Αξιολόγηση των μαθητών του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1 "Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας που έχει ως σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών [...]"
1.  
  Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του μέσα στο σχολείο
2.  
  Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι οποίες διακρίνονται σε: α) ενδιάμεσες και β) τελικές
3.  
  Τις συνθετικές - δημιουργικές εργασίες, όταν του ανατίθενται αυτές
Άρθρο 2 "Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων"
1.  
  Τα μαθήματα του Τεχνικού-Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) κατανέμονται σε επτά (7) ομάδες, ανάλογα με το χαρακτηρισμό τους στα προγράμματα σπουδών και τον τρόπο εξέτασής τους
 1. Η ομάδα Α περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας θεωρητικού περιεχομένου που εξετάζονται γραπτώς
 2. Η ομάδα Β περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (μη θεωρητικού περιεχομένου) που δεν εξετάζονται γραπτώς
 3. Η ομάδα Γ περιλαμβάνει τα μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης θεωρητικού περιεχομένου που εξετάζονται γραπτώς
 4. Η ομάδα Δ περιλαμβάνει τα μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης εργαστηριακού περιεχομένου που εξετάζονται γραπτώς, προφορικώς, με παρουσίαση των δεξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο, εκτέλεση συγκεκριμένου έργου και με υποβολή ατομικής ή συλλογικής εργασίας εμπέδωσης, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου
 5. Η ομάδα Ε περιλαμβάνει τα μικτά μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης θεωρητικού και εργαστηριακού ή σχεδιαστικού περιεχομένου (Θ+Ε), (Θ+Σ) που εξετάζονται γραπτώς στο θεωρητικό μέρος και είτε γραπτώς είτε προφορικώς είτε με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο είτε με εκτέλεση συγκεκριμένου έργου είτε με συνδυασμό όλων των παραπάνω μεθόδων και με υποβολή ατομικής ή συλλογικής εργασίας εμπέδωσης, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου στο εργαστηριακό ή σχεδιαστικό μέρος τους
 6. Η ομάδα ΣΤ περιλαμβάνει τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου με δύο η περισσότερα γνωστικά αντικείμενα τα οποία εξετάζονται γραπτώς σε ενιαία εξέταση
 7. Η ομάδα Ζ περιλαμβάνει τα μαθήματα που διδάσκονται αλλά δε βαθμολογούνται
2.  
 1. Τα μαθήματα γενικής παιδείας που εξετάζονται γραπτώς σε τελική εξέταση είναι:
 2. - Θρησκευτικά - Ιστορία - Νέα Ελληνικά - Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία - Ξένη Γλώσσα
 3. Τα μαθήματα γενικής παιδείας που δεν εξετάζονται γραπτά ή προφορικά σε τελική εξέταση είναι:
 4. - Φυσική Αγωγή - Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα
 5. Τα μαθήματα γενικής παιδείας τα οποία εξετάζονται σε τελική εξέταση γραπτά ή προφορικά είναι:
 6. - Χρήση Η/Υ - Εφαρμογές Η/Υ
3.  
  Μαθήματα γενικής παιδείας, επαγγελματικής εκπαίδευσης θεωρητικού περιεχομένου, επαγγελματικής εκπαίδευσης εργαστηριακού περιεχομένου, μικτά μαθήματα και μαθήματα με δύο η περισσότερα γνωστικά αντικείμενα είναι τα προβλεπόμενα από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, όπως αυτά καθορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2640/98.
4.  
  Οι μαθητές αξιολογούνται σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα στην τάξη τους, εκτός εκείνων, για τα οποία δεν προβλέπεται αξιολόγηση
Άρθρο 3 "Τρόπος αξιολόγησης μαθημάτων"
1.  
  Στα Τ.Ε.Ε. δεν υπάρχουν κλάδοι μαθημάτων. Για κάθε μάθημα καταχωρίζεται ενιαία βαθμολογία για κάθε τετράμηνο και κατά την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου.
2.  
  Τα μικτά μαθήματα (Θ+Ε) και (Θ+Σ) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους. Ο βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο Μ.Ο. του θεωρητικού και του εργαστηριακού ή σχεδιαστικού μέρους και ως βαθμολογία του μαθήματος καταχωρίζεται ένας βαθμός. Το μάθημα σε κάθε περίπτωση θεωρείται ενιαίο.
3.  
  Τα μαθήματα με δύο ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα εξετάζονται και βαθμολογούνται για κάθε επί μέρους γνωστικό αντικείμενο και ως βαθμολογία του μαθήματος καταχωρίζεται ο μέσος όρος των βαθμών των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Σε κάθε περίπτωση το μάθημα θεωρείται ενιαίο.
Άρθρο 4 "Βαθμολογική Κλίμακα"
1.  
  Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε κάθε μάθημα, είναι 01-20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς: Κακώς: 01 - 05 Ανεπαρκώς: 06 - 09 Σχεδόν καλώς: 10 - 13 Καλώς: 14 - 16 Λίαν καλώς: 17 - 18 Άριστα: 19 - 20 Ο ελάχιστος βαθμός προαγωγής ή απόλυσης κατά μάθημα ορίζεται το Σχεδόν καλώς (10) (δέκα)
2.  
  Οι βαθμοί, προφορικοί και γραπτοί, δίνονται σε ακέραιες μονάδες. Αν κατά την εξαγωγή μέσων όρων προκύπτει αριθμός μικτός, το κλάσμα λογίζεται ως ακέραια μονάδα, όταν είναι ίσο ή μεγαλύτερο του μισού της ακεραίας μονάδας. Το ίδιο ισχύει και κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων κάθε φύσεως εξετάσεων. Αν ο γενικός βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι αριθμός μικτός, αναγράφεται στους τίτλους σπουδών ακριβώς, δηλαδή το ακέραιο και κλασματικό μέρος αυτού.
3.  
  Για το χαρακτηρισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ
Άρθρο 5 "Τετραμηνιαίοι βαθμοί επίδοσης των μαθητών"
1.  
  Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:
 1. Τη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία
 2. Την προφορική εξέταση, καθώς επίσης την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα
 3. Την επίδοσή του στις ολιγόλεπτες και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
 4. Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο
2.  
  Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται από την συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.
3.  
  Για τη βαθμολογία του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: • Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του μαθήματος και παραδεκτές μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας. • Η ποιότητα της εργασίας του ως τελικού αποτελέσματος. • Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει κανονισμούς ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας του. • Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά. Η αξιολόγηση της επίδειξης της άσκησης στο εργαστήριο γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του μαθητή από τους διδάσκοντες και της καταγραφής των αποτελεσμάτων της παρατήρησης σε πίνακα εργαστηριακής προόδου. Για την επίδειξη ο μαθητής υποβοηθείται από σχετικά φύλλα έργου που συντάσσονται και μοιράζονται από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε εργαστηριακής ενότητας.
4.  
  Για μάθημα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες δεν κατατίθεται βαθμολογία, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δε διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών. Το όριο των δέκα (10) ωρών μειώνεται σε έξι (06) για τα μαθήματα που διδάσκονται μία (01) ώρα την εβδομάδα.
5.  
  Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους. Για τα μαθήματα αυτά στο Ατομικό Δελτίο του μαθητή, στο Μητρώο μαθητών και στους τίτλους σπουδών τίθεται (-) παύλα.
6.  
  Από την ημέρα λήξης του Α΄ ή του Β΄ τετραμήνου ή του Γ΄ τετραμήνου προκειμένου για εσπερινά Τ.Ε.Ε., και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, κάθε διδάσκων καταθέτει στο Διευθυντή του Σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους τετραμηνιαίους βαθμούς επίδοσης των μαθητών.
7.  
  Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού
8.  
  Με ευθύνη του διδάσκοντος και με την εποπτεία του Διευθυντή του Σχολείου, η προφορική επίδοση των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών καθώς επίσης και σε Η/Υ μέσω σχετικού προγράμματος. Αντίγραφο της βαθμολογίας που καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κρατείται υποχρεωτικά και σε δύο διαδοχικά αντίγραφα ασφαλείας. Για το Β΄ τετράμηνο ή το Γ΄ τετράμηνο των Εσπερινών Τ.Ε.Ε., η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για τα μαθήματα του άρθρου 2 παρ. 1.ε κατατίθενται δύο βαθμοί, ένας για το θεωρητικό περιεχόμενο και ένας για τις εργαστηριακές εφαρμογές. Προφορικός βαθμός τετραμήνων για κάθε μάθημα που καταχωρίζεται είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των δύο ως άνω βαθμών στρογγυλοποιημένος στον πλησιέστερο ακέραιο, ανεξαρτήτως των ωρών διδασκαλίας του θεωρητικού μέρους και των ωρών των εργαστηριακών εφαρμογών. Κατ΄ αντιστοιχία ισχύει το ίδιο και για τα μαθήματα του άρθρου 2 παρ. 1στ. Στις περιπτώσεις μετεγγραφών μαθητών μαζί με τα ατομικά δελτία των μαθητών αποστέλλονται και υπηρεσιακά σημειώματα αξιολόγησής τους κατά μάθημα από το σχολείο αποχώρησης στο σχολείο υποδοχής.
Άρθρο 6 "Ενδιάμεσες Προφορικές και Γραπτές Εξετάσεις"
1.  
  Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας μαθημάτων στα Τ.Ε.Ε., η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με προφορική εξέταση για το μάθημα της ημέρας, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσεων στη διδαχθείσα ύλη και κυρίως επί του μαθήματος της ημέρας. Οι εξεταζόμενοι προφορικά μαθητές βαθμολογούνται για κάθε τέτοια εξέταση.
2.  
  Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της προφορικής εξέτασης, διενεργούνται ποικίλες ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις. Αυτές είναι:.
 1. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 10 λεπτών, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την προφορική εξέταση.
 2. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων (ερωτήσεις ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, ερωτήσεις κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλών επιλογών κλπ.), οι οποίες διατυπώνονται από το διδάσκοντα με βάση τα σχετικά παραδείγματα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που αποστέλλονται στα σχολεία.
 3. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος.
 4. Τα αποτελέσματά τους αξιοποιούνται για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του μαθητή και τη συνεχή ανατροφοδότηση της διδασκαλίας.
 5. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες σε ευρύτερες ενότητες, οι οποίες γίνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία σε κάθε τετράμηνο, και όχι περισσότερες από δύο, ύστερα από προειδοποίηση σε χρόνο και ενότητα που επιλέγει και ανακοινώνει στους μαθητές ο διδάσκων.
 6. Ως προς τη μορφή τους μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κτλ.) οι οποίες είναι διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας.
 7. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα μπορεί να πραγματοποιηθεί μία (01) μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία στο Α΄ ή στο Β΄ τετράμηνο
3.  
  Κατά τις γραπτές δοκιμασίες της παρ. 2 κάθε μαθητής υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί, και η επίδοσή του αξιολογείται με βάση τον αριθμό, την πληρότητα και την ποιότητα των απαντήσεων.
4.  
  Για τη διενέργεια των ωριαίων γραπτών δοκιμασιών απαιτείται προγραμματισμός με συνεννόηση των διδασκόντων και του Διευθυντή του Σχολείου. Η συνεννόηση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή συσσώρευσης γραπτών εξετάσεων την ίδια χρονική περίοδο και στον καλύτερο συντονισμό τους.
5.  
  Δεν επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από μία (01) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες οποιασδήποτε μορφής κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος ούτε να υπερβαίνουν τις τέσσερις (04) στη διάρκεια του εβδομαδιαίου προγράμματος για τους ίδιους μαθητές
6.  
  Στις γραπτές δοκιμασίες του παρόντος άρθρου μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι παρόντες μαθητές. Για τάξεις ή τμήματα τάξεων στις οποίες λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών οι δυνατότητες επιτήρησης δεν διασφαλίζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων, ορίζονται διαφόρου περιεχομένου θέματα, ίδιου βαθμού δυσκολίας, και κατανέμονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι πλησίον καθήμενοι μαθητές, να απαντούν σε διαφορετικά θέματα. Όσοι μαθητές απουσιάζουν, εξετάζονται χωρίς προειδοποίηση, στην αμέσως επόμενη διδακτική ώρα του μαθήματος εφόσον είναι παρόντες.
7.  
  Τα γραπτά δοκίμια των γραπτών δοκιμασιών του άρθρου αυτού αφού διορθωθούν και βαθμολογηθούν από το διδάσκοντα, τίθενται υπόψη των μαθητών και στη συνέχεια φυλάσσονται με ευθύνη του διδάσκοντα στο Σχολείο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Τα γραπτά αυτά δοκίμια επιδεικνύονται επίσης στους κηδεμόνες και στους Σχολικούς Συμβούλους εφόσον το ζητήσουν.
Άρθρο 7 "Ατομικές εργασίες εμπέδωσης του μαθήματος"
1.  
  Οι εργασίες ή οι ασκήσεις εμπέδωσης του μαθήματος πραγματοποιούνται στο σχολείο ή στο σπίτι, εφόσον είναι δυνατόν και ο διαθέσιμος στο σχολείο χρόνος δεν είναι επαρκής. Οι εργασίες αυτές ή οι ασκήσεις είναι σύντομης έκτασης και αποσκοπούν κυρίως στον έλεγχο της εμπέδωσης της διδασκόμενης ύλης και της ικανότητας εφαρμογής των γνώσεων που απαιτούνται για τη λύση προβλημάτων ή ασκήσεων. Το περιεχόμενο των εργασιών και των ασκήσεων εμπέδωσης του μαθήματος καθώς και το πλήθος και η συχνότητά τους καθορίζονται από το διδάσκοντα από τον οποίο και αξιολογούνται.
Άρθρο 8 "Ομαδικές Συνθετικές - Δημιουργικές Εργασίες"
1.  
  Οι εργασίες αυτές έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος και αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές πηγές και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές. Οι συνθετικές - δημιουργικές εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή μικρής μελέτης ανάλογης προς τις δυνατότητες των μαθητών, ή να είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Τα θέματα των εργασιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους μαθητές ή προτείνονται από τους μαθητές και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συντάσσει κατά μάθημα πίνακα ενδεικτικών δημιουργικών εργασιών, τον οποίο αποστέλλει στα σχολεία μαζί με τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων. Οι συνθετικές - δημιουργικές εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται μέσα στην τάξη, κατά τη κρίση του διδάσκοντος, ή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή κατά σχολείο, που αποφασίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές μπορούν να δημοσιεύονται ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο το κάθε Τ.Ε.Ε.
2.  
 1. Η εκπόνηση δημιουργικών εργασιών σε όλες τις τάξεις του Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών είναι προαιρετική.
 2. Για την συνθετική-δημιουργική εργασία μέσα στους δύο πρώτους μήνες του σχολικού έτους ανακοινώνεται στους μαθητές κατάλογος εργασιών από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος και με γραπτή δήλωσή, επιλέγουν το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία, καθώς και δύο ακόμη μαθήματα ως εναλλακτικές δυνατότητες.
 3. Ο υπεύθυνος διδάσκων για την παρακολούθηση των δημιουργικών εργασιών οργανώνει συναντήσεις με τους μαθητές πριν από την ανάθεση των εργασιών.
 4. Τους ενημερώνει για τη διαδικασία έρευνας που θα ακολουθήσουν και τους παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν.
3.  
  Η συνθετική-δημιουργική εργασία βαθμολογείται από τον οικείο διδάσκοντα και συνεκτιμάται μόνο θετικά στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα κατά το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθεται. Αν μία δημιουργική εργασία καλύπτει και άλλα συγγενή μαθήματα που διδάσκονται από τον ίδιο καθηγητή ή άλλους καθηγητές, η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του μαθητή και στα μαθήματα αυτά και βαθμολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων. Η βαθμολογία για κάθε ομαδική εργασία είναι μία και λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στην ομάδα ανεξάρτητα από τον βαθμό και την ποιότητα της προσφοράς τους στην ομαδική προσπάθεια. Ο οικείος καθηγητής όμως μπορεί να συνυπολογίσει τις ατομικές επιδόσεις στην ομαδική εργασία στην προφορική βαθμολογία του σχετικού μαθήματος.
4.  
  Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβουλία και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες περισσότερες της μίας δημιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιμώνται για τη βαθμολογία του μαθητή σε όλα τα αντίστοιχα μαθήματα. Αντίγραφο όλων των εργασιών κατατίθεται στο σχολείο και ενημερώνονται με ευθύνη του καθηγητή που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι διδάσκοντες στο ίδιο τμήμα για τη συμπληρωματική αυτή δραστηριότητα του κάθε μαθητή.
5.  
  Ο αριθμός των δημιουργικών εργασιών που ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθορίζεται από τον ίδιο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος των πέντε (05) εκτός αν ο αριθμός των μαθητών που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον είναι μικρότερος. Εάν για κάποιο αντικείμενο εκδηλώσουν ενδιαφέρον πολλοί μαθητές και ο οικείος διδάσκων αδυνατεί για το λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης των μαθητών σε ομαδικές εργασίες ή παραπέμπει τους μαθητές στο Σύλλογο των Διδασκόντων, ο οποίος κατανέμει τους υπόλοιπους μαθητές σε άλλους Διδάσκοντες με βάση τις εναλλακτικές προτιμήσεις τους που περιέχονται στη δήλωσή τους. Για όποιο άλλο θέμα ανακύπτει σχετικά με την εκπόνηση δημιουργικών συνθετικών εργασιών από τους μαθητές αποφασίζει ο Σύλλογος των Διδασκόντων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 9 "Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων"
1.  
  Οι τελικές γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και πτυχιακές, διενεργούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας με την ευθύνη του Διευθυντή και των Διδασκόντων σε κάθε ΤΕΕ. Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις, η κριτική ικανότητα και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου διδακτικού έτους.
2.  
  Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων σε κάθε θεωρητικό μάθημα ή θεωρητικό μέρος μικτού μαθήματος είναι δύο (02) ώρες
3.  
  Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων στα εργαστηριακά μαθήματα ή στο εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων είναι δύο (02) ώρες
4.  
  Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων στα μαθήματα του σχεδίου είναι τρεις (03) ώρες
5.  
  Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων με δύο (02) ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα είναι τρεις (03) ώρες
Άρθρο 10 "Θέματα Εξετάσεων"
1.  
  Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων, περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων, ερωτήσεις ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού - λάθους, αντιστοίχισης, ερμηνείας κειμένων ή διαγραμμάτων, πινάκων ή προγραμμάτων κλπ., ανάλογα με τη φύση του μαθήματος και τους διδακτικούς στόχους που ελέγχονται. Οι ερωτήσεις είναι διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, καλύπτουν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης, ανταποκρίνονται στο διδακτικό έργο που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, αντιστοιχούν στα θέματα που επεξεργάζονται οι μαθητές στο σχολείο τους και ελέγχεται με αυτές τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους.
2.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας γι αυτές
3.  
  Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων διατυπώνονται και επιλέγονται με τη συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης και εγκρίνονται από το Διευθυντή του Τ.Ε.Ε. Σε τάξεις η τμήματα όπου το μάθημα διδάσκεται από ένα μόνο καθηγητή, ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου ένας επί πλέον καθηγητής της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας ως συνεισηγητής του μαθήματος. Σε περίπτωση που χρειάζεται να δοθούν διαφορετικά θέματα στα τμήματα της ίδιας τάξης, ο διδάσκων εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να δικαιολογήσει την ενέργειά του αυτή επαρκώς , αναγράφοντας σε σημείωση κάτω από το έγγραφο που περιέχει τα θέματα τον λόγο ή τους λόγους που επέβαλαν την ενέργεια αυτή και συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.
4.  
  Εισηγητής του εξεταζόμενου μαθήματος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο κατά τις γραπτές δοκιμασίες αναπληρώνεται από άλλο καθηγητή ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας του σχολείου ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή του Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 11 "Το πρόγραμμα των εξετάσεων και η εξεταστέα ύλη"
1.  
  Το πρόγραμμα των εξετάσεων αυτών για όλα τα Τ.Ε.Ε., στο οποίο ορίζονται οι ημέρες και οι ώρες προσέλευσης των μαθητών, καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα, καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου, σε συνεργασία με τα μέλη του Συλλόγου των Διδασκόντων, και ανακοινώνεται στους μαθητές το αργότερο 02 ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
2.  
  Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου καταρτίζεται και ανακοινώνεται την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους και σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις με την έναρξη του επομένου διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται έγκαιρα το αρμόδιο Γραφείο Τ.Ε.Ε. ή όπου αυτό ελλείπει η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3.  
  Για όλα τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς σε τελική εξέταση, η εξεταστέα ύλη είναι τα δύο τρίτα (2/3) της ύλης που διδάχθηκε και δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας ύλης
4.  
  Η επιλογή και ο προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και με την έγκριση του Δ/ντή του Τ.Ε.Ε. και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (05) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή - καθηγητή και από το Διευθυντή του Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 12 "Τρόπος αξιολόγησης των διαφόρων μαθημάτων"
1.  
  Τα θέματα των εξετάσεων επιλέγονται με τρόπο ώστε να εξετάζεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ύλης και να επιτυγχάνεται αντικειμενική βαθμολόγηση. Α. Νέα Ελληνικά Για την εξέταση στα Νέα Ελληνικά δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο κείμενο μιας έως δύο σελίδων από το βιβλίο. Το κείμενο μπορεί να είναι λογοτεχνικό, άρθρο, δοκίμιο ή οποιοδήποτε άλλο είδος κειμένου περιλαμβάνεται στα αντίστοιχα σχολικά βιβλία. Το κείμενο αυτό ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα του μαθητή και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους στο μαθητή από τη σχολική διδασκαλία. Οι μαθητές καλούνται: 1) Να απαντήσουν σε δύο (02) ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου (επιχειρήματα του συγγραφέα, προβλήματα που θέτει κ.τ.λ.). 2) Να απαντήσουν σε δύο (02) ερωτήσεις σχετικά με τη γλώσσα του κειμένου. Δηλαδή: την οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, συνοχή, δομή κ.τ.λ.), τη χρήση του λόγου (ορθογραφία, παραγωγή και σύνθεση των λέξεων, σύνταξη, ο ρόλος της στίξης, σημασιολογία (συνώνυμα, αντώνυμα, κ.τ.λ.), χρήση του κατάλληλου ύφους, της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας). 3) Να γράψουν δύο κείμενα - παραγωγή λόγου:.
 1. Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου όταν αυτό το επιτρέπει το είδος του κειμένου.
 2. Η έκταση της περίληψης αυτής καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και το νόημα του κειμένου.
 3. Να αναπτύξουν ένα θέμα το οποίο αφορά:
 4. σε μια ιδέα (άποψη, στάση, πληροφορία, παράδειγμα, επιχείρημα κ.τ.λ.) ή να κρίνουν ή να ερμηνεύσουν κάποια σημεία του κειμένου ή να αναπτύξουν προσωπικές απόψεις παίρνοντας αφορμή από το κείμενο.
 5. Το θέμα αυτό είναι ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο και η έκτασή του καθορίζεται κατά προσέγγιση έως 300 λέξεις.
 6. Οι εργασίες 1 και 2 βαθμολογούνται με 4 μονάδες η κάθε μία, που κατανέμονται ισόποσα στις επιμέρους ερωτήσεις.
 7. Στην παραγωγή λόγου η περίληψη βαθμολογείται με 4 μονάδες, που κατανέμονται 2 μονάδες στην προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου και 2 μονάδες στην παραγωγή λόγου, και η ανάπτυξη θέματος με 8 μονάδες.
 8. Κατά τη βαθμολόγηση των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη:.
2.  
  Η χρήση της γλώσσας: η γνώση της γραμματικής και της σύνταξης, η χρήση του λεξιλογίου και κυρίως του κατάλληλου ύφους ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση
3.  
  Η δομή: η ικανότητα του μαθητή να οργανώνει τις σκέψεις του σε κείμενο που έχει συνοχή και συνεκτικότητα
4.  
  Η αποτελεσματικότητα του κειμένου του μαθητή ανάλογα με το σκοπό που επιδιώκει να πετύχει
5.  
  Η δυνατότητα πρόσληψης του λογοτεχνικού κυρίως κειμένου και η ανταπόκριση του μαθητή σ αυτό. Β. Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία) Οι μαθητές υποχρεούνται:.
 1. Κατανόηση γραπτού λόγου Δίδεται διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και τέσσερις (04) παρατηρήσεις κατανόησής του, κλειστού ή ανοικτού τύπου, οι οποίες μπορούν να αναλυθούν σε υποερωτήματα
 2. Γλωσσικές παρατηρήσεις Δίδονται τέσσερις (04) διαφορετικού τύπου παρατηρήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην αξιολόγηση των μαθητών, τόσο στη γνώση λεξιλογίου και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, όσο και στην καταλληλότητα χρήσης γλωσσικών φαινομένων ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και βαθμολογούνται ισόποσα.
 3. Όλα τα θέματα βαθμολογούνται ισόποσα.
 4. Δ. Ξένη Γλώσσα (Γενικά Αγγλικά) (Αγγλικά ειδικότητας) ( Γαλλικά ή Γερμανικά) Η γραπτή εξέταση αποτελείται από τρία (03) μέρη:
 5. Με τον ίδιο τρόπο αξιολογείται το μάθημα Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική. Γ. Φυσική - Χημεία Δίνονται στους μαθητές:.
 6. Παραγωγή γραπτού λόγου Ο μαθητής καλείται να παραγάγει ημικαθοδηγούμενο ή ελεύθερο γραπτό λόγο 120-150 λέξεων.
 7. Ε. Σχέδιο Στο μάθημα του Σχεδίου οι εξεταζόμενοι μαθητές υποχρεούνται να σχεδιάσουν αντικείμενο ή ειδικό θέμα σχετικό με την ύλη που διδάχθηκαν.
 8. ΣΤ.
 9. Μαθήματα με δύο ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα Τα θέματα προέρχονται υποχρεωτικά εξίσου και από τα δύο γνωστικά αντικείμενα και ορίζονται με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην παράγραφο Η του παρόντος Π.Δ. Κάθε θέμα αποτελείται από δύο ερωτήματα , ένα για κάθε γνωστικό αντικείμενο.
 10. Τα μαθήματα αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
 11. Ζ. Εργαστηριακά μαθήματα 1) Τα εργαστηριακά μαθήματα ή το εργαστηριακό μέρος μικτού μαθήματος, εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους είτε γραπτά είτε προφορικά και με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου , ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος.
 12. Είναι δυνατό να επιλεγεί μία μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών.
 13. 2) Η μορφή της εξέτασης, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή του σχολείου, μετά από εισήγηση των διδασκόντων το εργαστηριακό μάθημα.
 14. Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου Η του άρθρου αυτού και του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ. 3) Όταν ο διδάσκων το εργαστηριακό μάθημα είναι ένας και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Σχολείου, από τον διδάσκοντα και έναν άλλο καθηγητή της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα .
 15. Βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών.
 16. 4) Σε κάθε περίπτωση τα εργαστηριακά μαθήματα που εξετάζονται στις τελικές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις θεωρούνται ως γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα.
 17. Η. Στα λοιπά μαθήματα τίθενται εννέα (09) θέματα από τα οποία οι μαθητές υποχρεούνται να απαντήσουν σε έξι (06) τα οποία βαθμολογούνται ισόποσα.
 18. Τα θέματα επιλέγονται από διαφορετικά κεφάλαια της ύλης που διδάχθηκε.
 19. Σε μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις στην εξεταστέα ύλη οι οποίες εμπεδώνουν τη γνώση, πρέπει τα τέσσερα (04) θέματα να έχουν τη μορφή ασκήσεων μέσω των οποίων να αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ
Άρθρο 13 "Διενέργεια των γραπτών προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων"
1.  
  Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις (03):
 1. Μαΐου - Ιουνίου β) Σεπτεμβρίου και γ) Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
2.  
  Οι γραπτές προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε Τ.Ε.Ε.
3.  
  Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα, σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου. Αν τα θέματα δίνονται φωτοτυπημένα επισυνάπτονται στα γραπτά. Επί των φωτοτυπιών είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία των μαθητών.
4.  
  Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον δύο καθηγητών - επιτηρητών σε κάθε αίθουσα, των οποίων οι υποχρεώσεις αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος Π.Δ.
Άρθρο 14 "Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης"
1.  
  Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης γίνεται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των μαθητών σε θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών.
2.  
  Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπουν οι εξεταστές καθηγητές. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές καθηγητές.
3.  
  Μαθητής που αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο, σημειώσεις ή από το γραπτό δοκίμιο άλλου συμμαθητή του ή δολιεύεται την εξέταση καθ οιονδήποτε τρόπο και γενικά δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, εφ όσον προηγουμένως κληθεί για εξηγήσεις από τον επιτηρητή και αυτές δεν κριθούν ικανοποιητικές, απομακρύνεται από την αίθουσα με αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή του σχολείου, ύστερα από εισήγηση του διδάσκοντος το εξεταζόμενο μάθημα. Για το λόγο αυτό συντάσσεται αιτιολογημένη πράξη από τους επιτηρητές καθηγητές το διδάσκοντα και το διευθυντή του σχολείου Σ αυτή την περίπτωση το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό κακώς μηδέν ένα (01).
Άρθρο 15 "Υποχρεώσεις των επιτηρητών"
1.  
  Οι επιτηρητές προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την τάξη και την επιτήρηση των μαθητών κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στους εξεταστές καθηγητές και στη Διεύθυνση του Τ.Ε.Ε. όποιο πρόβλημα προκύψει.
2.  
  Οι επιτηρητές παραλαμβάνουν από τους εξεταστές - καθηγητές το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των μαθητών, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν το χάρτη γραφής, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης ή υπαγορεύουν αυτά και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων.
3.  
  Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των μαθητών διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, και θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου
4.  
  Ο διδάσκων καθηγητής παραλαμβάνει ενυπόγραφα από τους επιτηρητές τα προς διόρθωση γραπτά δοκίμια των μαθητών
Άρθρο 16 "Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων περιόδων Μαΐου-Ιουνίου και Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου (για τα Εσπερινά Τ.Ε.Ε.)"
1.  
  Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων διορθώνονται και βαθμολογούνται από τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο αρμόδιος καθηγητής το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την εξέταση του μαθήματος παραδίδει στον διευθυντή του Τ.Ε.Ε. τα γραπτά δοκίμια διορθωμένα και βαθμολογημένα, καθώς και ονομαστική κατάσταση με τους βαθμούς των μαθητών. Ο Διευθυντής του Τ.Ε.Ε. είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της καταχώρισης της βαθμολογίας στα οικεία βιβλία και στον υπολογιστή του σχολείου.
2.  
  Για τα εργαστηριακά μαθήματα η βαθμολογία παραδίδεται στο Διευθυντή του Τ.Ε.Ε. σε ονομαστικές καταστάσεις, στις οποίες αναγράφονται οι βαθμοί κάθε εξεταστή καθηγητή και ο μέσος όρος των δυο βαθμών. Αν έχει πραγματοποιηθεί και γραπτή εξέταση σε εργαστηριακό μάθημα παραδίδονται και τα γραπτά δοκίμια των μαθητών.
3.  
  Αν ο εισηγητής του μαθήματος απουσιάσει από το σχολείο, για λόγους ανωτέρας βίας, τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας που ορίζονται με απόφαση του Δ/ντή του Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 17 "Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά με την ακόλουθη [...]"
1.  
  Η αναβαθμολόγηση γίνεται στο Γραφείο Τ.Ε.Ε. ή ελλείψει αυτού στη Δ/νση Δ.Ε. ή Γραφείο Δ.Ε., στο οποίο υπάγεται το αντίστοιχο Τ.Ε.Ε.
2.  
  Μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου Μαΐου - Ιουνίου των δημοσίων Τ.Ε.Ε., οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τ.Ε.Ε. όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.
3.  
  Οι Διευθυντές των Τ.Ε.Ε., μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαβιβάζουν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των θεμάτων και τον αρχικό βαθμό του καθηγητή, στο Γραφείο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης, και όπου αυτό ελλείπει στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
4.  
  Με απόφαση του οικείου προϊστάμενου του Γραφείου Τ.Ε.Ε. ή ελλείψει αυτού της Διεύθυνσης Δ.Ε. ή Γραφείου Δ.Ε. στο οποίο υπάγεται το Γραφείο Τ.Ε.Ε. συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης η οποία αποτελείται από δυο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας με το μάθημα για το γραπτό του οποίου ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης και από ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δ.Ε. βαθμού Α΄, ο οποίος είναι ο αναβαθμολογητής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δυο πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από τρεις βαθμολογικές μονάδες. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά είναι περισσότερα από εβδομήντα (70), στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δυο ακόμη καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας και να κατανέμονται τα γραπτά εξίσου μεταξύ των δύο ομάδων βαθμολογητών - αναβαθμολογητών. Την ευθύνη συντονισμού του έργου της αναβαθμολόγησης έχει ο προϊστάμενος του Γραφείου Τ.Ε.Ε. και όπου αυτό ελλείπει της Διεύθυνσης Δ.Ε. ή Γραφείου Δ.Ε. στο οποίο υπάγεται το αντίστοιχο Τ.Ε.Ε., ο οποίος ορίζει γραμματέα της επιτροπής τον εκάστοτε Προϊστάμενο Γραμματείας του γραφείου Τ.Ε.Ε. ή Γραφείου Δ.Ε. ή τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων Τ.Ε.Κ. της Δ/νσης Δ.Ε. της Δ/νσης για την γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής.
5.  
  Τα γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται από τους δύο (02) καθηγητές αναβαθμολογητές, οι οποίοι αναγράφουν το βαθμό τους στο γραπτό. Ο βαθμός του πρώτου αναβαθμολογητή καλύπτεται με αδιαφανή ταινία κατά τρόπο ώστε να μη γνωρίζει ο δεύτερος αναβαθμολογητής τον βαθμό του πρώτου. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών αποτελεί τον τελικό βαθμό του γραπτού δοκιμίου. Αν οι βαθμοί των δυο πρώτων βαθμολογητών αναβαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από τρεις (03) μονάδες το γραπτό αναβαθμολογείται από τρίτο αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δυο πρώτων βαθμολογητών - αναβαθμολογητών. Ο τελικός γραπτός βαθμός της αναβαθμολόγησης του μαθήματος είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από το βαθμό του τρίτου αναβαθμολογητή με τον πλησιέστερο προς αυτό βαθμό των δυο προηγουμένων εκτός της περίπτωσης που ο βαθμός του τρίτου είναι μικρότερος από τους βαθμούς και των δυο πρώτων, οπότε ως βαθμός του γραπτού λαμβάνεται ο μικρότερος βαθμός από αυτούς που έδωσαν οι δυο πρώτοι βαθμολογητές. Στην περίπτωση που ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ίσος με το μέσο όρο των βαθμών των δυο πρώτων, ως τελικός βαθμός λαμβάνεται ο συγκεκριμένος Μ.Ο.
6.  
  Αντίγραφο πρακτικού με την οριστική βαθμολογία των γραπτών που αναβαθμολογήθηκαν αποστέλλεται στα Τ.Ε.Ε. απ όπου προήλθαν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά. Ο Σύλλογος Διδασκόντων των Τ.Ε.Ε. προβαίνει σε έκδοση νέου αποτελέσματος μόνο στην περίπτωση που ο βαθμός της αναβαθμολόγησης του γραπτού δοκιμίου είναι μεγαλύτερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά το δοκίμιο βαθμολογηθεί από τον οικείο καθηγητή.
7.  
  Όταν τα γραπτά δοκίμια μαθήματος Γενικής Παιδείας που υποβάλλονται προς αναβαθμολόγηση σε Γραφείο Τ.Ε.Ε. ή Γραφείο Δ/θμιας Εκπ/σης, είναι λιγότερα από δέκα πέντε (15), διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Δ.Ε., στην οποία το Γραφείο υπάγεται διοικητικά, προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή αναβαθμολόγησης της Διεύθυνσης.
8.  
  Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατό να συγκροτηθεί επιτροπή αναβαθμολόγησης σε κάποιο Γραφείο Τ.Ε.Ε. ή όπου αυτό ελλείπει στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης για συγκεκριμένα μαθήματα τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια αποστέλλονται σε άλλο Γραφείο Τ.Ε.Ε. ή Διεύθυνση Δ.Ε. όπου είναι δυνατή η αναβαθμολόγησή τους.
9.  
  Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες ημέρες από τη έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων Τ.Ε.Ε. ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που προσέρχονται σε επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους. Η επιτροπή και η διαδικασία αναβαθμολόγησης γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4,5 και 6 του παρόντος άρθρου.
10.  
  Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και επαναληπτικών εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου.
11.  
  Στις περιπτώσεις που ο Δ/ντής του Τ.Ε.Ε. ή προκειμένου για τα ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής διαπιστώσει κακή βαθμολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιμίων, τα γραπτά αυτά δοκίμια υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Άρθρο 18 "Εξαγωγή κατά μάθημα του βαθμού ετήσιας επίδοσης"
1.  
  Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα, στο οποίο γίνεται προφορική και γραπτή εξέταση, τίθεται το ένα δεύτερο του αθροίσματος του μέσου όρου των προφορικών βαθμών των τετραμήνων και του βαθμού της γραπτής εξέτασης. Ο βαθμός αυτός είναι ακέραιος αριθμός στρογγυλοποιημένος.
2.  
  Στα μαθήματα για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή εξέταση κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου, ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται ο μέσος όρος των τετραμηνιαίων βαθμών
3.  
  Στην περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει ο ένας από τους τετραμηνιαίους βαθμούς, ο βαθμός αυτός αναπληρώνεται από τον άλλο τετραμηνιαίο βαθμό που πήρε ο μαθητής στο ίδιο μάθημα
4.  
  Για τα μαθήματα που διδάχθηκαν μόνο κατά το πρώτο ή το δεύτερο τετράμηνο, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου αυτού θεωρείται ως η τελική προφορική βαθμολογία τους
5.  
  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του Τ.Ε.Ε. συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής τη εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δυο εξεταστών. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με τον βαθμό κακώς μηδέν ένα (01).
Άρθρο 19 "Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης"
1.  
  Σε όλες τις τάξεις του Τ.Ε.Ε. ο Γενικός Μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων και εκφράζεται σε μικτό αριθμό.
2.  
  Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών σε αυτά αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία αλλά δεν υπολογίζεται στην εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου
3.  
  Τα Πτυχία των Α΄ και Β΄ Κύκλων για τους μαθητές των Τ.Ε.Ε. εκδίδονται μια φορά και δεν αλλάζουν.
Άρθρο 20 "Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις"
1.  
  Μαθητής ο οποίος σε κάθε είδους εξέταση:
 1. απουσιάζει, βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό κακώς μηδέν ένα (01)
 2. προσέρχεται κατά την εκφώνηση ή μετά την ανακοίνωση των θεμάτων, δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται ομοίως με τον κατώτερο βαθμό κακώς μηδέν ένα (01)
2.  
  Κατ εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου: μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος κατά τις εξεταστικές περιόδους λόγω ασθένειας ή άλλου αποχρώντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στο Δ/ντή του Τ.Ε.Ε., εξετάζεται άλλη ημέρα εντός της ιδίας εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει με απόφαση του ο Διευθυντής του Σχολείου. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων, λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται στη συνέχεια από ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου Δημόσιου φορέα υγειονομικής περίθαλψης.
3.  
  Για να συμμετάσχει μαθητής που υπάγεται στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου, στις εξετάσεις της ίδιας περιόδου θα πρέπει αμέσως με την επάνοδό του στο σχολείο και όχι αργότερα από την τελευταία ημέρα λήξης των εξετάσεων της ίδιας εξεταστικής περιόδου, να καταθέσει ο ίδιος ή ο κηδεμόνας του στο Δ/ντή του Τ.Ε.Ε.:.
 1. Δικαιολογητικά ασθένειας από Δημόσιο Νοσοκομείο, ή άλλου Δημόσιου ασφαλιστικού υγειονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτει η αδυναμία του μαθητή για την συμμετοχή του στις εξετάσεις της ίδιας εξεταστικής περιόδου
 2. Άλλα δικαιολογητικά που ο Διευθυντής του Σχολείου κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις εξετάσεις.
 3. Δεν θεωρούνται επαρκείς απλές Ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ιατρούς ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.
4.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι μαθητές που δικαιολογημένα λόγω ασθενείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, δεν έλαβαν μέρος σε γραπτές εξετάσεις της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου ή δεν προσήλθαν μέχρι την ημέρα που ορίζεται στην παράγραφο 2 ή διέκοψαν την εξέταση τους , έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν σε επαναληπτικές εξετάσεις που διενεργούνται την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται μόνο γραπτώς διατηρώντας την προφορική βαθμολογία των τετραμήνων.
Άρθρο 21 "Εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"
1.  
  Οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2817/2000 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητες τους και αξιολογούνται με βάση το ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο. Ειδικότερα:.
 1. Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεως τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή :
 2. i.
 3. Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ191α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους 80%. ii.
 4. Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα. iii.
 5. Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων. iν. Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή. ν. Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις, διότι έχουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία ή έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.
 6. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Τ.Ε.Ε. συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, για τις περιπτώσεις i έως και iν από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
 7. Για την περίπτωση ν απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή Κέντρου Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και επικουρικά η προσκόμιση γνωμάτευσης της οικείας υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας, δυσαριθμησίας, δυσαναγνωσίας.
 8. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (03) χρόνια από την έκδοση της.
 9. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας, δυσαναγνωσίας ή δυσαριθμησίας δεν γίνονται δεκτές.
 10. Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών και οι διαγνωστικές εκθέσεις των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων ή ΚΔΑΥ εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
 11. Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές κωφοί, βαρήκοοι σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο, όπως δυσαρθρία, τραυλισμός κ.λπ. τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
2.  
  Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Δ/ντή του οικείου Τ.Ε.Ε. οποτεδήποτε εντός του διδακτικού έτους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των εξετάσεων .
3.  
  Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικά οι μαθητές του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Τ.Ε.Ε. και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, ο διδάσκων και ένας ακόμη καθηγητής της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Άρθρο 22 "Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Εσπερινών Τ.Ε.Ε."
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν και για την αξιολόγηση των μαθητών των Εσπερινών Τ.Ε.Ε. στα μαθήματα που προβλέπονται από τα ισχύοντα για τα Τ.Ε.Ε. αυτά, προγράμματα.
2.  
  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στα Εσπερινά Τ.Ε.Ε., όπου αναφέρεται η εξεταστική περίοδος Μαΐου - Ιουνίου εννοείται και η εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, προκειμένου για πτυχιακές εξετάσεις.
3.  
  Οι πτυχιακές εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου διενεργούνται δύο μέρες μετά τη λήξη του Γ΄ τετραμήνου, στις 20 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Οι πτυχιακές αυτές εξετάσεις διεξάγονται παράλληλα με τη διδακτική εργασία στο Σχολείο.
4.  
  Τα μαθήματα που η διδασκαλία τους ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη του τελευταίου τετραμήνου του έτους που φοιτούν οι μαθητές, εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο που αντιστοιχεί στη λήξη διδασκαλίας αυτών των μαθημάτων, χωρίς έκδοση τελικού αποτελέσματος
5.  
  Επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις για τους τελειόφοιτους μαθητές των Εσπερινών Τ.Ε.Ε. διενεργούνται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους.
6.  
  Για τους μη απολυόμενους την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και μη προσερχόμενους στην κατά Μάιο - Ιούνιο συμπληρωματική ή ολική πτυχιακή εξέταση μαθητές, εκδίδεται απορριπτικό αποτέλεσμα και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος Π.Δ.
7.  
  Οι παραπεμπόμενοι σε μερική ή ολική κατά Μάιο - Ιούνιο πτυχιακή εξέταση απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Π.Δ. διαφορετικά προσέρχονται για επανεξέταση σε επόμενη εξεταστική περίοδο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28 αυτού του Π.Δ.
8.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 17 ισχύουν και για τους μαθητές των εσπερινών Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 23
1.  
  Προαγωγή, απόλυση και παραπομπή μαθητών α) Ο μαθητής προάγεται ή απολύεται όταν έχει γενικό μέσο όρο σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα σχεδόν καλώς δέκα (10), ο οποίος υπολογίζεται από το σύνολο των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων συνυπολογιζομένων και των προφορικών βαθμών. β) Ο μαθητής που δεν προάγεται ή δεν απολύεται σύμφωνα με το εδάφιο α του παρόντος άρθρου κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου ή Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του έτους φοίτησής του, παραπέμπεται σε όσα μαθήματα η επίδοσή του είναι ανεπαρκής σε επαναληπτική εξέταση την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο όσον αφορά την προαγωγή του ή τις επόμενες εξεταστικές περιόδους όσον αφορά την απόλυσή του.
Άρθρο 24 "Εξαγωγή αποτελεσμάτων"
1.  
  Με τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου ή Γ΄ τετραμήνου προκειμένου για τα εσπερινά Τ.Ε.Ε. και πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων, προαγωγικών και πτυχιακών, ο Σύλλογος Καθηγητών σε συνεδρίασή του αποφασίζει για την φοίτηση των μαθητών.
2.  
  Με τη λήξη των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των διδασκόντων αποφασίζει για:
 1. την προαγωγή των μαθητών ή την παραπομπή τους σε συμπληρωματική εξέταση κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο, λόγω μερικής ή ολικής υστέρησης ή μη προσέλευσης στην εξέταση των μαθημάτων ή διακοπής της εξέτασης του μαθήματος
 2. τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών
3.  
  Εντός πέντε (05) ημερών από την έκδοση των κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποτελεσμάτων ο Διευθυντής του Τ.Ε.Ε. υποβάλλει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προς το γραφείο Τ.Ε.Ε. ή τη Διεύθυνση Δ.Ε. στατιστικό πίνακα στον οποίο φαίνονται τα παρακάτω στοιχεία κατά τομέα και ειδικότητα: Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών, των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση, των απορριφθέντων λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, των προαχθέντων στην επόμενη τάξη και των παραπεμπομένων σε επαναληπτική ή συμπληρωματική εξέταση.
Άρθρο 25 "Κατ ιδίαν διδαχθέντες"
1.  
  Οι αποφάσεις με αριθμ. Ε1/550/4.5.82(Β΄296), Ε3/96/ 22.02.85 (Β105), Γ2/3031/22.10.85 (Β726), Γ2/3560/ 25.9.89 (Β109) που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ν.Δ 1197/ 1972 (Α109) Περί κατατακτηρίων εξετάσεων κατ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών και αφορούν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν την υπαγωγή των μαθητών στην κατηγορία αυτή εξακολουθούν να ισχύουν. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητή στους κατ ιδίαν διδαχθέντες ισχύει η ΣΤ/29/18.05.87 (Φ.Ε.Κ 834 Β) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Οι κατ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου - Ιουνίου ταυτόχρονα με τους κανονικούς μαθητές της αντίστοιχης τάξης του Τ.Ε.Ε., στην οποία ζητούν την εξέταση, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του Σχολείου ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Τ.Ε.Ε. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός τετραμήνων του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
3.  
  Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης, στην οποία υποβάλλονται για εξέταση
4.  
  Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Π. Δ.
5.  
  Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο Τ.Ε.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου ή Γ΄ τετραμήνου προκειμένου για εσπερινά Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 26 "Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου"
1.  
  Οι συμπληρωματικές εξετάσεις των παραπεμπομένων μαθητών κατά το μήνα Σεπτέμβριο διενεργούνται σε κάθε μάθημα από επιτροπή αποτελούμενη από δύο καθηγητές της ειδικότητας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, που ορίζεται από το Δ/ντή του Τ.Ε.Ε., ο οποίος μπορεί να ορίζει και περισσότερες από μία επιτροπές ανά μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες του Τ.Ε.Ε.
2.  
  Για τους μη προσερχόμενους στην κατά Σεπτέμβρη συμπληρωματική ή ολική πτυχιακή εξέταση μαθητές εκδίδεται απορριπτικό αποτέλεσμα
3.  
  Για τους μη προσερχόμενους στην κατά Σεπτέμβριο συμπληρωματική ή ολική προαγωγική εξέταση μαθητές, εκδίδεται απορριπτικό αποτέλεσμα οπότε επανεγγράφονται στην ίδια τάξη
4.  
  Οι παραπεμπόμενοι προς εξέταση συμπληρωματική ή ολική, υποχρεούνται να προσέλθουν προς εξέταση στο Τ.Ε.Ε. από το οποίο παραπέμφθηκαν σε αυτήν την εξέταση, εκτός και αν συντρέχει λόγος μετεγγραφής, οπότε επιτρέπεται η εξέταση αυτή να διενεργηθεί στο σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται ο μαθητής.
Άρθρο 27 "Τρόπος διενέργειας συμπληρωματικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου και έκδοσης αποτελεσμάτων"
1.  
 1. Οι παραπεμπόμενοι είτε λόγω ελλιπούς φοίτησης είτε λόγω παραπομπής σε συμπληρωματική εξέταση σε μαθήματα, εξετάζονται προφορικά και γραπτά στην ορισθείσα προς εξέταση ετήσια ύλη κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου.
 2. Ο μέσος όρος των δύο αυτών βαθμών, προφορικών και γραπτών, αποτελεί τον βαθμό της ετήσιας επίδοσης του μαθήματος ή των μαθημάτων στα οποία παραπέμπεται μαθητής είτε πρόκειται για πτυχιακές εξετάσεις είτε για προαγωγικές.
 3. Στα μαθήματα στα οποία δε γίνεται γραπτή εξέταση, ως βαθμός της δοκιμασίας του Σεπτεμβρίου λογίζεται ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των μελών της κατά το προηγούμενο άρθρο επιτροπής
2.  
  Οι εξεταζόμενοι τον Σεπτέμβριο λόγω δικαιολογημένης απουσίας από τις γραπτές δοκιμασίες περιόδου Μαΐου - Ιουνίου, σε μερικά ή σε όλα τα μαθήματα εξετάζονται μόνο γραπτά στην ορισθείσα εξεταστέα ετήσια ύλη των μαθημάτων. Στα μαθήματα στα οποία δε γίνεται γραπτή εξέταση, ως βαθμός της κατά Σεπτέμβριο δοκιμασίας λογίζεται ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών που έλαβε κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.
3.  
 1. Οι κατά τις διατάξεις της παρ. 1α του παρόντος άρθρου προφορική δοκιμασία προηγείται της γραπτής, διεξάγεται δε ενώπιον της επιτροπής που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος διατάγματος.
 2. Βαθμός αυτής της προφορικής δοκιμασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών καθηγητών που κατατίθενται και καταχωρίζονται στα τηρούμενα βιβλία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προφορικής εξέτασης και δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή αυτών
 3. Βαθμός της γραπτής δοκιμασίας είναι ο μέσος όρος των αναγραφομένων βαθμών στο γραπτό δοκίμιο από τους δύο εξεταστές
4.  
  Οι ως άνω παραπεμπόμενοι σε μερική ή ολική κατά Σεπτέμβριο συμπληρωματική ή προαγωγική εξέταση προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, διαφορετικά υποχρεούνται να επαναλάβουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης
5.  
  Οι παραπεμπόμενοι σε μερική ή ολική κατά Σεπτέμβριο πτυχιακή εξέταση απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 του παρόντος Π.Δ., διαφορετικά προσέρχονται για επανεξέταση σε επόμενη εξεταστική περίοδο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28 αυτού του Π.Δ.
Άρθρο 28 "Επανεξέταση απορριφθέντων μαθητών"
1.  
  Μαθητές που απορρίφθηκαν στην κατά Μάιο - Ιούνιο ή Σεπτέμβριο ή Ιανουάριο - Φεβρουάριο αρχική ή παραπεμπτική πτυχιακή εξέταση δικαιούνται να προσέλθουν σε ίδια εξέταση μετά από αίτησή τους στις επόμενες από την απόρριψή τους εξεταστικές περιόδους μέχρι την απόλυσή τους. Οι εξετάσεις αυτής της παραγράφου διενεργούνται παράλληλα με τις εργασίες του σχολείου και στην ύλη που διδάχθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στο σχολείο που εξετάζονται οι μαθητές.
2.  
  Οι μαθητές της ανωτέρω κατηγορίας εξετάζονται ενώπιον επιτροπής που συγκροτείται από το Διευθυντή του σχολείου και αποτελείται από δύο καθηγητές της ειδικότητας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας οι οποίοι βαθμολογούν από κοινού την προφορική και γραπτή εξέταση. Ο Μ.Ο. των δυο βαθμολογιών, προφορικής και γραπτής, είναι ο βαθμός του μαθήματος.
3.  
  Η εξέταση κατά τα ανωτέρω των μαθητών διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. από το οποίο απορρίφθηκαν και στα μαθήματα στα οποία υστέρησαν, προφορικά και γραπτά και απολύονται ή απορρίπτονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Π.Δ.
4.  
  Η ανωτέρω εξέταση των μαθητών επιτρέπεται να διενεργηθεί και σε άλλο Τ.Ε.Ε. εάν συντρέχει ένας από τους επόμενους λόγους.
 1. Εάν καταργηθεί το σχολείο στο οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο μαθητής
 2. Εάν υπηρετεί στο στρατό ή στην Ελληνική Αστυνομία ή είναι φύλακας των συνόρων, οπότε η επανεξέταση μπορεί να γίνει στο πλησιέστερο με την υπηρεσία που υπηρετεί Τ.Ε.Ε. ή εάν είναι δημόσιος υπάλληλος, οπότε εξετάζεται στο πλησιέστερο με την έδρα του Τ.Ε.Ε.
 3. Εάν μετακόμισε η οικογένεια του μαθητή σε άλλη πόλη
5.  
  Προκειμένου ο μαθητής να υποστεί τις από το παρόν άρθρο προβλεπόμενες εξετάσεις σε άλλο Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις, ακολουθείται ακριβώς η διαδικασία μετεγγραφής. Στο ατομικό δελτίο επισυνάπτεται βεβαίωση του Τ.Ε.Ε. στην οποία φαίνεται η διδαχθείσα ύλη στα μαθήματα που απερρίφθη ο μαθητής και αποστέλλεται στο σχολείο υποδοχής. Τα αποτελέσματα και ο τίτλος εκδίδονται από το σχολείο υποδοχής του μαθητή.
Άρθρο 29
1.  
  Συμπληρωματικές και απολυτήριες εξετάσεις μαθημάτων που έχουν καταργηθεί Μαθητές Τ.Ε.Ε. παρελθόντων σχολικών ετών, που προσέρχονται σε επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις, δεν εξετάζονται σε μαθήματα μετά την παρέλευση διετίας από την απάλειψή τους από τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας και με την προϋπόθεση ότι η διδακτέα ύλη αυτών δεν περιλαμβάνεται σε άλλα συναφή μαθήματα.
Άρθρο 30
1.  
  Επανεξέταση μαθητών που εξετάστηκαν προφορικά αντί γραπτά Οι μαθητές των Τ.Ε.Ε οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά (σε υποκατάσταση γραπτής εξέτασης από προφορική), εφόσον υστέρησαν σε κάποια μαθήματα κατά τις προαγωγικές ή πτυχιακές εξετάσεις δύνανται, εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που υστέρησαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο Τ.Ε.Ε που φοίτησαν ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τον Διευθυντή και δύο καθηγητές ειδικότητας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης στην προθεσμία που ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του παρόντος διατάγματος, που αφορά στην αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων. Στην επιτροπή αυτή δεν συμμετέχουν οι καθηγητές, οι οποίοι συμμετέχουν στην επιτροπή της παραγρ. 3 του άρθρου 21 του παρόντος Π. Δ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στο Τ.Ε.Ε. εξέτασης καθηγητές της απαιτούμενης ειδικότητας διατίθενται για τον σκοπό αυτό καθηγητές από άλλα Τ.Ε.Ε. ή σχολεία Δ/Ε.
Άρθρο 31 "Μαθητές από ξένα σχολεία"
1.  
  Οι μαθητές ξένων σχολικών μονάδων που λειτουργούν στην αλλοδαπή, οι οποίοι εγγράφονται στα Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις και οι οποίοι:.
 1. φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο της Τ.Ε.Ε. δε βαθμολογούνται στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα, εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8).
 2. Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο της Τ.Ε.Ε. εξετάζονται προφορικά στο μάθημα των Νέων Ελληνικών με βαθμολογική βάση το εννέα (09) και γραπτά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το δέκα (10).
 3. φοίτησαν σε ξένο σχολείο του εξωτερικού μόνο κατά το προηγούμενο από την εγγραφή τους έτος σε Ελληνικό Τ.Ε.Ε, εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το εννέα (09), στο μάθημα των νέων ελληνικών και γραπτά με βαθμολογική βάση το δέκα (10) στα υπόλοιπα μαθήματα.
2.  
  Οι μαθητές της παρ. 1α του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό Τ.Ε.Ε και οι μαθητές της παρ. 1β του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό Τ.Ε.Ε εξετάζονται και βαθμολογούνται, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.
3.  
  Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1α και 1β του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Τ.Ε.Ε, προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων αυτών για κάθε περίπτωση. Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου αυτού: Ι. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό Τ.Ε.Ε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Π.Δ. με παράλληλη μείωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές για την προαγωγή ή απόλυση βαθμολογικών ορίων κατά δύο (02) μονάδες. ΙΙ. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό Τ. Ε. Ε. ή για τους μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό Τ.Ε.Ε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Π.Δ. με παράλληλη μείωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές βαθμολογικών ορίων κατά μία (01) μονάδα.
4.  
  Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε ελληνικό Τ.Ε.Ε παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δε πέτυχαν βαθμό προαγωγής και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Π.Δ.
5.  
  Οι ανωτέρω μαθητές όταν δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απόλυσης και οφείλουν να φοιτήσουν πάλι στην ίδια τάξη με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του παρόντος Π.Δ.
6.  
  Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού, προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Τ.Ε.Ε
Άρθρο 32 "Εξετάσεις μαθητών των ιδιωτικών Τ.Ε.Ε."
1.  
  Για την αξιολόγηση, τις προαγωγικές εξετάσεις και την προαγωγή των μαθητών των Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. ισχύουν, όσα και για τους μαθητές των Δημοσίων Τ.Ε.Ε.
2.  
  Οι πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Ιδιωτικών Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, διενεργούνται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονται στην τελευταία τάξη των Α και Β Κύκλων, ενώπιον εξεταστικών επιτροπών που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο Ιδιωτικό Τ.Ε.Ε.
3.  
  Στις συμπληρωματικές και επαναληπτικές εξετάσεις των περιόδων Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου ορίζονται επιτροπές με νέα σύνθεση, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και μέλη που μετείχαν σε προηγούμενες επιτροπές
4.  
  Οι εκπαιδευτικοί των Δημοσίων σχολείων είναι δυνατό να ορίζονται μέλη σε περισσότερες από μία επιτροπές και μέχρι τρεις το πολύ, ύστερα από γραπτή αιτιολόγηση του αρμοδίου οργάνου για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται σ αυτούς αποζημίωση μόνο για τη μία, εφόσον ο συνολικός αριθμός των γραπτών που διορθώνουν δεν υπερβαίνει τα 60. Αν ο αριθμός των γραπτών υπερβαίνει τα 60, καταβάλλεται σ αυτούς αποζημίωση για δύο επιτροπές.
5.  
  Πέρα από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ., οι πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Δημοσίων Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων.
Άρθρο 33 "Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων - εξέταστρα"
1.  
  Οι πτυχιακές εξετάσεις της περιόδου Μαΐου - Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου ή Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου που προβλέπονται από αυτό το Π.Δ., διενεργούνται κάθε χρόνο, παράλληλα με τις προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών Τ. Ε. Ε.
2.  
  Οι προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. καθώς και οι συμπληρωματικές και επαναληπτικές εξετάσεις τους, προαγωγικές και πτυχιακές, διενεργούνται κάθε χρόνο, στις ημερομηνίες που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, για τις αντίστοιχες εξετάσεις των μαθητών των Δημοσίων Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων.
3.  
  Οι μαθητές των Ιδιωτικών Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων που προσέρχονται στις πτυχιακές εξετάσεις, καταβάλλουν εξέταστρα, υπό μορφή παραβόλου υπέρ του λογαριασμού της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ , κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 της Γ2/1674/26-4-1991 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Ιδιωτικών- Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών (Β 333).
Άρθρο 34 "Επιτροπές εποπτείας εξετάσεων"
1.  
  Με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης, συγκροτείται σε κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης, στην οποία λειτουργούν Ιδιωτικά Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, η επιτροπή εποπτείας των εξετάσεων που αποτελείται:
 1. Από τον οικείο Δ/ντη της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως πρόεδρο
 2. Από (02) δύο Προϊσταμένους Γραφείων Δ/θμιας Εκπ/σης εκ των οποίων ο ένας(01) είναι υποχρεωτικά ο προϊστάμενος του αρμοδίου Γραφείου Τ.Ε.Ε, όπου αυτό λειτουργεί.
 3. Από τον Προϊστάμενο εκπ/κών θεμάτων Τεχνικής κατεύθυνσης της Δ/νσης Δ.Ε. ή ελλείψει τούτου ή κωλυομένου από εκπ/κό Τ.Ε.Ε., με βαθμό Α΄, ως γραμματέα.
2.  
  Κάθε εποπτική επιτροπή επιλαμβάνεται και αποφαίνεται, για κάθε θέμα που δημιουργείται κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων και το οποίο κρίνουν σκόπιμο να παραπέμψουν σ αυτήν οι προβλεπόμενες από αυτό το Π.Δ. εξεταστικές επιτροπές.
3.  
  Μετά το πέρας των εξετάσεων κάθε επιτροπή εποπτείας, υποβάλλει σχετική έκθεση στη Περιφερειακή Δ/νση και στη Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άρθρο 35 "Εξεταστικές Επιτροπές - Επιτηρητές"
1.  
  Με απόφαση του Προϊστάμενου του Γραφείου Τ.Ε.Ε. στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το Ιδιωτικό Τεχνικό - Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο στο οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις, ορίζονται, ο Πρόεδρος, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και η Γραμματεία. Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί Γραφείο Τ. Ε. Ε την απόφαση αυτή εκδίδει ο οικείος Δ/ντης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ο αρμόδιος προϊστάμενος Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 1. Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π. Ε, με βαθμό Α΄.
 2. Μέλη της Εξεταστικής επιτροπής, ορίζονται εκπαιδευτικοί των Δημοσίων Τ.Ε.Ε. της Δ/θμιας Εκπ/σης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 3. ο αριθμός των μελών της επιτροπής υπολογίζεται με βάση την αρχή ότι για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζεται ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας και ότι η σχέση μεταξύ του αριθμού των μελών της επιτροπής και του αριθμού των προς διόρθωση γραπτών δοκιμίων, για κάθε ειδικότητα, είναι 01 προς 60 το πολύ.
 4. Εφόσον υπάρχουν εξεταζόμενα μαθήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί Δημοσίων Τ.Ε.Ε. της Δ/θμιας Εκπ/σης, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας, ή ο αριθμός τους δεν επαρκεί, ή κωλύονται, είναι δυνατό να ορισθούν μέλη της εξεταστικής επιτροπής μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές και ωρομίσθιοι από τα Ενιαία Λύκεια ή Τ. Ε. Ι, ύστερα από συνεννόηση του Προϊσταμένου του Γραφείου Τ.Ε.Ε. με τον πρόεδρο των Τ.Ε.Ι. που ανήκει ο εκπαιδευτικός.
 5. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των προαναφερόμενων ως μελών της εξεταστικής επιτροπής, εφόσον έχουν διδάξει έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο ιδιωτικό Τ. Ε. Ε., την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξετάσεων τριετία ή έχουν εργαστεί την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξετάσεων τριετία στην επιχείρηση στην οποία ανήκε το ιδιωτικό Τ.Ε.Ε.
 6. Γραμματέας της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται ένας εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων Π.Ε 01 έως και Π.Ε 20 και Τ.Ε 01.
 7. Εφόσον οι μαθητές του Ιδιωτικού Τ.Ε.Ε., που δικαιούνται να προσέλθουν στις πτυχιακές εξετάσεις, είναι περισσότεροι από 100, τότε ορίζεται ένας ακόμη εκπαιδευτικός, ως γραμματέας από τους κλάδους που προαναφέρθηκαν.
2.  
  Όταν οι μαθητές του Ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. που δικαιούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις, υπερβαίνουν τους 200, είναι δυνατό, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου να ορίζονται περισσότερες της μιας επιτροπές εξετάσεων.
3.  
  Στην επιτροπή διενέργειας των πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε., συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν στο Ιδιωτικό Τ.Ε.Ε. και σε αναλογία ίση με αυτήν που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. Με πρόταση του Διευθυντή του Ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, κατά την πρώτη συνεδρίασή της ορίζει τα μέλη της επιτροπής που προέρχονται από καθηγητές που διδάσκουν στο Ιδιωτικό Τ.Ε.Ε.
4.  
  Σε κάθε αίθουσα όπου διεξάγονται οι γραπτές δοκιμασίες των μαθητών, ορίζονται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής ως επιτηρητές, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής που προέρχεται από το Δημόσιο τομέα και ένας εκπαιδευτικός του Ιδιωτικού Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 36 "Υποχρεώσεις της εξεταστικής επιτροπής πριν και μετά την έναρξη των εξετάσεων"
1.  
  Πριν από την έναρξη διεξαγωγής των πτυχιακών εξετάσεων ο πρόεδρος με δύο τουλάχιστον μέλη της επιτροπής από δημόσιους εκπαιδευτικούς και το γραμματέα της επιτροπής, διαπιστώνουν: Α΄1α και Α΄1β αυτού του άρθρου.
 1. Από ένα (1) εκπαιδευτικό των δημοσίων Τ.Ε.Ε. ή Ενιαίων Λυκείων Δ/θμιας Εκπ/σης ή των Τ.Ε.Ι., ίδιας ή συναφούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα.
 2. Αν έχουν καταχωρισθεί στα ατομικά δελτία των εξεταζομένων μαθητών, οι προφορικοί βαθμοί των τετραμήνων και απαγορεύει την έναρξη των εξετάσεων, αν δεν έχει προηγηθεί η καταχώριση των βαθμών αυτών
2.  
  Ο Διευθυντής του Ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. παραδίδει στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής καταστάσεις με τα ονόματα των μαθητών που δικαιούνται να προσέλθουν στις πτυχιακές εξετάσεις, με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα, καθώς επίσης και την αναλυτική βαθμολογία των τετραμήνων κατά μάθημα. Στη συνέχεια τα γραπτά αυτά διορθώνονται και βαθμολογούνται από το μέλος της Επιτροπής του Δημοσίου.
3.  
  Ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Ιδιωτικού Τ.Ε.Ε., καταρτίζουν το πρόγραμμα των πτυχιακών εξετάσεων και το αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου και συνεργάζονται για κάθε άλλο θέμα που κρίνει ο Πρόεδρος απαραίτητο, για την καλύτερη διεξαγωγή των εξετάσεων. Α΄1α και Α΄1β αυτού του άρθρου και του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής. Β΄.
4.  
  Με αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής εποπτείας των εξετάσεων, που κοινοποιείται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης, ύστερα από σχετική έγγραφη εισήγηση του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, είναι δυνατό να ορισθούν διδακτήρια ή εργαστήρια δημόσιου σχολείου, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ή μέρους αυτών, εφόσον τα κτίρια ή τα εργαστήρια του Ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. δεν επαρκούν ή δεν κρίνονται κατάλληλα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων. Β΄ 2 αυτού του άρθρου εξετάσεων, αποτελεί το βαθμό του γραπτού δοκιμίου του μαθητή. Εάν προκύπτει μικτός βαθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.
5.  
  Για τη διενέργεια των πτυχιακών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου, για την κατάρτιση των θεμάτων των εξετάσεων και για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων ισχύουν τα ακόλουθα: Α΄
Άρθρο 37 "Πτυχιακές εξετάσεις περιόδων Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου Στις συμπληρωματικές και επαναληπτικές πτυχιακές εξετάσεις των εξεταστικών περιόδων Σεπτεμβρίου, Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου οι εξεταστικές επιτροπές εξετάζουν τους μαθητές των Ιδιωτι [...]"
1.  
  Οι προφορικές εξετάσεις των μαθητών διενεργούνται από δύο (02) εξεταστές που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1α και 1β του άρθρου 35 του παρόντος. Ο μέσος όρος των βαθμών των προαναφερόμενων εξεταστών, αποτελεί τον προφορικό βαθμό του μαθητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Εάν προκύπτει μικτός βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.
2.  
  Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ.
3.  
  Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε κάθε μάθημα αποτελεί το βαθμό της ετήσιας επίδοσης του μαθητή στο συγκεκριμένο μάθημα. Εάν προκύπτει μικτός βαθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.
Άρθρο 38 "Έκδοση αποτελεσμάτων - αρχείο εξετάσεων"
1.  
  Οι τελικοί βαθμοί της ετήσιας επίδοσης των μαθητών σε κάθε μάθημα, καταχωρίζονται στο Μητρώο και στα ατομικά δελτία των μαθητών και σύμφωνα μ αυτούς τους βαθμούς εξάγεται το τελικό αποτέλεσμα, της ετήσιας επίδοσης του μαθητή
2.  
  Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα οι απολυόμενοι μαθητές και η κατά μάθημα βαθμολογία με το γενικό βαθμό απόλυσής τους, αριθμητικώς και ολογράφως, καθώς και οι παραπεμπόμενοι και απορριπτόμενοι μαθητές με τα οφειλόμενα για τον καθένα μαθήματα. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού, καθώς και αντίγραφο του μητρώου των μαθητών του Ιδιωτικού Τ.Ε.Ε., υποβάλλονται με φροντίδα του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής στον οικείο Προϊστάμενο του Γραφείου Τ.Ε.Ε. ή Δ/ντή Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον δεν υπάρχει Γραφείο Τ.Ε.Ε., όπου και αρχειοθετούνται. Με βάση το αρχείο αυτό, γίνεται η θεώρηση και επικύρωση των τίτλων απόλυσης των μαθητών, των αντίστοιχων Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε.
3.  
  Στη στήλη των γενικών παρατηρήσεων του ατομικού δελτίου κάθε μαθητή, μεταφέρονται, ο γενικός βαθμός απόλυσης αριθμητικώς και ολογράφως για τους απολυόμενους μαθητές και τα οφειλόμενα μαθήματα για τους παραπεμπόμενους σε συμπληρωματικές ή επαναληπτικές εξετάσεις μαθητές. Σ αυτήν την περίπτωση τα καταχωρούμενα αυτά στοιχεία σφραγίζονται και υπογράφονται, από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.
Άρθρο 39 "Πτυχιακές εξετάσεις μαθητών Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους"
1.  
  Μαθητές Ιδιωτικού Τ.Ε.Ε., που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις πτυχιακές εξετάσεις, αλλά το Ιδιωτικό Τ.Ε.Ε. στο οποίο φοιτούσαν, έχει αναστείλει τη λειτουργία του, δικαιούνται να προσέλθουν για πτυχιακές εξετάσεις σε ιδιωτικό Τ.Ε.Ε. της επιλογής τους, με τη διαδικασία της μετεγγραφής, ύστερα από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου Γραφείου Τ.Ε.Ε ή του Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης όπου δεν υπάρχει Γραφείο Τ.Ε.Ε., στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκε το Ιδιωτικό Τεχνικό - Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο, που έχει αναστείλει τη λειτουργία του.
2.  
  Οι προαναφερόμενοι μαθητές δύνανται εφόσον το επιθυμούν, να εξετασθούν σε Δημόσια Τ.Ε.Ε., με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή της Δημόσιας σχολικής μονάδας στην οποία θα εξεταστεί ο μαθητής, γίνεται από τον οικείο Προϊστάμενο του Γραφείου Τ.Ε.Ε. ή του Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης ή το Διευθυντή Δ.Ε.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος ισχύουν και για τους μαθητές των Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 40 "Έκδοση τίτλων σπουδών Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε."
1.  
  Τα πτυχία των απολυομένων μαθητών υπογράφονται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, τον Διευθυντή του Ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. δύο μέλη τουλάχιστον της επιτροπής που προέρχονται από το Δημόσιο και έναν από το ιδιωτικό Τ.Ε.Ε. Με φροντίδα του Διευθυντή του Ιδιωτικού Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου, τα πτυχία υποβάλλονται για θεώρηση και επικύρωση, στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφείου Τ.Ε.Ε. ή του Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης, στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου λειτουργεί το ιδιωτικό Τεχνικό - Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο.
2.  
  Μετά τη λήξη του έργου των εξεταστικών επιτροπών, η έκδοση των τίτλων σπουδών για τους μαθητές που έλαβαν μέρος στις πτυχιακές εξετάσεις γίνεται από τον Διευθυντή του Ιδιωτικού Τ.Ε.Ε., που τους υποβάλλει για έλεγχο και επικύρωση, στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφείου Τ.Ε.Ε της Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
3.  
  Στις περιπτώσεις που Ιδιωτικά Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, οι τίτλοι των μαθητών που φοίτησαν σ αυτά, εκδίδονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφείου Τ.Ε.Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης, ή τον αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφείου Δ.Ε. ή το Διευθυντή Δ/νσης Δ.Ε. με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται και τηρούνται στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ/θμιας Εκπ/σης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 40 του παρόντος Π.Δ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 41 "Διαγωγή μαθητών"
1.  
  Η συμπεριφορά μαθητών, που εκδηλώνεται καθοιονδήποτε τρόπο, με πράξεις ή παραλείψεις, εντός και εκτός του Τ.Ε.Ε., συνιστά τη διαγωγή αυτών.
2.  
  Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της σχολικής κατάστασης των μαθητών που φοιτούν κάθε σχολικό έτος σε Τ.Ε.Ε. ελέγχεται και χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. και καταχωρείται στα οικεία βιβλία του σχολείου.
3.  
  Ως προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, που αποτελεί υποχρέωση αυτών, νοείται η έμπρακτη συμμόρφωσή τους προς τους διέποντες τη σχολική ζωή κανόνες και προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο διαβιούν, κάθε δε παρέκκλιση από αυτή, που εκδηλώνεται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με την επιβολή κυρώσεων
4.  
  Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται κοσμιωτάτη, κοσμία, επίμεμπτη, ανάλογα με τα συνιστώντα αυτή χαρακτηριστικά στοιχεία κατά τις κατωτέρω διακρίσεις:
 1. κοσμιωτάτη χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν αυτός τηρεί απόλυτα την κατά την έννοια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσα διαγωγή.
 2. κοσμία χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν αυτός τηρεί μεν κατά κανόνα την κατά την έννοια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσα διαγωγή, όχι όμως και χωρίς παρεκκλίσεις.
 3. επίμεμπτη χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν αυτός παρέκκλινε από την κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά η παρέκκλιση αυτή κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανόρθωσης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.
 4. Όταν ο μαθητής παρεκκλίνει από την προσήκουσα, κατά την έννοια της παρ. 3, διαγωγή, σε βαθμό ώστε η παρέκκλιση αυτή να δημιουργεί παιδαγωγικό πρόβλημα που υπερβαίνει τις επανορθωτικές δυνατότητες του Τ.Ε.Ε. που φοιτά ο μαθητής, ο μαθητής αυτός υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, για να του δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του στα πλαίσια των νέων σχολικών συνθηκών.
5.  
  Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών κάθε Τ.Ε.Ε. διενεργείται κατά το χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων της προαγωγής, απόλυσης ή παραπομπής των μαθητών με ειδική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων, που αποφαίνεται κατά πλειοψηφία με βάση την εντός και εκτός του Τ.Ε.Ε. συμπεριφορά αυτών και τα τυχόν στα οικεία βιβλία καταχωρηθέντα στοιχεία κυρώσεων ή ηθικών αμοιβών, κατά την κρίση των διδασκόντων. Για το χαρακτηρισμό της διαγωγής του μαθητή ως κοσμίας ή επίμεμπτης, η πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
6.  
  Με την ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η μέχρι την ημέρα του χαρακτηρισμού φοίτησης διαγωγή των μαθητών που η φοίτησή τους κρίθηκε ελλιπής ή ανεπαρκής από το Σύλλογο διδασκόντων του Τ.Ε.Ε.
7.  
  Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών ως δεδομένο καθαρά παιδαγωγικού χαρακτήρα, αποτελεί στοιχείο σχολικής αποκλειστικά χρήσης
8.  
  Δεν επιτρέπεται τροποποίηση της διαγωγής μαθητή από το σύλλογο των διδασκόντων μετά από την με οποιοδήποτε τρόπο οριστική έξοδο αυτού από το Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 42 "Είδη κυρώσεων"
1.  
  Για κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα προς την διαγωγή έννοια όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 41 του παρόντος Π.Δ. και ανάλογα με τον βαθμό της παρέκκλισης επιβάλλονται στους μαθητές οι παρακάτω κυρώσεις: α) Παρατήρηση. β) Επίπληξη. γ) Ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα. δ) Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις (03) ημέρες. ε) Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε (05) ημέρες και στ) Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Άρθρο 43 "Αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων"
1.  
  Τις οριζόμενες στο άρθρο 42 κυρώσεις μπορούν να επιβάλλουν:
 1. Κάθε ένας από τους διδάσκοντες καθηγητές τις με τα στοιχεία α), β) και γ) κυρώσεις
 2. Ο Διευθυντής του Σχολείου τις με τα στοιχεία α), β), γ) και δ) κυρώσεις
 3. Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διευθυντή του Σχολείου ως Πρόεδρο και από τους διδάσκοντες στην τάξη του μαθητή καθηγητές ως μέλη, τις με τα στοιχεία α), β), γ), δ) και ε), κυρώσεις
 4. Την με το στοιχείο στ) κύρωση μπορεί να επιβάλλει η ολομέλεια του Συλλόγου των διδασκόντων του Σχολείου
2.  
 1. Η παρατήρηση, η οποία αποβλέπει στην προειδοποίηση του μαθητή ότι άλλη παρέκκλιση είναι δυνατόν να επισύρει βαρύτερη κύρωση, κρίνεται ως η ελαφρότερη των κυρώσεων και δεν καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία του σχολείου
 2. Η επίπληξη καταχωρίζεται στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων του σχολείου κατά την κρίση του επιβάλλοντος την κύρωση εκπαιδευτικού
 3. Όλες οι υπόλοιπες κυρώσεις του άρθρου 42 του παρόντος Π.Δ., καταχωρίζονται στο Βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων του Σχολείου μετά από ενυπόγραφο σημείωμα του επιβάλλοντος την κύρωση εκπαιδευτικού προς τον Διευθυντή του σχολείου και καταχωρίζονται επίσης στο Ατομικό Δελτίο του μαθητή που έχει τιμωρηθεί.
3.  
  Οι μαθητές που έχουν αποβληθεί είναι δυνατόν να παραμένουν στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων και να απασχολούνται με την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου
Άρθρο 44 "Τιμητικές διακρίσεις - Γενικές διατάξεις"
1.  
  Στους μαθητές των Τ.Ε.Ε. που διακρίνονται για τη διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα, απονέμονται τιμητικές διακρίσεις σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του παρόντος Π.Δ.
2.  
  Ίδιες τιμητικές διακρίσεις απονέμονται στους μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας
Άρθρο 45 "Είδη τιμητικών διακρίσεων - Προϋποθέσεις απονομής"
1.  
  Σε μαθητές που πέτυχαν γενικό βαθμό ετήσιας προόδου άριστα και επέδειξαν διαγωγή κοσμιωτάτη, απονέμεται μετά από απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων Αριστείο Προόδου με επίδοση ειδικού διπλώματος
2.  
  Στον πρώτο από κάθε τάξη ή τμήμα τάξης μαθητή Τ.Ε.Ε. που πέτυχε τουλάχιστον γενικό ετήσιο βαθμό προόδου Λίαν Καλώς και επέδειξε διαγωγή κοσμιωτάτη απονέμεται, μετά απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων, Βραβείο Προόδου με επίδοση ειδικού διπλώματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας απονέμεται καις τους ισοβαθμήσαντες ισότιμο αντίστοιχο Βραβείο Προόδου.
3.  
  Στους μαθητές που δικαιούνται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του παρόντος Π.Δ. ιδιαίτερης τιμητικής διάκρισης για πράξη αυτοθυσίας ή ασυνήθους ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, αμέσως μετά την τέλεση της πράξης, απονέμεται με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων δημόσιος έπαινος ενώπιον του συνόλου των μαθητών και των διδασκόντων καθηγητών που συνέρχονται μόνο για αυτό. Επιπλέον, στους μαθητές αυτούς οι οποίοι με την παραπάνω απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων απαλλάσσονται και από όλες τις τυχόν κυρώσεις και τις συνέπειές τους, επιδίδεται ειδικό δίπλωμα κατά την από τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, οριζόμενη ημέρα της επίσημης απονομής των τιμητικών διακρίσεων.
4.  
  Ο τύπος και οι διαστάσεις των υπό του παρόντος άρθρου, προβλεπομένων ειδικών διπλωμάτων καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 46 "Απονομή τιμητικών διακρίσεων"
1.  
  Οι κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου τιμητικές διακρίσεις απονέμονται σε επίσημη τελετή κατά την ημέρα της Εορτής της Σημαίας, στην οποία καλούνται να παραστούν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών
Άρθρο 47 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα του παρόντος Π.Δ παύει να ισχύει από την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του σχολικού έτους 2003-2004.
Άρθρο 48 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του σχολικού έτους 2003-2004. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137) , όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/ 1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 1 του Ν. 2817/ 2000.
 • Την ΣΤ 5/53/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με Θέμα: Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1484/Β/ 31.10.2001).
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη, εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Τις 10/2001 και 14 /2003 Πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Την 396/2003 Γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε., μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1987/ΣΤ/29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/ΣΤ_29 1987
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/Γ2/3560 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/Γ2_3560 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/5_53 2001
ΝΟΜΟΣ 1979/958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/958 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1197 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία