ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/301

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-11-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-11-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-10-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Σχεδιαστής μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών» του τομέα δομικών έργων των ΙΕΚ και των κατόχων πτυχίου ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών» του τομέα κατασκευών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο κάτοχος διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Σχεδιαστής μέσω συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» μπορεί να εργαστεί ως σχεδιαστής στον κλάδο των δομικών έργων: α. Σε δημόσιο ή σε ιδιωτικό φορέα. β. Ως υπάλληλος τεχνικής επιχείρησης. γ. Ως ελεύθερος επαγγελματίας. Χρησιμοποιεί τα βασικά και ειδικά σχεδιαστικά εργαλεία και όργανα, τα υλικά σχεδίασης και σχεδιαστικά πακέτα, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του αρμόδιου μηχανικού ή άλλου ειδικού επιστήμονα που του αναθέτει το έργο, τα τεχνικά εγχειρίδια και τους κανονισμούς σχεδίασης.
Άρθρο 2
1.  
  Ο κάτοχος πτυχίου ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ» του τομέα κατασκευών έχει τα αυτά δικαιώματα του άρθρου 1, περιπτώσεις α΄ και β΄. Για την απόκτηση του δικαιώματος της περιπτώσεως γ΄ του άρθρου 1 απαιτείται προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, διάρκειας ενός (1) έτους για πτυχιούχους του Β΄ κύκλου και δύο (2) ετών για πτυχιούχους του Α΄ κύκλου.
Άρθρο 3
1.  
  Ο σχεδιαστής μέσω συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μπορεί να σχεδιάσει οποιοδήποτε τεχνικό σχέδιο ή σκαρίφημα με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τα κατάλληλα σχεδιαστικά προγράμματα (π.χ. ΑutοCΑD), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγούμενων άρθρων του παρόντος.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του εδαφίου ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α΄/14-2-1992), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 9 του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 221/Α΄/1999).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 71/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 30/Α΄/11-3-93).
 • Την 7α γνώμη της 10/10-4-2002 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄/1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 54/Α΄) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφ. Α΄ του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/1997).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την Δ.299/22-7-2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται οπό τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. 1993/71 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία