Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 90/ 98 (Α΄ 82) και 330/2001 (Α΄ 219), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.12.2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός του παρόντος διατάγματος, είναι:"
1.  
  Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/105/ΕΚ του Συμβουλίου της 19.12.2001, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.11.1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα επιθεώρησης πλοίων και των συναφών δραστηριοτήτων των ναυτικών αρχών, η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 32/1997 (Α΄ 35).
2.  
  Η περαιτέρω διεύρυνση των υφισταμένων σήμερα αρμοδιοτήτων των Αναγνωρισμένων Οργανισμών, ώστε αυτοί να δύνανται πλέον να επιθεωρούν και τα Φ/Γ πλοία άνω των 500 Κ.Ο.Χ. που εκτελούν πλόες εσωτερικού καθώς και όλα τα Ε/Γ πλοία συμβατικού τύπου άνω των 1500 Κ.Ο.Χ. και να εκδίδουν γι αυτά τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφαλείας τους.
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 της Οδηγίας) Το Π.Δ. 32/97 (Α΄ 35), τροποποιείται ως ακολούθως:"
1.  
  Ανακαλείται η αναγνώριση των οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2001/105/ΕΚ και οι οποίοι έχουν παύσει να πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα ή των οποίων οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 επιδόσεις από άποψη ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης κρίνονται ανεπαρκείς. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με εκπροσώπους του ΥΕΝ, προβαίνει σε αξιολογήσεις των οργανισμών για τους οποίους παρελήφθη αίτηση αναγνώρισης, προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον οι οργανισμοί πληρούν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις και αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συμμορφωθούν προς αυτές. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την αναγνώριση λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του οργανισμού από άποψη ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης, που αναφέρονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 94/57/ΕΚ όπως αυτή τροποποιείται με την Οδηγία 2001/ 105/ΕΚ. Η αναγνώριση χορηγείται από την Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 7 της Οδηγίας 94/57/ΕΚ, όπως ισχύει.
 1. Έλεγχοι και επιθεωρήσεις:
 2. Έλεγχοι και επιθεωρήσεις που διεξάγονται υποχρεωτικά βάσει των διεθνών συμβάσεων
 3. Διεθνείς Συμβάσεις:
 4. Η διεθνής σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση (1974 SΟLΑS), η διεθνής σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως πλοίων (1966) και η διεθνής σύμβαση για την αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία (1973/1978) καθώς και τα σχετικά με τις συμβάσεις αυτές πρωτόκολλα και τροποποιήσεις και οι συναφείς κώδικες που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη και ισχύουν στις 19 Δεκεμβρίου 2001
 5. Πιστοποιητικό κλάσης:
 6. Έγγραφο το οποίο εκδίδεται από νηογνώμονα και πιστοποιεί την κατασκευαστική και μηχανική καταλληλότητα πλοίου για κάποια συγκεκριμένη χρήση ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς που θεσπίζονται και δημοσιοποιούνται από τον συγκεκριμένο νηογνώμονα·
 7. Πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοεπικοινωνιών φορτηγού πλοίου:
 8. Το πιστοποιητικό το οποίο εισάγουν οι τροποποιημένοι κανόνες ραδιοεπικοινωνιών SΟLΑS 74/78, που εκδόθηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (Ιnternatiοnal Μaritime Οrganizatiοn - ΙΜΟ)
 9. ΚΕΕΠ:
 10. Ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που εδρεύει στον Πειραιά
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Άλλες ενδείξεις δύνανται να λαμβάνονται από ανάλυση των ατυχημάτων όπου εμπλέκονται πλοία ταξινομημένα από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς. Επίσης, για την αξιολόγηση των επιδόσεων των οργανισμών από άποψη ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης, λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 10. Η επιτροπή που συνιστάται βάσει του άρθρου 7 της Οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει, καθορίζει τα κριτήρια που θα υιοθετήσει προκειμένου να αποφασίζει, βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, πότε οι επιδόσεις ενός εξουσιοδοτημένου αναγνωρισμένου οργανισμού που ενεργεί για το ΥΕΝ μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν απαράδεκτη απειλή για την ασφάλεια και το περιβάλλον. Τα σχέδια των αποφάσεων για την ανάκληση αναγνωρίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται στην επιτροπή από την Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως του ΥΕΝ.
3.  
  Όλοι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί αξιολογούνται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με το ΥΕΝ στις περιπτώσεις που αυτό υπέβαλε τη σχετική αίτηση αναγνώρισης, σε σταθερή βάση και τουλάχιστον ανά διετία, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος. (ε) Οι εξουσιοδοτημένοι από το ΥΕΝ Α.Ο., δύνανται να παρέχουν για λογαριασμό του τις ακόλουθες Υπηρεσίες: Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει επίσκεψη στα περιφερειακά παραρτήματα του οργανισμού καθώς και τυχαία επιθεώρηση πλοίων προκειμένου να ελεγχθεί η επίδοση του οργανισμού. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει, κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη στα οποία ευρίσκεται το περιφερειακό παράρτημα. Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη έκθεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
4.  
  Ένα έτος μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής για την αναστολή της αναγνώρισης ενός οργανισμού, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον οι αδυναμίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 και οι οποίες οδήγησαν στην αναστολή έχουν εκλείψει. Άρθρο 4
5.  
  Ο οργανισμός πρέπει να δημοσιεύει το νηογνώμονά του σε ετήσια βάση ή να τον τηρεί σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα έχει πρόσβαση το κοινό Ωστόσο, οι εν λόγω οργανισμοί πρέπει να συμμορφωθούν και με τις νέες διατάξεις της Οδηγίας 2001/ 105/ΕΚ, η δε συμμόρφωσή τους ελέγχεται κατά τις αξιολογήσεις που διενεργούνται το πρώτον βάσει των οριζομένων στο άρθρο 9.
 1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 1.
 3. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 2, το ΥΕΝ δεν μπορεί καταρχήν να αρνείται την εξουσιοδότηση οποιουδήποτε από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που επιθυμεί να αναλάβει τα καθήκοντα αυτά, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου και των άρθρων 6 και 9 της 94/57/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται με την Οδηγία 2001/105/ΕΚ.
 4. Μπορεί, ωστόσο, να περιορίζει τον αριθμό των οργανισμών που εξουσιοδοτεί ανάλογα με τις ανάγκες του, εφόσον συντρέχουν διαφανείς και αντικειμενικοί λόγοι.
 5. Ύστερα από αίτηση του ΥΕΝ, η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2 της Οδηγίας 94/57/ΕΚ, όπως ισχύει, κατάλληλα μέτρα.
 6. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 7. 2.
 8. Προκειμένου το ΥΕΝ να αποδεχθεί, όπως αναγνωρισμένος οργανισμός εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή μέρος των καθηκόντων αυτών, μπορεί να ζητάει από την εν λόγω τρίτη χώρα αμοιβαία μεταχείριση για εκείνους τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα.
6.  
  Ο οργανισμός δεν πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο πλοιοκτητών ή ναυπηγών ή άλλων οι οποίοι αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα στην κατασκευή, τον εξοπλισμό, την επισκευή ή την εκμετάλλευση πλοίωΝ. 1) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2. Οι ανωτέρω συμφωνίες ή ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον:.
 1. διατάξεις οι οποίες εκτίθενται στο προσάρτημα ΙΙ του ψηφίσματος Α. 739 (18) του ΙΜΟ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξουσιοδότηση οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό της αρχής, συμπληρωμένων από το πνεύμα του παραρτήματος, των προσαρτημάτων και του συμπληρώματος της εγκυκλίου 710 /ΜSC του ΙΜΟ και της εγκυκλίου 307 / ΜΕΡC σχετικά με την πρότυπη συμφωνία για την εξουσιοδότηση αναγνωρισμένων οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό της αρχής.
 2. διατάξεις που αφορούν την οικονομική ευθύνη ως ακολούθως:
 3. i) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε περιστατικό αποδοθεί τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις αρχές ή προκύπτει ως μέρος της επίλυσης της διαφοράς μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με την απαίτηση αποζημίωσης των ζημιωθέντων μερών για απώλεια ή ζημία σε περιουσία ή προσωπική βλάβη ή θάνατο, που αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλήθηκε από ηθελημένη πράξη ή παράλειψη ή βαριά αμέλεια του εξουσιοδοτημένου αναγνωρισμένου οργανισμού, των φορέων, υπαλλήλων, πρακτόρων του ή άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του εξουσιοδοτημένου αναγνωρισμένου οργανισμού, οι αρχές δικαιούνται οικονομική αποζημίωση από τον εξουσιοδοτημένο αναγνωρισμένο οργανισμό στο βαθμό που η ανωτέρω απώλεια, ζημία, βλάβη ή θάνατος προκλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, από τον εξουσιοδοτημένο αναγνωρισμένο οργανισμό. ii) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε περιστατικό αποδοθεί τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις αρχές ή προκύπτει ως μέρος της επίλυσης της διαφοράς μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με απαίτηση αποζημίωσης των ζημιωθέντων μερών για προσωπική βλάβη ή θάνατο, που αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλήθηκε από αμελή ή απερίσκεπτη πράξη ή παράλειψη του εξουσιοδοτημένου αναγνωρισμένου οργανισμού, των υπαλλήλων, πρακτόρων του ή άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του εξουσιοδοτημένου αναγνωρισμένου οργανισμού, οι αρχές δικαιούνται οικονομική αποζημίωση από τον εξουσιοδοτημένο αναγνωρισμένο οργανισμό, στο βαθμό που η ανωτέρω προσωπική βλάβη ή θάνατος προκλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, από τον εξουσιοδοτημένο αναγνωρισμένο οργανισμό.
 4. Το ΥΕΝ μπορεί να περιορίζει το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από τον εξουσιοδοτημένο αναγνωρισμένο οργανισμό, αλλά το όριο αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον ισόποσο των 4 εκατομμυρίων ευρώ.
 5. Το ακριβές ποσό καθορίζεται στην γραπτή συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο αυτό. iii) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε περιστατικό αποδοθεί τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις αρχές ή προκύπτει ως μέρος της επίλυσης της διαφοράς μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με απαίτηση αποζημίωσης των ζημιωθέντων μερών για απώλεια ή ζημία σε περιουσία, η οποία αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλήθηκε από αμελή ή απερίσκεπτη πράξη ή παράλειψη του εξουσιοδοτημένου αναγνωρισμένου οργανισμού, των υπαλλήλων, πρακτόρων του ή άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του εξουσιοδοτημένου αναγνωρισμένου οργανισμού, οι αρχές δικαιούνται οικονομική αποζημίωση από τον εξουσιοδοτημένο αναγνωρισμένο οργανισμό, στο βαθμό που η ανωτέρω απώλεια ή ζημία προκλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, από τον εξουσιοδοτημένο αναγνωρισμένο οργανισμό. το ΥΕΝ μπορεί να περιορίζει το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από τον εξουσιοδοτημένο αναγνωρισμένο οργανισμό, το οποίο πρέπει, ωστόσο, να είναι τουλάχιστον ισόποσο των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
 6. Το ακριβές ποσό καθορίζεται στην γραπτή συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο αυτό.
 7. διατάξεις για τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου από την αρμόδια αρχή ή από αμερόληπτο εξωτερικό φορέα που ορίζεται από την αρμόδια αρχή, σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων, τα οποία οι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί αναλαμβάνουν για λογαριασμό της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της Οδηγίας 94/57/ΕΚ όπως τροποποιείται με την Οδηγία 2001/105/ΕΚ
 8. δυνατότητα τυχαίων και λεπτομερών επιθεωρήσεων των πλοίων
 9. διατάξεις για τη διαβίβαση βασικών πληροφοριών σχετικά με την κατάταξη των πλοίων στον νηογνώμονα, αλλαγές, αναστολές και ανακλήσεις κλάσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3.
 10. 2) Προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως ακολούθως:
 11. 5.
 12. Ο ΚΕΕΠ και οι εξουσιοδοτημένοι από το ΥΕΝ Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί / Νηογνώμονες βοηθούν την Επιτροπή στην εκπλήρωση της υποχρέωσής της να υποβάλλει, το αργότερο στις 22 Ιουλίου 2006, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έκθεση αξιολόγησης της οικονομικής επίπτωσης του προβλεπόμενου στο παρόν άρθρο καθεστώτος ευθύνης των Αναγνωρισμένων Οργανισμών / Νηογνωμόνων και ιδίως των συνεπειών στην οικονομική ισορροπία των οργανισμών αυτών.
7.  
  Ο οργανισμός πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος του ψηφίσματος Α. 789 (19) του ΙΜΟ σχετικά με τους ειδικούς κανόνες που διέπουν τις εργασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης, τις οποίες αναλαμβάνουν αναγνωρισμένοι οργανισμοί για λογαριασμό των αρχών, στο βαθμό κατά τον οποίο καλύπτονται ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο της Οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει. Άρθρο 7
 1. Στο τμήμα Β:
 2. i) Ο τίτλος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 3. Β. ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. ii) Τα σημεία 4, 5, 6, 7 και 9 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
 4. 4.
 5. Ο οργανισμός είναι έτοιμος να παρέχει σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή, στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα μέρη. 5.
 6. Η διοίκηση του οργανισμού καθορίζει και τεκμηριώνει την πολιτική και τους στόχους του όσον αφορά την ποιότητα, καθώς και την προσήλωσή του σ αυτή, και εξασφαλίζει ότι η πολιτική αυτή έχει γίνει αντιληπτή, εφαρμόζεται και ακολουθείται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.
 7. Η πολιτική του οργανισμού πρέπει να αναφέρεται σε στόχους και δείκτες επιδόσεων από άποψη ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης. 6.
 8. Ο οργανισμός αναπτύσσει, εφαρμόζει και διατηρεί αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα ποιότητας με βάση τα κατάλληλα μέρη διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας και σύμφωνα προς τα ΕΝ 45004 (φορείς επιθεώρησης) και ΕΝ 29001, όπως ερμηνεύονται από τις απαιτήσεις του προγράμματος πιστοποίησης για το σύστημα ποιότητας του διεθνούς συνδέσμου νηογνωμόνων (ΙΑCS).
 9. Το σύστημα αυτό, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει ότι:.
 10. να αναπτύσσει και να διατηρεί ενημερωμένο ένα πλήρες και επαρκές σύνολο δικών του κανόνων και κανονισμών για το σκάφος, το μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό ελέγχου, με ποιοτική στάθμη εκείνη των διεθνώς αναγνωρισμένων τεχνικών προτύπων βάσει των οποίων είναι δυνατή η έκδοση των πιστοποιητικών της σύμβασης SΟLΑS και των πιστοποιητικών ασφαλείας επιβατηγού πλοίου (όσον αφορά την κατασκευαστική επάρκεια του πλοίου και την επάρκεια των επί του πλοίου βασικών μηχανολογικών συστημάτων) καθώς και των πιστοποιητικών γραμμών φόρτωσης (όσον αφορά την επάρκεια της αντοχής του πλοίου)
 11. πληρούνται οι απαιτήσεις των θεσμοθετημένων εργασιών για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί ο οργανισμός και εφαρμόζεται εσωτερικό σύστημα μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις
 12. είναι καθορισμένες και τεκμηριωμένες οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες και η διαπλοκή του προσωπικού η εργασία του οποίου έχει αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός
 13. όλες οι εργασίες εκτελούνται υπό συνθήκες οι οποίες τελούν υπό έλεγχο·
 14. υφίσταται σύστημα εποπτείας για τις πράξεις και την εργασία των επιθεωρητών και του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού που απασχολείται άμεσα από τον οργανισμό
 15. οι απαιτήσεις των θεσμοθετημένων εργασιών για τις οποίες είναι εξουσιοδοτημένος ο οργανισμός πληρούνται μόνο από τους αποκλειστικής απασχόλησης επιθεωρητές του ή από τους επιθεωρητές αποκλειστικής απασχόλησης άλλων αναγνωρισμένων οργανισμών· σε κάθε περίπτωση, οι επιθεωρητές αποκλειστικής απασχόλησης πρέπει να διαθέτουν εκτεταμένη γνώση του συγκεκριμένου τύπου πλοίου επί του οποίου εκτελούν τις θεσμοθετημένες εργασίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιθεώρηση που πρέπει να διενεργηθεί καθώς και των σχετικών εφαρμοστέων απαιτήσεων
 16. εφαρμόζεται σύστημα διαπίστωσης των ικανοτήτων των επιθεωρητών και συνεχούς ενημέρωσης των γνώσεών τους
 17. τηρούνται μητρώα στα οποία εμφαίνονται η τήρηση των απαιτούμενων προτύπων για τα θέματα τα καλυπτόμενα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του συστήματος ποιότητας
 18. ακολουθείται συνολικό σύστημα προγραμματισμένων και τεκμηριωμένων εσωτερικών ελέγχων όσον αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα, σ όλους τους τόπους εγκατάστασης
 19. οι θεσμοθετημένοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις που επιβάλλει το εναρμονισμένο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για τις οποίες είναι εξουσιοδοτημένος ο οργανισμός διενεργούνται σύμφωνα με τη διάταξη που εκτίθεται στο παράρτημα και στο προσάρτημα του ψηφίσματος Α. 746 (18) του ΙΜΟ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου βάσει του εναρμονισμένου συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης.
 20. καθορίζονται σαφείς και άμεσες σχέσεις ευθύνης και ελέγχου μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών γραφείων του νηογνώμονα και μεταξύ των αναγνωρισμένων οργανισμών και των επιθεωρητών τους. 7.
 21. Ο οργανισμός πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει την ικανότητα:.
8.  
  Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8
9.  
  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 9
10.  
  Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 10 Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων επιθεώρησης και των αντίστοιχων υποχρεώσεών του κατά τον έλεγχο των πλοίων στους Ελληνικούς Λιμένες, το ΥΕΝ αναφέρει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τυχόν περιπτώσεις έκδοσης έγκυρων πιστοποιητικών από οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό κράτους σημαίας για πλοίο το οποίο δεν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων, ή οποιαδήποτε παράλειψη πλοίου εφοδιασμένου με έγκυρο πιστοποιητικό κλάσης, η οποία αφορά στοιχεία που καλύπτονται από το εν λόγω πιστοποιητικό και ενημερώνει σχετικά το εν λόγω κράτος σημαίας. Μόνο περιπτώσεις που συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και το περιβάλλον ή μαρτυρούν ιδιαιτέρως πλημμελή συμπεριφορά εκ μέρους των οργανισμών αναφέρονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Ο οικείος αναγνωρισμένος οργανισμός ενημερώνεται για την σχετική περίπτωση κατά το χρόνο της αρχικής επιθεώρησης, ώστε να μπορεί να προβαίνει αμέσως στις ενδεδειγμένες επακόλουθες ενέργειες.
11.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Τα με ελληνική σημαία πλοία του παρόντος, πρέπει να κατασκευάζονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις εξουσιοδοτημένου Αναγνωρισμένου Οργανισμού, όσον αφορά στο σκάφος, στη μηχανολογική και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και στην εγκατάσταση ελέγχου. Ειδικότερα σε κλάση εξουσιοδοτημένου οργανισμού πρέπει να είναι ενταγμένα:.
 1. Τα νοούμενα ως πλοία κατά τον ορισμό του άρθρου 2 εδάφιο α, σε συνδυασμό με το εδάφιο στ, του παρόντος
 2. Τα πλοία που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 103/1999 (Α΄ 110).
 3. Τα πλοία που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών όπως αυτός έχει γίνει αποδεκτός με την Υ.Α. 1218.112/1/98 (Β΄ 726).
 4. Τα πλοία που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δυναμικώς Υποστηριζομένων Σκαφών σύμφωνα με την Απόφαση Α. 373 (Χ) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
 5. Ο ΚΕΕΠ μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά για πλοία με Ελληνική σημαία, που δεν είναι ενταγμένα σε κλάση εξουσιοδοτημένου αναγνωρισμένου οργανισμού, εφόσον για την έκδοση του πιστοποιητικού λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται εκτός των διατάξεων των Διεθνών Συμβάσεων και της εθνικής νομοθεσίας και οι κανονισμοί ενός αναγνωρισμένου οργανισμού, όσον αφορά στο σκάφος, στη μηχανοηλεκτρολογική εγκατάσταση και στην εγκατάσταση ελέγχου.
 6. Για τα πλοία των ανωτέρω παραγράφων η ένταξη σε κλάση αναγνωρισμένου οργανισμού είναι υποχρεωτική.
12.  
  Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
 1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 1.
 3. Οι εξουσιοδοτημένοι από το ΥΕΝ Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί (Α.Ο) προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να διατηρούν την ισοδυναμία στις τεχνικές προδιαγραφές τους, καθώς και στην εφαρμογή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ψηφίσματος Α. 847 (20) Guidelines tο assist flag states in the implementiatiοn οf ΙΜΟ Ιnstruments του ΙΜΟ.
 4. Υποβάλλουν στην Επιτροπή τακτικές εκθέσεις σχετικά με τις βασικές προόδους που επιτυγχάνονται όσον αφορά τις προδιαγραφές.
 5. Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
 6. 3.
 7. Οι εξουσιοδοτημένοι Α.Ο παρέχουν στον ΚΕΕΠ και στην Επιτροπή, κάθε πληροφορία σχετική με τα ταξινομημένα πλοία τους, τις μετατάξεις, αλλαγές, αναστολές και ανακλήσεις κλάσης, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν τα πλοία.
 8. Οι πληροφορίες σχετικά με μετατάξεις, αλλαγές, αναστολές και ανακλήσεις κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με οποιουσδήποτε τυχόν καθυστερούμενους ελέγχους, καθυστερούμενες συστάσεις, προϋποθέσεις κλάσης, όρους λειτουργίας ή περιορισμούς λειτουργίας που έχουν εκδοθεί εις βάρος των ταξινομημένων πλοίων τους -ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν τα πλοία- γνωστοποιούνται και στο σύστημα πληροφοριών Sirenac για τη διενέργεια επιθεωρήσεων από τις αρχές ελέγχου του κράτους του λιμένα και δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες, εφόσον υπάρχουν, των εν λόγω αναγνωρισμένων οργανισμών. 4.
 9. Οι εξουσιοδοτημένοι Α.Ο δεν εκδίδουν πιστοποιητικά για υπό Ελληνική σημαία πλοίο, το οποίο έχει διαγραφεί από την κλάση του ή αλλάζει κλάση για λόγους ασφαλείας, πριν να ζητήσουν την άποψη του ΚΕΕΠ, ο οποίος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, εκφράζει την άποψή του προκειμένου να προσδιορισθεί κατά πόσον απαιτείται πλήρης επιθεώρηση.
 10. Προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:
 11. 5.
 12. Σε περίπτωση μεταφοράς κλάσης από έναν Α.Ο σε άλλο, ο παραδίδων οργανισμός ενημερώνει τον παραλαμβάνοντα οργανισμό για οποιουσδήποτε τυχόν καθυστερούμενους ελέγχους, καθυστερούμενες συστάσεις, προϋποθέσεις κλάσης, όρους λειτουργίας ή περιορισμούς λειτουργίας που έχουν εκδοθεί εις βάρος του πλοίου.
 13. Κατά τη μετάταξη, ο παραδίδων οργανισμός παραδίδει στον παραλαμβάνοντα οργανισμό το πλήρες αρχείο με το ιστορικό του πλοίου.
 14. Τα πιστοποιητικά του πλοίου μπορούν να εκδίδονται από τον παραλαμβάνοντα οργανισμό μόνο αφού ολοκληρωθούν ικανοποιητικά όλοι οι καθυστερούμενοι έλεγχοι και αφού εκπληρωθούν οι καθυστερούμενες συστάσεις ή προϋποθέσεις κλάσης που είχαν προηγουμένως εκδοθεί εις βάρος του πλοίου, καθ υπόδειξη του παραδίδοντα οργανισμού.
 15. Πριν από την έκδοση των πιστοποιητικών, ο παραλαμβάνων οργανισμός υποχρεούται να γνωστοποιεί στον παραδίδοντα οργανισμό την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών και να επιβεβαιώνει την ημερομηνία, τον τόπο και τις ενέργειες που έγιναν για την κάλυψη κάθε καθυστερούμενου ελέγχου, καθυστερούμενης σύστασης και καθυστερημένης προϋπόθεσης κλάσης.
 16. Οι Α.Ο συνεργάζονται μεταξύ τους για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
13.  
  Το παράρτημα του Π.Δ. 32/1997 (άρθρο 13) τροποποιείται ως εξής:.
 1. Το τμήμα Α αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.
Άρθρο 3
1.  
  Οι εξουσιοδοτημένοι από το ΥΕΝ Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί, εφόσον κρίνουν ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της επιθεώρησης προς ανανέωση των υπ αυτών εκδοθέντων πιστοποιητικών πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων, που εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού, και δεν εκκρεμούν ελλείψεις ή αντικανονικότητες που πρέπει να αποκατασταθούν προ απόπλου, μπορούν να χορηγούν στα ως άνω σκάφη άδεια ελευθεροπλοΐας για διάστημα το πολύ δύο μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω επιθεώρησης, είτε καταχωρώντας σχετική εγγραφή στα ήδη υπάρχοντα πιστοποιητικά, είτε εκδίδοντας προσωρινά πιστοποιητικά διμήνου ισχύος για τα εν λόγω σκάφη
2.  
  Το ύψος των ορίων αστικής ευθύνης των εξουσιοδοτημένων Α.Ο. έναντι του Ελληνικού Δημοσίου που προβλέπεται από τις ισχύουσες διμερείς συμβάσεις ΥΕΝ και Α.Ο. μετά την δημοσίευση του παρόντος και μέχρις υπογραφής νεοτέρων, αυξάνεται στα ελάχιστα όρια των ποσών που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 4 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Για τα πλοία τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος, εντάσσονται για πρώτη φορά σε κλάση εξουσιοδοτημένου Α.Ο., παρέχεται χρονικό διάστημα προσαρμογής τους μέχρι τον πρώτο δεξαμενισμό τους που ενεργείται μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος. Μετά την εκπνοή του ως άνω χρονικού διαστήματος δεν επιτρέπεται η συνέχιση των πλόων των υπόχρεων και μη ενταχθέντων σε κλάση εξουσιοδοτημένου Α.Ο. πλοίων.
2.  
  Στα πλοία των οποίων η τρόπιδα τοποθετείται μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος, οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 11 του άρθρου 2, έχουν άμεση εφαρμογή
3.  
  Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου των οποίων η τρόπιδα τοποθετήθηκε πριν από την 1.1.2004, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του π.δ. 345/2003, περί ένταξης σε κλάση Αναγνωρισμένου Οργανισμού, το αργότερο μέχρι την 31.12.2007 .
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και το άρθρο 4 του Ν. 1338/1983 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70), ως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 39 παρ. 1 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) όπως η τελευταία έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 2575/1998 (Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3141/1955 Περί συστάσεως παρά τω ΥΕΝ Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.) (Α΄ 43).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις 362/29.10.2002 και 366/6.5.2003 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την 382/15.10.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-12-31 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 90/ 98 (Α΄ 82) και 330/2001 (Α΄ 219), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.12.2001.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/314
2006-10-13 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 4 τουπ.δ. 345/2003 (Α΄ 314).
Τροποποίηση Τύπος
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου των οποίων η τρόπιδα τοποθετήθηκε πριν από την 1.1.2004, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του π.δ. 345/2003, περί ένταξης σε κλάση Αναγνωρισμένου Οργανισμού, το αργότερο μέχρι την 31.12.2007 .
Προσθήκη
A/2006/222
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/1218.112/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1218_112_1 1998
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/32 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/32 1997
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2001/105/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/105_ΕΕ 2001
ΝΟΜΟΣ 1955/3141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3141 1955
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του συμβουλίου της 22 Νοεμβρίου 1994. 1997/32 1997
«Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998». 1999/103 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/345 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/345 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 4 τουπ.δ. 345/2003 (Α΄ 314). 2006/223 2006