ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/348

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Π.Δ. 158/2002 «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 5 του Π.Δ 158/2002 (Α 137) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5 αδειών ίδρυσης-κατασκευής πολιτικών αεροδρομίων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Άδεια ίδρυσης-κατασκευής αεροδρομίου Κατηγορίας Α χορηγείται για την εξυπηρέτηση πτήσεων δημόσιας μεταφοράς επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Άδεια ίδρυσης-κατασκευής αεροδρομίου Κατηγορίας Β χορηγείται για την εξυπηρέτηση πτήσεων του ιδιοκτήτη του, των προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του χωρίς αμοιβή, καθώς και των εκπαιδευτικών πτήσεων και πτήσεων γενικής Αεροπορίας, όπως αυτή ορίζεται στο Κεφάλαιο 1 (ορισμοί) του Παραρτήματος (ΑΝΝΕΧ) 6 Μέρος 2ο της Σύμβασης του Σικάγο, το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο της χώρας με την ΥΠΑ/Δ2/Δ/8308/2921/1.3.2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 296).
Άρθρο 2
1.  
  Εδαφολογική Έκθεση
2.  
  Στο στοιχείο Β της παρ. 2 του άρθρου 8 διαγράφονται οι λέξεις «χωρίς να χρησιμοποιήσει τα εξ αυτών έσοδα».
10.  
  Τίτλοι που αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, καθώς και την νόμιμη χρήση του ή προσύμφωνο αγοράς του. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν να υποβληθούν το αργότερο πριν την έκδοση της αδείας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 12.
11.  
  Προκαταρκτική μελέτη έργων υποδομής, κτιριακών εγκαταστάσεων με σχεδιαγράμματα των κάθετων τομών των κτιριακών εγκαταστάσεων του υπό ίδρυση αεροδρομίου
13.  
  Βεβαίωση του οικείου δασαρχείου από την οποία να προκύπτει ότι η περιοχή όπου πρόκειται να κατασκευασθεί το αεροδρόμιο δεν είναι δασική ή ότι δεν απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις η κατασκευή του αεροδρομίου στη συγκεκριμένη περιοχή
14.  
  Βεβαίωση της οικείας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι η περιοχή στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το αεροδρόμιο δεν είναι αρχαιολογικός χώρος ή ότι επιτρέπεται σ΄ αυτήν κατά τις κείμενες διατάξεις η κατασκευή του αεροδρομίου
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 12 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: 4.-Η άδεια λειτουργίας - εκμετάλλευσης αεροδρομίου κατηγορίας Β χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής Για την χορήγηση της άδειας αυτής εφαρμόζονται οι παρ.2 και 3, εκτός από την περ. ιβ της παρ 3. 5.-Ο φορέας διαχείρισης του αεροδρομίου που κατέχει άδεια λειτουργίας - εκμετάλλευσης Κατηγορίας Β δύναται να προτείνει επιβολή αερολιμενικών τελών στην Αεροπορική Αρχή προς έγκριση Το ύψος των αερολιμενικών τελών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομίας και Οικονομικών .
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 16 τροποποιείται ο τίτλος ως εξής: Αερολιμενικά Τέλη Αερολιμένων Κατηγορίας Α
Άρθρο 5
1.  
  Ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1815/1988 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Α 250), και ειδικότερα των άρθρων 9 και 10 αυτού, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν. 2366/95 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α 256) και την παρ. 2 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 3082/2002 (Α 316), καθώς και του άρθρου 189 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του Ν. 2338/95 «Κύρωση Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα» (Α 202). β) Του Ν. 211/1947 «Περί κυρώσεως της εν Σικάγω την 7 Δεκεμβρίου 1944 υπογραφείσης Συμβάσεως Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας» και τα συνοδευτικά σε αυτήν Παραρτήματα και συγκεκριμένα τα Παραρτήματα 9 και 14, Τόμος Ι (ΑΝΝΕΧ 14-VΟLUΜΕ Ι), της Σύμβασης του Σικάγο που κυρώθηκε με το Ν. 211/1947, καθώς και τα Εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ) Αerοdrοme Design Μanual (DΟC 9157), Αirpοrt Ρlanning Μanual (DΟC 9184), Αirpοrt Serνices Μanual (DΟC 9137), Stοlpοrt Μanual (DΟC 9150), Μanual οf Surface Μονement Guidance and Cοntrοl Systems (DΟC 9476). γ) Του από 7.8.31 Π.Δ «Περί Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας» (Α.273). δ) Του Β.Δ 170/1969 «Περί Κανόνων Εναερίου Κυκλοφορίας» (Α 50), όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ 61/1972 (Α 19). ε) Του Β.Δ 313/66 «Περί Κανονισμού Τεχνικής Εκμετάλλευσης Ελικοπτέρων» (Α87), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. στ) Του Π.Δ 347/82 «Περί Κανονισμού Τεχνικής Εκμετάλλευσης αεροσκαφών γεωργικών εφαρμογών». (Α 61). ζ.) Του Π.Δ 56/1.2.89 «Περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α 28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. η) Της Δ3/Α/2467/490/21.1.2002 (Β 177) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Υιοθέτηση Προτύπων και Συνιστώμενων Πρακτικών του Παραρτήματος 14 Τόμοι Ι και ΙΙ της Σύμβασης του Σικάγο» θ) Της Δ3/Α/20357/4641/28.5.2002 (Β 701) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Έγκριση Βασικού Κανονισμού Αδειοδότησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Αεροδρομίων». ι) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων» (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ.2Α του Ν. 2469/1997 (Α.138). κ) Του Ν.Δ 714/1970, αρ. 11, εδαφ. Στ (Α 238) «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της ΥΠΑ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83, άρθρο 2 (Α 35). λ) Της Διεθνούς Σύμβασης και της Πολυμερούς Συμφωνίας για τα Τέλη Διαδρομής του 1981 που κυρώθηκαν με το Ν. 1776/88 (Α 102).
 • Την απόφαση ΥΠΑ/Δ13/31915/1314/12.8.98 (Β 861) (Παράρτημα 2) «Κανόνες Αέρος».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την Δ465/8.12.2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/Δ3/Α/20357/4641 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/Δ3_Α_20357_4641 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/Δ3/Α/2467/490 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/Δ3_Α_2467_490 2002
ΝΟΜΟΣ 1947/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/211 1947
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1776 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1776 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1995/2338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2338 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και άλλες διατάξεις. 2002/3082 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/347 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/347 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2002/158 2002
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/313 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/313 1966
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/170 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/170 1969
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/61 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/61 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία