Σύσταση Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
Νομική μορφή - Σκοποί

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.) με έδρα το νομό Αττικής.
2.  
  Το Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 2 "Σκοποί"
1.  
  Σκοποί του Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. είναι:.
 1. Η μέριμνα, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης για την εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Κράτος, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα, προκειμένου να συγκροτηθούν τα ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας, προς απόκτηση ειδικών γνώσεων στον τομέα αντιμετώπισης των καταστροφών.
 2. Η προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, επιστημονικής μελέτης και επεξεργασίας θεμάτων σχετικών με την πολιτική προστασία στους τομείς της πρόληψης, αντιμετώπισης, ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές
 3. Η δημιουργία και η διατήρηση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής προστασίας
 4. Η διάθεση των δεδομένων της τράπεζας πληροφοριών στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων χρήσης τούτων από το ίδιο το Κέντρο
 5. Η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και η εξειδίκευση και μετεκπαίδευση σε θέματα πολιτικής προστασίας
 6. Η ερευνητική συνεργασία του Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τη συγκέντρωση επιστημονικών ή άλλων πληροφοριών.
 7. Η οργάνωση βιβλιοθήκης και η έκδοση περιοδικών, βιβλίων και επιστημονικών μελετών
 8. Η οργάνωση εκπαίδευσης των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας με σεμινάρια και ασκήσεις
 9. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που είναι συναφής με τους σκοπούς του
2.  
  Για την επίτευξη των σκοπών του, το Κέντρο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού και να συνιστά θεματικές επιστημονικές επιτροπές, ανά κατηγορία κινδύνου, που συγκροτούνται από καθηγητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ, διευθυντές επιστημονικών ινστιτούτων και επιστήμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα πολιτικής προστασίας

ΜΕΡΟΣ
Όργανα Διοίκησης

Άρθρο 3
1.  
  Το Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. διοικείται από τα εξής όργανα: α. Το Διοικητικό Συμβούλιο β. Το Γενικό Διευθυντή.
Άρθρο 4 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 9μελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά μέλη με τριετή θητεία
2.  
  Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και επιλέγονται από καθηγητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., διευθυντές ερευνητικών ινστιτούτων, επιστήμονες και προσωπικότητες με κύρος και εμπειρία σε θέματα σχετικά με την πολιτική προστασία.
3.  
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. και ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: α. Διαμορφώνει την ερευνητική πολιτική του Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. β. Εγκρίνει κάθε χρόνο το ερευνητικό του πρόγραμμα. γ. Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας τα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία θα χρηματοδοτήσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. δ. Εγκρίνει και αξιολογεί τις προτάσεις που κατατίθενται για την πραγματοποίηση ερευνών ή επιστημονικών μελετών, σε θέματα πολιτικής προστασίας. ε. Συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού, για θέματα πολιτικής προστασίας συναφή με την υλοποίηση των σκοπών του. στ. Συνιστά και συγκροτεί, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θεματικές επιστημονικές επιτροπές, ανά κατηγορία κινδύνου, που συγκροτούνται από καθηγητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ, διευθυντές επιστημονικών ινστιτούτων και επιστήμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα πολιτικής προστασίας. ζ. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό του Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. η. Προσλαμβάνει το προσωπικό του Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. θ. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρχικό συμβούλιο για το προσωπικό του Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. ι. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κάθε είδους επιχορηγήσεων, δωρεών, εισφορών τρίτων, κληρονομιών και κληροδοσιών. ια. Με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει στον Πρόεδρο, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. συγκεκριμένες αρμοδιότητές του για προκαθορισμένο χρόνο.
Άρθρο 6
1.  
  Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη β. Εκπροσωπεί το Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής γ. ΄Εχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 7 "Γενικός Διευθυντής"
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. προσλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με σύμβαση μίσθωσης εργασίας 3ετούς διάρκειας, που μπορεί να ανανεώνεται.
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή είναι οι εξής:
 1. Προίσταται των υπηρεσιών του Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. και είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού.
 2. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα που υπάγονται στις αρμοδιότητές του
 4. Διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό προς ενίσχυση της στελέχωσης του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
 5. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΕΡΟΣ
Πόροι

Άρθρο 8
1.  
  Οι πόροι του Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π. είναι οι εξής: α. Η τακτική ετήσια επιχορήγηση που έγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προς αντιμετώπιση των πάγιων λειτουργικών εξόδων του. β. Η τακτική ετήσια επιχορήγηση που εγγράφεται, επίσης, στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και παρέχεται με βάση τα εγκριθέντα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, που εντάσσονται στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. γ. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. δ. Έσοδα από την ευρωπαϊκή ένωση, τα ταμεία της και από διεθνείς οργανισμούς. ε. Έσοδα από κάθε είδους επιχορηγήσεις, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες από τόκους καταθέσεων και από την εν γένει αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.
Άρθρο 9 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Εφάπαξ δαπάνη 60.000 ευρώ κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Κέντρου από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και τη δημιουργία και διατήρηση Τράπεζας Πληροφοριών και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
 • Ετήσια δαπάνη από: i) τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού και ii) τη σύσταση θεματικών επιστημονικών επιτροπών ανά κατηγορία κινδύνου. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από τον αριθμό των συνιστώμενων επιτροπών, τον αριθμό των μελών τους και από την αποζημίωση αυτών. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ΄έτος στον προϋπολογισμό του Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.
 • Τις 578/2002 και 621/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-12-18 Σύσταση Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/292
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα. 2010/3895 2010