Τροποποίηση του Π.Δ. 88/1997 (Α΄ 90), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 16/1999 (Α΄ 9) και 233/2001 (Α΄ 175), σύμφωνα με την Οδηγία 2001/ 106/ΕΚ του Συμβουλίου της 19/12/2001, αναφορικά με τον έλεγχο των υπό ξένη σημαία πλοίων από τις Αρμόδιες Αρχές της Χώρας μας, στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεννόησης (Μ.Σ.), που υπεγράφη στο Παρίσι την 26.1.1982.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/106/ΕΚ του Συμβουλίου της 19.12.2001, (L-19/ 22.1.2002 Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.) με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19.6.1995, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το προεδρικό διάταγμα 88/1997 (Α΄ 90) και αφορά την επιβολή διεθνών προτύπων ασφαλείας στα πλοία, που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας κράτους - μέλους και έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων.
Άρθρο 2
1.  
(Άρθρο 1 της Οδηγίας) Το Π.Δ. 88/1997 (Α΄ 90) όπως αυτό ισχύει σήμερα, τροποποιείται ως εξής: 1.Ο τίτλος του αντικαθίσταται ως ακολούθως: Έλεγχος των υπό ξένη σημαία πλοίων από την Ελλάδα σύμφωνα με την Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995 2.Στο άρθρο 2, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1. Συμβάσεις: - Η διεθνής σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως πλοίων του 1966 (LL 66), (ΑΝ 391/1968 - Α΄ 125), - Η διεθνής σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση του 1974 (SΟLΑS 74), (Ν. 1045/1980 - Α΄ 95), - Η διεθνής σύμβαση αποφυγής ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία του 1973, και το σχετικό πρωτόκολλο του 1978 (ΜΑRΡΟL 73/78), (Ν. 1269/1982 - Α΄ 82), - Η διεθνής σύμβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών ναυτικών του 1978 (SΤCW 78), (Ν. 1314/1983 - Α΄ 2), - Η σύμβαση περί διεθνών κανονισμών προς αποφυγήν συγκρούσεων εν θαλάσση του 1972 (CΟLRΕG 72), (ν.δ. 93/1974 - Α΄ 30), - Η διεθνής σύμβαση για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων του 1969 (ΙΤC 69), (Ν. 1373/1983 - Α΄ 92), - Η σύμβαση εμπορικής ναυτιλίας (στοιχειώδεις κανόνες) του 1976 (ΔΓΕ αριθ. 147), (Ν. 948/1979 - Α΄ 167), - Η διεθνής σύμβαση για την αστική ευθύνη, σε περίπτωση ζημίας από πετρελαϊκή ρύπανση 1992 (CLC 92), καθώς και τα πρωτόκολλα και οι τροποποιήσεις των συμβάσεων αυτών και οι σχετικοί υποχρεωτικοί κώδικες, που ισχύουν στις 19 Δεκεμβρίου 2001 (Ν. 314/1976 ΦΕΚ Α΄ 106 - Π.Δ. 197/1995 - Α΄ 106). 2.Ως Μ.Σ. νοείται το Μνημόνιο Συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα κατάπλου αυτών, το οποίο υπογράφηκε στο Παρίσι, την 26 Ιανουαρίου 1982, όπως αυτό ισχύει κατά την 19η Δεκεμβρίου 2001. 3.Στο άρθρο 2 η παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως ακολούθως: ΚΕΕΠ: Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων. 4.Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 4 Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος είναι ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΚΕΕΠ) και οι Λιμενικές Αρχές, οι οποίες ορίζονται από το ΥΕΝ, για την διενέργεια επιθεωρήσεων των πλοίων με ξένη σημαία στον ναυτιλιακό τομέα με τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού και ειδικευμένων επιθεωρητών, στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων. Οι Αρχές αυτές ασκούν τα καθήκοντά τους, όπως ορίζεται στο παρόν προεδρικό διάταγμα. 5.Στο άρθρο 5, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν, κάθε χρόνο, συνολικό αριθμό επιθεωρήσεων πλοίων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 7 του παρόντος Π.Δ., που αντιστοιχεί στο 25 % τουλάχιστον του μέσου ετήσιου αριθμού των πλοίων με ξένη σημαία που κατέπλευσαν στους λιμένες της Χώρας μας, ο οποίος υπολογίζεται βάσει των τριών πλέον προσφάτων ημερολογιακών ετών για τα οποία υπάρχουν στατιστικές. 2.1)Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7α, οι αρμόδιες αρχές φροντίζουν ώστε κάθε πλοίο, που δεν υπόκειται σε ενισχυμένη επιθεώρηση και του οποίου ο συντελεστής εστίασης που εμφανίζεται στο σύστημα πληροφοριών SΙRΕΝΑC είναι ανώτερος του 50, να υποβάλλεται σε επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 6, εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας μήνας από την τελευταία επιθεώρησή του, σε λιμένα της περιοχής του Μ.Σ. 2)Όσον αφορά την επιλογή άλλων πλοίων για επιθεώρηση, οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν την σειρά προτεραιότητας, ως ακολούθως: - τα πλοία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, μέρος Ι, είναι τα πλοία που επιλέγονται πρώτα για επιθεώρηση, ανεξαρτήτως της τιμής του συντελεστή εστίασης. - τα πλοία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, μέρος ΙΙ, επιλέγονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας που προκύπτει από την τιμή των ορίων του συντελεστή εστίασής τους, όπως αναφέρεται στο σύστημα πληροφοριών SΙRΕΝΑC. 3.Οι Αρμόδιες Αρχές δεν επιθεωρούν πλοία τα οποία έχουν επιθεωρηθεί από άλλο κράτος μέλος κατά το τελευταίο εξάμηνο, εφόσον: - το πλοίο δεν αναφέρεται στο παράρτημα Ι, - δεν έχουν αναφερθεί ελαττώματα κατά την προηγούμενη επιθεώρηση, - δεν υπάρχουν σαφείς λόγοι για τη διεξαγωγή επιθεώρησης, - το πλοίο δεν καλύπτεται από την παράγραφο 2 στοιχείο (α). 6.Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 7 Υποχρεωτική ενισχυμένη επιθεώρηση ορισμένων πλοίων 1.Τα πλοία που ανήκουν στις κατηγορίες του παραρτήματος V, τμήμα Α, μπορούν να υποβάλλονται σε ενισχυμένη επιθεώρηση μετά από περίοδο δώδεκα μηνών από την τελευταία ενισχυμένη επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε σε λιμένα κράτους που έχει υπογράψει το Μ.Σ. 2.Εάν τα πλοία αυτά επιλέγονται για επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 (β), υποβάλλονται σε ενισχυμένη επιθεώρηση. Ωστόσο, μεταξύ δύο ενισχυμένων επιθεωρήσεων, μπορούν να υποβάλλονται σε επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 6. 3.1)Ο εφοπλιστής ή ο πλοίαρχος ενός πλοίου που υπάγεται στην παράγραφο 1 ανακοινώνει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V, τμήμα Β, στην αρμόδια αρχή κάθε λιμένα στον οποίο καταπλέει το πλοίο μετά πάροδο δώδεκα μηνών από την τελευταία ενισχυμένη επιθεώρηση. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης του πλοίου στον λιμένα ή πριν από την αναχώρηση από τον προηγούμενο λιμένα εάν το ταξίδι προβλέπεται να κρατήσει λιγότερο από τρεις ημέρες. 2)Κάθε πλοίο το οποίο δεν έχει συμμορφωθεί με την προηγούμενη παράγραφο (α) υποβάλλεται σε επιθεώρηση στον λιμένα προορισμού. 4.Με την επιφύλαξη του άρθρου 7α, οι αρμόδιες Αρχές εκτελούν την ενισχυμένη επιθεώρηση στα πλοία τα οποία υπάγονται στην παράγραφο 3 και τα οποία έχουν συντελεστή εστίασης τουλάχιστον επτά στον πρώτο λιμένα στον οποίο καταπλέουν μετά πάροδο δώδεκα μηνών από την τελευταία ενισχυμένη επιθεώρηση. 5.Η ενισχυμένη επιθεώρηση διεξάγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του παραρτήματος V, τμήμα Γ. 7.Μετά το άρθρο 7, προστίθεται νέο άρθρο 7α, ως ακολούθως: Άρθρο 7 α Διαδικασία σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει επιθεώρηση σε ορισμένα πλοία 1.Όταν, για επιχειρησιακούς λόγους, Αρμόδιες Αρχές δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση πλοίου με συντελεστή εστίασης μεγαλύτερο του 50 όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, (α) ή υποχρεωτική ενισχυμένη επιθεώρηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 4, ενημερώνεται αμέσως το ΥΕΝ το οποίο πληροφορεί, χωρίς καθυστέρηση, το σύστημα SΙRΕΝΑC ότι η επιθεώρηση δεν έγινε. 2.Οι περιπτώσεις αυτές κοινοποιούνται, ανά εξάμηνο, στην Επιτροπή αναφέροντας και τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε η επιθεώρηση. 3.Κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους, αυτές οι περιπτώσεις μη διεξαγωγής επιθεωρήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5 % του μέσου ετήσιου αριθμού πλοίων, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται σε επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τα οποία κατέπλευσαν στους λιμένες της Χώρας μας, ο οποίος υπολογίζεται βάσει των τριών πλέον προσφάτων ημερολογιακών ετών για τα οποία υπάρχουν στατιστικές. 4.Τα πλοία που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 1 υποβάλλονται σε επιθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 (α) ή σε υποχρεωτική ενισχυμένη επιθεώρηση, ανάλογα με την περίπτωση όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, στον επόμενο κοινοτικό λιμένα προσέγγισης. 8.Μετά το άρθρο 7α, προστίθεται νέο άρθρο 7β, ως ακολούθως: Άρθρο 7 β Μέτρα απαγόρευσης ελλιμενισμού για ορισμένα πλοία 1.Οι Αρμόδιες Αρχές απαγορεύουν την είσοδο στους λιμένες τους, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 6, στα πλοία που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες του παραρτήματος ΧΙ τμήμα Α, όταν τα πλοία αυτά: είτε- φέρουν τη σημαία κράτους το οποίο περιλαμβάνεται στον μαύρο κατάλογο που δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση του Μ.Σ., και - έχει απαγορευθεί ο απόπλους των πάνω από δύο φορές κατά τη διάρκεια των προηγουμένων εικοσιτεσσάρων μηνών από λιμένα κράτους μέλους που έχει υπογράψει το Μ.Σ., είτε- φέρουν τη σημαία κράτους, το οποίο χαρακτηρίζεται πολύ υψηλού κινδύνου ή υψηλού κινδύνου στο μαύρο κατάλογο που δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση του Μ.Σ., και - έχει απαγορευθεί ο απόπλους των πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια των προηγουμένων τριανταέξι μηνών από λιμένα κράτους μέλους που έχει υπογράψει το Μ.Σ. Το μέτρο της απαγόρευσης ελλιμενισμού εφαρμόζεται ευθύς ως το πλοίο λάβει άδεια να εγκαταλείψει τον λιμένα όπου επιβλήθηκε σε αυτό δεύτερη ή τρίτη απαγόρευση απόπλου, ανάλογα με την περίπτωση. 2.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι Αρμόδιες Αρχές συμμορφώνονται με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙ τμήμα Β. 3.Οι πληροφορίες που αφορούν τα πλοία στα οποία απαγορεύεται η είσοδος στους λιμένες της Κοινότητας κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι οποίες δημοσιεύονται ανά εξάμηνο από την Επιτροπή, κοινοποιούνται άμεσα από το ΥΕΝ σ όλες τις Αρμόδιες Αρχές. 9.Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8 Έκθεση επιθεώρησης προς τον πλοίαρχο Μετά την περάτωση μιας επιθεώρησης, μιας λεπτομερέστερης επιθεώρησης ή μιας ενισχυμένης επιθεώρησης, ο επιθεωρητής συντάσσει έκθεση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ. Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης παραδίδεται στον πλοίαρχο του πλοίου. 10.Στο άρθρο 9: 1)Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Τα τυχόν ελαττώματα που επιβεβαιώνονται ή αποκαλύπτονται κατά την επιθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2 και στο άρθρο 7, αποκαθίστανται ή θα αποκατασταθούν σύμφωνα με τις Συμβάσεις. 2)Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Όταν αποφαίνεται ως προς το εάν θα πρέπει ή όχι να απαγορευθεί ο απόπλους ενός πλοίου, ο επιθεωρητής εφαρμόζει τα κριτήρια του παραρτήματος VΙ. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται ο απόπλους ενός πλοίου, εάν αυτό δεν είναι εξοπλισμένο με ένα σε λειτουργία σύστημα καταγραφής δεδομένων πλου, εφόσον η χρησιμοποίησή του επιβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙΙ. Εάν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί εύκολα στον λιμένα απαγόρευσης του απόπλου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στο πλοίο να καταπλεύσει, στον πλησιέστερο κατάλληλο λιμένα όπου η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί εύκολα ή να απαιτούν την αποκατάσταση της βλάβης εντός προθεσμίας 30 ημερών, κατ ανώτατο όριο. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 11. 3)Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5. Εάν οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2 και το άρθρο 7 καταλήγουν σε απαγόρευση απόπλου, οι Αρμόδιες Αρχές ενημερώνουν αμέσως, γραπτώς και συμπεριλαμβάνοντας την έκθεση επιθεώρησης, τις αρχές του κράτους του οποίου τη σημαία δικαιούται να φέρει το πλοίο (στο εξής καλούμενες αρχές της σημαίας) ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τον πρόξενο ή σε περίπτωση απουσίας του, τον πλησιέστερο διπλωματικό αντιπρόσωπο του κράτους αυτού, για όλες τις περιστάσεις οι οποίες κατέστησαν αναγκαία αυτή την επέμβαση. Επιπλέον, η σχετική απόφαση κοινοποιείται, εφόσον απαιτείται, στους οριζόμενους επιθεωρητές ή τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των πιστοποιητικών κλάσης ή των πιστοποιητικών που εκδίδονται για λογαριασμό του κράτους της σημαίας σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις. 11.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10, μετά τις λέξεις απαγορεύσεως απόπλου προστίθενται οι λέξεις ή απαγόρευσης ελλιμενισμού. 12.Στο άρθρο 14, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η ΔΑΝ του ΥΕΝ χειρίζεται τα θέματα ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ της Αρμοδίων Αρχών της Χώρας και των Αρμοδίων Αρχών όλων των άλλων κρατών μελών και είναι ο επιχειρησιακός σύνδεσμος μεταξύ της αρμοδίων αρχών της Χώρας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του συστήματος πληροφοριών SΙRΕΝΑC, που έχει συσταθεί στο Saint Μalο της Γαλλίας. Ενόψει της διεξαγωγής των επιθεωρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7, οι επιθεωρητές συμβουλεύονται τις δημόσιες και ιδιωτικές βάσεις δεδομένων σχετικά με τις επιθεωρήσεις πλοίων, στις οποίες θα είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω του συστήματος πληροφοριών Εquasis. 13.Στο άρθρο 15, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙΙ, μέρη Ι και ΙΙ, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές, αναστολές και ανακλήσεις κλάσης που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο σύστημα πληροφοριών SΙRΕΝΑC. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται μέσω του συστήματος πληροφοριών Εquasis, το συντομότερο δυνατόν, μετά την επιθεώρηση ή μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου. 14.Στο άρθρο 15, προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις κείμενες διατάξεις περί ευθύνης. 15.Στο άρθρο 16, μεταξύ των παραγράφων 2 και 3 προστίθεται νέα παράγραφος 2α ως εξής: 2α. Σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου ενός πλοίου, μετά την διαπίστωση ελλείψεων σ αυτό ή έλλειψης πιστοποιητικών σε ισχύ, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 και το παράρτημα VΙ, όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με την απαγόρευση απόπλου στον λιμένα βαρύνουν τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου. 16.Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 17 Στοιχεία για την παρακολούθηση της εφαρμογής Η ΔΑΝ παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ με τη συχνότητα που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα. 17.Μετά το άρθρο 18, προστίθεται νέο άρθρο 18α, το οποίο έχει ως εξής: Άρθρο 18 α ΚυρώσειςΣτους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ευθύνη επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/1973 Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 380/2001 (Α΄ 252). 18.Στο παράρτημα Ι, το μέρος ΙΙ αντικαθίσταται από το παράρτημα Ι του παρόντος διατάγματος. 19.Στο παράρτημα ΙΙ: 1)Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από τα εξής: 10. Έγγραφο για τον ελάχιστο ασφαλή αριθμό επάνδρωσης, 10α.Πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τη σύμβαση SΤCW. 1)Προστίθεται παράγραφος 35 ως ακολούθως: 35. Πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλη χρηματική εγγύηση για την κάλυψη της αστικής ευθύνης για ζημιές εξαιτίας πετρελαϊκής ρύπανσης (διεθνής σύμβαση για την αστική ευθύνη σε περίπτωση ζημίας από πετρελαϊκή ρύπανση, 1992). 20.Στο παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 1, οι λέξεις ΙΙ-8 και ΙΙ-11 αντικαθίστανται από τις λέξεις και ΙΙ-8. 21.Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το παράρτημα ΙΙ του παρόντος διατάγματος. 22.Το παράρτημα VΙ τροποποιείται ως εξής : 1)Στην παράγραφο 2 (Εφαρμογή των βασικών κριτηρίων), προστίθενται τα ακόλουθα: 14. να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σε περίπτωση ατυχήματος. 2)Στην παράγραφο 3.1, η φράση Έλλειψη πιστοποιητικών σε ισχύ αντικαθίσταται από τη φράση Έλλειψη πιστοποιητικών και εγγράφων σε ισχύ. 3)Στην παράγραφο 3.2, προστίθενται οι περιπτώσεις 15 και 16 ως ακολούθως: 15. Μη εκτέλεση του προγράμματος ενισχυμένων επιθεωρήσεων δυνάμει της SΟLΑS 74, κεφάλαιο ΧΙ, κανονισμός 2. 16.Έλλειψη ή βλάβη συσκευής VDR, εάν η χρήση της είναι υποχρεωτική. 1)Στην παράγραφο 3.6, προστίθεται η περίπτωση 5 ως ακολούθως: 5. Απουσία του φακέλου εκθέσεων επιθεωρήσεων ή μη συμμόρφωσή του με τον κανονισμό 13 G(3)(β) της Σύμβασης ΜΑRΡΟL. 23.Το παράρτημα VΙΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος. 24.Προστίθενται τα παραρτήματα ΙΧ, Χ, ΧΙ και ΧΙΙ ως παράρτημα ΙV του παρόντος διατάγματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΙΙ. Συνολικός συντελεστής εστίασης. Τα ακόλουθα πλοία να επιθεωρούνται κατά προτεραιότητα: 1.Πλοία που καταπλέουν σε λιμένα κράτους μέλους για πρώτη φορά ή ύστερα από απουσία δώδεκα μηνών τουλάχιστον. Για την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης υπόψη τους τις επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν από μέλη του Μ.Σ. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων SΙRΕΝΑC και επιθεωρούν τα πλοία που δεν είναι καταχωρημένα στη βάση αυτή από τη δημιουργία της την 1η Ιανουαρίου 1993. 2.Πλοία τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση από κανένα κράτος μέλος εντός των προηγούμενων έξι μηνών. 3.Πλοία των οποίων τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά για τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό τους, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις συμβάσεις, και τα πιστοποιητικά κατάταξης έχουν εκδοθεί από οργανισμούς που δεν είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου. 4.Πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους το οποίο περιλαμβάνεται στο μαύρο πίνακα που δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση του Μ.Σ. 5.Πλοία στα οποία επετράπη να αποπλεύσουν από λιμένα κράτους μέλους υπό ορισμένες προϋποθέσεις όπως: 1)η αποκατάσταση ελαττωμάτων πριν από τον απόπλου· 2)η αποκατάσταση ελαττωμάτων στον επόμενο λιμένα κατάπλου· 3)η αποκατάσταση ελαττωμάτων εντός 14 ημερών· 4)άλλες προϋποθέσεις προσδιορισθείσες σε σχέση με ελαττώματα. Λαμβάνεται υπόψη εάν ελήφθησαν τα σχετικά με το πλοίο μέτρα και εάν αποκαταστάθηκαν όλα τα ελαττώματα. 6.Πλοία στα οποία διαπιστώθηκαν ελαττώματα κατά τη διάρκεια προηγούμενης επιθεώρησης, αναλόγως του αριθμού των ελαττωμάτων αυτών. 7.Πλοία των οποίων απαγορεύθηκε ο απόπλους σε προηγούμενο λιμένα. 8.Πλοία που φέρουν τη σημαία χώρας η οποία δεν έχει επικυρώσει το σύνολο των διεθνών συμβάσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος. 9.Πλοία που έχουν ταξινομηθεί από νηογνώμονα με ποσοστό ελαττωμάτων άνω του μέσου όρου. 10.Πλοία των κατηγοριών που αναφέρονται στο παράρτημα V(Α). 11.Πλοία ηλικίας άνω των 13 ετών. Όσον αφορά τα πλοία που απαριθμούνται ανωτέρω, η αρμόδια αρχή καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας επιθεώρησης με τη βοήθεια ενός συνολικού συντελεστή εστίασης, ο οποίος δημοσιεύεται στο σύστημα πληροφοριών SΙRΕΝΑC, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, τμήμα Ι του Μ.Σ: Υψηλότερος συντελεστής εστίασης υποδηλώνει υψηλότερη προτεραιότητα. Ο συντελεστής εστίασης ισούται με το άθροισμα των ισχυουσών τιμών συντελεστή εστίασης, όπως ορίζεται στο πλαίσιο του ΜΣ. Τα σημεία 5, 6 και 7 αφορούν μόνο επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες. Ο συνολικός συντελεστής εστίασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το άθροισμα των τιμών που αντιστοιχούν στα σημεία 3, 4, 8, 9, 10 και 11. Εντούτοις, για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 4, ο γενικός συντελεστής εστίασης δεν λαμβάνει υπόψη το σημείο 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1). 1.Δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου και χημικών προϊόντων, ηλικίας άνω των δέκα ετών, όπως καθορίζεται με βάση την ημερομηνία ναυπήγησης που αναφέρεται στα πιστοποιητικά ασφάλειας του πλοίου. 2.Φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην, ηλικίας άνω των δώδεκα ετών, όπως καθορίζεται με βάση την ημερομηνία ναυπήγησης που αναφέρεται στα πιστοποιητικά ασφάλειας του πλοίου. 3.Πετρελαιοφόρα ολικής χωρητικότητας άνω των 3000 κόρων και ηλικίας άνω των 15 ετών, όπως καθορίζεται με βάση την ημερομηνία ναυπήγησης που αναφέρεται στα πιστοποιητικά ασφάλειας του πλοίου. 4.Επιβατηγά πλοία, ηλικίας άνω των δεκαπέντε ετών, εκτός των επιβατηγών πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 2, στοιχεία α) και β) της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999 (Π.Δ. 314/2001 - Α΄ 212), σχετικά με ένα σύστημα υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη. Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3, στοιχείο α). Α. Όνομα. Β. Σημαία. Γ. Ενδεχομένως, αριθμός αναγνώρισης ΙΜΟ του πλοίου. Δ. Πραγματική χωρητικότητα. Ε. Ημερομηνία ναυπήγησης του πλοίου, η οποία καθορίζεται με βάση την ημερομηνία που αναφέρεται στα πιστοποιητικά ασφάλειας του πλοίου. ΣΤ. Για τα δεξαμενόπλοια : ΣΤ.α. διάταξη: μονό κύτος, μόνο κύτος με δεξαμενή διαχωρισμένου έρματος, διπλό κύτος. ΣΤ.β. κατάσταση των δεξαμενών φορτίου και έρματος: γεμάτες, άδειες, αδρανείς. ΣΤ.γ. όγκος και φύση του φορτίου. Ζ. Πιθανή ώρα άφιξης στο λιμένα προορισμού ή στο σταθμό πλοήγησης, όπως απαιτείται από την αρμόδια αρχή. Η. Προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής στο λιμένα. Θ. Προβλεπόμενες εργασίες στο λιμένα προορισμού (φόρτωση, εκφόρτωση, άλλες). Ι. Προβλεπόμενες θεσμοθετημένες επιθεωρήσεις και εργασίες ουσιαστικής συντήρησης και επισκευής που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν κατά την παραμονή στο λιμένα προορισμού. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 5). Υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας διεξαγωγής της ή ενδεχόμενων περιορισμών συνδεόμενων με την ασφάλεια των ατόμων, του πλοίου ή του λιμένα, η ενισχυμένη επιθεώρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα σημεία. Οι επιθεωρητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η διεξαγωγή ελέγχων επί του πλοίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ορισμένων εργασιών, π.χ. εργασιών φορτοεκφόρτωσης, τις οποίες επηρεάζουν άμεσα, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 1.ΠΛΟΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ (όλες οι κατηγορίες του τμήματος Α). - Γενική διακοπή ρεύματος και θέση σε λειτουργία της γεννήτριας ανάγκης. - Επιθεώρηση του φωτισμού ανάγκης. - Λειτουργία της πυροσβεστικής αντλίας ανάγκης με δύο πυροσβεστικές μάνικες συνδεδεμένες στο κύριο δίκτυο πυρκαϊάς. - Λειτουργία των αντλιών υδροσυλλεκτών. - Κλείσιμο των στεγανών θυρών. - Καθαίρεση μίας σωσίβιας λέμβου από την πλευρά της θάλασσας. - Δοκιμαστική διακοπή εξ αποστάσεως των λεβήτων, του εξαερισμού και των αντλιών καυσίμου. - Δοκιμή του μηχανισμού πηδαλίου, συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού μηχανισμού πηδαλίου. - Επιθεώρηση των πηγών τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος ανάγκης για τις εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνίας. - Επιθεώρηση και, στο μέτρο του δυνατού, δοκιμή του διαχωριστήρα του μηχανοστασίου. 2.ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εκτός από τα στοιχεία που απαριθμούνται στο σημείο 1, η ενισχυμένη επιθεώρηση δεξαμενόπλοιων μεταφοράς φυσικού αερίου και χημικών προϊόντων θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: - Διατάξεις ελέγχου και ασφαλείας της θερμοκρασίας, της πίεσης και της στάθμης των δεξαμενών φορτίου - Συσκευές ανάλυσης οξυγόνου και εκρηξίμετρα, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησής τους. Ύπαρξη συσκευής ανίχνευσης χημικών προϊόντων με τον δέοντα αριθμό κατάλληλων σωλήνων ανίχνευσης αερίων για το μεταφερόμενο φορτίο. - Εξοπλισμό διαφυγής εκτάκτου ανάγκης από τα ενδιαιτήματα, ο οποίος παρέχει κατάλληλη προστασία του αναπνευστικού συστήματος και των οφθαλμών, για κάθε άτομο επί του πλοίου (εάν αυτό επιβάλλεται λόγω των προϊόντων που αναγράφονται στο διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στο πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών χύδην ή υγροποιημένων αερίων χύδην, ανάλογα με την περίπτωση). - Έλεγχο της αναγραφής του μεταφερόμενου προϊόντος στο διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στο πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών χύδην ή υγροποιημένων αερίων χύδην, ανάλογα με την περίπτωση. - Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση του καταστρώματος, είτε είναι τύπου αφρού, είτε τύπου ξηρού χημικού προϊόντος, είτε άλλου τύπου, ανάλογα με το μεταφερόμενο προϊόν. 3.ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΥΔΗΝ Εκτός από τα σημεία που αναφέρονται στο σημείο 1, η ενισχυμένη επιθεώρηση πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: - Ενδεχόμενη διάβρωση των βάσεων των μηχανημάτων καταστρώματος. - Ενδεχόμενη παραμόρφωση ή/και διάβρωση των μπουκαπορτών (καλυμμάτων των ανοιγμάτων κυτών). - Ενδεχόμενα ρήγματα ή τοπική διάβρωση των εγκάρσιων φρακτών. - Πρόσβαση στα κύτη φορτίου. - Επαλήθευση ότι τα ακόλουθα έγγραφα φυλάσσονται επί του πλοίου, έλεγχος των εγγράφων αυτών και επιβεβαίωση της θεώρησής τους από το κράτος της σημαίας ή τον νηογνώμονα: 1) εκθέσεις επιθεώρησης της κατασκευής του πλοίου, 2) εκθέσεις εκτίμησης της κατάστασης του πλοίου, 3) εκθέσεις παχυμετρήσεων, 4) έγγραφο περιγραφής που αναφέρεται στην Απόφαση Α. 744(18) του ΙΜΟ. 4.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑΕκτός από τα σημεία που αναφέρονται στο σημείο 1, η ενισχυμένη επιθεώρηση πετρελαιοφόρων θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: - Μόνιμο σύστημα παραγωγής αφρού επί του καταστρώματος. - Εξοπλισμός πυρόσβεσης γενικά. - Επιθεώρηση των πυροφρακτών στο μηχανοστάσιο, στο αντλιοστάσιο και στα ενδιαιτήματα. - Έλεγχο της πίεσης του αδρανούς αερίου και της περιεκτικότητάς του σε οξυγόνο. - Δεξαμενές έρματος: εξέταση εν πρώτοις από την ανθρωποθυρίδα/την πρόσβαση από το κατάστρωμα της δεξαμενής μίας τουλάχιστον εκ των δεξαμενών έρματος στην περιοχή φορτίου και είσοδος στη δεξαμενή έρματος, εφόσον ο επιθεωρητής διαπιστώσει σαφείς λόγους για περαιτέρω επιθεώρηση. - Επαλήθευση ότι τα ακόλουθα έγγραφα φυλάσσονται επί του πλοίου, έλεγχος των εγγράφων αυτών και επιβεβαίωση της θεώρησής τους από το κράτος της σημαίας ή τον νηογνώμονα: 1) εκθέσεις επιθεώρησης της κατασκευής του πλοίου, 2) εκθέσεις εκτίμησης της κατάστασης του πλοίου, 3) εκθέσεις παχυμετρήσεων, 4) έγγραφο περιγραφής που αναφέρεται στην Απόφαση Α. 744(18) του ΙΜΟ. 5.ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 1999/35/ΕΚ Εκτός από τα σημεία που αναφέρονται στο τμήμα Γ1, η ενισχυμένη επιθεώρηση επιβατηγών πλοίων μπορεί να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: - Δοκιμή του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερμού. - Έλεγχο του ασφαλούς κλεισίματος των θυρών πυρασφαλείας. - Δοκιμή της μεγαφωνικής εγκατάστασης. - Γυμνάσιο πυρκαϊάς, κατά το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται το σύνολο των στολών πυροσβέστη και στο οποίο συμμετέχει μέρος του προσωπικού προετοιμασίας γευμάτων. - Επίδειξη της εξοικείωσης των βασικών μελών του πληρώματος με το σχέδιο ελέγχου βλαβών. Εάν κρίνεται σκόπιμο, η επιθεώρηση μπορεί να συνεχίζεται κατά τον χρόνο κατά τον οποίο το πλοίο κατευθύνεται προς ή αποπλέει από λιμένα του κράτους μέλους, εφόσον συμφωνεί ο πλοίαρχος ή ο εφοπλιστής. Οι επιθεωρητές δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πλοίου, ούτε να δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες, κατά τη κρίση του πλοιάρχου, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και του πλοίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Το παράρτημα VΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με απαγορεύσεις απόπλου και επιθεωρήσεις σε λιμένες των κρατών μελών (δυνάμει του άρθρου 15). Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: - το όνομα του πλοίου, - τον αριθμό ΙΜΟ, - τον τύπο του πλοίου, - την ολική χωρητικότητα (ΟΧ), - το έτος ναυπήγησης, βάσει της ημερομηνίας ναυπήγησης που αναγράφεται στα πιστοποιητικά ασφάλειας του πλοίου, - το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, - για τα πλοία που μεταφέρουν φορτία υγρών ή στερεών ουσιών χύδην, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υπεύθυνου για την επιλογή του σκάφους ναυλωτή και τον τύπο ναύλωσης, - το κράτος της σημαίας, - το νηογνώμονα ή τους νηογνώμονες, αναλόγως, που έχει(-ουν) εκδώσει για το συγκεκριμένο πλοίο πιστοποιητικά κλάσης, εφόσον υπάρχουν, - το νηογνώμονα, ή τους νηογνώμονες ή/και οποιονδήποτε άλλο φορέα που έχει(-ουν) εκδώσει, για το συγκεκριμένο πλοίο, πιστοποιητικά βάσει των εφαρμοζομένων συμβάσεων για λογαριασμό του κράτους της σημαίας, καθώς και τα εκδοθέντα πιστοποιητικά, - το λιμένα και την ημερομηνία της τελευταίας ενισχυμένης επιθεώρησης και, ενδεχομένως, αναφορά της επιβολής απαγόρευσης απόπλου, - το λιμένα και την ημερομηνία της τελευταίας ειδικής επιθεώρησης καθώς και αναφορά του οργανισμού που πραγματοποίησε την επιθεώρηση, - τον αριθμό των απαγορεύσεων απόπλου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών, - τη χώρα και τον λιμένα απαγόρευσης απόπλου, - την ημερομηνία άρσης της απαγόρευσης απόπλου, - τη διάρκεια απαγόρευσης απόπλου, σε ημέρες, - τον αριθμό των διαπιστωθέντων ελαττωμάτων και τους λόγους της απαγόρευσης απόπλου, με σαφή και διεξοδικό τρόπο, - την περιγραφή των μέτρων παρακολούθησης της απαγόρευσης απόπλου που ελήφθησαν από την αρμόδια αρχή και, ενδεχομένως, από το νηογνώμονα, - σε περίπτωση απαγόρευσης ελλιμενισμού του πλοίου σε οποιονδήποτε λιμένα εντός της Κοινότητας, τους λόγους της απαγόρευσης, με σαφή και διεξοδικό τρόπο, - αναφορά, ενδεχομένως, ότι ο νηογνώμονας ή οποιοσδήποτε άλλος ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος πραγματοποίησε τη σχετική επιθεώρηση στο πλοίο, φέρει ευθύνη σε σχέση με τα ελαττώματα τα οποία, μόνα ή σε συνδυασμό με άλλα, δικαιολόγησαν την απαγόρευση απόπλου, - περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν για πλοίο στο οποίο επετράπη να προσεγγίσει το πλησιέστερο κατάλληλο ναυπηγείο ή στο οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος σε κοινοτικό λιμένα. ΙΙ. Οι πληροφορίες σχετικά με τα επιθεωρηθέντα πλοία, οι οποίες δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: - το όνομα του πλοίου, - τον αριθμό ΙΜΟ, - τον τύπο του πλοίου, - την ολική χωρητικότητα (ΟΧ), - το έτος ναυπήγησης, - το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, - για τα πλοία που μεταφέρουν φορτία υγρών ή στερεών ουσιών χύδην, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υπεύθυνου για την επιλογή του σκάφους ναυλωτή και τον τύπο ναύλωσης, - το κράτος της σημαίας, - το νηογνώμονα, ή τους νηογνώμονες, αναλόγως, που έχει(-ουν) εκδώσει για το συγκεκριμένο πλοίο πιστοποιητικά κλάσης, εφόσον υπάρχουν, - το νηογνώμονα ή τους νηογνώμονες ή/και οποιονδήποτε άλλο φορέα που έχει(-ουν) εκδώσει, για το συγκεκριμένο πλοίο πιστοποιητικά, βάσει των ισχυουσών συμβάσεων για λογαριασμό του κράτους της σημαίας, καθώς και τα εκδοθέντα πιστοποιητικά, - τη χώρα, το λιμένα και την ημερομηνία επιθεώρησης, - τον αριθμό και τη φύση των ελαττωμάτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήματα ΙΧ, Χ ΧΙ και ΧΙΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Έκθεση επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 8 Η έκθεση επιθεώρησης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Ι. Γενικές πληροφορίες 1.Αρμόδια αρχή που συνέταξε την έκθεση: 2.Ημερομηνία και τόπος επιθεώρησης: 3.Όνομα του επιθεωρηθέντος πλοίου: 4.Σημαία:5.Τύπος του πλοίου: 6.Αριθμός ΙΜΟ: 7.Διακριτικό κλήσης: 8.Ολική χωρητικότητα (ΟΧ): 9.Νεκρό φορτίο (όπου είναι σχετικό): 10.Έτος ναυπήγησης καθοριζόμενο βάσει της ημερομηνίας που αναγράφεται στα πιστοποιητικά ασφαλείας του πλοίου. 11.Νηογνώμονας ή νηογνώμονες, αναλόγως, που έχει (έχουν) εκδώσει για το συγκεκριμένο πλοίο πιστοποιητικά κλάσης, εφόσον υπάρχουν. 12.Τον νηογνώμονα ή τους νηογνώμονες ή/και οποιονδήποτε άλλο φορέα που έχει (έχουν) εκδώσει, για το συγκεκριμένο πλοίο, πιστοποιητικά βάσει των ισχυουσών συμβάσεων για λογαριασμό του κράτους της σημαίας. 13.Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή. 14.Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του ναυλωτή που είναι υπεύθυνος για την επιλογή του πλοίου και τύπος ναύλωσης, για τα πλοία που μεταφέρουν φορτία υγρών ή στερεών ουσιών χύδην. 15.Τελική ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης της επιθεώρησης. 16.Προειδοποίηση ότι λεπτομερή στοιχεία σχετικά με επιθεώρηση ή απαγόρευση απόπλου ενδέχεται να δημοσιευθούν. ΙΙ. Πληροφορίες σχετικές με την επιθεώρηση. 1.Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί κατ εφαρμογή των σχετικών διεθνών συμβάσεων, αρχή ή οργανισμός που εξέδωσε το/τα σχετικό(-ά) πιστοποιητικό(-ά), με αναφορά της ημερομηνίας έκδοσης και λήξης. 2.Μέρη ή στοιχεία του πλοίου που αποτέλεσαν αντικείμενο επιθεώρησης (σε περίπτωση λεπτομερέστερης ή ενισχυμένης επιθεώρησης). 3.Αναφορά του τύπου επιθεώρησης (επιθεώρηση, λεπτομερέστερη επιθεώρηση, ενισχυμένη επιθεώρηση). 4.Φύση των ελαττωμάτων. 5.Μέτρα που ελήφθησαν. ΙΙΙ. Συμπληρωματικές πληροφορίες σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου. 1.Ημερομηνία της απόφασης απαγόρευσης απόπλου. 2.Ημερομηνία άρσης της απαγόρευσης απόπλου. 3.Φύση των ελαττωμάτων που δικαιολογούν την απόφαση απαγόρευσης απόπλου (παραπομπές σε συμβάσεις, εφόσον είναι σκόπιμο). 4.Πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ενδιάμεση ή ετήσια επιθεώρηση. 5.Αναφορά, ενδεχομένως, ότι ο νηογνώμονας ή άλλος αρμόδιος φορέας ο οποίος πραγματοποίησε τον σχετικό έλεγχο στο πλοίο, φέρει ευθύνη σε σχέση με τα ελαττώματα τα οποία, μόνα ή σε συνδυασμό με άλλα, δικαιολόγησαν την απαγόρευση απόπλου. 6.Μέτρα που ελήφθησαν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ Στοιχεία παρεχόμενα στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 17. 1.Κάθε έτος, η ΔΑΝ παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αφορούν το παρελθόν έτος, το αργότερο έως την 1η Απριλίου. 1.1. Αριθμός επιθεωρητών που εργάζονται για λογαριασμό του ΥΕΝ στο πλαίσιο του ελέγχου των πλοίων από το κράτος του λιμένα. Οι πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το πρότυπο του ακόλουθου πίνακα. Λιμένας/Ζώνη Αριθμός επιθεωρητών Αριθμός επιθεωρητών Μετατροπή σε πλήρους απασχόλησης μερικής απασχόλησης πλήρη απασχόληση (1)Λιμένας Χ……. Λιμένας Υ……. ΣΥΝΟΛΟ(1) Όταν οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται από τους επιθεωρητές στο πλοίο του ελέγχου από το κράτος του λιμένα απόπλου μέρος μόνον των εργασιών των επιθεωρητών αυτών, ο συνολικός αριθμός των επιθεωρητών πρέπει να μετατρέπεται σε ισοδύναμο αριθμό επιθεωρητών πλήρους απασχόλησης. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε εθνικό επίπεδο και για κάθε έναν από τους λιμένες του εν λόγω κράτους μέλους. Για τις ανάγκες του παρόντος παραρτήματος, ως λιμένας θεωρείται ένας μεμονωμένος λιμένας, καθώς και η γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από έναν επιθεωρητή, ή μία ομάδα επιθεωρητών, και η οποία μπορεί, ενδεχομένως να περιλαμβάνει περισσότερους επιμέρους λιμένες. Ο ίδιος επιθεωρητής μπορεί να εργάζεται σε περισσότερους του ενός λιμένες/γεωγραφικές περιοχές. 1.2. Συνολικός αριθμός πλοίων που εισήλθαν στους λιμένες τους σε εθνικό επίπεδο. 2.Η ΔΑΝ πρέπει είτε: 1)να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε έξι μήνες, κατάλογο των κινήσεων των πλοίων, εκτός των τακτικών υπηρεσιών πορθμείων, που εισήλθαν στους λιμένες τους, στον οποίον αναγράφεται ο αριθμός ΙΜΟ του πλοίου και η ημερομηνία κατάπλου, ή, εναλλακτικά, 2)να κοινοποιεί στο SΙRΕΝΑC τους αριθμούς ΙΜΟ και την ημερομηνία κατάπλου των πλοίων, εκτός των τακτικών υπηρεσιών πορθμείων, που εισέρχονται κάθε μέρα στους λιμένες τους. Η ΔΑΝ πρέπει να διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κατάλογο των τακτικών υπηρεσιών πορθμείων που αναφέρονται στα σημεία α) και β) το αργότερο έξι μήνες μετά τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και εν συνεχεία, κάθε φορά που μεταβάλλονται οι υπηρεσίες αυτές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ (σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1). 1.Δεξαμενόπλοια μεταφοράς αερίου και χημικών προϊόντων 2.Πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην 3.Πετρελαιοφόρα4.Επιβατηγά πλοία Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (δυνάμει του άρθρου 7β παράγραφος 2). 1.Όταν συντρέχουν οι συνθήκες που περιγράφονται στο άρθρο 7β, η αρμόδια αρχή του λιμένα όπου επιβάλλεται η δεύτερη ή τρίτη, ανάλογα με την περίπτωση, απαγόρευση απόπλου του πλοίου, ενημερώνει γραπτώς τον πλοίαρχο και τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου σχετικά με το μέτρο απαγόρευσης ελλιμενισμού το οποίο λαμβάνεται έναντι του πλοίου. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει επίσης την αρχή του κράτους της σημαίας, τον αρμόδιο νηογνώμονα, τα άλλα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διοικητικό Κέντρο Ναυτιλιακών Υποθέσεων και τη Γραμματεία του ΜΣ. Το μέτρο απαγόρευσης ελλιμενισμού αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή όπου το πλοίο λαμβάνει την άδεια να εγκαταλείψει τον λιμένα μετά την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που προκάλεσαν την απαγόρευση απόπλου. 2.Για να αρθεί η απαγόρευση ελλιμενισμού, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής πρέπει να υποβάλουν επίσημη αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που επέβαλε την απαγόρευση ελλιμενισμού. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της αρχής του κράτους της σημαίας ότι το πλοίο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες διατάξεις των διεθνών συμβάσεων. Η αίτηση άρσης της απαγόρευσης ελλιμενισμού πρέπει επίσης να συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, από βεβαίωση του νηογνώμονα σε κλάση του οποίου έχει καταχωρηθεί το πλοίο, ότι το πλοίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα κατάταξης που έχει ορίσει ο εν λόγω νηογνώμονας. 3.Η απαγόρευση ελλιμενισμού μπορεί να αίρεται μόνον ύστερα από νέα επιθεώρηση του πλοίου σε συμφωνημένο λιμένα από επιθεωρητές της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που επέβαλε την απαγόρευση ελλιμενισμού και εφόσον αποδεικνύεται επαρκώς στο κράτος μέλος αυτό ότι το σκάφος ανταποκρίνεται πλήρως προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων. Εάν ο συμφωνημένος λιμένας ευρίσκεται εντός της Κοινότητας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του λιμένα προορισμού μπορεί να επιτρέπει στο πλοίο, εφόσον συμφωνεί η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που επέβαλε την απαγόρευση ελλιμενισμού, να πλεύσει μέχρι το συγκεκριμένο λιμένα προορισμού, μόνον προκειμένου να εξακριβωθεί ότι το πλοίο ανταποκρίνεται στους όρους της παραγράφου 2. Η νέα επιθεώρηση συνίσταται σε ενισχυμένη επιθεώρηση η οποία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα σχετικά σημεία του παραρτήματος V, τμήμα Γ. Όλα τα έξοδα της ενισχυμένης αυτής επιθεώρησης βαρύνουν τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή. 4.Εάν τα αποτελέσματα της ενισχυμένης επιθεώρησης ικανοποιούν το κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 2, το μέτρο της απαγόρευσης ελλιμενισμού αίρεται. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του πλοίου ενημερώνεται σχετικώς γραπτώς. Επίσης, η αρμόδια αρχή ενημερώνει εγγράφως την αρχή του κράτους της σημαίας, τον αρμόδιο νηογνώμονα, τα άλλα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διοικητικό Κέντρο Ναυτιλιακών Υποθέσεων και τη Γραμματεία του Μ.Σ σχετικά με την απόφασή της. 5.Οι πληροφορίες που αφορούν τα πλοία στα οποία έχει απαγορευτεί η είσοδος στους λιμένες της Κοινότητας πρέπει να διατίθενται στο σύστημα SΙRΕΝΑC και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 και του παραρτήματος VΙΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διεθνείς και κοινοτικές απαιτήσεις όσον αφορά τα συστήματα καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR). Τα πλοία των ακόλουθων κατηγοριών, όταν καταπλέουν σε λιμένα κράτους μέλους της Κοινότητας, πρέπει να φέρουν σύστημα καταγραφής δεδομένων ταξιδιού(VDR), το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές επιδόσεων της Απόφασης Α. 861(20) του ΙΜΟ και τις προδιαγραφές δοκιμών που θέτει το πρότυπο αριθ. 61996 της Διεθνούς Επιτροπής Ηλεκτρονικών Συσκευών (ΙΕC): - επιβατηγά πλοία τα οποία έχουν ναυπηγηθεί την 1η Ιουλίου 2002, ή αργότερα, - RΟ-RΟ επιβατηγά πλοία τα οποία έχουν ναυπηγηθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2002, όχι αργότερα από την πρώτη επιθεώρηση την 1η Ιουλίου 2002 ή μετά, - επιβατηγά πλοία πλην των επιβατηγών πλοίων RΟ-RΟ, τα οποία έχουν ναυπηγηθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2002, όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2004, - πλοία πλην των επιβατηγών, 3000 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω, τα οποία έχουν ναυπηγηθεί την 1η Ιουλίου 2002. Τα πλοία των ακόλουθων κατηγοριών τα οποία έχουν ναυπηγηθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2002, πρέπει, όταν καταπλέουν σε λιμένα κράτους μέλους της Κοινότητας, να φέρουν σύστημα καταγραφής δεδομένων ταξιδίου το οποίο να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές του ΙΜΟ: - φορτηγά πλοία 20000 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω, όχι αργότερα από την ημερομηνία που καθορίζει ο ΙΜΟ ή, ελλείψει απόφασης του ΙΜΟ, όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2007, - φορτηγά πλοία 3000 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω αλλά κάτω από 20000 κόρους ολικής χωρητικότητας, όχι αργότερα από την ημερομηνία που ορίζει ο ΙΜΟ ή, ελλείψει αποφάσεως του ΙΜΟ, όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, (Α΄ 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 362/29.10.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Την 395/30.10.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2001/106/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/106_ΕΕ 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία