Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (εφεξής Δ.Ο.Α.), που έχει ιδρυθεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α΄). Η επωνυμία της Δ.Ο.Α., για τις σχέσεις με το εξωτερικό μεταφράζεται ως «Ιnternatiοnal Οlympic Αcademy». Το σήμα της Δ.Ο.Α. αποτελείται από πέντε (5) χρυσούς ολυμπιακούς δακτυλίους. Στον εσωτερικό κύκλο των τριών (3) μεσαίων συνδεδεμένων δακτυλίων εμφανίζονται εγγεγραμμένα τα αρχικά «Δ», «Ο» και «Α».
Άρθρο 2
1.  
  Έδρα - Εποπτεία. Η Δ.Ο.Α. έχει έδρα αυτήν της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (εφεξής Ε.Ο.Ε.), τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.
Άρθρο 3 "Σκοπός της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας"
1.  
  Στους σκοπούς της Δ.Ο.Α. συμπεριλαμβάνονται ιδίως: α) η ίδρυση και λειτουργία στην Αρχαία Ολυμπία Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου, που θα μεριμνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος, β) η μελέτη και εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος, γ) η επιστημονική θεμελίωση της Ολυμπιακής ιδέας, σύμφωνα προς τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι αναβιώσαντες το σύγχρονο Ολυμπιακό κίνημα, καθώς επίσης στα πλαίσια των παραπάνω, ο συντονισμός της ίδρυσης και λειτουργίας των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών ανά τον κόσμο και η παρακολούθηση του έργου τους, η διοργάνωση διεθνών συνόδων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων για την όσο το δυνατόν ευρύτερη, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, διάδοση του ολυμπιακού ιδεώδους.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου («Εφορείας»)"
1.  
  Όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλως αποκαλούμενο «Εφορεία» και ο Πρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Α είναι εννεαμελές, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ο.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από προσωπικότητες του αθλητισμού και του πολιτισμού, αναγνωρισμένου κύρους. Πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητα μέλος της Ε.Ο.Ε. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Δ.Ο.Α. ή του Υπουργείου Πολιτισμού, οριζόμενος με απόφαση του Προέδρου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται. Μέλος διοριζόμενο σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη ομόφωνα από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. για την τετραετία 2001-2005, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2004. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της Δ.Ο.Α., με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι άλλα όργανα που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Δ.Ο.Α. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει ιδίως η αρμοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και μορφωτικής πολιτικής της Δ.Ο.Α. στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού, η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α΄), κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της Δ.Ο.Α., η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για το προσωπικό της Δ.Ο.Α., η κατάρτιση του ετησίου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, ελέγχου νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης της Δ.Ο.Α.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλως αποκαλούμενο «Εφορεία» έχει τη γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που αφορά τη Δ.Ο.Α., και συγκεκριμένα:.
 1. Ευθύνεται για την εν γένει λειτουργία της Δ.Ο.Α.,.
 2. Εγκρίνει τις αναφορές και εισηγήσεις του Προέδρου της σχετικά με τις δραστηριότητες της Δ.Ο.Α,.
 3. Εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό της Δ.Ο.Α.,.
 4. Δύναται να αναθέτει σε μέλη του την άσκηση καθηκόντων ελέγχου και εποπτείας για ορισμένες δραστηριότητες της ΔΟΑ,
 5. Εισηγείται στην Ε.Ο.Ε. για κάθε ζήτημα που αφορά συντήρηση και επέκταση εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία.
Άρθρο 5 "Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου («Εφορείας») - Αρμοδιότητες"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.
2.  
  Ο Πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Δ.Ο.Α. κατά περίπτωση στον αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
3.  
  Ο Πρόεδρος της Δ.Ο.Α. έχει, εκτός από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος, αρμοδιότητες και τις ακόλουθες:.
 1. Εισηγείται στην «Εφορεία» της Δ.Ο.Α. ή/και στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., καθώς και στους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς τα κάθε είδους αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των σκοπών της Δ.Ο.Α.
 2. Συντάσσει αναφορές και προτάσεις προς την «Εφορεία» για τον σχεδιασμό των συνόδων της Δ.Ο.Α., καθώς και άλλων εκδηλώσεων.
 3. συντάσσει αναφορές και προτάσεις για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των συνόδων, το ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Δ.Ο.Α. και τον τρόπο υλοποίησής του.
 4. Εισηγείται στην «Εφορεία» της Δ.Ο.Α. και δι αυτής στην Ολομέλεια της ΕΟΕ θέματα σχετικά με την επέκταση και βελτίωση των εγκαταστάσεων της Δ.Ο.Α. και ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών.
 5. Προγραμματίζει τις δραστηριότητες κάθε εκδήλωσης
 6. Παρίσταται στις εργασίες των συνόδων και προεδρεύει των συζητήσεων
 7. Επιβλέπει και ελέγχει το πρόγραμμα εκπαίδευσης και την εσωτερική λειτουργία της Δ.Ο.Α., σε συνεργασία με τα υπόλοιπα διοικητικά όργανα της Δ.Ο.Α.
 8. Υπογράφει την αλληλογραφία ή εξουσιοδοτεί προς τούτο μέλη της Εφορείας
 9. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ε. και τον Κοσμήτορα της Δ.Ο.Α. τα σχετικά διπλώματα συμμετοχής στις διάφορες συνόδους της Δ.Ο.Α.
Άρθρο 6 "Τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου («Εφορείας»)"
1.  
  Η «Εφορεία» συνεδριάζει τακτικώς, σε τακτές ημερομηνίες που ορίζονται από τον Πρόεδρό της, και εκτάκτως, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, είτε στην έδρα της, είτε πανηγυρικώς, όπου από τον Πρόεδρό της ορίζεται
2.  
  Η «Εφορεία» βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) εκ των μελών της, συμπεριλαμβανομένων απαραιτήτως του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, καθώς και τριών τουλάχιστον μελών εκ των ανηκόντων στην Ε.Ο.Ε. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της «Εφορείας».
Άρθρο 7 "Κοσμήτορας και Διοικnτικός Διευθυντής"
1.  
 1. Επικουρεί τον Πρόεδρο και την «Εφορεία» σε θέματα που αφορούν το ερευνητικό και το εκπαιδευτικό έργο της Δ.Ο.Α. και μεριμνά για την πλήρη εφαρμογή του.
 2. Συντάσσει και εισηγείται προς τον Πρόεδρο το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Δ.Ο.Α., τον αριθμό και το είδος των συνόδων, τα θέματα των εργασιών των συνόδων και σεμιναρίων, καθώς και όλα τα σχετικά προς τα ανωτέρω ζητήματα.
 3. Απαιτείται επίσης προϋπηρεσία σε ολυμπιακά θεσμικά όργανα και συμμετοχή σε διεθνή ολυμπιακά συνέδρια καθώς και καλή γνώση της αγγλικής και μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.
 4. Η πρόσληψη του Κοσμήτορα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από δημόσια ανακοίνωση και εισήγηση ειδικής τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΟΑ.
 5. Ο Κοσμήτορας παρίσταται στις συνεδριάσεις της Εφορείας χωρίς δικαίωμα ψήφου και έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
 6. Επιμελείται της σύνταξης, της εκτύπωσης και διανομής του λευκώματος κάθε συνόδου
 7. Επιμελείται της οργάνωσης και λειτουργίας της βιβλιοθήκης και επιμελείται της αρχειοθέτησης και συντήρησης του αρχείου, σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό
2.  
 1. Προΐσταται ιεραρχικώς του προσωπικού της Δ.Ο.Α.
 2. Συντάσσει πρόταση σχεδίου οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού το οποίο υποβάλλει στον Πρόεδρο τον μήνα Νοέμβριο, με σκοπό την έγκρισή του από την «Εφορεία», και παρακολουθεί την εκτέλεσή του
 3. Απαιτείται επίσης η καλή γνώση της αγγλικής και μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.
 4. Η πρόσληψη του Διοικητικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από δημόσια ανακοίνωση και εισήγηση ειδικής τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Α.
 5. Εποπτεύει την υλοποίηση των αποφάσεων της «Εφορείας»
 6. Παρέχει την απαραίτητη διοικητική συνδρομή στον Κοσμήτορα για την προετοιμασία των συνόδων
 7. Εισηγείται τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών ζητημάτων
 8. Επικουρεί τον Πρόεδρο στη διεξαγωγή της αλληλογραφίας
 9. Επιβλέπει την καλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων της Δ.Ο.Α. στην Αρχαία Ολυμπία, τις οποίες υποχρεούται να επισκέπτεται τακτικά, παρέχει οδηγίες στον προϊστάμενο των εγκαταστάσεων και στο προσωπικό που υπηρετεί εκεί και εισηγείται στην Εφορεία κάθε μέτρο για τη βελτίωση και συντήρηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.
 10. Επικουρεί τον Κοσμήτορα στην άρτια εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης κάθε συνόδου
Άρθρο 8 "Επίτιμα μέλη"
1.  
  Ως επίτιμα μέλη της Δ.Ο.Α. δύνανται να ανακηρύσσονται, με απόφαση της «Εφορείας», Έλληνες και αλλοδαποί, οι οποίοι διαπνέονται από το ολυμπιακό πνεύμα και έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο ολυμπιακό κίνημα. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της «Εφορείας», αλλά στερούνται δικαιώματος ψήφου.
2.  
  Η «Εφορεία» της Δ.Ο.Α. δύναται, με απόφασή της, να απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή μέλους της «Εφορείας». Επίσης δύναται να απονέμει τιμής ένεκεν τον τίτλο του «Εταίρου» της Δ.Ο.Α. σε όσους έχουν συμβάλει ενεργώς στο έργο της. Ειδικότερα στους συμμετέχοντες ως ομιλητές σε πέντε συνόδους δύναται να απονέμεται ο τίτλος του «Εταίρου» της Δ.Ο.Α.
3.  
  Σε τυχόν ευεργέτες ή δωρητές απονέμεται ο αρμόζων κάθε φορά τίτλος με απόφαση της «Εφορείας»
Άρθρο 9 "Πόροι - Προϋπολογισμός- Διαχείριση."
1.  
  Η Δ.Ο.Α. έχει τακτικούς και έκτακτους πόρους για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών της.
2.  
  Πόροι της Δ.Ο.Α. είναι:.
 1. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού
 2. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς
 3. Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς
 4. Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα
 5. Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους
 6. Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων
 7. Έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
 8. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή
3.  
  Η Εφορεία της Δ.Ο.Α. υποβάλλει στο Υπουργείο Πολιτισμού και την Ε.Ο.Ε. αντίγραφα του ετησίου προϋπολογισμού και απολογισμού της.
4.  
  Τα τυχόν πλεονάσματα του ετησίου απολογισμού μεταφέρονται στην οικονομική χρήση του επόμενου έτους
Άρθρο 10 "Δραστηριότητες και λοιπά θέματα λειτουργίας."
1.  
  Για την εκπλήρωση του σκοπού της διάδοσης του ολυμπιακού πνεύματος, η Δ.Ο.Α. διοργανώνει ετησίως συνόδους, συμπόσια, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις, στις οποίες προσκαλούνται ως εισηγητές και συντονιστές των συζητήσεων διακεκριμένοι επιστήμονες, οι οποίοι αναπτύσσουν θέματα της ειδικότητάς τους. Οι λοιποί συμμετέχοντες γίνονται δεκτοί από την «Εφορεία», κατόπιν επιλογής τους από τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες, πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς όλων των κρατών.
2.  
  Επίσημες γλώσσες της Δ.Ο.Α. αποτελούν η ελληνική, η γαλλική και η αγγλική. Σε περίπτωση διαφωνίας των κειμένων, υπερισχύει το γαλλικό κείμενο, σύμφωνα με την ακολουθούμενη πρακτική της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
3.  
  Οι συμμετέχοντες στην τακτική ετήσια σύνοδο για νέους, είναι άνω των 20 και κάτω των 35 ετών και οφείλουν να είναι γνώστες μίας εκ των επισήμων γλωσσών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ούτως ώστε, με την παρακολούθηση και συμμετοχή τους στις εργασίες της συνόδου, να καθίστανται άξιοι φορείς και κήρυκες των ολυμπιακών ιδεωδών στις αντίστοιχες χώρες τους
4.  
  Ο κύκλος των θεμάτων και των ομιλιών των συνόδων και σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων καθορίζεται με απόφαση της Εφορείας μετά από εισήγηση του Προέδρου της, και αφορά όλες τις πτυχές των ολυμπιακών αγώνων και του ολυμπιακού κινήματος από τη γένεσή τους έως σήμερα. Όλες οι δαπάνες της συμμετοχής των προσκεκλημένων, των ομιλητών και των συντονιστών των ομίλων συζητήσεων βαρύνουν την Δ.Ο.Α.
5.  
  Η Δ.Ο.Α., με απόφαση της «Εφορείας» δύναται να φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Ε.Ο.Ε. στην Αρχαία Ολυμπία, η οποία τις παραχωρεί κατά χρήση στην Δ.Ο.Α. χωρίς αντάλλαγμα ή να παρέχει διευκολύνσεις σε Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες, Εθνικές και Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες, ομάδες Ανωτάτων Σχολών, Ακαδημίες Σωματικής Αγωγής, σχολεία και άλλες οργανώσεις επιστημόνων, προπονητών, παιδαγωγών και φιλάθλων για ολιγόχρονη διαμονή στις εγκαταστάσεις της.
Άρθρο 11 "Προσωπικό - Διάρθρωση υπηρεσιών."
1.  
  Στη Δ.Ο.Α. συνιστώνται οι ακόλουθες οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες κατανέμονται στα Τμήματα αυτής ως εξής: Α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τις διοικητικές λειτουργίες της Δ.Ο.Α.
 1. Μία (1) θέση Αρχαιολόγου.
 2. Ως προσόντα διορισμού στη θέση αυτή ορίζονται το πτυχίο του Τμήματος Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σxολής της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής.
 3. Απαιτείται επίσης η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας καθώς και επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία στην καταγραφή, αρχειοθέτηση και επιμέλεια αρχείων και ενημερωτικών καταλόγων για τα εκθέματα μουσείων που αφορούν ολυμπιακά θέματα.
 4. Δέκα πέντε (15) θέσεις διοικητικού προσωπικού, εκ των οποίων οκτώ θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
 5. Ως προσόντα διορισμού στη θέση βιβλιοθηκονόμου ορίζεται πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας, της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής και η προϋπηρεσία στην οργάνωση αθλητικών βιβλιοθηκών σε Διεθνείς Αθλητικούς Οργανισμούς.
 6. Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων απαιτείται η καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
 7. Συνεκτιμώνται επίσης η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών βιβλιοθηκονομικών προγραμμάτων, η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια με αντικείμενο τα Ολυμπιακά θέματα.
 8. Δύο (2) θέσεις μεταφραστών.
 9. Ως προσόν διορισμού στις ανωτέρω θέσεις ορίζεται πτυχίο σχολής διερμηνέων της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής.
 10. Απαιτείται επίσης η άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.
 11. Δ. Γραφείο Τύπου, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταγραφή και παρουσίαση των ολυμπιακών και γενικότερα αθλητικών ειδήσεων και θεμάτων αρμοδιότητας της ΔΟΑ Μία (1) θέση υπεύθυνου Τύπου.
 12. Ως προσόν διορισμού στην ανωτέρω θέση ορίζεται η ιδιότητα του μέλους της ΕΣΗΕΑ.
 13. Απαιτείται επίσης η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και επαγγελματική εμπειρία στην καταγραφή και παρουσίαση Ολυμπιακών και γενικότερα αθλητικών θεμάτων.
 14. Μία (1) θέση Πληροφορικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 15. Ως προσόντα διορισμού στη θέση αυτή ορίζονται το πτυχίο σχολής Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής.
 16. Απαιτείται επίσης η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα δημιουργίας ιστιοσελίδων στο διαδίκτυο.
 17. Β. Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τις οικονομικές λειτουργίες της Δ.Ο.Α. Πέντε (5) θέσεις οικονομικών σπουδών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 18. Ως προσόντα διορισμού στις τρεις (3) από τις παραπάνω θέσεις ορίζεται πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής (ΠΕ) και για τις άλλες δύο θέσεις (2) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕ) οικονομικής κατεύθυνσης.
 19. Απαιτείται επίσης η γνώση της αγγλικής γλώσσας ή άλλης ξένης γλώσσας.
 20. Γ. Τμήμα Βιβλιοθήκης, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταγραφή, αρχειοθέτηση και επιμέλεια των βιβλίων και αρχείων της Δ.Ο.Α.
2.  
  Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από δημόσια ανακοίνωση και εισήγηση ειδικής τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΟΑ.
3.  
  Η πλήρωση των θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού
4.  
  Στην Δ.Ο.Α. συνιστάται επίσης μία θέση νομικού συμβούλου, του οποίου η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από δημόσια ανακοίνωση και εισήγηση ειδικής τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Α. Για την πλήρωση της θέσης του νομικού συμβούλου απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στο τομέα του Δημοσίου ή του Διεθνούς Δικαίου, προϋπηρεσία και επαγγελματική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της Δ.Ο.Α. και η καλή γνώση της αγγλικής ή και άλλης ξένης γλώσσας.
5.  
  Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Α. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λειτουργίας της Δ.Ο.Α.
Άρθρο 12
1.  
  Πειθαρχικά παραπτώματα, ποινές, διαδικασία και υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού. Για τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις πειθαρχικές ποινές και τη πειθαρχική διαδικασία εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 106-147 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19/Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει). Για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 13
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός όπου σε αυτό ορίζεται διαφορετικά. Στον Υφυπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 παράγραφος 7 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων Ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 228/Α΄), και κάθε φορά ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος της Δ.Ο.Α. (Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούμενο απ τον κρατικό προϋπολογισμό) ετήσια δαπάνη ποσού 755.500 ευρώ περίπου, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 380.000 ευρώ περίπου και η οποία θα καλυφθεί από τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 2571, του Ειδικού Φορέα 21/690 του Τακτικού Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α΄).
 • Την 25140/4.9.2002 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού» (ΦΕΚ 1156/Β΄/ 5.9.2002).
 • Τη ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Μπίστη» (ΦΕΚ 985/Β΄/16.7.2003).
 • Την 1065956/863/Α 006/15.7.2003 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 985/Β΄/16.7.2003).
 • Την 349/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-11-05 Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/257
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/25140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/25140 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α006 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_13773 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003