Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Ιδρύεται 2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου.
Article 2 "Τελική διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2043/92 (Α΄ 79) Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38)
 • Το 64/10.1.2002 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου.
 • Το Π.Δ/γμα 81 (ΦΕΚ 57 τ.Α΄/21.3.2002) Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Την ΣΤ5/53/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1184).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
 • Το γεγονός ότι με το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη ύψους 6.590 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος 2002 και 15.360 ευρώ περίπου για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη 1.390 ευρώ οικονομικού έτους 2002 θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-220 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ. Η δαπάνη 5.200 ευρώ έτους 2002 θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Δωδεκανήσου. Η δαπάνη 15.360 ευρώ (4.160 ευρώ επίδομα θέσης και επίδομα ειδικής απασχόλησης και 11.200 ευρώ λειτουργικά έξοδα) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί: α) με εγγραφή και πρόβλεψη της πίστωσης 4.160 ευρώ στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-220 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ και β) από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το ποσό των 11.200 ευρώ (ειδ. Φ.912-14/193, ΚΑΕ 0813, 0824, 0832, 0839, 1111 & 1723).
 • Την 561/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label