ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/342

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ιδρύσεις Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται από το σχολικό έτος 2003-2004, 3ο και 4ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • α) Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2043/1992 (Α΄ 79) «Εποπτεία και Διοίκησης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) του Π. Δ/τος 161/2000 και του Ν. 2672/1998 (145 Α΄ και 290 Α΄, αντιστοίχως).
  • Του Π. Διατάγματος 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
  • Την ΣΤ5/53/31-10-2001 (Β΄ 1484) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
  • Την 1065956/863/Α0006/15-7-2003 (ΦΕΚ 985/Β΄/167-2003) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
  • Τις προτάσεις της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής και της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, όπως διατυπώνονται στα Φ.2.1/30/28-1-2003 και Φ. 33/4/ 1/2-1-2003 έγγραφά τους αντίστοιχα.
  • Το γεγονός ότι από το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη ύψους 90.772,16 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 131.316 ευρώ περίπου για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη των 90.772,16 ευρώ (892,16 ευρώ επίδομα θέσης, 1.880 ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης και 88.000 ευρώ λειτουργικά έξοδα) οικονομικού έτους 2003 θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ως προς το ποσό των 2.772,16 ευρώ, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19-210 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ, και τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής ως προς το ποσό των 88.000 ευρώ (Ειδ. Φορέας 90-08/191 ΚΑΕ: Ομάδων 0800, 1100, 1200, 1500, 1700). Η ετήσια δαπάνη των 131.316 ευρώ θα αντιμετωπισθεί ως ακολούθως: α) Με εγγραφή και πρόβλεψη της πίστωσης 8.316 ευρώ (2.676 ευρώ επίδομα θέσης και 5.640 ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19-210 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ, και β) Από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής για το ποσό των 123.000 ευρώ.
  • Την 400/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-12-29 Ιδρύσεις Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/307
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΠΡΑΞΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/161 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία