ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/337

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 208/02 (ΦΕΚ Α~ 194/23.8.2002) με θέμα «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής: 3 Ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών υποχρεούται να ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή, αποκλειστικά εντός του νομού όπου βρίσκεται η έδρα της Σχολής ή σε νομό που έχει υποκατάστημα η Σχολή Οδηγών Για τους σκοπούς του παρόντος, οι νομοί νοούνται σύμφωνα με τη γεωγραφική διαίρεση της χώρας Η παράσταση εκπαιδευτή κατά τις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, είναι ελεύθερη σε όλη τη χώρα
Άρθρο 2
1.  
  Στο τέλος του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 4, προστίθεται το εδάφιο: «Ειδικά για τους υπαλλήλους και συνταξιούχους που αναφέρονται στο εδάφιο ε της παρ. 2 του άρθρου 3, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή με προηγούμενες διατάξεις, υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των εδαφίων α, β, γ, και δ της παρ. 2 του άρθρου 3. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η χορηγούμενη ανανέωση της άδειας ισχύει μέχρι την 31.12.2005».
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 208/02, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η διάρκεια της εκπαίδευσης των υποψηφίων εκπαιδευτών από τον φορέα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται σε δύο (2) εκπαιδευτικά εξάμηνα Μετά το πέρας της θεωρητικής εκπαίδευσης, ακολουθεί, υπό την ευθύνη του Ο.Ε.Ε.Κ., πρακτική άσκηση των υποψηφίων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών σε Σχολή Οδηγών και Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης της παραγράφου 1 απαιτείται η κατοχή ισχύουσας άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, και Γ με περιορισμό για οδήγηση οχήματος με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 7.500 χλγ, αποδεικτικό τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό φορέα της παραγράφου 1 Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, είναι απαραίτητη η κατοχή όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης .
3.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής: 5 Οι εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της προηγουμένης παραγράφου, διενεργούνται, σε πανελλαδικό επίπεδο, από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) Ο ίδιος Οργανισμός χορηγεί στους επιτυχόντες «Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών» επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του παραπάνω διπλώματος είναι η υλοποίηση της τετράμηνης πρακτικής άσκησης των επιτυχόντων σε Σχολή Οδηγών και Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο. Ειδικά οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής, μέλη του Τ.Ε.Ε., καθώς και οι απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων, συμμετέχουν στις ανωτέρω εξετάσεις για την απόκτηση «Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών» χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ούτε να συμμετάσχουν στην σχετική τετράμηνη πρακτική άσκηση .
4.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής: 6 Οι εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών περιλαμβάνουν δύο φάσεις, τη θεωρητική και την πρακτική, και διενεργούνται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης από εξεταστικές επιτροπές που συγκροτούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Ειδικά για την πρακτική εξέταση οι ανωτέρω επιτροπές αποτελούνται από 3 μέλη του κλάδου ΠΕ, κατά προτίμηση διπλωματούχους μηχανικούς του ΕΜΠ ή άλλης ισότιμης σχολής, κατόχους αδειών οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Το ένα τουλάχιστον των μελών είναι υπάλληλος και εξεταστής υποψηφίων οδηγών, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αντίστοιχου κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης αντίστοιχα, που ορίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από πρόταση των οικείων Νομαρχών για τριπλάσιο αριθμό υπαλλήλων Τα άλλα μέλη των επιτροπών προέρχονται από τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τον Ο.Ε.Ε.Κ.
5.  
  Η παρ. 9 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:«
6.  
  Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 καταργείται και μέχρι την ανάληψη της διενέργειας των εξετάσεων από τον Ο.Ε.Ε.Κ. οι εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών, που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν, διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 404/96.
9.  
  Μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, και ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που άρχισαν τις σχετικές διαδικασίες με προγενέστερες διατάξεις (Π.Δ. 404/96), ισχύουν τα εξής:.
 1. Όσοι παρακολουθούν ήδη τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα
 2. Όσοι έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης αλλά δεν έχουν αρχίσει τη διαδικασία εξετάσεων, εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα στις θεωρητικές και στις πρακτικές εξετάσεις
 3. Όσοι έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και έχουν περάσει επιτυχώς μόνο το πρακτικό μέρος των εξετάσεων του Ο.Ε.Ε.Κ. αλλά όχι το θεωρητικό, σύμφωνα με όσα ίσχυαν πριν από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, απαλλάσσονται του προφορικού μέρους της θεωρητικής εξέτασης που προβλέπεται στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
 4. Κατά τα λοιπά, εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.
 5. Όσοι έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και έχουν περάσει επιτυχώς το θεωρητικό αλλά όχι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων του Ο.Ε.Ε.Κ. σύμφωνα με όσα ίσχυαν πριν από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, εξετάζονται μόνο στη φάση Ι των θεωρητικών εξετάσεων του Π.Δ. 404/96 και στην προφορική εξέταση που προβλέπεται στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου και ακολούθως συμμετέχουν στις πρακτικές εξετάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.
 6. Οι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (επιτυχόντες στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος), σύμφωνα με τα ισχύοντα προ της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι είτε δεν έχουν αρχίσει τη διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Υ.Μ.Ε. είτε έχουν αποτύχει στην εξέταση της φάσης Ι των θεωρητικών εξετάσεων του Π.Δ. 404/96, εξετάζονται μόνο στο τμήμα των θεωρητικών εξετάσεων του παρόντος διατάγματος που αφορά στα σήματα (όχι στο προφορικό μέρος των θεωρητικών εξετάσεων) και ακολούθως συμμετέχουν στις πρακτικές εξετάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.
 7. Οι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (επιτυχόντες στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος), σύμφωνα με τα ισχύοντα προ της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι έχουν επιτύχει στην εξέταση της φάσης Ι των θεωρητικών εξετάσεων του Π.Δ. 404/96 κατά τη διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Υ.Μ.Ε., συμμετέχουν απ’ ευθείας στις πρακτικές εξετάσεις που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα.
 8. Οι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (επιτυχόντες στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος), σύμφωνα με τα ισχύοντα προ της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη φάση ΙΙΙ της διαδικασίας απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Υ.Μ.Ε., συνεχίζουν από την επί μέρους κατηγορία οχήματος που έχουν απορριφθεί, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.
Άρθρο 4
1.  
  Το εδάφιο δ) της παρ. 2 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης
2.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής: Η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας παρέχει το δικαίωμα πρακτικής εκπαίδευσης μόνο στις αντίστοιχες κατηγορίες (Α, Β, Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε), ανάλογα με τα οχήματα που η Σχολή κατέθεσε φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους Ειδικότερα, και προκειμένου να χορηγηθεί σε Σχολή Οδηγών το δικαίωμα παροχής πρακτικής εκπαίδευσης έστω και σε μία κατηγορία Ε, υποχρεούται να κατέχει εκπαιδευτικά οχήματα της κατηγορίας Ε και για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων που διαθέτει
3.  
  Η περίπτωση β) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 7, καταργείται
Άρθρο 5
1.  
  Στο τέλος του εδαφίου β) της παρ. 4 του άρθρου 8, προστίθεται το εδάφιο: «Στην περίπτωση που ο Διευθυντής Σπουδών του Κέντρου δεν είναι κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών, δηλώνεται επίσης ότι θα προσκομιστεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004 Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου του άρθρου 13 του παρόντος».
2.  
  Το εδάφιο ζ) της παρ. 4 του άρθρου 8, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης
3.  
  Το εδάφιο β) της παρ. 12 του άρθρου 8 καταργείται.
Άρθρο 6
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής: Πριν την έναρξη κάθε μαθήματος θεωρητικής εκπαίδευσης, καταχωρούνται στο βιβλίο μητρώου μαθητών (Παράρτημα 4 του παρόντος), το οποίο υποχρεωτικά τηρείται στη Σχολή ή στο Κέντρο, θεωρημένο από την οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας), καθώς και η ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος και η συμφωνημένη αμοιβή ανά ώρα
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής: Το πρόγραμμα που συντάσσεται είναι τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, πρέπει να είναι αναλυτικό, να περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα διδασκαλίας κατά μάθημα και να αναφέρει για κάθε μάθημα και ώρα διδασκαλίας τον διδάσκοντα, είναι δε αναρτημένο σε εμφανή θέση στο χώρο υποδοχής του Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο. ή της Σχολής Οδηγών Το πρόγραμμα αυτό υποβάλλεται στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών την τελευταία τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη εφαρμογής του .
3.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 καταργείται και οι λοιπές αναριθμούνται
Άρθρο 7
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13, αντικαθίσταται ως εξής: Την οργάνωση των σεμιναρίων αυτών αναλαμβάνει το Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των Εκπαιδευτών που αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε κατάλληλο δημόσιο εκπαιδευτικό φορέα και τα οποία διενεργούνται, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004 Αν το ανωτέρω Συνδικαλιστικό Όργανο αδυνατεί να προβεί στην οργάνωση των σεμιναρίων, το έργο αυτό ανατίθεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Ο.Ε.Ε.Κ.
Άρθρο 8
1.  
  Το άρθρο 18 αντικαθίσταται ως εξής: Οι εκπαιδευτές που παραβαίνουν τις διατάξεις της περίπτωσης ββ του εδαφίου ε της παρ. 2 του άρθρου 15 του παρόντος, εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις τιμωρούνται με φυλάκιση από ένα (1) μέχρι έξι (6) μήνες .
Άρθρο 9
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 19, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2004 δύνανται να παρέχουν θεωρητική εκπαίδευση σε υποψήφιους οδηγούς στις Σχολές Οδηγών και στα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και οι κάτοχοι άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι δεν είναι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Φορέα της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος, ή του άρθρου 5 του Π.Δ. 404/96, ή δεν έχουν παρακολουθήσει το ταχύρυθμο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 13 του παρόντος .
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 19, αντικαθίσταται ως εξής: Σχολές Οδηγών που έλαβαν άδεια λειτουργίας επ’ ονόματι φυσικού προσώπου, σύμφωνα με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις, δύνανται να εξακολουθούν να λειτουργούν παρέχοντας και θεωρητική εκπαίδευση, χορηγουμένης άδειας Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο., εφ’ όσον διαμορφώσουν κατάλληλα αίθουσα διδασκαλίας τουλάχιστον 12 τετραγωνικών μέτρων, μέχρι τις 31.12.2004 Η αίθουσα αυτή πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένη από τους υπόλοιπους χώρους της Σχολής και να διαθέτει επιπλέον τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 208/2002 Οι παραπάνω Σχολές Οδηγών, σε περίπτωση που μετεγκαθίστανται, θα υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος και θα λαμβάνουν άδεια λειτουργίας εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στα εν λόγω άρθρα Επιπλέον, μέχρι τις 31.12.2004, όλες οι Σχολές Οδηγών οφείλουν να προσαρμοστούν στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος .
3.  
  Στο άρθρο 19, προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως εξής: 6 Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος, που αφορούν στον τρόπο και στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτών, ξεκινάει το αργότερο στις 31.8.2004».« 7 Άδειες εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών που έχουν χορηγηθεί, με προηγούμενες του παρόντος διατάξεις, σε υπάλληλους του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α~ 65), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και σε συνταξιούχους αυτών, λήγουν αυτοδίκαια στις 31.12.2005 .
4.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 καταργείται και οι λοιπές αναριθμούνται
Άρθρο 10
1.  
  Το άρθρο 20 του Π.Δ. 208/02 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Από της ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 404/96 (Α~ 271) καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται στο ίδιο θέμα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος .
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. της παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α~ 57) β. του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α~ 18) γ. του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α~ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ.2α, άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α~ 38).
 • Την 50060/13559/5.9.2002 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Εμμανουήλ Στρατάκη.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 389/2003 γνωμοδότηση του ΣτΕ, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/50060/13559 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/50060_13559 2002
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
Άδειες εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών, άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, λειτουργία των σχολών οδηγών, ρύθμιση συναφών θεμάτων. 1996/404 1996
Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 2002/208 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010
Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 2012/4053 2012