Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, β) Βιολογικής Γεωργίας, γ) Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και δ) Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πτυχιούχοι Τμήματος Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων Α. ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ"
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, μπορούν:
 1. Να ασχολούνται επαγγελματικά ως στελέχη ή ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σε οικονομικά και τεχνικά θέματα, σε διεργασίες, χειρισμούς, επιπτώσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με:
 2. τη συλλογή - συγκομιδή, τους μετασυλλεκτικούς - μετασυγκομιστικούς χειρισμούς, την τυποποίηση, τη συσκευασία, τον ποιοτικό έλεγχο, τη μεταποίηση, τη συντήρηση, την ασφάλεια, την αποθήκευση και την προώθηση στην αγορά των γεωργικών προϊόντων
 3. Να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνων στελεχών σε ιδιωτικούς, δημόσιους, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς καθώς και σε φορείς κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, για την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, τόσο σε θεωρητικό - τεχνολογικό όσο και σε τεχνικό - εφαρμοστικό επίπεδο, για θέματα που σχετίζονται με:
 4. τη συλλογή - συγκομιδή, τους μετασυλλεκτικούς - μετασυγκομιστικούς χειρισμούς, την τυποποίηση, τη συσκευασία, τον ποιοτικό έλεγχο, τη μεταποίηση, τη συντήρηση, την ασφάλεια, την αποθήκευση και την προώθηση στην αγορά των γεωργικών προϊόντων
 5. Να ασχολούνται ως φορείς και εφαρμοστές των πορισμάτων της έρευνας στις παραγωγικές μονάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στα επιστημονικά πεδία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο
 6. Να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου και των ζώων
 7. Να ασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων με θέματα της ειδικότητάς τους
 8. Να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία
 9. Τα γεωργικά μηχανήματα και τον πάσης φύσεως εξοπλισμό που σχετίζεται με τη συλλογή - συγκομιδή, την επεξεργασία, τη συντήρηση και κάθε είδους μετασυλλεκτικό - μετασυγκομιστικό χειρισμό των γεωργικών προϊόντων
 10. Τη συμμετοχή σε ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ανάπτυξης και εφαρμογής νέων μεθόδων συγκομιδής - συλλογής, τυποποίησης, συσκευασίας, ποιοτικού ελέγχου, μεταποίησης, συντήρησης και αποθήκευσης των γεωργικών προϊόντων καθώς και προβολής και προώθησης αυτών στην αγορά
 11. Την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών και την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για τη σύσταση, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τη διοίκηση, τη λειτουργία και την επίβλεψη μονάδων του αγροτοβιομηχανικού τομέα της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της διαχείρισης, της διαλογής, της τυποποίησης, της συσκευασίας, της μεταποίησης, της συντήρησης, της αποθήκευσης, του ποιοτικού ελέγχου και της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων
 12. Την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμό και διεύθυνση γραφείων και εργαστηρίων για παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στον αγροτοβιομηχανικό τομέα της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της προηγούμενης παραγράφου
 13. Τις εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται στους χώρους διακίνησης, αποθήκευσης, συντήρησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων και αφορούν τόσο στην κατάσταση και καταλληλότητα των χώρων αυτών όσο και τις αλλοιώσεις και την καταλληλότητα των ίδιων των προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση ή την περαιτέρω επεξεργασία τους
 14. Κάθε άλλη δραστηριότητα που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους
2.  
  Επίσης οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος εξελίσσονται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τα αντικείμενα της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
Άρθρο 2 "Πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας"
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις καθώς και εμπειρίες εφαρμογής αυτών για να μπορούν να απασχολούνται ως Τεχνολόγοι Γεωπόνοι με ειδίκευση στη βιολογική γεωργία, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και φορείς, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε εξειδικευμένους τομείς της γεωπονικής επιστήμης και ειδικότερα:
 1. Την καλλιέργεια, τυποποίηση και εμπορία κάθε είδους φυτικών γεωργικών προϊόντων που έχουν παραχθεί με βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας
 2. Την εκτροφή, τυποποίηση και εμπορία κάθε είδους ζωικών γεωργικών προϊόντων που έχουν παραχθεί με βιολογική κτηνοτροφία
 3. Τον έλεγχο και πιστοποίηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων βιολογικής γεωργίας καθώς και βιολογικών φυτικών και ζωικών γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια επίσημων φορέων πιστοποίησης
 4. Την παραγωγή και εμπορία αναπαραγωγικού υλικού που είναι αναγκαίο για τη φύτευση μίας βιολογικής καλλιέργειας καθώς και αναπαραγωγή ζώων με φιλικές προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγείας μεθόδους
 5. Την κατάρτιση, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, μελετών και σχεδίων βελτίωσης για τη δημιουργία γεωργικών επιχειρήσεων παραγωγής βιολογικών φυτικών και ζωικών προϊόντων ή τη μετεξέλιξη συμβατικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν ήδη σε μονάδες παραγωγής βιολογικών φυτικών και ζωικών προϊόντων
 6. Την τεχνική υποστήριξη βιολογικών καλλιεργειών, ιδιαίτερα όσον αφορά την εγκατάσταση αυτών, την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία με βιολογικές μεθόδους, τις λοιπές καλλιεργητικές και εργαστηριακές τεχνικές και γενικότερα την εφαρμογή όλων των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών βιολογικής γεωργίας
 7. Την τεχνική υποστήριξη μονάδων βιολογικής κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εγκατάσταση αυτών, τη διατροφή και την υγιεινή των ζώων, τις συνθήκες εκτροφής και γενικότερα την εφαρμογή όλων των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών βιολογικής κτηνοτροφίας
 8. Την παραγωγή και εμπορία λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ζωοτροφών, γεωργικών εργαλείων, εξαρτημάτων άρδευσης και λοιπού γεωργοκτηνοτροφικού εξοπλισμού και εφοδίων που η χρήση τους είναι συμβατή με τη βιολογική γεωργία
 9. Την οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων βιολογικής γεωργίας, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σύνταξη σχετικών οικονομικοτεχνικών μελετών καθώς και διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών σε εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή βιολογικών φυτικών και ζωικών προϊόντων
 10. Τη συμμετοχή στη διαχείριση και προστασία του γεωργικού και του γενικότερου οικοσυστήματος
 11. Την απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής και γεωργικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 12. Τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς που αφορούν τη βιολογική γεωργία και την προστασία του περιβάλλοντος
 13. Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους
2.  
  Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να στελεχώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες καθώς επίσης και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως τεχνολόγοι γεωπόνοι και να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας των υπηρεσιών αυτών. Επίσης, μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία οργανισμών που πιστοποιούν βιολογικά προϊόντα ή έχουν οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με τη βιολογική γεωργία.
3.  
  Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 3 "Πτυχιούχοι Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών"
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή της Τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών, Εμπορίας και Επεξεργασίας των Αλιευμάτων. Επίσης ασχολούνται με τη μελέτη ίδρυσης και εγκατάστασης μονάδων εκτροφής αλιευμάτων, ιχθυογεννητικών σταθμών καθώς και με τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία σταθμών διακίνησης αλιευμάτων.
2.  
  Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως υπεύθυνοι μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της αλιευτικής διαδικασίας καθώς και της επεξεργασίας των προϊόντων αυτών και ειδικότερα:
 1. Στο σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία υδατοκαλλιεργειών πάσης φύσεως και μεγέθους
 2. Στην παραγωγή, τυποποίηση και έλεγχο πάσης φύσεως αλιευτικών προϊόντων, ιχθυογεννητικού υλικού και ιχθυοτροφών καθώς και στη σύνταξη σχετικών με τα παραπάνω εκθέσεων
 3. Σε συγκεντρώσεις αλιευτικών προϊόντων που διενεργούνται από πάσης φύσεως οργανώσεις και ιδιώτες
 4. Σε εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται για τη διαπίστωση ζημιών της αλιευτικής παραγωγής καθώς και για τη διαπίστωση αλλοιώσεων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή
 5. Στη μελέτη και σύνταξη εκθέσεων σχετικών με το σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία αγορών αλιευμάτων και χώρων ψύξης - κατάψυξης για τη συντήρησή τους, καθώς και με την αγοραπωλησία εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών, αλιευτικών σκαφών και εργαλείων
 6. Στην εμπορία αλιευτικών προϊόντων, ιχθυοφαρμάκων, προϊόντων επεξεργασίας φυκών, ιχθυογεννητικού υλικού, αλιευτικών εργαλείων, αλιευτικού εξοπλισμού σκαφών, καθώς και οργάνων ή εργαλείων που συντελούν στον έλεγχο της αλιευτικής παραγωγής, καθώς και στην ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων, ειδικών εργαστηρίων και γραφείων σχετικών με την αλιευτική ανάπτυξη και αλιευτική παραγωγή
 7. Σε μονάδες επεξεργασίας αλιευμάτων ως υπεύθυνοι παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου
 8. Στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας των επεξεργασμένων αλιευμάτων
 9. Στην εφαρμογή ΗΑCCΡ (Ηazard Αnalysis Critical Cοntrοl Ροint), (Ανάλυση Κινδύνων-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) και ΙSΟ (Ιnternatiοnal Standardizatiοn Οrganizatiοn), (Διεθνής Οργανισμός Προτυποποίησης) σε όλα τα στάδια της αλιευτικής παραγωγής, επεξεργασίας αλιευμάτων και διακίνησης των αλιευτικών προϊόντων
3.  
  Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς των υδατοκαλλιεργειών, της αλιευτικής παραγωγής, της επεξεργασίας αλιευμάτων και του ελέγχου ποιότητας. Επίσης μπορούν να πιστοποιούν για την ποιότητα όλων των προϊόντων αλιείας και επεξεργασμένων αλιευμάτων που προορίζονται για κατανάλωση.
4.  
  Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για μελέτες και εγκαταστάσεις μονάδων υδατοκαλλιεργειών καθώς και για εξειδικευμένες εργασίες ιχθυοαλιευτικών έργων
5.  
  Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορούν επίσης να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα ή να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
6.  
  Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος ασκούν επάγγελμα στα πλαίσια των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων
7.  
  Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 4 "Πτυχιούχοι Τμήματος Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων"
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της εμπορίας και του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων, όπως είναι η οργάνωση και η διοίκηση των αγροτικών επιχειρήσεων, η πληροφόρηση της αγοράς, η διαφήμιση και η εμπορία των αγροτικών προϊόντων, η αγροτική πολιτική της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συντήρηση, η μεταποίηση, η τυποποίηση, ο υγειονομικός και ποιοτικός έλεγχος των αγροτικών προϊόντων
2.  
  Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης των επιχειρήσεων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα καθώς και με την εμπορία και τον ποιοτικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:
 1. Σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων αναφορικά με την ποιότητα και την εμπορία φυτικών και ζωικών προϊόντων παραγόμενων με συμβατικές ή βιολογικές μεθόδους
 2. Σε επιχειρήσεις εισαγωγικού - εξαγωγικού εμπορίου για την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων έρευνας της αγοράς, τη συλλογή πληροφοριών για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τον προσδιορισμό της προσφοράς και της ζήτησης, τις στρατηγικές τιμών καθώς και τη διαφήμιση των αγροτικών προϊόντων
 3. Σε επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, για την εφαρμογή τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων, αναφορικά με τη συλλογή πληροφοριών των τιμών, την επιλογή των δικτύων μεταφοράς, των μεθόδων συντήρησης των προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
 4. Σε Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα που δανειοδοτούν τις αγροτικές επιχειρήσεις και το εξαγωγικό εμπόριο των αγροτικών προϊόντων ως εξειδικευμένα στελέχη για την εξακρίβωση της βιωσιμότητας αυτών των επιχειρήσεων
 5. Σε Τελωνεία και Σταθμούς Ελέγχου, αναφορικά με τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των εξαγόμενων και εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 6. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι με την εμπορία των αγροτικών προϊόντων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, καθώς και στη σύνταξη, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, γεωργοοικονομικών μελετών για την ανάπτυξη και βελτίωση των γεωργικών επιχειρήσεων
 7. Σε επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων και στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, ως εξειδικευμένα στελέχη στην εισαγωγή και εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων σε πρωτογενή και μεταποιημένη μορφή, καθώς και στην έρευνα της αγοράς
 8. Σε κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους
3.  
  Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο τα φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της εμπορίας και του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων. Επίσης, μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την οργάνωση των αγροτικών επιχειρήσεων, την εμπορία των αγροτικών προϊόντων και να πιστοποιούν από υγειονομικής και ποιοτικής πλευράς την καταλληλότητα των αγροτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων και των ζώων.
4.  
  Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και γεωργικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
5.  
  Όλες οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία
6.  
  Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του εδαφ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/83 (173 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (114 Α΄), του εδαφ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14, και της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 1404/83 Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (173 Α΄).
 • Τη Δ/317/05.08.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1, του εδαφ. γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 5 και του εδαφ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (114 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (137 Α΄), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν. 2469/97 (38 Α).
 • Τις διατάξεις του εδαφ. θ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000 (78 Α΄)
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/16.07.2003 (985 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Την ΣΤ5/53/31.10.2001 (1484 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Το Ε5/978/6.4.2001 έγγραφο του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 33 του Ν. 1404/1983.
 • Την Ε5/2401/21.11.2000 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για επεξεργασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, β) Βιολογικής Γεωργίας, γ) Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και δ) Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. και τα από 16.01.2001 και 13.02.2001 σχετικά πορίσματα της Ομάδας αυτής.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Ε5/2401 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Ε5_2401 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_13773 2003
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία