ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/333

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ 97/τ.Α΄) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση στ ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 107/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας ή επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία πραγματοποιούνται σε Αγροτική Φυλακή ή Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων, με ή χωρίς παραγωγική διαδικασία, καθώς και συμμετοχής σε αντίστοιχα προγράμματα με παραγωγική διαδικασία, τα οποία πραγματοποιούνται σε κατάστημα κράτησης, εκτός από τις Αγροτικές Φυλακές, τα Αγροτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα Ανηλίκων και τα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων
2.  
  Μετά το τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 107/2001 προστίθεται περίπτωση με στοιχείο «η», ως ακολούθως: 1 Φοίτησης των κατά την έννοια του άρθρου 12 του Ν. 2776/1999 νεαρών κρατουμένων, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, μη εξαιρουμένων των αργιών και διακοπών, σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης .
3.  
  Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 107/2001 διαγράφεται η φράση «ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων».
4.  
  Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 107/2001 μετά από τη λέξη «Φοίτησης» προστίθεται η φράση «ενηλίκων κρατουμένων».
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφος 2 του Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ 291/τ.Α΄) «Σωφρονιστικός Κώδικας».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄) και τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 398/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Χερσαίου Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης, Δημοτικού Διαμερίσματος Μελισσόπετρας Δήμου Κόνιτσας, Νομού Ιωαννίνων. 2005/73 2005
Τροποποίηση του π.δ/τος 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (ΦΕΚ 97 Α). 2007/240 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α΄97). 2014/126 2014
Τροποποίηση των Π.δ. 342/2000 «Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» (Α΄ 296) και Π.δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση[...]" 2015/60 2015