Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
    Ιδρύεται 3ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από το σχολικό έτος 2002-2003. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2043/92 (Α΄ 79) Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο, 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38), του Π.Δ. 161/2000.
  • Το ΦΕ2/1α/4417/21.6.2002 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Την ΣΤ5/53/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1484).
  • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
  • Το Π.Δ. 81 (Α΄ 57/2002) Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
  • Το γεγονός ότι με το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη ύψους 8.506 ευρώ για το οικονομικό έτος 2002 26818 ευρώ για το οικονομικό έτος 2003 και 25.818 ευρώ περίπου για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη 1.386 ευρώ οικονομικού έτους 2002 θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-220 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ. Η δαπάνη 7.120 ευρώ έτους 2002 θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ΚΑΕ 0813, 0823, 0824, 0831, 0832, 0864, 0869, 1111, 1141, 1239, 1232, 1699, 1723. Η δαπάνη 26.818 ευρώ οικονομικού έτους 2003 θα αντιμετωπιστεί α) με εγγραφή και πρόβλεψη της πίστωσης 4.158 ευρώ στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-220 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και β) από πιστώσεις προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας για το ποσό των 22 660 ευρώ. Η ετήσια δαπάνη 25.818 ευρώ (4.158 ευρώ επίδομα θέσης και ειδικής απασχόλησης + 21.660 ευρώ λειτουργικά) για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί: α) με εγγραφή και πρόβλεψη της πίστωσης 4.158 ευρώ στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-220 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ και β) από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας για το ποσό των 21.660 ευρώ ΚΑΕ 0813, 0823, 0824 0831, 0832, 0864, 0869, 1111, 1141, 1231, 1232, 1699, 1723.
  • Την 571/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/161 2000
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label