ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/324

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-11-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εκχωρούνται στο Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού οι παρακάτω αρμοδιότητες:"
1.  
  Η εισήγηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών για την συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 3 και 4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 και ισχύει, με σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό των ενεργειών που αποβλέπουν στην κοινωνική και οικονομική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας.
2.  
  Η ενημέρωση των αποδήμων Ελλήνων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, την προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων για νέους απόδημους εθελοντές και στήριξη αυτών, καθώς και κάθε σχετική με τους Ολυμπιακούς Αγώνες δραστηριότητα που συνάδει με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.).
3.  
  Η προώθηση και καλλιέργεια του φιλελληνισμού στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής ομογενών και ανά τον κόσμο
4.  
  Η προκήρυξη, διενέργεια και κατακύρωση διαγωνισμών στο πλαίσιο κοινοτικών προγραμμάτων και αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Α.Ε. για την αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών.
Άρθρο 2 "Εκχωρούνται επίσης στο Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού οι παρακάτω αρμοδιότητες:"
1.  
  Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Γ.Γ.Α.Ε.
2.  
  Η έκδοση ατομικών πράξεων πρόσληψης και απόλυσης ή καταγγελίας ή λύσης της εργασιακής σύμβασης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
3.  
  Η υποβολή ερωτημάτων προς το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλων των υπαλλήλων της Γ.Γ.Α.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4.  
  Η λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού της Γ.Γ.Α.Ε., όπως:.
 1. Τοποθετήσεις, μετακινήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων Διευθύνσεων ή αυτοτελών Τμημάτων και όλων των υπαλλήλων της Γ.Γ.Α.Ε.
 2. Προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, αποδοχή παραιτήσεων, μονιμοποιήσεις, μετατάξεις, αναγνώριση προϋπηρεσίας
 3. Κύρωση πινάκων προακτέων και εκδίκαση ενστάσεων κατά των πινάκων αυτών
 4. Έγκριση παροχής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Γ.Γ.Α.Ε. και υπαλλήλων άλλων φορέων του δημόσιου τομέα που υπηρετούν στη Γ.Γ.Α.Ε., καθώς και της αντίστοιχης αμοιβής, κατά τις κείμενες διατάξεις.
 5. Αποφάσεις για προσαυξήσεις αποδοχών και χορήγηση υπηρεσιακών βεβαιώσεων κάθε νομίμου μορφής, κατά την κείμενη νομοθεσία
 6. Χορήγηση κάθε είδους αδειών
 7. Ορισμός εκπροσώπων Γ.Γ.Α.Ε. σε όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού.
 8. Αποστολή παραπεμπτικών εγγράφων και υποβολή ερωτημάτων προς το Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο
 9. Πειθαρχικές αποφάσεις και πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα
 10. Εγκρίσεις και αποφάσεις μετακινήσεων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Γ.Γ.Α.Ε. και ιδιωτών.
5.  
  Η Κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων της Γ.Γ.Α.Ε., καθώς και η εκτέλεση αυτών (όπως έγκριση δαπανών, τροποποίηση ποσοστού διάθεσης πιστώσεων, εγγραφή νέων Κ.Α.Ε, μεταφορά κωδικών).
6.  
  Η έκδοση αποφάσεων για:
 1. Συμβάσεις έργων, προμηθειών ή εργασιών με φορείς για την εκτέλεση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Γ.Γ.Α.Ε., μέχρι 90.000 ευρώ.
 2. Εγκρίσεις έργων ή εργασιών και πρόταση για κατάρτιση ενιαίου προγράμματος προμηθειών της Γ.Γ.Α.Ε., μέχρι 90.000 ευρώ.
 3. Προκηρύξεις τακτικών και κάθε άλλη μορφής διαγωνισμών και κατακύρωση των αποτελεσμάτων ή των πρακτικών τους, βεβαιώσεις εκτέλεσης έργων ή εργασιών και συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, μέχρι 90.000 ευρώ.
 4. Την καταβολή στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία των δαπανών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις
 5. Εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδας για έκδοση επιταγών σε συνάλλαγμα βάσει χρηματικών ενταλμάτων
 6. Πράξεις και εντολές που αφορούν δαπάνες, εγκρίσεις και κατανομή χρηματοδοτήσεων δημοσίων επενδύσεων, καθώς και εγκρίσεις μελετών, μέχρι 45.000 ευρώ.
 7. Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Ομογενειακών Οργανώσεων (Σύλλογοι, Κοινότητες, Εταιρείες, Ιδρύματα), Συλλόγων Παλιννοστούντων Ελλήνων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μη κερδοσκοπικών εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανισμών, για την εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας της Γ.Γ.Α.Ε., μέχρι 45.000 ευρώ κατά φορέα.
 8. Δαπάνες φιλοφρονήσεων και δημοσίων σχέσεων όπως διαμονή, διατροφή, δώρα, μετακινήσεις και κάθε σχετική με αυτές δαπάνη για πρόσωπα που φιλοξενούνται από τη Γ.Γ.Α.Ε., μέχρι 45.000 ευρώ.
 9. Είναι δυνατή η υπέρβαση των ανωτέρω οικονομικών ορίων στις σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, εφ όσον προηγείται έγκριση του Υφυπουργού Εξωτερικών.
7.  
  Ο έλεγχος των φορέων, οι οποίοι επιχορηγούνται από τη Γ.Γ.Α.Ε. και η έγκριση του απολογισμού της επιχορήγησης.
8.  
  Η εποπτεία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και της Παγκόσμιας Συνέλευσης Ελληνισμού (ΠΣΕ) η οποία θα ασκείται παράλληλα και από τον Υφυπουργό Εξωτερικών
9.  
  Η υποβολή ερωτημάτων στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Α.Ε. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης παραμένει στις αρμοδιότητες του Υπουργού Εξωτερικών.
10.  
  Επίσης ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των απαραίτητων για τη λειτουργία της Γ.Γ.Α.Ε. ενεργειών όπως:.
 1. Παροχή απαντήσεων σε αιτήσεις πολιτών και φορέων που έχουν έννομο συμφέρον
 2. Παροχή στοιχείων σε Αρχές, Δικαστήρια κατά το νόμο ή σε εκτέλεση δικαστικών ή άλλων δεσμευτικών αποφάσεων
 3. Εξασφάλιση εξουσιοδοτήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης για προμήθειες κατ εξαίρεση του ενιαίου προγράμματος προμηθειών
 4. Εκποιήσεις κινητών
 5. Εξέταση ενστάσεων κατά πράξεων υπηρεσιακών οργάνων της Γ.Γ.Α.Ε.
 6. Έγκριση για τη χορήγηση αντιγράφων από τα τηρούμενα στις Διευθύνσεις πρωτότυπα Άκρως Απόρρητα έγγραφα
 7. Έγγραφα, αποφάσεις και εγκύκλιοι σε θέματα αρμοδιότητος περισσότερων της μιας Διευθύνσεων
 8. Εγκρίσεις για την κατανομή χώρων μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Α.Ε. και για την τεχνική υποδομή των χώρων αυτών.
 9. Αναλήψεις και εισπράξεις για λογαριασμό της Γ.Γ.Α.Ε.
Άρθρο 3
1.  
  Το Π.Δ. 68/2001 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημητρίου Δόλλη (Α΄60), καταργείται. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 εδ. β του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (Α΄62).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 392/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία