ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/310

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-11-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-11-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-11-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μεταφέρεται μία (1) θέση Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άκρα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, μία (1) θέση υπαλλήλου κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής [...]"
1.  
  Συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα στον Κλάδο Γενικών Υπηρεσιών δύο (2) θέσεις Αρχιπυράρχων και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε δεκαέξι (16)
 1. Του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτώσεις (β) και (γ), και παρ. 7 του Ν. 1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986.
 2. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49).
 3. Του άρθρου 28 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 5. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 182).
 6. Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 7. Της 1065956/863/Α0006/16.7.2003 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 985).
 8. Της 7004/3/36/17.7.2003 Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Παντελή Τσερτικίδη» (Β΄ 999 18.7.2003).
2.  
  Διοικητής του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.) και Διευθυντής του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τοποθετούνται Αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών με βαθμό Αρχιπυράρχου. α)για το τρέχον έτος 2003 συνολική δαπάνη ύψους 5.201,55 ευρώ, β) για το έτος 2004, 39.020,42 ευρώ, γ) για το έτος 2005, 39.020,42 ευρώ, δ) για το έτος 2006 45655,72 ευρώ ε) για το έτος 2007 45655,72 ευρώ. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον έτος 2003 θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και για τα επόμενα έτη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 0400 Πιστώσεις του ειδικού Φορέα 43- 120 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
3.  
  Την 394/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομίας και Οικονομικών αποφασίζουμε:
Άρθρο 2 "Σύσταση θέσης Γενικού Επιθεωρητή"
1.  
  Στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή των Υπηρεσιών αυτού. Έδρα του Γενικού Επιθεωρητή ορίζεται η Αθήνα.
2.  
  Η προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου μόνου του π.δ. 217/2001 (Α΄ 167) θέση του Υποστρατήγου στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ως Διευθυντή αυτού, καταργείται και μεταφέρεται στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή.
Άρθρο 3 "Καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή"
1.  
  Για θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού των Υπηρεσιών του Σώματος
2.  
  Για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία και απόδοση όλων των Υπηρεσιών καθώς και το επίπεδο εκπαίδευσης και πειθαρχίας του προσωπικού τους
 1. Είναι υπεύθυνος απέναντι στην Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος κυρίως:
 2. Προτείνει στην Ηγεσία του Σώματος μέτρα και τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας των παρεχομένων προς το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών του Σώματος.
 3. Στο Γενικό Επιθεωρητή μπορεί επίσης να ανατεθεί από τον Αρχηγό και τους Υπαρχηγούς του Σώματος κάθε άλλο νόμιμο καθήκον.
3.  
  Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή δε θίγουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Υπαρχηγών για τα ίδια θέματα
4.  
  Την έκθεση ικανότητας του Γενικού Επιθεωρητή συντάσσει ο Α΄ Υπαρχηγός και γνωματεύει ο Αρχηγός
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ ΦΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αριθ. Φ. 0546/ΑΣ 554/Μ. 5249 (3)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) για συνεργασία στον τομέα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. (Sοchi - Ρωσία 15.4.1998). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) για συνεργασία στον τομέα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, η οποία υπογράφηκε στο Sοchi της Ρωσίας στις 15 Απριλίου 1998 και κυρώθηκε με τον Νόμο 3138/2003, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο 91 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 15 Απριλίου 2003, τέθηκε σε ισχύ ως προς την Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 19 παραγρ. 2 αυτής, την 24η Ιουλίου 2003. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2003 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΤΡΩΝΑΣ Αριθ. Φ. 0546/ΑΣ 594/Μ. 5391 (4)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την αστυνομική συνεργασία. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την αστυνομική συνεργασία η οποία υπογράφηκε στη Ρώμη στις 10 Ιανουαρίου 2000 και κυρώθηκε με τον Ν. 3159/2003, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο 164 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 26 Ιουνίου 2003, θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13 παραγρ. 1 αυτής, την 1η Νοεμβρίου 2003. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2003 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΦΑριθ. Φ. 0544/ΑΣ 563/Μ. 5185 (5)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας περί αποφυγής διπλής φορολογίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου που υπογράφηκε στο Κίεβο την 6 Νοεμβρίου 2000 και κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 3046/2002 Νόμο ο οποίος δημοσιεύθηκε στο 199 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α~, της 27 Αυγούστου 2002, κατόπιν ολοκληρώσεως των από της διάταξης του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 αυτής προβλεπομένων διαδικασιών, τέθηκε σε ισχύ την 26 Σεπτεμβρίου 2003. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη: Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της λήψης της τελευταίας από αυτές τις γνωστοποιήσεις (Σημ. δηλαδή την 26η Σεπτεμβρίου 2003) οι δε διατάξεις αυτής έχουν εφαρμογή: α) όσον αφορά στους φόρους που παρακρατούνται στην πηγή σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ, και β) αναφορικά με τους άλλους φόρους, σε περιόδους που επιβάλλεται ο φόρος οι οποίες αρχίζουν την πρώτη ή μετά την πρώτη μέρα του Ιανουαρίου, που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2003 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΤΡΩΝΑΣ Αριθ. Φ. 0546/ΑΣ 635/Μ. 4897 (6)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης νια την απαγόρευση της χρήσεως, της αποθηκεύσεως, της παραγωγής και της μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και την καταστροφή των. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύμβαση νια την απαγόρευση της χρήσεως, της αποθηκεύσεως, της παραγωγής και της μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και την καταστροφή των που υπογράφηκε στο Όσλο, στις 18 Σεπτεμβρίου 1997, και κυρώθηκε με τον Ν. 2999/2002, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο 71 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 8 Απριλίου 2002, θα τεθεί σε ισχύ ως προς την Ελλάδα, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 17 παραγρ. 2 αυτής, την 1η Μαρτίου 2004. Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2003 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΤΡΩΝΑΣ Αριθ. Φ. 0544/ΑΣ 647/Μ. 5374 (7)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας Λιθουανίας για συνεργασία στον αμυντικό τομέα (Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2001) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας Λιθουανίας για συνεργασία στον αμυντικό τομέα που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 19 Δεκεμβρίου 2001, και κυρώθηκε με τον Ν. 3150/2003, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο 147 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 13 Ιουνίου 2003, τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 αυτής, την 23η Σεπτεμβρίου 2003.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του Ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου “Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 62/1998).
 • Τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137/1985), όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση των Επιμελητηρίων» (Α΄ 154/1992), και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38/1997), και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη 393/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2003/7004/3/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/7004_3_36 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Κύρωση της Σύμβασης για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους. 2002/2999 2002
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φορολογικής διαφυγής σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. 2002/3046 2002
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) για συνεργασία στον τομέα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. 2003/3138 2003
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για συνεργασία στον αμυντικό τομέα. 2003/3150 2003
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την αστυνομική συνεργασία. 2003/3159 2003
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα δύο (2) θέσεων Αντιστράτηγων και άλλες ρυθμίσεις. 2001/217 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διεύρυνση σύνθεσης προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών και σύσταση Προξενικών Γραφείων 2005/59 2005