Ίδρυση Τμήματος Προστασίας Ολυμπιακής Οικογένειας και Επισήμων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση, υπαγωγή, αρμοδιότητες, διάρθρωση."
1.  
  Ιδρύεται και λειτουργεί μέχρι 15.11.2004 Τμήμα Προστασίας Ολυμπιακής Οικογένειας και Επισήμων, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Επισήμων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δραστηριοποιείται σε όλη την ελληνική επικράτεια, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Την εφαρμογή των μέτρων προστασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο, των Εθνικών Αθλητικών Αποστολών, των διαπιστευμένων Επισήμων προσκεκλημένων τους και εν γένει της Ολυμπιακής Οικογένειας
 2. Την εξασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας στις Εθνικές Αθλητικές Αποστολές, τους διαπιστευμένους Επίσημους προσκεκλημένους τους και εν γένει στα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας, σύμφωνα με τη διαπιστευμένη ιδιότητά τους και την εκτίμηση κινδύνου από το Ολυμπιακό Κέντρο Πληροφοριών (Ο.ΚΕ.Π.) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων.
 3. Τη διοίκηση, το συντονισμό και τον έλεγχο του προσωπικού και των μέσων που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις προστασίας
 4. Την άμεση ενημέρωση των ιεραρχικά προϊσταμένων και των άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών για όλα τα έκτακτα και σοβαρά γεγονότα ή περιστατικά και το συντονισμό των περαιτέρω ενεργειών που προβλέπονται από τα οικεία σχέδια και τις ειδικότερες σχετικές διαταγές και οδηγίες
 5. Τη συνεργασία με τις καθ ύλη αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας που αφορούν τις επιχειρησιακές λειτουργίες προστασίας των Μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας και των διαπεπιστευμένων Επισήμων προσκεκλημένων τους
2.  
  Το Τμήμα Προστασίας Ολυμπιακής Οικογένειας και Επισήμων, διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Στο Γραφείο Προστασίας Ολυμπιακής Οικογένειας και Επισήμων, το οποίο είναι αρμόδιο για την καθημερινή ευθύνη σε τακτικό επίπεδο, των επιχειρήσεων ασφαλείας για την προστασία των Μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας και των διαπιστευμένων Επισήμων προσκεκλημένων τους
 2. Στο Γραφείο Προστασίας Αθλητικών Αποστολών, το οποίο είναι αρμόδιο για τις επιχειρήσεις ασφαλείας και την προστασία των αρχηγών και των μελών αποστολών των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (αθλητών και αξιωματούχων συνοδών ομάδων)
 3. Στο Γραφείο Γραμματείας και Επιχειρήσεων το οποίο είναι αρμόδιο για:
 4. (1) Το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του υλικοτεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης του συνόλου των υπηρεσιακών αναγκών και εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων διοικητικής φύσεως.
 5. (2) Τη λειτουργία επί 24ώρου βάσεως ειδικού Κέντρου Επιχειρήσεων Προστασίας Ολυμπιακής Οικογένειας και Επισήμων.
 6. (3) Την εξασφάλιση της διαρκούς επικοινωνίας του Τμήματος με το προσωπικό του και την άμεση κινητοποίησή του, οσάκις παρίσταται ανάγκη.
 7. (4) Την καθοδήγηση, κατεύθυνση και συντονισμό της δράσης των Γραφείων.
 8. (5) Την εξασφάλιση της συνεργασίας με τις λοιπές εμπλεκόμενες Αστυνομικές Υπηρεσίες και Φορείς, με σκοπό το συντονισμό των ενεργειών και την παροχή συνδρομής για την επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων προστασίας.
 9. (6) Την εκτέλεση κάθε άλλης αποστολής που του ανατίθεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος.
Άρθρο 2 "΄Εμβλημα Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων"
1.  
  Καθιερώνεται έμβλημα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο αποτελείται από κυκλική σύνθεση στην οποία απεικονίζονται εσωτερικά αφηρημένη ανθρωποκεντρική φιγούρα, το σήμα σφραγίδα των Ολυμπιακών Κύκλων, ο τίτλος «ΑΘΗΝΑ 2004» και η ένδειξη «ΟLΥΜΡΙC GΑΜΕS SΕCURΙΤΥ DΙVΙSΙΟΝ» και περιμετρικά ο τίτλος της Υπηρεσίας «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ»
2.  
  Οι τεχνικές προδιαγραφές του τρόπου κατασκευής του εμβλήματος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 3
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την 390/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
 • Τις διατάξεις της 1065956/863/Α0006 από 15.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 985).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 125.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2003 και 540.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2004. Η εν λόγω δαπάνη για το έτος 2003 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0824, 0845, 0869, 0899, 1111, 1311, 1641, 1691, 1699, 1711, 1713, 1723, 1725, 1924 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43-690 «Δαπάνες προετοιμασίας και διεξαγωγής Ολυμπιακών Αγώνων 2004», ενώ για το έτος 2004 από τις πιστώσεις που θα προβλέπονται προς τούτο στους ίδιους ΚΑΕ του αντίστοιχου σχεδίου του ανωτέρω Π/Υ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδαφ. α΄ και β΄ του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.2833/2000 (Α΄ 150).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις της 7004/3/36 από 17.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης» (Β΄ 999).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1936/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/7004_3 1936
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Συμπλήρωση και τροποποίηση των νόμων 2598/1998, 2741/1999 και 2819/2000 1. Η παρ. 6 του ά[...]" 2000/2833 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία