Βαθμολογική κατάσταση, πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση και απασχόληση των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Βαθμίδες Θέσεων ΕΡ.ΔΙ.Π."
1.  
  Οι θέσεις του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κλιμακώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 31 στοιχεία β και γ, του άρθρου 3 του Ν. 3027/ 2002, στις βαθμίδες Α΄ Β΄ και Γ΄, με κατώτερη βαθμίδα τη Γ΄, ανάλόγα με τα προσόντα που καθορίζονται ως ακολούθως κατά βαθμίδα Ι) Βαθμίδα Γ.
 1. Ανάλογα με την περίπτωση i) Οκταετής τουλάχιστον καλλιτεχνική δραστηριότητα ως σολίστ αποδεικνυόμενη από την πραγματοποίηση ικανού αριθμού συναυλιών (ατομικά ή με συγκρότημα λαϊκής μουσικής) ή δισκογραφήσεων σε δισκογραφικές εταιρείες κύρους ή ii) Οκταετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων ή σε άλλο τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών σε ανάλογη επιχείρηση του εσωτερικού ή του εξωτερικού
 2. Ανάλογα με την περίπτωση i) Συμμετοχή (ατομικά ή με συγκρότημα λαϊκής μουσικής) σε μουσικές διοργανώσεις (φεστιβάλ) κύρους ή ii) Συμμετοχή σε συλλογικές εκθέσεις κύρους στον τομέα της κατασκευής μουσικών οργάνων ή σε άλλο τομέα εφαρμοσμένων τεχνών
 3. Βραβεία και τιμητικές διακρίσεις καθώς και εκτεταμένες αναφορές και κριτικές στον τύπο και γενικά στα Μ.Μ.Ε. και.
 4. Διετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία, συναφούς ειδικότητας, σε αναγνωρισμένο μουσικό ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 5. Η κρίση για την εκλογή ή την εξέλιξη βασίζεται οπωσδήποτε στην ύπαρξη των κριτηρίων α και δ και ενός τουλάχιστον εκ των κριτηρίων β και γ. ΙΙΙ) Βαθμίδα Α΄.
 6. Δημοσιεύματα συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιεχομένου.
 7. Η κρίση για την εκλογή ή την εξέλιξη βασίζεται οπωσδήποτε στην ύπαρξη των κριτηρίων α και δ και δύο τουλάχιστον εκ των κριτηρίων β και γ και ε.
2.  
  Κατά την κρίση, εκτός των άλλων προσόντων, συνεκτιμώνται τίτλοι ή πιστοποιητικά σπουδών, εφόσον σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
Άρθρο 2 "Προκήρυξη - Πρόσληψη"
1.  
  Η προκήρυξη των κενών θέσεων ΕΡ.ΔΙ.Π. γίνεται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 8, 9, 10, και 11 του άρθρου 16 του Ν. 1404/83, όπως ισχύει. Επίσης εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις των παρ. 6 και 7 του ιδίου ως άνω άρθρου.
2.  
  Η κρίση για την επιλογή των υποψηφίων για πρόσληψη ή για εξέλιξη σε θέσεις ΕΡ.ΔΙ.Π. γίνεται, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής που απαρτίζεται από τον υπεύθυνο του τομέα στον οποίο ανήκει η θέση, ένα μέλος Ε.Π. του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου του ιδίου ή άλλου τμήματος και ένα μέλος ΕΡ.ΔΙ.Π. του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου του ιδίου ή άλλου τμήματος της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας της προς πλήρωση θέσης ή - ελλείψει αυτού - από άτομο αναγνωρισμένου κύρους στην ειδικότητα που υποδεικνύεται από τον οικείο επαγγελματικό φορέα. Η εισηγητική επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του τμήματος, εφόσον αυτή περιλαμβάνει μόνο μέλη του τμήματος, διαφορετικά απαιτείται απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Η έκθεση της Εισηγητικής Επιτροπής υποβάλλεται στο τμήμα και κοινοποιείται στους υποψηφίους για την τυχόν υποβολή υπομνήματος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
3.  
  Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε ημερών από την κατάθεση της εισήγησης συνέρχεται το Συμβούλιο του Τμήματος και αποφασίζει για την πρόσληψη ή εξέλιξη μέλους ΕΡ.ΔΙ.Π. Πριν από τη λήψη της απόφασης εκλογής ή εξέλιξης το Συμβούλιο του τμήματος μπορεί να καλεί - ή καλεί υποχρεωτικά εφόσον αυτό ζητηθεί - τους υποψηφίους για παροχή διευκρινίσεων ή άλλων πληροφοριών προκειμένου τα μέλη του Συμβουλίου να αποκτήσουν ολοκληρωμένη άποψη για τα προσόντα των υποψηφίων. Τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου του τμήματος, μετέχουν στην εκλογική συνεδρίαση του Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4.  
 1. Εάν δεν έχει αρχίσει ακόμη η αυτόνομη λειτουργία του τμήματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, αρμόδιο όργανο για την εκλογή σε θέση ΕΡ.ΔΙ.Π. είναι το συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., το οποίο συγκροτεί, με απόφασή του, και την τριμελή Εισηγητική Επιτροπή από μέλη Ε.Π. ή και ΕΡ.ΔΙ.Π. του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου ή άλλα εξειδικευμένα άτομα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
 2. Εάν στο Τμήμα δεν λειτουργεί Συμβούλιο αλλά Γενική Συνέλευση αρμόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση.
 3. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των στοιχείων α β και ε της παρ. 2 και των στοιχείων δ και ε της παρ 15 του άρθρου 16 του Ν. 1404/83, όπως ισχύει.
 4. Ο διορισμός γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο στοιχείο ε της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1404/83 ενώ η ορκωμοσία και η ανάληψη καθηκόντων των διοριζομένων υπόκειται στους περιορισμούς που ορίζονται στην παρ. 16 του ως άνω άρθρου.
Άρθρο 3 "Μονιμοποίηση - Εξέλιξη μελών ΕΡ.ΔΙ.Π."
1.  
  Τρεις μήνες πριν από τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από το διορισμό τους σε οποιαδήποτε βαθμίδα μετά από προκήρυξη τα μέλη ΕΡ.ΔΙ.Π. υποβάλλουν αίτηση για να κριθούν για μονιμοποίηση. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης παραμένουν στη θέση τους και υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για μονιμοποίηση δύο έτη μετά την πρώτη αίτηση. Εάν και η νέα κρίση για μονιμοποίηση είναι τελικά αρνητική, τα μέλη αυτά αποχωρούν αυτοδίκαια από το Ίδρυμα με τη λήξη της πενταετούς θητείας από το διορισμό τους. Η μονιμοποίηση ή η λήξη της θητείας μέλους ΕΡ.ΔΙ.Π. διαπιστώνεται με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Η αίτηση για μονιμοποίηση των μελών ΕΡ.ΔΙ.Π. υποβάλλεται στο Συμβούλιο του τμήματος. Το Συμβούλιο του τμήματος κρίνει την αίτηση αυτή με βάση το αναλυτικό υπόμνημα το οποίο συνυποβάλλει ο ενδιαφερόμενος και στο οποίο αναφέρεται το έργο που επιτέλεσε αυτός από την ημερομηνία διορισμού του και την ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση που καταθέτει και εκθέτει ο Υπεύθυνος του οικείου τομέα ή, ελλείψει αυτού, ο Προϊστάμενος του οικείου τμήματος. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου του τμήματος μπορεί να κληθεί και ο ενδιαφερόμενος για τυχόν παροχή διευκρινίσεων. Στην περίπτωση που και η δεύτερη κρίση του Συμβουλίου του τμήματος είναι αρνητική, το σχετικό πρακτικό διαβιβάζεται στο συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. το οποίο είτε το επικυρώνει είτε το αναπέμπει στο τμήμα εάν κρίνει ότι η αιτιολόγηση του Συμβουλίου του τμήματος δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
3.  
  Για την εξέλιξη μέλους ΕΡ.ΔΙ.Π. από μία βαθμίδα στην αμέσως ανώτερη βαθμίδα απαιτείται η συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας στη βαθμίδα που ανήκει το μέλος αυτό. Η αίτηση για εξέλιξη μέλους ΕΡ.ΔΙ.Π. υποβάλλεται στο οικείο τμήμα το νωρίτερο τρεις μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας. Η αίτηση μέλους ΕΡ.ΔΙ.Π. για εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα μπορεί να υποβληθεί μόνον εάν το μέλος αυτό έχει ήδη μονιμοποιηθεί σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού.
4.  
  Για την εξέλιξη μέλους ΕΡ.ΔΙ.Π. στην επόμενη βαθμίδα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος. Κατά την κρίση για εξέλιξη συνεκτιμάται η προσφορά του μέλους ΕΡ.ΔΙ.Π. στη βαθμίδα που κατέχει ο κρινόμενος με βάση και σχετικό αναλυτικό υπόμνημα που συνυποβάλλει αυτός μαζί με την αίτηση για εξέλιξη.
5.  
  Μέλη ΕΡ.ΔΙ.Π. που κρίνονται αρνητικά για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μια και μόνο νέα αίτηση για εξέλιξη μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριών ετών από την πρώτη αρνητική κρίση.
Άρθρο 4 "Απασχόληση και υπηρεσιακή κατάσταση των μελών ΕΡ.ΔΙ.Π."
1.  
 1. Το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των μελών ΕΡ.ΔΙ.Π. ορίζεται σε 14, 16, και 18 ώρες εβδομαδιαίως ανάλογα με τη βαθμίδα Α΄ Β΄ και Γ΄ που ανήκει κάθε μέλος.
 2. Πέρα από το διδακτικό καθήκον τους όπως αυτό καθορίζεται στο προηγούμενο στοιχείο Α΄ τα μέλη ΕΡ.ΔΙ.Π. έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες στο τμήμα και στο Τ.Ε.Ι. που ανήκουν, οι οποίες έχουν σχέση με την ειδικότητά τους στα πλαίσια της υποχρεωτικής παραμονής τους στο Ίδρυμα επί 30 ώρες εβδομαδιαίως και κάθε εργάσιμη ημέρα.
2.  
  Για τα θέματα κανονικών αδειών, αδειών για συμμετοχή σε συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις καλλιτεχνικού περιεχομένου, ανάλογα με την ειδικότητά τους, για τα μέλη ΕΡ.ΔΙ.Π. εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τα μέλη Ε.Π. Για τις εκπαιδευτικές άδειες εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους.
3.  
  Λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όπως και θέματα που αφορούν το πειθαρχικό δίκαιο των μελών ΕΡ.ΔΙ.Π. ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 5 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3, παρ. 31, εδαφ. γ του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ.Α΄) β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 τ.Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 138 τ.Α΄).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ 1480 τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Την 615/19.11.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009