Πρόβλεψη των κατάλληλων μέτρων για την διευκόλυνση υλοποίησης και τήρησης της Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19.03.2001 Περί Εγκρίσεως των Κανονισμών Ασφαλείας του Συμβουλίου (2001/264/ΕΚ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την διευκόλυνση υλοποίησης και την τήρηση της Απόφασης της 19.03.01 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί εγκρίσεως των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου (2001/264/ΕΚ, Επίσημη Εφημερίδα ΑΡΙΘ. L 101 της 11/04/2001 ), που αφορά στην εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας το οποίο θα καλύπτει το Συμβούλιο, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και τα Κράτη - Μέλη, προκειμένου να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες του Συμβουλίου σε τομείς που απαιτείται εμπιστευτικότητα.
Άρθρο 2
1.  
  Το ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ (Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών) ορίζεται ως Εθνική Αρχή Ασφαλείας σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, Τμήμα Ι Παράγραφος 9 της αναφερόμενης στο Άρθρο 1 Απόφασης
2.  
  Το ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ (Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών ) ορίζεται ως η Αρχή Διαπίστευσης Ασφαλείας σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, Τμήμα ΧΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Παράγραφος 35 της αναφερόμενης στο Άρθρο 1 Απόφασης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του συγκροτεί κατά περίπτωση επιτροπές για την διαπίστευση των ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ήτοι για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ εντός του επιχειρησιακού τους περιβάλλοντος, με την πολιτική Ασφαλείας του Συμβουλίου. Όπου στο παρόν Διάταγμα αναφέρεται ο όρος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, νοούνται τα συστήματα και δίκτυα επικοινωνιών και πληροφορικής (Μέρος ΙΙ, Τμ. ΧΙ, κεφ. Ι της αναφερομένης στο Άρθρο 1 Αποφάσεως).
3.  
  Η ΕΥΠ ορίζεται ως Εθνικός Οργανισμός Ασφαλείας σύμφωνα με το Μέρος Ι Παρ. 5 της αναφερόμενης στο Άρθρο 1 Αποφάσεως .
4.  
  Η Διεύθυνση της ΕΥΠ που είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών από και με ηλεκτρονικά μέσα και την ασφάλεια των Εθνικών Επικοινωνιών ορίζεται ως Τεχνικής Φύσεως Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών (ΙΝFΟSΕC), η οποία ως τέτοια, εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων που έχει σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, Τμήμα ΧΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Παράγραφος 37 της αναφερόμενης στο Άρθρο 1 Απόφασης, προβαίνει και στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των συσκευών και συστημάτων Ασφαλείας επικοινωνιών και πληροφορικής
Άρθρο 3
1.  
  Στη Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) ιδρύεται η Κεντρική Γραμματεία ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΕ (ΕU ΤΟΡ SΕCRΕΤ), σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, Τμήμα Ι, Παράγραφος 2β της αναφερόμενης στο άρθρο 1 Απόφασης
2.  
  Στο Εθνικό Κεντρικό Αρχείο του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΕΚΑ) και στα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων ιδρύονται ΄΄ Υπογραμματείες ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΕ (ΕU ΤΟΡ SΕCRΕΤ), σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, Τμήμα Ι, Παράγραφος 10β της αναφερόμενης στο άρθρο 1 Απόφασης
3.  
  Η Κεντρική Γραμματεία και κάθε Υπογραμματεία ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΕ διεξάγει αναλυτική απογραφή όλων των εγγράφων ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΕ για τα οποία είναι υπεύθυνη πριν την 1η Μαρτίου κάθε έτους. Τα αποτελέσματα της ετήσιας Απογραφής διαβιβάζονται από τις Υπογραμματείες στην Κεντρική Γραμματεία και στη συνέχεια συγκεντρωτικά στην Εθνική Αρχή Ασφαλείας. Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας διαβιβάζει τα αποτελέσματα των ετήσιων Απογραφών στο Γενικό Γραμματέα / Ύπατο Εκπρόσωπο πριν την 1 Απριλίου κάθε έτους.
4.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία Υπογραμματειών (Υπαρχείων) ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΕ (ΕU ΤΟΡ SΕCRΕΤ) σε Υπουργεία, Υπηρεσίες ή Κρατικούς Φορείς απαιτείται έγκριση της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας
Άρθρο 4
1.  
  Ο έλεγχος των προσώπων που απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΕ(ΕU CΟΝFΙDΕΝΤΙΑL), ή ανώτερη, θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τηρουμένων των αρχών που καθορίζονται στην αναφερόμενη στο Άρθρο 1 Απόφαση
2.  
  Ο έλεγχος και η έγκριση διαβαθμίσεως ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΕ (ΕU CΟΝFΙDΕΝΤΙΑL), ή ανώτερη, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στη Παράγραφο 1 γίνεται ως ακολούθως :
 1. Για τους Δημοσίους υπαλλήλους (ένστολο και πολιτικό προσωπικό) από τους καθ΄ύλην αρμοδίους φορείς
 2. Για το λοιπό προσωπικό από την Εθνική Αρχή Ασφαλείας
Άρθρο 5
1.  
  Τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στα οποία διακινούνται πληροφορίες με διαβάθμιση ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΕ και ανώτερη, απαιτείται να καλύπτονται από μέτρα ασφαλείας, ώστε να προστατεύονται η εμπιστευτικότητα, αυθεντικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα αυτών των συστημάτων και των πληροφοριών που περιέχουν
2.  
  Η αναφερόμενη στο Άρθρο 2 παρ. 4 του παρόντος Δνση της ΕΥΠ, ως Εθνική Αρχή ΙΝFΟSΕC, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή και την λειτουργία των ελέγχων και των ειδικών μέτρων ασφαλείας ενός συστήματος στην καθ΄ύλη αρμόδια υπηρεσία την οποία ορίζει ως Επιχειρησιακή Αρχή Συστημάτων Πληροφορικής ΙΤ SΥSΤΕΜ ΟΡΕRΑΤΙΟΝΑL ΑUΤΗΟRΙΤΥ (ΙΤSΟΑ), σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, Τμήμα ΧΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Παράγραφος 38 της αναφερόμενης στο άρθρο 1 Απόφασης. Η αρμοδιότητα αυτή ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του συστήματος, από το στάδιο του βασικού σχεδιασμού μέχρι την τελική απόσυρση.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των Άρθρων 3 και 4 του Ν.1338/83 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ Α΄.101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν.1440/84 (ΦΕΚ Α΄.70), και 22 του Ν.2789/2000 (ΦΕΚ Α΄.21).
 • Το άρθρο δεύτερο του Ν. 2691/99 (ΦΕΚ Α΄ 47) Κύρωση της Συνθήκης του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του Ν.1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄.137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ Α΄.154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.2469/97 (ΦΕΚ Α΄.38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθόσον για την υλοποίηση των προβλέψεων των Κανονισμών Ασφαλείας του Συμβουλίου της ΕΕ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα αντίστοιχη υποδομή για την ασφάλεια του εθνικού διαβαθμισμένου υλικού και του υλικού ΝΑΤΟ.
 • Την 268/30-6-03 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, και Δημοσίας Τάξεως,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση της Συνθήκης του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη 1999/2691 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000