ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/320

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-11-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-11-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-11-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 177/2001 (Α΄149) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κεφαλληνίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο Μόνο του Προεδρικού Διατάγματος 177/25.6.2001 (ΦΕΚ Α΄185) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κεφαλληνίας που αφορούν τους Δήμους Αργοστολίου, Ερίσου, Ιθάκης, Λειβαθούς, Παλίκης, Πυλαρέων, Σάμης και Ελειού - Πρόνων στους Δήμους αυτούς και συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης» και έδρα το Δήμο Αργοστολίου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/95 (Α΄231) και ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999, όπως ισχύει.
2.  
    Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συνιστώμενου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (Α΄180), όπως η παρ.1 αντικαταστήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 3013/2002 (Α΄ 102), η δε παρ.2 συμπληρώθηκε με την παρ.12 του άρθρου 11 του Ν.2839/2000 (Α΄196).
  • Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
  • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001).
  • α) Την γνώμη με αριθμ. 161/99 του Δημοτικού Συμβουλίου Ελείου - Προννών β) Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 26 του Ν.3013/2002 προθεσμία για τους Δήμους Αργοστολίου, Ερίσου, Ιθάκης, Λειβαθούς, Παλίκης, Πυλαρέων, Σάμης και Ελειού - Πρόνων, όπως αποδεικνύεται με τα 9539/16.7.2003, 2880/16.7.2003, 2604/2.7.2003, 3935/2.7.2003, 4208/2.7.2003, 2707/2.7.2003, 1746/5.7.2003 και 5177/ 30.9.2003, έγγραφά τους αντιστοίχως.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 213/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας στους Δήμους Αργοστολίου, Ερίσου, Ιθάκης, Λειβαθούς, Παλικής, Πυλαρέων και Σάμης. 2001/177 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία