ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/328

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 291/1999 «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού» (ΦΕΚ 262/Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι παράγραφοι 1 Β και Γ του άρθρου 3 του Π.Δ. 291/1999 (ΦΕΚ 262/Α΄/24-11-1999) καταργούνται.
Άρθρο 2 "Το άρθρο 6 του Π.Δ. 291/1999 (ΦΕΚ 262/Α΄/24-11-1999) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Οι περιπτώσεις Α και Β της παραγράφου 2 αντικαθίστανται ως εξής: Α. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού Αμερικής 9 (εννέα) μέλη Β. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού Ευρώπης 9 (εννέα) μέλη .
2.  
  Στην παράγραφο 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Οι σταυροί προτίμησης δεν δύνανται να υπερβούν το 40% του αριθμού των υπό εκλογή μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων».
3.  
  Προστίθεται παράγραφος 8 με το ακόλουθο περιεχόμενο:«
8.  
  Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Αμερικής και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Ευρώπης οι τρεις (3) θέσεις από τις εννιά (9) καταλαμβάνονται από εκπροσώπους της Λατινικής Αμερικής και των χωρών της Περιοχής Ευξείνου Πόντου, αντίστοιχα. Οι εκπρόσωποι αυτοί λειτουργούν στα πλαίσια των παραπάνω Περιφερειακών Συμβουλίων και μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους στο Προεδρείο του ΣΑΕ για τις υποπεριφέρειες ευθύνης τους (Λατινική Αμερική και Περιοχή Ευξείνου Πόντου, αντίστοιχα). Στα ζητήματα που αφορούν τις περιοχές ευθύνης τους και ιδιαίτερα στην κατανομή των πόρων του τακτικού προϋπολογισμού που αφορούν τις περιοχές αυτές διατηρούν στα πλαίσια του Συντονιστικού Συμβουλίου δικαίωμα αρνησικυρίας, εφόσον το τελευταίο ασκείται τουλάχιστον από τα δύο μέλη που εκπροσωπούν τη συγκεκριμένη περιοχή. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή στα πλαίσια του Συντονιστικού Συμβουλίου, η κατανομή των πόρων του τακτικού προϋπολογισμού για τις εν λόγω περιοχές, το Προεδρείο του ΣΑΕ αποφασίζει σχετικά. Κατόπιν απόφασης του Προεδρείου του ΣΑΕ μπορούν να προχωρούν στην εκπόνηση προγραμμάτων και λοιπών δράσεων για τις ευαίσθητες αυτές περιοχές του Ελληνισμού. Το Προεδρείο του ΣΑΕ εγκρίνει τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τις δράσεις που εκπονούν στις άνω περιοχές και αυτοί αποδίδουν απολογισμό σε αυτό. Οι εκπρόσωποι των υποπεριφερειών στα παραπάνω Περιφερειακά Συμβούλια ορίζουν έναν εξ αυτών για να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Προεδρείου του ΣΑΕ».
Άρθρο 3 "Μετά το άρθρο 6 του Π.Δ. 291/1999 προστίθεται το άρθρο 6α με το παρακάτω περιεχόμενο: ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ«"
1.  
  Τα Δίκτυα του Ελληνισμού που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού είναι:
 1. Το Δίκτυο Νέων
 2. Το Δίκτυο Επιχειρηματιών
 3. Το Δίκτυο Πολιτισμού
 4. Το Δίκτυο Επιστημόνων
 5. Το Δίκτυο Γυναικών
2.  
  Οι αποφάσεις των οργάνων των Δικτύων λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. 3.Το ΣΑΕ δημιουργεί ή συμμετέχει στη δημιουργία δομών υποστήριξης των Δικτύων του Ελληνισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
4.  
  Οι Περιφερειακές Συντονιστικές Επιτροπές του Δικτύου Νέων είναι:
 1. Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή Αμερικής με 15 μέλη
 2. Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή Ευρώπης με 15 μέλη
 3. Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή Ωκεανίας με 9 μέλη
 4. Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή Ασίας - Αφρικής με 9 μέλη.
 5. Οι Περιφερειακές Συντονιστικές Επιτροπές των υπολοίπων Δικτύων για τις παραπάνω περιφέρειες είναι εννεαμελής.
5.  
  Όλα τα μέλη των Περιφερειακών Συντονιστικών Επιτροπών και της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής των Δικτύων εκλέγονται με απλή πλειοψηφία πριν την τακτική συνέλευση του ΣΑΕ. Η εκλογή γίνεται με τη διαδικασία της επιστολικής, της ηλεκτρονικής ψήφου, με συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ως ακολούθως: Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού τηρεί μητρώα των ομογενών στις παραπάνω κατηγορίες. Με βάση αυτά τα μητρώα αποστέλλει επιστολές στους ομογενείς και τους καλεί να υποβάλουν υποψηφιότητα μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα. Στη συνέχεια αποστέλλεται νέα επιστολή που περιέχει τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων τόσο για την Παγκόσμια Συντονιστική όσο και για τις Περιφερειακές. Μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα οι επιστολικές ψήφοι πρέπει να φθάσουν στη ΓΓΑΕ, όπου οι υπάλληλοι της κάνουν την καταμέτρησή τους και ανακηρύσσουν τους εκλεγέντες. Οι σταυροί προτίμησης δεν δύνανται να υπερβούν το 40% του αριθμού των υπό εκλογή μελών των ως άνω οργάνων. Στην Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή ενός δικτύου δεν μπορούν να εκλεγούν περισσότεροι του 1/3 των μελών του από την ίδια περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.
6.  
  Η παγκόσμια και οι περιφερειακές συντονιστικές επιτροπές εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και το Γραμματέα κάθε επιτροπής. Για τη διαχείριση του προϋπολογισμού τους υπόλογοι είναι οι εκάστοτε Πρόεδροι και Ταμίες, οι οποίοι συνυπογράφουν τις δαπάνες των Δικτύων και καταθέτουν από κοινού απολογισμό στη ΓΓΑΕ».
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 291/1999 προστίθεται η παράγραφος 10, που έχει ως ακολούθως: 10 Στις συνεδριάσεις του Προεδρείου του ΣΑΕ συμμετέχουν και από ένας εκπρόσωπος από τις υποπεριφέρειες της Λατινικής Αμερικής και της Περιοχής Ευξείνου Πόντου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά με δικαίωμα λόγου
Άρθρο 5
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση το άρθρο 3, που θα ισχύσει από 1.1.2004. Στον Υφυπουργό Εξωτερικών, που είναι αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του Ν. 1867/89 «Προσωπική κράτηση και εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικος Εισπράξεως Δημ. Εσόδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 227/Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/Α΄) κύρωσης ως Κώδικα του σχεδίου Νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών».
 • Τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄/1985), όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση των Επιμελητηρίων» (ΦΕΚ 154/Α΄/1992), και τροποποιήθηκε με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄/1997).
 • Τις διατάξεις της Α.Σ 1246/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Μαγκριώτη» (ΦΕΚ 1486/Β΄/2001).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση Δ442/26-11-2003 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμοδίου για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1246 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1246 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1867 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. 1999/291 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις. 2006/3480 2006