ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/341

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 211/2001 (ΦΕΚ 167/Α΄) περί οργάνωσης της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αρμοδιότητες της Γραμματείας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 211/2001 προστίθενται περιπτώσεις (ιβ) και (ιγ), που έχουν ως εξής: ιβ) την κατάρτιση και εισήγηση σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και λοιπών πράξεων κανονιστικού περιεχομένου που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ιγ) την έκδοση των αποφάσεων έγκρισης της μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
Άρθρο 2
1.  
  Στελέχωση της Γραμματείας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Οι θέσεις του προσωπικού της Γραμματείας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ.211/2001 αυξάνονται κατά τρεις (3), ως εξής: - Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Πληροφορικής - Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 13 περίπτ. α΄ του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α΄) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992, με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985, όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο α΄ του Ν. 2469/ 1997 (ΦΕΚ 38/Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
 • Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 985).
 • Την Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.6/1634/12.6.2003 Εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για την τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 211/2001 (ΦΕΚ 167/Α΄) «Οργάνωση της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ περίπου ανά έτος. Για το τρέχον οικονομικό έτος η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) ευρώ περίπου. Η δαπάνη αυτή, τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος όσο και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ειδ. Φ.19-150 ΚΑΕ 0289).
 • Τη Δ412/5.11.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,