπό αυτό, το νομικό πρόσωπο μπορεί να συνεργάζεται με τον Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς. ζ) Την ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρήσεων ή μονάδων υπό την εποπτεία της Πολιτείας στις οποίες θα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα αποφυλακιζόμενοι καθώς και της δημιουργίας επιχειρήσεων από τους αποφυλακιζόμενους. η) Την εξασφάλιση προσωρινής φιλοξενίας στους αποφυλακιζόμενους σε ξενώνες του Νομικού Προσώπου ή άλλων φορέων. θ) Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι, οι αποφυλακιζόμενοι και οι ανήλικοι παραβάτες καθώς και οι οικογένειές τους. ι) Την ενθάρρυνση, ενίσχυση και αξιοποίηση κάθε δράσης και πρωτοβουλίας ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή εθελοντικών οργανώσεων που αναπτύσσεται στον τομέα της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού των προαναφερομένων ομάδων ή ατόμων. ια) Την κάλυψη αναγκών και την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί κρατούμενοι που πρόκειται να αποφυλακισθούν και αποφυλακιζόμενοι. ιβ) Τη συνεργασία με τις επιτροπές κοινωνικής υποστήριξης του άρθρου 81 παρ. 3 του Ν. 2776/1999, το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο και κάθε φορέα που ασχολείται με τη μετασωφρονιστική μέριμνα. ιγ) Τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της προώθησης στην απασχόληση και της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατούμενων, αποφυλακιζόμενων και ανηλίκων παραβατών. ιδ) Την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την πρόοδο των παραπάνω δραστηριοτήτων, την προώθηση προτάσεων για τη λήψη θεσμικών ή άλλων μέτρων και την υποβολή τους στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Άρθρο 3 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του νομικού προσώπου του άρθρου 1 είναι: α) Ετήσια επιχορήγηση του κράτους που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. β) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. γ) Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του νομικού προσώπου. δ) Επιχορηγήσεις από το ΤΑΧΔΙΚ. ε) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοτήματα, εισφορές, επιχορηγήσεις και χορηγίες από τρίτους, τόσο ιδιώτες όσο και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή πρόσοδοι από την κινητή ή ακίνητη περιουσία του. στ) Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 4 "Το Διοικητικό Συμβούλιο Το νομικό πρόσωπο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που είναι το ανώτατο όργανο της διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και της περιουσίας του νομικού προσώπου και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπ [...]"
2.  
  Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ανήκουν στα πρόσωπα της παρ. 1. περ. α΄ του παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.
3.  
  Ο ορισμός νέου μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. λόγω κένωσης θέσης από οποιαδήποτε αιτία γίνεται για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιοδήποτε τρόπο έλλειψης μελών και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα εφ όσον παραμένουν τουλάχιστον τρία μέλη του, συμπεριλαμβανομένου σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
4.  
  Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία μέλη του, στα οποία πρέπει να είναι και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Το Δ.Σ. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
5.  
  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος γνωστοποιεί στα μέλη τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. συνεδριάζει εκτάκτως κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Προέδρου ή εφ όσον το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του.
6.  
  Το Δ.Σ. μεριμνά για την υλοποίηση των σκοπών του νομικού προσώπου. Αποφασίζει επίσης για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του νομικού προσώπου.
7.  
  Το Δ.Σ., εντός έξι το πολύ μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του, καταρτίζει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Κανονισμό προμηθειών, αποζημίωσης μελών Δ.Σ. και Προέδρου, λοιπών δαπανών και γενικής διαχείρισης πόρων. Ο πρώτος Κανονισμός υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Δικαιοσύνης ενώ ο δεύτερος στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 5
1.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: α. Συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει την Ημερήσια Διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Σώματος. β. Εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και διοικητικής ή δικαστικής αρχής. γ. Δίδει προς το Διευθυντή τις αναγκαίες οδηγίες για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. δ. Συντάσσει και υποβάλει προς το Δ.Σ., κατόπιν συνεργασίας με το Διευθυντή, ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό δράσεων του νομικού προσώπου.
Άρθρο 6 "Προσωπικό - Οργάνωση"
1.  
  Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού του νομικού προσώπου ορίζεται σε δώδεκα (12) ως εξής:
 1. Μια (1) θέση Διευθυντή με τριετή θητεία.
 2. Στο τέλος της τριετίας, και μετά από σχετική αξιολόγηση, το Δ.Σ. αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας του.
 3. Ο Διευθυντής προσλαμβάνεται από το Διοικητικό συμβούλιο με τη διαδικασία της συνέντευξης και επιλογής.
 4. Προηγείται σχετική προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.
 5. Η επιλογή γίνεται από το Δ.Σ. το οποίο μπορεί να αναθέσει τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του.
 6. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης, να διαθέτει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του νομικού προσώπου.
 7. Επίσης, θα πρέπει να έχει ασκήσει καθήκοντα διοίκησης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και να γνωρίζει άριστα μια τουλάχιστον των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.
 8. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να τεθούν επιπλέον προσόντα.
 9. Έξι (6) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με γνωστικό αντικείμενο κοινωνικών, οικονομικών ή νομικών επιστημών ή άλλο γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του νομικού προσώπου, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος
 10. Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού με πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ,
 11. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ καθώς και πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
 12. Για τα προσόντα πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζεται το Π.Δ. 50/2001.
2.  
  Η πρόσληψη προσωπικού (πλην του Διευθυντού) γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα. Μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις αυτές κατ αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή η απόσπαση στις θέσεις αυτές υπαλλήλων με αντίστοιχα προσόντα από υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για μία διετία. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που διανύθηκε στην οργανική θέση που ο υπάλληλος αποσπάσθηκε.
3.  
  Μεταξύ των προσλαμβανομένων και του Νομικού Προσώπου συνάπτονται συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπογράφονται από αυτούς και το Διευθυντή ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του νομικού προσώπου γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.
4.  
  Στην εκπλήρωση του σκοπού του νομικού προσώπου μπορούν να συμβάλουν και εθελοντές. Με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της καθορίζεται ο αριθμός τους, τα προσόντα τους, η διαδικασία επιλογής τους, καθώς και τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν.
Άρθρο 7 "Διευθυντής"
1.  
  Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Προΐσταται του προσωπικού του νομικού προσώπου, συντονίζει τις δράσεις του και ασκεί πειθαρχική εξουσία σε αυτό, β. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τα θέματα της αρμοδιότητάς του, γ. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό του νομικού προσώπου τον οποίο και υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ. δ. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., ε. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την καλή λειτουργία του νομικού προσώπου και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάσουν το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 30 Οκτωβίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ.
 • Τα άρθρα 81 παρ. 2 και 82 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999, ΦΕΚ 291/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 2943/2001 (ΦΕΚ 203/Α΄) «Έκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α΄) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
 • Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.): Δαπάνη από την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης φυλακισμένων, η οποία σε πρώτη φάση εκτιμάται στο ποσό των 18.000.000 ευρώ περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται σε ποσοστό 75% με κοινοτική χρηματοδότηση. β) Επί του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος»: Δαπάνη ύψους 305.000 ευρώ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος και 650.000 ευρώ περίπου, για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλύπτεται από το προϊόν της κρατικής επιχορήγησης προς το ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ. γ) Επί του προϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ, των Ο.Τ.Α. και άλλων Ν.Π.Δ.Δ.: Ενδεχόμενη δαπάνη από την επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος», από τους ανωτέρω φορείς, η οποία θα καλύπτεται από τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού αυτών.
 • Το 55/6.7.2001 πρακτικό του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου των Φυλακών, με το οποίο παρέχεται η γνώμη του σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2943/2001 (ΦΕΚ 203/Α΄) «Έκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης».
 • Την 374/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σωφρονιστικός Κώδικας 1999/2776 1999
Έκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 2001/2943 2001
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002