ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/37

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-02-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-02-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-01-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται 2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου.
Άρθρο 2 "Τελική διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2043/92 (Α΄ 79) Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38)
 • Το 64/10.1.2002 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου.
 • Το Π.Δ/γμα 81 (ΦΕΚ 57 τ.Α΄/21.3.2002) Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Την ΣΤ5/53/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1184).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
 • Το γεγονός ότι με το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη ύψους 6.590 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος 2002 και 15.360 ευρώ περίπου για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη 1.390 ευρώ οικονομικού έτους 2002 θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-220 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ. Η δαπάνη 5.200 ευρώ έτους 2002 θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Δωδεκανήσου. Η δαπάνη 15.360 ευρώ (4.160 ευρώ επίδομα θέσης και επίδομα ειδικής απασχόλησης και 11.200 ευρώ λειτουργικά έξοδα) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί: α) με εγγραφή και πρόβλεψη της πίστωσης 4.160 ευρώ στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-220 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ και β) από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το ποσό των 11.200 ευρώ (ειδ. Φ.912-14/193, ΚΑΕ 0813, 0824, 0832, 0839, 1111 & 1723).
 • Την 561/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία