ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/321

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-11-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-11-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-11-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καταργείται το υφιστάμενο Λιμενικό Ταμείο Ν. Αργολίδος, οι αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρθηκαν στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Επιδαύρου, Ερμιόνης, Κρανιδίου και Ναυπλίου. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (Α΄180), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 3013/2002 (Α΄ 102).
  • Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 390/93 (ΦΕΚ Α΄165).
  • Τις διατάξεις των Π.Δ. 172/01 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδος στο Δήμο Επιδαύρου» (ΦΕΚ Α΄149), Π.Δ. 187/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδας στο Δήμο Ερμιόνης» (ΦΕΚ Α΄149), Π.Δ. 171/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδας στο Δήμο Κρανιδίου», (ΦΕΚ Α΄149), Π.Δ. 267/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδας στο Δήμο Ναυπλίου», (ΦΕΚ Α΄192) και τη σύσταση των αντίστοιχων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Επιδαύρου, Ερμιόνης, Κρανιδίου και Ναυπλίου.
  • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 233/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-11-25 Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/270
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Αργολίδας στο Δήμο Κρανιδίου. 2001/171 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Αργολίδας στο Δήμο Επιδαύρου. 2001/172 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Αργολίδας στο Δήμο Ερμιόνης 2001/187 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδος στους Δήμους Ασίνης, Λέρνας, Ναυπλίου και Νέας Κίου. 2001/267 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία