ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/39

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και αναπροσαρμογή του προβλεπόμενου από το Π.Δ/γμα 73/92 συντελεστή που λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1494/1950 «Περί συστάσεως Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων» (Α΄ 181), όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 1593/1950 (Α΄ 296), τροποποιείται ως εξής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΤΥΑΠ είναι ο εκάστοτε αρχαιότερος ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, μέτοχος του Ταμείου, και αναπληρωτής του, ο αρχαιότερος ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μέτοχος, του Ταμείου .
Άρθρο 2
1.  
  Ο σταθερός συντελεστής που προβλέπεται από το άρθρο μόνο του Π.Δ/τος 73/92 (Α΄ 35) για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος των μετόχων του ΕΤΥΑΠ αναπροσαρμόζεται από 2.1.2003 από 0,0425 σε 0,0920. Το Π.Δ. 51/1993 (Α΄ 20) και οι υπουργικές αποφάσεις, 219/622/5.4.1993 (Β΄ 267), 219/2/166/17.3.1994 (Β΄ 234), 219/765/5.6.1995 (Β΄ 519), 219/987/12.7.1996 (Β΄ 584), 219/1504/13.10.97 (Β΄ 937), 219/1721/24.11.1998 (Β΄ 1228), 219/οικ.1661/22.12.1999 (Β΄ 2243), καταργούνται από 2.1.2003.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους διατάξεις. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 1), β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38)».
 • Την 80088/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Β΄ 1485).
 • Την γνώμη του Δ.Σ. του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων που διατυπώθηκε κατά τις από 20.12.2001 και 12.10.2001 συνεδριάσεις του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ ) που διατυπώθηκε κατά την 6η/20.5.2002 συνεδρίασή του.
 • Το γεγονός ότι από το παρόν Π. Δ/γμα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά ούτε και εις βάρος του προϋπολογισμού του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.
 • Τη 495/29.8.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/219/622 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/219_622 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/219/2/166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/219_2_166 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/80088 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/80088 2001
ΝΟΜΟΣ 1950/1593 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1593 1950
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1494 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1494 1950
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλει το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων στους μετόχους του. 1992/73 1992
Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων ατούς μετόχους του. 1993/51 1993